Népszava, 1992. február (120. évfolyam, 27–51. sz.)

1992-02-08 / 33. szám

NÉPSZAVA 199 2. FEBRUÁR 8.. SZOMBAT 15 Sport Ránky Mátyás idő előtt távozott Miért lett kegyvesztett? Meghalt a király, éljen a király! Az új király már meg is tartotta trónfoglaló beszédét, ezzel a dolgot a Magyar Kosárlabda Szö­vetség részéről elintézett­­nek tekintették; a kegy­­vesztett Ránky Mátyás (48) helyét Patonay Imre (38) foglalta el a férfiváloga­tott élén. A jóérzés úgy diktálja, hogy a menesztett kapitány, Ránky Mátyás is elmondhas­sa: ő hogyan látja a történ­teket. — A bajok már tavaly nyá­ron edkezdődtek — igy a le­épített -kapitány. — Amikor ugyaniig július 26-án hazaér­keztem az Universiadéról, Sheffieldből, alig vártam, hogy az edzőkkel véglegesít­sük az általam előzetesen a szövetségbe benyújtott fel­készülési programot. Ám leg­nagyobb megdöbbenésemre távollétemben és megkérde­zésem -nélküli alapvetően meg­változtatták. Kérdésemre Horváth Frigyes főtitkár ha­tározottan elutasított, mond­ván: az adott helyzethez kell alkalmazkodni. Ez alatt elsősorban a Szu­per Liga-programot kellett értenie, amelynek kezdetét egy hónappal előbbre hozták. Így Ránky elképzelései zá­tonyra futottak: nem tudta megtartani a kéthetes edző­tábort az EB-középdönitő előtt, a válogatott részvételét az Álpok—Adria Kupán- a szövetség lemondta (miköz­ben a szlovákok részt vettek a pulai tornán), s kútba­estek a szeptemberre terve­zett válogatott összetartások is. — Ezt már akkor írásba ad­tam Bartha Ferenc elnöknek, hogy nekem egyetlen igényem van: kellő számú edzést aka­rok tartani. Azután szeptem­ber közepén jött az első, két­napos válogatott keretedzés, amelyet előbb a Körmendre hivatkozó Tungsram mon­dott le, majd a ZTE már a Tungsram és a Körmend tá­vol maradó játékosait em­legette a lemondás okaként. Ezekhez jött az EB-középdön­­tő meccsekkel egyidőben le­bonyolított amerikai túra, a Bp. Honvéd részéről, amiért szintén nem tudtam lelkesed­ni. Ezt a köznyelvié úgy for­dították le. hogy Rámkynak megromlott a kapcsolata az élvonalbeli klubokkal, azok edzőivel. Ránky hangsúlyozta beszél, getésünk során, hogy a Szu­per Ligával alapvetően egyet­ért, de sem az előrehozott raj­tat, sem a hétközi mérkőzé­seket nem fogadja el. Ezt mindig és mindenütt elmond­ta, ám süket fülekre talált. — A tavasszal, Svájcban lebonyolított EB-selejtezőre sókkal többet gyakorolt a társaság. Ezek után egy jóval erősebb mezőny ellen alig volt mód közös edzésekre, de még ezeken is számos, zavaró körülmény -nehezítette a munkát. Ügy érzem, ebből a szituációból nekem minden­képpen fel kellett állnom, bár nyilvánvaló, hogy erköl­csileg és anyagilag is meg­lehetősen rosszul jártam. Mégis jobb, hogy viszonylag csendben történt meg a sza­kítás, m-ég akkor is, ha bíró­sági úton valószínűleg -töb­bet érhettem volna el. A korábban 1980-tól 1985- ig egyszer mór a válogatott­nál- kapitánykodott ITániky Mátyás, másfél évvel ezelőtt egyetlen jelentkezőként kap­ta a megbízást, s -egészen az ominózus programátrende­zésig nem is volt vele baj. ősszel- azután lemondott, de ezt nem fogad-ták el. most vi­szont már o távozását követe­lő irányzat győzött. — Nékem a -kosárlabda, amíg élek, mindig is a létele­mem marad. Természetesen, -nagyon -kíváncsian várom -következő erőpróbákat azzal, hogy csak jót kívánok a -min­denkori magyar válogatott­nak. Jocha Károly Pólós esélylatolgatás Szegeden Hullámzó hazai bajnokság A vízilabdázók bajnoki for­dulót és kupavisszavágót ját­szanak a hét végén. A Szeged SC szombaton az UTE ven­dége lesz, majd vasárnap a Szolnokot látja vendégül. Kásás Zoltán, a szegediek edzője foghíjas csapatától jó helytállást vár Budapesten, és győzelmet otthon. — A csapatról annyit tu­dok mondani, hogy Dongó a vizsgái miatt még mindig nem játszik. Török Tibor pe­dig beteg. Ettől függetlenül a győzelemre játszunk majd az UTE el-len is. A realitás, hogy az UTE jó csapat, rég­óta játszanak együtt, így min­den bizonnyal vissza akarnak vágni az őszi vereségért. Nagy fegyvertény lenne pon­tot szerezni — mondta Kásás Zoltán. — És ami a szolnokiakat illeti? — Múlt vasárnap Szolno­kon döntetlent játszottunk, de akkor még Török is velünk volt. A Szolnok az utolsó percben egyenlített, kár volt kiengednünk a győzelmet. Ha most is elalszunk saját tá­madásaink közben, akkor a meccs háromesélyes is lehet. Én győzelmet várok. — Mit mondana a szegedi vízilabda jelenéről? — Szeptember eleje óta vagyok itt. Ügy érzem, hogy a tavalyihoz képest gyengült a csapat, és most kezd hely­rerázódni. A visszaesés egyik oka, hogy a játékosok több­sége csak munka után járhat edzésre. A délelőtti gyakorlá­sokon általában öt játékos jelenik meg. Van ugyan két szovjet pólósunk, de közülük csak Scsegyeskin váltotta be a hozzá fűzött reményeinket, a center Bicsinyin még nem hozza magát. Ki szeretném hangsúlyozni, hogy az után­pótlás nevelése viszont az egyik legjobb Magyarorszá­gon. Lihóczky Károly és dr. Kiss Lajos kitűnően dolgozik. A tavalyi junior vb-n bronz­érmet nyert magyar váloga­tottban három szegedi is volt. Fodor Rajmondot és Molnár Tamást lassan beépítem a felnőtt csapatba is, de itt van még Szabó Zoltán és Tö­rök Tibor is. — Hogyan értékeli a baj­nokságot? — A tavalyi első UTE visz­­szaesett, feljött a Tungsram, és kitűnő üzletet csinált a Vasas Tóth László leigazolá­sával. Ma ő a legjobb ma­gyar center. — Olimpiára készül a ma­gyar válogatott, ön hogyan látja az esélyeket? — Szurkolok, hogy az első négy között végezzenek. Na­gyon kell ez a jó eredmény a pólónak, mert évek óta nem volt ilyen nehéz anyagi helyzetben, mint most. A ma­gyar vízilabda már régen nem olyan jó, mint azt mi gondoljuk. Pósa Árpád Kovács Istvánt Papp László kíséri Barcelona és Tampa az úti cél Az ökölvívók előolimpiai tor­nájára február 15. és 22. kö­zött kerül sor. A Magyar Ökölvívó-szövetség elnöksé­ge négy versenyző utazását hagyta jóvá. Közülük a 63,5 kg-os Szili Zoltán (Paksi SE), a 67,5 kg-os Szabó Lóránt (Paksi SE) és a 71 kg-os Mi­­zsei György (Kiskunfélegy­házi SE) ismert válogatott sportolók, míg Deák Sándor (91 kg, Tájfun Privat Box Klub) a fiatalokat képviseli a küldöttségben. Hosszabb útra készül a sportág első magyar világ­bajnoka. az 51 kg-os Kovács István. Február 13—14-én az Egyesült Államokban, Tam­­pában indul a Challenge-via­­dalon. A Vasas kiváló ököl­vívóját Papp László szövet­ségi kapitány kíséri el a ten­gerentúlra. Czakó Krisztina az egész mezőny legfiatalabbja Albertville-ben ma fellobban a láng Hosszas várakozás után ismét elérkeztünk egy nagy sporttörténeti jelentőségű eseményhez: a franciaorszá­gi Albertville-ben ma megnyitják a téli olimpiai játéko­kat. Az elmúlt négy évben a sportrajongók az 1988-as téli, illetve nyári olimpiák szenzációgazdag eseményei­nek, történéseinek emlékképeiből „táplálkoztak”. Sze­rencsére Calgaryban és Szöulban rengeteg olyasmi tör­tént, amire máig örömmel lehetett visszagondolni. Most azonban az Albertville-ben ismét fellobbanó olimpiai láng azt jelzi; újra lesz honnan töltekeznie a világ sport­­rajongó tíz- és százmillióinak. Bál a versenyek még el sem (kezdődtek, az első magyar siker máris megszületett. A hírügynökségi jelentésekből ugyanis kiderül, hogy a mű­korcsolyázó Czakó Krisztina nem csupán a magyar kül­döttségnek, de az egész olim­piának is a legfiatalabb résztvevője. A hazai korosztá. lyos bajnokságok első helye­zettje december 17-én töltöt­te be a 13. életévét, s ezzel ér­demelte 'ki az Olimpiai részt­vevők legfiatalabbja büszke címet. Czakó Krisztina majd­nem egy év előnnyel végzett az élén ebben a nem hivata­los vetélkedésben, ugyanis az egyik francia műkorcsolyázó páros leánytagja, Line Had­dad, éppen az ötkarikás ver­senyek idején ünnepli a 14. születésnapját. Érdékesség, hogy mindkét sportoló a Nemzetközi Korcsolyázó Szövetség (ISU) egy, a közel­múltban! hozott döntésének köszönheti a részvétel lehe­tőségét, miután eltörölték a korábbi, 14 évben megjelölt, alsó (korhatárt. ★ Abban, hogy Czakó Kriszti­na Albertville-ben megnyer­hette az első, nem hivatalos vetélkedést, elévülhetetlen érdeme van Jean-Claude Kil­­ly-nek. A franciák méltán le­gendás hírű sportembere ugyanis élharcosa volt annak a korteshadjáratnak, amelyet »Franciaország;, azért folyta­tott. hogy Savoie-tartomány, s közelebbről Albertville megkapja az 1992-es téli olimpia megrendezésének jogát. Ebben a végül sikert hozott harcban Killy szerepe elvitathatatlan, hiszen az 1968-ban, ugyancsak francia földön, Grenoble-ban három olimpiai bajnoki címet szer­zett ,;síkirály” valóban min­den tekintélyét latba vetette. Killy ma kétszer annyi idős. mint Grenoble idején volit, de saját bevallása szerint ugyanolyan rajt előtti lám­palázat érez, mint annak ide­jén. Húszegynéhány évvel ez­előtt ugyanis Killy-nek — áki hároméves kora óta csúsz­kált a lejtőkön — csak saját tekintélyét kellett féltenie, csak a sportember Killy vizs­gázott. csak neki volt veszí­tenivalója. Ezúttal viszont az albertville-i téli olimpia szer­vezőbizottsága (COJO) társ­elnökeként vizsgázik. Már­pedig a téli olimpia meg­rendezésének színvonala, az azzal kiérdemelhető bizonyít­vány milyensége egyértelmű­en nemzeti ügy lett szerte Franciaországban. Egyébként az 1968-as olim­piai győzelmei után villám­gyorsan visszavonult Killy komoly hátországgal vette a fejébe az 'albertville-i olim­piai rendezést. Bár 1987 ja­nuárjában lemondott a CO­JO elnöki tisztéről, 1988 márciusában társelnökként tért vissza a szervezőbizott­ságba, ahol azután mind a mai napig gőzerővel dolgozott a téli olimpia sikeres előké­szítéséért. Más kérdés, hogy a 725 millió dollárra becsült vállalkozásokkal 'rendelkező Killy bizonyára személyesen is busás hasznot húz az olim­piai rendezésből. A lesiklók második hivatalos edzésén a német Markus Wasmeier érte el a legjobb időt Telefotó — MTI Külföldi Képszerkesztőség Albertville előtt nem árt egy pillantást vetni az 1988- as, Calgaryban megrendezett legutóbbi téli olimpia (törté­néseire. Talán legtöbbet az éremtáblázat mondja a négy év előtti nagy vetélkedések erősorrendjéről. A kanadai városban a Szovjetunió spor. tolói vitték a prímet, akik 11 arany-, 9 ezüst- és 9 bronzér­met szereztek. Mögöttük a 9 arany-, 10 ezüst- és 6 bronz­éremmel büszkélkedő NDK következett, míg a mindhá­rom éremfajtából ötöt-ötöt kiharcolt svájciaké volt a harmadik hely. Érdekesség, hogy a mostani rendező fran­ciák egy-egy arany-, illetve bronzéremmel csak a 11. he­lyen szerénykedtek; összesen 17 ország képviselői szerez­tek valamilyen színű olimpiai érmet Calgaryban. ★ Pénteken egyébként a ma­gyar küldöttség utolsó spor­tolócsoportja is elrepült Zü­rich és Genf érintésével a téli olimpia helyszínére. Ez­zel a miniküldöttséggel kelt útra a műkorcsolyázó Czakó Krisztina, továbbá az Engi Klára, Tóth Attila, valamint a Regina Woodward, Szentpé­­tery Csaba jégtáncospárok is. Velük itantött a két rövid­pályás gyorskorcsolyázó, Kun Bálint Tibor és Kaszala Ta­mara is. Sajnos, amint az ilyenkor gyakran lenni szokott, az uta­zási lázat egy nem várt ese­mény is fokozta. Szentpétery Csabának ugyanis az indulás előtti napon feltörték a kocsi­ját, és többek között ellopták a számára felbecsülhetetlen értékű versenycipöjét. A már „bejáratott” korcsolya­­cipő szinte pótolhatatlan, sajnos az országos keresőak­ció sem hozott eredményt, így az egykori jégtáncvilág­bajnok, Regöczy Krisztina fiatal tanítványai végül úgy indultak el első olimpiájuk­ra, hogy a kárvallott Szent­­pétery Csaba egyik, régi fé­lig kinőtt korcsolyacipője 'ke­rült az úticsomagba. Széehy Tamás nem utazhatott el Másodszor Mauritiusra Rövid hírek A januári söldeni edzőtábo­rozás, s az elmúlt hét végi párizsi Világkupa-versenyen való részvétel után újabb „színes” program szakítja meg a legjobb magyar úszók barcelonai olimpiai felkészü­lését. De tán helyesebb vol­na úgy fogalmazni, hogy egé­szíti ki, hiszen csak a repü­lőút idejére jár a pihenő Egerszegi Krisztinának, Dar­­nyi Tamá:nak és társaiknak — köztük a csak a későbbi olimpiákon szóba jöhető né­hány reményteljes tehetség­nek —, akik a megérkezés után már ismét a megszokott uszodahosszakat fogják róni — csak éppen az itthoninál barátságosabb, s főleg me­legebb és tisztább, influenza­mentes környezetben. A túra végcélja ugyanis Mauritius, a kontinensek kö­zül legközelebb Afrikához fekvő szigetország, ahol egy­szer már — még tavaly ősz­szel — eltöltött három hetet a Széehy Tamás—Kiss László mesteredzők irányítottá tár­saság. A minden szempont­ból sikeresnek ítélt akkori táborozás kedvező tapaszta­latai alapján döntöttek úgy, hogy visszatérnek a meleg égövi vidékre. Pénteken repült el az úszó­különítmény Mauritiusra, ahol tizenhármán — két női és tizenegy férfiversenyző — gyakorolnak majd ismét há­rom héten keresztül. Nem tartott a csapattal Széehy Ta­más, aki beteg, de mihelyst állapota engedi, követi a többieket. # A bolzanói asztalitenisz olimpiai selejtező torna 2. napján Harczi négyre növelte győzelmeinek számát, s ugyancsak nyert Németh, Varga viszont kikapott. Nagy Krisztina búcsúzott elsőként, miután az angol Lomastól is vesztett 3-1-re. # Rendben lévőnek találta a sakkszövetség elnöksége a még az egykori Szovjetunió­ból érkezett nemzetközi sakknagymester, Alekszandr Csernyin letelepedési iratait, és úgy döntött, hogy a Bor­­sodtávhő színeiben sakkozó Csernyint felkérik a manilai magyar csapattagságra. A jú­niusi Fülöp-szigeteki sakk­olimpia premizálási alapelve­it is rögzítették. Eszerint a férfiak győzelmük esetén hat-, a nők négymillió forin­tot kapnának. # A Cannes-ban rendezett A-kategóriás nemzetközi vi­torlásverseny 470-es hajóosz­tályában 37 egység vetélke­dőjéből a BKV Előre sporto­lói, Nyári Gyula és Nyári Zsolt kerültek ki győztesként. # A Magyar Vívó Szövet­ség Fegyelmi Bizottsága meg­tárgyalta a január 19-én a női tőr VK után történteket. A tolókocsis Szekeres Pált tettleg bántalmazó Czakkel Istvánt hat hónapra eltiltotta az edzői és versenybírói mű­ködéstől, de az ítéletet hat hónapra felfüggesztette. # Athénban letartóztatták Argyris Salidrelist, az Olym­­piakos Pireus volt elnökét. A klubnál tartott revízió során kiderült, hogy eltűnt az a 2,3 millió dollár, amit 1990-ben Détári eladásáért a Bologná­tól kaptak. A MÜFÉMSZER KFT. 12 éve foglalkozik élelmiszer, vegyi és kozmetikai cikkek forgalmazásával. Szeretnénk tevékenységün­ket továbbfejleszteni. Ezért keresünk olyan, lehetőleg Füszért gyakorlattal rendelkező ÜZLETKÖTŐKET fő- és mellékállásban, akik szívesen vennének részt az alábbi multinacionális vállalkozások termékeinek értékesítésében: PROCTER AND GAMBLE UNILEVER HENKEL COLGATE-PALMOLIVE GILETTE JOHNSON GMBH JOHNSON AND ,OHNSON COMPACK DOUWE EGBERTS RT. Termékajánlatunkban külföldi és hazai élelmiszerek és ita­lok is megtalálhatók. Bérezés rendszere tiszta jutalékos, az elért forgalom arányá­ban progresszíven növekvő jutalékkulcsokkal. Várjuk jelentkezésüket a Budapest XIV., Ajtósi Dürer sor 33. sz. alatti központi irodánkban a 142-6120 vagy a 142-7196-os telefonon Kollár Lászlónénál vagy Frankné Zalavári Juditnál. Kérjük, hogy a jelentkezők eddigi szakmai tevékenységükről röviden számoljanak be, lehetőleg írásban. 1991-ben 2300 boltba szállítottunk árut és szeretnénk, ha az önök megyéjének boltjaiba is eljuthatnának. PRÓBÁLJA KI, NINCS NAGY ÁRA, GYÓGYÍR LEHET FÁJDALMÁRA... 13 P04VCONP HUNGARY 00 mVOBI-€_ Alig van olyan család, amelynek valame­lyik tagja ne küszködne izületi bántalmak­­kal, reumás vagy egyéb mozgásszervi fáj­dalmakkal. E fájdalmak enyhítésére ajánl­juk a természetes alapanyagú, Svédország­ban már nagy sikert aratott krémet, amely a kezelt testrészen kialakuló bioelektromos energiának köszönheti egyedülálló jellegét. Ára: 130 Ft. MEGRENDELÖSZELVÉNY: Megrendelek postai utánvéttel .......... db krémet a POLY­CORP Kft.-től. Név: ............................................................................................. Cím: .......................,...................................................................... A krém közvetlenül is megvásárolható a POLYCORP Kft. (Budapest, Bajáki Ferenc u. 1. 1211) irodájában, illetve gyógyszertárakban és gyógynövény-szaküzletekben.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék