Népszava, 1992. október (120. évfolyam, 232–257. sz.)

1992-10-01 / 232. szám

Amit Tom Lantos mond, azt az amerikai üzletemberek kilencven­­kilenc százaléka elfogadja. O te-t r——————————— Aki elfogadhatóan igazolja, miből gyarapodott, attól elné­zést kérnek a zaklatásért. Ha viszont nem tud kielégítő ma­gyarázatot adni, eltitkolt jöve­delemnek minősül (5. oldal) hát referencia a befektetőknek — nyilatkozta lapunknak Orbán Viktor (4. oldal) CSÜTÖRTÖK, 199­2. OKTÓBER 1. ■ 12­0. ÉVFOLYAM, 23­2. SZÁM ■ ÁRA 12,3­0 FORINT Előbb új médiaelnököket, utána törvényt Antall béketerve Antall József miniszterelnök ellenszavazat nélkül kapott teljes bizalmat a kedd éjfélkor véget ért MDF-frakció­­ülésen, amely előtt találkozott és négyszemközti meg­beszélést folytatott Göncz Árpád köztársasági elnökkel — erről azonban nem tájékoztatta a frakciót. A minden eddiginél nagyobb létszámú képviselőcsoport-ülésen, amelyen több mint 150-en vettek részt, a miniszterelnök elutasította azt a javaslatot, hogy kormánybiztost ne­vezzenek ki a Tv és a Rádió élére, ehelyett a tárgyalá­sok folytatását javasolta, és az egyetlen kiútnak azt látja, hogy a médiatörvény megszületése előtt az ellen­zék által is elfogadható személyiségeket kell találni a két intézmény élére. Bár önként némasági fo­gadalmat tettek az MDF-es képviselők, hogy az ülésen elhangzottakról nem adnak információt, a Népszava megbízható forrásból szár­mazó értesülése szerint a frakcióülésen Antall József csaknem egyórás beszédét 36 felszólalás követte, de az elő­zetes várakozással ellentét­ben nem volt drámai hangu­latú az ülés a Pálfy G. Ist­ván felmentése után kiala­kult helyzet miatt. Az is ki­derült, hogy az MDF többsé­ge unja az ideológiai vitát, s így elutasították Zim­ányi Ti­bornak már az ülés előtt el­készített állásfoglalás-terve­zetét, mely szerint a frakció javasolja a kormánynak: ne­vezzen ki kormánybiztost a Rádió és Televízió élére. Ezt az „ötletet” Antall azzal uta­sította vissza, aki ilyen ja­vaslatot tesz, az nem ismeri a törvényt, mert a kormány­nak ilyen lépésre nincs tör­vényes lehetősége, s a mi­niszterelnök hangsúlyozta: a kormány soha nem fog tör­vénytelenül cselekedni. Kér­te a frakció hallgatag több­ségét, szólaljon meg, és la­pozza fel újra az MDF ere­deti programját. A konkrét tényre térve a miniszterelnök elmondta, hogy Hankiss Elemér dönté­sét — mellyel felmentette Pálfy G. Istvánt a Híradó és A Hét főszerkesztői posztjá­ról — nem az ellenzék lépé­sének tekinti, hanem a tv-et­(Folytatás a 4. oldalon) Butrosz Gáli a délszláv válságról Tovább folyik az etnikai tisztogatás A szerb félkatonai szerveze­tek továbbra is folytatják az etnikai tisztogatást Horvát­országban, egyebek között több ENSZ-védelem alatt ál­ló övezetben is — mutatott rá Butrosz Gáli ENSZ-főtit­­kár. Jelentésében a főtitkár hangsúlyozta: az ENSZ-bé­­kefenntartóknak nem sike­rült teljes egészében megva­lósítani a horvátországi ENSZ-tervet, főképpen a me­nekültek és a kiköltöztetett személyek hazatelepítésére vonatkozó program megkez­dését. Butrosz Gáli szerint a fél­katonai erők — a kéksisako­sok erőfeszítései ellenére — továbbra is arra kényszerí­tik a lakosságot — egyebek között a kelet-horvátországi Szlavóniában —, hogy java­ikról és lakhelyükről lemon­dó nyilatkozatokat írjanak alá. A főtitkár a jelentésben kéri a Biztonsági Tanácsot, hogy hozzon sürgős intézke­déseket az effajta gyakorlat megakadályozására, és nyil­vánítsa semmisnek ezeket a „nyilatkozatokat”. A délszláv válsággal kap­csolatban több fontos talál­kozó színhelye volt szerdán Genf­ Douglas Hurd brit kül­ügyminiszter — az Európai Közösségek soros elnöki tisz­tét betöltő Nagy-Britannia (Folytatás a 2. oldalon) Mától drágább a palackos gáz A Prímagáz-Hungária Rt. ok­tóber 1-jétől módosítja a pro­pán-bután gázkeverék fo­gyasztói árát. A PB-gáz termelői ára — a MOL Rt. és a Prímagáz Rt. által nemrégiben aláírt szer­ződés szerint — havonta kö­veti a világpiaci árváltozáso­kat. A fogyasztói árak eme­lését ez a tény, valamint a közelgő téli időszak korábbi­nál jóval magasabb beszerzé­si árai tették indokolttá. Az életbe lépő új árak a követ­kezők: kilogrammonként 33 forint, ezen belül 11,5 kilo­grammos töltősúlyú palackba töltve 379 forint, 23 kilo­grammos palackban 759 fo­rint palackonként. Tankautó­ban a vevő telephelyére bér­mentve leszállítva, lefejtve maximálisan 29 ezer forint tonnánként, míg a motorikus célra használt gázkeverék fo­gyasztói ára 69 ezer forint, amelyből 31 ezer forint az adó. (MTI) Elég is a hús. Ellentmondásosak a hírek: egyszer azt halljuk, hogy nem kell sertésimport, más­szor azt, hogy behoznak húst. Egyszer 6 milliós sertésállo­mányról szól a jelentés, más­kor 5 millióra sem becsülik. Mi a valós helyzet? — kér­deztük Botos Károlytól, a Földművelésügyi Miniszté­rium agrárpiaci rendtartási főosztályának vezetőjétől, meg nem is . A KSH féléves jelenté­se, amely reprezentatív fel­mérés alapján készült, 6,4 millióról szól. Nem hinném, hogy másfél milliót lehessen tévedni, akár reprezentatív felmérés során is. Az állat-­­orvosokat viszont felkértük, hogy a szokásos állategész­ségügyi szemle keretében mérjék fel, mennyi a malac. (Folytatás a 3. oldalon) Dusanbe Orosz csapatok a repülőtéren Moszkvai katonai források szerda délután megerősítet­ték, hogy orosz belbiztonsági csapatok a nap folyamán el­foglalták a dusanbei repülő­teret, és a közelben levő ja­vítóműhelyeket. Az akciót Akbarsz Iszkandarov ügyve­zető tádzsik elnök kérése nyomán indították. A politikus ugyancsak szerdán drámai hangú levelet intézett a FÁK tagállamai el­ső számú vezetőihez, illetve az ENSZ-főtitkárhoz. Ezek­ben azonnali katonai beavat­kozást kért Tádzsikisztán széthullásának megállítása, a további vérontás megakadá­lyozása érdekében. Hágához fordulunk A magyar kormány haladék­talanul a hágai Nemzetközi Bírósághoz fordul a bősi víz­mű jogi problémáit illetően. Budapest a nemzetközi testü­let állásfoglalását kéri az úgynevezett C variáns nem­zetközi jogellenessége és ha­társértő jellege, illetve az ál­lamszerződés megszüntetésé­nek hatályossága ügyében. Erről Mádl Ferenc tárca nél­küli miniszter tájékoztatta az Országgyűlés külügyi bizott­ságát a testület szerdai zárt ülésén. A miniszter a sajtó képvi­selőinek elmondta, hogy a külügyi bizottság támogatta a kormány elhatározását. A nemzetközi bírósághoz be­nyújtandó, angol nyelvű ke­reset megszerkesztésén je­lenleg egy jogászteam mun­kálkodik, s várhatóan napo­kon belül kész lesz a doku­mentum. Ennek kapcsán Mádl Fe­renc emlékeztetett arra, hogy a hágai fórum csak akkor dönthet az ügyben, ha mind­két fél aláveti magát az el­­járásrtak. A miniszter szkep­tikusan nyilatkozott azt ille­tően, hogy a partner az ed­digiek után hajlandó lesz-e elfogadni a hágai procedúrát. OK­TALANUL Az amerikai törvényhozók úgy döntöt­tek, Washington ne adja meg a legna­gyobb kereskedelmi kedvezményt Ro­mániának. A román nacionalistáknak persze nem tetszik a dolog. — Hogy jön egy ország ahhoz — mondják —, hogy önmagát egyfajta erkölcsbírónak kiadva, górcső alá vegyen egy másik országot, és előírja neki, hogyan intézze ügyeit. Való igaz, nehéz az ilyesmit megemész­teni, még akkor is, ha személy szerint egyetértünk az amerikaiak szempontjai­val, és hívei vagyunk mind a demokrá­ciának, mind pedig az emberi és kisebb­ségi jogoknak. Nemzeti büszkeségünket bántja, ha másutt ítélnek rólunk. Emlé­kezzünk csak arra, milyen vegyes vissz­hangot váltott ki még hazai liberális kö­rökben is az, hogy Tom Lantos és kép­viselőtársai a washingtoni törvényho­zásban vitatták meg a Csurka-dolgoza­­tot. Egy dologban azonban biztosak lehe­tünk: Amerika és a fejlett világ kriti­kája csak akkor ér bennünket, ha má­sok jogait csorbítjuk. Ha a mi jogainkat fenyegeti veszély, akkor ez a kritika el­lenfeleinket éri. Egyszerű hát az, hogyan kerüljük el a bírálatot. Ne adjunk okot rá. Se mi, se a szomszédaink. És akkor biztonságban leszünk valamennyien. K. F. Amerikai képviselőház Romániáról Nem­­ a legnagyobb kereskedelmi kedvezmény elvére Elutasította az amerikai kép­viselőház a washingtoni kor­mány azon javaslatát, hogy biztosítsák a legnagyobb ke­reskedelmi kedvezmény el­vét Bukaresttel szemben. A döntés 283:88 arányban szü­letett. A múlt héten ugyanebben a témában a képviselőház el­halasztotta a döntést, mivel számos képviselő szerint a kedvezmény esetleges meg­adása a vasárnap megtartott román elnöki választásokra készülő Iliescut támogatta volna. A múlt heti szavazás megtartása ellen fellépők bí­rálták egyben Bukarestnek az emberi jogok terén felmuta­tott eredményeit is. (Az előzményekről lapunk 3. oldalán adunk hírt.) Élő busa en­gedménnyel, kilónként 40 forintért. Piaci körkép (12. oldal) Szlovákiai kisebbségek Látens félelem Közép-Európa, sőt egész Eu­rópa számára példaértékűnek nevezte a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló magyarországi törvényjavas­latot Duray Miklós, a Szlo­vákiai Együttélés politikai mozgalom vezetője. A javas­lat keddi budapesti parla­menti vitájában elhangzottak­kal kapcsolatban megjegyez­te: pozitív változást észlelt (Folytatás a 2. oldalon) Budapesten nem verték meg a Slovan­t Felemás hangulatban telt a szerda esti labdarúgó Baj­nokcsapatok Európa Kupája visszavágó mérkőzés az Üllői úton. Két héttel korábban ugyanis világraszóló botrány kerekedett a pozsonyi Slovan stadionjában, s miközben a kommandósok alaposan hely­benhagytak védtelen embere­ket, mellesleg a Ferencváros 4-1 arányú vereséget szenve­dett. Az előzmények ismere­tében alaposan felértékelődött ez a szerdai Ferencváros— Slovan ütközet, és nem első­sorban a várható eredmény miatt. Arra ugyanis senki nem számíthatott reálisan, hogy a zöld-fehérek meg­verhetik 3-0-ra a pozso­nyiakat. Azt viszont minden igazi sportbarát várta-remél­te, hogy nem lesz folytatása az egészen egyedülálló, em­bertelen pozsonyi események­nek. Miután csak egy ma­roknyi pozsonyi drukker ér­kezett az Üllői útra, akik a füttykoncerten kívül egyéb elmarasztalásban nem része­sültek, így az FTC kiesése el­lenére nyugtázhatjuk: a Fe­rencváros sportszerű házigaz­da volt! Ezek az álarcosok nem azok az álarcosok: a Fradi-szurkolók kommandósmaskarába öltözve fejezték ki véleményüket (Beszámolónk a 11. oldalon.)

Next