Népszava, 1993. június (121. évfolyam, 125–150. sz.)

1993-06-01 / 125. szám

ÁRA 16,30 FORINT. A MAGYAR SZAKSZERVEZETEK LAPJA Tiltott találmányok Vagy az ember nyer a „semmiből” energiát, vagy ő válik semmivé. Egely György sorozata a technológiai zsákut­cákról. (8. oldal) Háború mini vállalkozás A szerbeket román kato­nák is támogatják? A Me­ridián című bukaresti lap legalábbis úgy tudja, hogy román katonai szakértők is segítik a Boszniában har­coló szerbeket. A bukaresti rádió tudósítása szerint az újság arról is beszámol, hogy a Boszniában har­coló három közösség össze­sen 20 ezer külföldi zsol­dossal erősítette meg sora­it. A szerbek állítólag ro­mán, görög és kozák segít­(Folytatás a 2. oldalon) Ki pénzért, ki fanatizmusból öl. Szaúd-arábiai muzulmán har­cos szerb fejet tart kezében MTI Külföldi Képszolgálat Xi 12­1. ÉVFOLYAM, 12­5. SZÁM ■ 199­3. JÚNIUS 1., KEDD Ha elfogy a kormány parlamenti többsége Antall nem lesz Károly­­ Nem hajlandó kisebbségi kormánnyal vezetni az or­szágot — jelentette be tegnap esti tévéinterjújában An­tall József miniszterelnök, pártelnök, válaszolva azokra a politikai találgatásokra, amelyek Csurka Istvánék várható kiválásának következményeivel foglalkoztak. Antall ugyanakkor kijelentette: Csurka a programját csak az MDF-en kívül valósíthatja meg. „A kormányválság nem egy ország válsága” — je­lentette ki Göncz Árpád köztársasági elnök szom­bati rádióinterjújában, reagálva az MDF-en belül kialakult helyzetre, amely­től azonban, miután párt­­politikai ügyről van szó, igyekszik magát távol tar­tani. Ugyanakkor kifejtet­te, az MDF belső ügyeinek rendezése, a megoldási kí­sérlet sokkal több mint pártügy, hiszen a koalíció egészét érinti. A következ­mények Göncz szerint ma még kiszámíthatatlanok, mindenesetre rövid távon fokozza a feszültségeket, s csak hosszú távon számít­hatunk a politikai légkör tisztulására. Az esetleges kormányválság következ­ményeként előrehozott vá­lasztásokkal kapcsolatban a köztársasági elnök kije­lentette: „Szívemből remé­lem, hogy rendes időben fogják megtartani, és fel­készülnek a pártok a vá­lasztásra.” Kónya Imre frakcióveze­tő a vasárnap esti A Hét műsorának nyilatkozva vi­szont elmondta, amennyi­ben Csurkáék kiválása miatt kisebbségbe kerül a parlamentben a koalíció, és a fontos törvényeket, pél­dául a pótköltségvetést nem szavazzák meg a hon­(Folytatás a 4. oldalon) Szabó Iván maga vezette kis Polskiban érkezett az elnökségi ülésre Gy. Balázs Béla felvétele ­Ma délután a Roosevelt térre Harmincezer tüntetőt várnak a demonstrációra Nagyszabású demonstráci­ót tartanak ma délután a közalkalmazottak Budapes­ten. Tiltakozásuk oka, hogy nagy valószínűséggel el­halasztják a közalkalma­zotti törvényben garantált, és régóta esedékes bére­melésüket. Egymillió körül van a hazai közalkalmazottak száma, akik jó ideje számí­tanak a parlament által elfogadott törvény szerinti béremelésre. A pénzügyi tárca vezetője, Szabó Iván azonban azt a lehetőséget is felvetette a Valutaalap­pal folytatott tárgyalásait követő parlamenti beszé­dében, hogy a költségvetés állapota miatt a közalkal­mazotti törvény végrehaj­tását egy esztendőre el kellene halasztani. Ha az önkormányzatok képesek a béremeléseket megelőlegezni, akkor a költségvetés kezességet vállal ezért a 45 milliárd forintért. Erre azonban alig van esély, hiszen az önkor­mányzatok is szegények. Ezért a Pedagógusok Szak­­szervezete, a Pedagógusok Demokratikus Szakszerve­zete, a Közgyűjteményi és Közművelődési Dolgozók Szakszervezete, a Liga Egészségügyi Szövetség, a Magyar Zeneművészek és Táncművészek Szakszerve­zete ma 15 órára tüntetést szervezett a budapesti Roosevelt térre. A de­monstráció útvonala innen a Szabadság térre, majd a Kossuth térre vezet, ahol petíciót adnak át az Or­szággyűlés képviselőinek. A szervezők 30 ezer résztve­vőre számítanak, s három­száz rendezőt vezényelnek a megmozdulásra. Rajtuk kívül rendőrök gondoskod­nak a rendről és a forga­lom biztonságáról. ALAPÍTVA 1873-BAN Mindent az Olvasóért! Nagyobbak lettünk. Hosszú évtizedek óta ekkorák voltak a betűk a Nép­szavában. Ezentúl ekkorák lesznek. Nemcsak idősebb olvasóink panaszolták gyak­ran, hogy összefutnak a szemük előtt a betűk, ne­hezen olvasható az újság. Ezért változtattunk. Nagyobbak lettünk a terjedelemben is. Mától a Népszava mindennap 16 oldalon, csütörtökönként pedig 24 oldalas műsormelléklettel jelenik meg — változatlan áron. Nemcsak nagyobbak lettünk — szebbek is szeret­nénk lenni. Ezért módosult a mai naptól a lap tör­delése, tipográfiája. A változtatásnál ügyeltünk ar­ra, hogy olvasóink a megszokott rovatok többségét a régi helyen találják meg. De az áttekinthetőség, az új oldalak tematikája miatt, apró módosításokra is szükség volt. Így került az utolsó oldalról a 10-es 11-es szolgáltató oldalpárra a meteorológia, a név­napköszöntő, a piaci ártáblázat. A változásokat olvasóink naponta tapasztalhat­ják majd, ezekkel kapcsolatban szívesen fogadjuk észrevételeiket. Hiszen a régi-új Népszavában min­den az olvasóért történik. Ezért lettünk nagyobbak, ezért leszünk szebbek, s ezért próbálunk meg job­bak is lenni. Előbb-utóbb: a legjobbak. Deák András Feloszlatott szejjm Lech Walesa lengyel állam­fő nem fogadta el Hanna Suchocka miniszterelnök és kormánya lemondását és feloszlatta a parlamentet. A lengyel pártok máris meg­kezdték a választási kam­pányt. Hétfőn este megjelent a lengyel hivatalos köz­löny, a Monitor Polski azon száma, amely tartal­mazza Lech Walesa állam­(Folytatás a 2. oldalon) Török könnyek hulltak Solingenben Az észak-rajna-vesztfáliai Solingenben ismeretlen tettesek fel­gyújtottak egy törökök lakta házat. Három nő és két kisgyerek lel­te halálát a tűzben. További információink lapunk 3. oldalán ta­lálhatók Telefotó : MTI Külföldi Képszerkesztőség Kadhafi Izraelben ? Izraelben örömmel vették a hétfőn jeruzsálemi zarán­doklatra érkezett líbiai cso­port jövetelét, az ezzel egy időben elhangzott közlést azonban, hogy Moamer el- Kadhafi líbiai vezető a zsi­dó államba készül, hivata­los helyen kétkedve fogad­ták. Jaakov Nimrodi nem Kadhafi szóvivője — mond­ta a jeruzsálemi külügymi­nisztérium szóvivője a be­jelentést tevő izraeli üzlet­ember szavait kommentál­va. A 190 ember érkezése­kor az üzletember azt nyi­latkozta az izraeli hadsereg rádiójának, hogy Kadhafi titkárnője közölte vele: a líbiai vezető el akar láto­gatni Izraelbe — valószí­nűleg még ez évben — és szándékában áll elismerni a zsidó államot. (MTI) Guruló dollárok Cseh ítélet A volt Csehszlovákia pénz­ügyminiszteri tárcájának két egykori gazdáját is el­ítélték Prágában a „guruló dollárok” ügyében. A 65 éves Leopold Ler és az 51 éves Jaromir Zak volt pénzügyminisztereket hét­főn két-két év felfüggesz­tett börtönbüntetésre ítél­ték annak a vádnak az alapján, hogy a kommunis­ta rezsim alatt hivatali visszaélést követtek el, és nagy dollárösszegeket utal­tak át illegálisan Moszkvá­ba. (MTI) ÚJT­01 A lottó — ha csak egy ötös lesz — ezen a héten már több mint 33 MILLIÓT fizet Szerencsejáték Rt.

Next