Népszava, 1993. július (121. évfolyam, 151–177. sz.)

1993-07-21 / 168. szám

NÉPSZAVA 199 3. JÚLIUS 21.. SZERDA 9 cu 2 KATEGÓRIÁK 1. Alapítványi szakember 2. Érdekképviseleti, kamarai, intézményi szakember 3. Ipari szakember 4. Kommunikációs szakember 5. Külkereskedelmi szakember 6. Pénzügyi-vállalkozási szakember 7. Privatizációs szakember 8. Szállodai, idegenforgalmi szakember 9. Vállalkozásfejlesztési szakember 10. Egyéb vállalkozói menedzsment Ére 3 05 KJ 05 N >s 0pr ifre> 1 3“fi) ORSZÁGOS MEINEDZSERPÁLYÁZAT Szponzorok, zsűrielnökök 1. Boda és Társa Bt. Dr. Balázs Péter 2. Talent Alapítvány Palotás János 3. Corvin Bank Latorcai János 4. Wunderland Kft. Dr. Takács Ildikó 5. Kereskedelemfejlesztési Alap Kádár Béla 6. OTP Bank Rt. Kupa Mihály 7. ÁVÚ Szabó Tamás 8. Nemzeti Üdültetési és Vagyonkezelő Rt. Dr. Téglássy Tamás 9. Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Kemény Nándor 10. Talent Kft. £2'n _ c*É 3 ‘ l-F tO -X KJ P o3 05 • ■ú —) o re Cfi Z S rS W N £■ re <2. rt 3 »-01 CD 3 91 O fii 3 Cco C & 3 KJO 8 nj S 3 KJ 4» Ol I KJ 05 U> ftc M KOO £:> 0 N 1 I " jjp 3 ST re S.B). CTcr 3re 3 8-PINGVIN STUDIO Kréta szigete qcqnn c* fn, 1 hét különrepülővel LÜuUU ll'lül a csodálatos görög QQQnfl El szigeten 2 hét UCDUU llIOI Rodösz SZigéié nnqnn n i 2 hét különrepülővel ŰZuUll 11*101 a legelegánsabb görög szigeten Olympic Beach tenger- OlCII ft tail parti apartmanok 1 hét/fő £. IwU 11*101 utazás repülővel 10900 Ft oda-vissza, utazás busszal 7500 Ft oda-vissza Adria Szállodák félpanzióval 1 hét/fő Apartmanok 1 hét/fő 9500 Ft tói 1400 Ft tát WEST *** TRAVEL Bp III kér , Szépvölgyi ul 3 A (Kolosy tér) Tel Fax 168-6051. 188-8540 Terez krI ?4 Tel 111 766? Kérek megrendelőt és tájékoztatót az alábbi útról! Görög Riviéra - Adria - Kréta - Rodosz (A megfelelőt húzza alá!) WEST TRAVEL 1537 Bp., Pf. 440. A FAIPARI KUTATÓ INTÉZET Bp. XX., Vörösmarty u. 56. Telefon: 157-2022. NYILVÁNOS PÁLYÁZATOT HIRDET A KEZELÉSÉBEN LEVŐ ÁLLAMI TULAJ­DONÚ INGATLAN ÉRTÉKESÍTÉSÉRE. A PÁLYÁZAT CÉLJA: a vállalati gazdálkodás racionalizálása, illetve az értékesítési bevétel likviditásba való bevonása. Az ingatlan a Budapest XX. kerületi ingatlan-nyilvántartásban a 7054. számú tulajdoni lapon, 177 561 hrsz. alatt felvett, 6625 nm területből 1704 nm, a rajta levő faházból, kerítésből és egy fedett színből áll. IRÁNYÁR: 10,65 millió Ft. Az irányár az áfa összegét nem tartalmazza. Az ingatlan megvásárlására kárpótlási jegy és egzisztenciahitel nem vehető igénybe. A pályázatot személyesen vagy meghatalmazott útján, magyar nyelven 3 példányban, zárt borítékban kell benyújtani a Faipari Kutató Intézet titkárságára, Budapest XX., Vörösmarty u. 56. alatt, 1993. augusztus 6-án, 12 óráig. A pályázatnak tartalmaznia kell a vételárat, a fizetés határidejét és garanciáját. A pályázónak 60 napos ajánlati kötöttséget kell vállalnia. A kiíró a benyújtási határidő lejártától 30 napon belül értesíti a pályázókat a pályázatok helyezéséről. A kiíróval megkötött adásvételi szerződés érvényességének feltétele az ÁV Rt. jóváhagyása. A jelen pályázati kiírásban -nem szabályozott kérdésekben az ÁV Rt. pályázati eljárások rendjéről szóló szabályzata az irányadó. A meghirdetéssel egyidejűleg az ingatlan részletes adatairól és jellemzőiről információt nyújt Gulyás Kiss Ernő. Időpontegyeztetés esetén a meghirdetett ingatlan megtekinthető. & Adócsalásra kényszerül minden polgár A nyugtaadási kötelezettség ellen fellázadtak a piaci árusok, és ezzel kitört a nyugtaháború. Az egyik olda­lon a zöldség- és gyümölcskereskedők állnak, akikhez csatlakoztak még a fagylaltárusok, a vásározók és ál­talában mindazok a kereskedők, akiknek különleges megterhelést jelentene a pénzügyi kormányzat és az APEH emberei. A felszínen arról folyik a vita, hogy a nyugtaadási kötelezettség alól egyes ke­reskedői rétegek kaphat­nak-e kollektív mentessé­get azon a címen, hogy az árusítás jellege illetve kö­rülményei miatt technikai­lag képtelenek annak ele­get tenni, vagy csak kizá­rólag egyedi elbírálás alap­ján adható felmentés ab­ban az esetben, ha szociá­lis vagy egészségügyi hely­zete miatt a kötelezettség teljesítése az adóalanyra aránytalanul nagy terhet róna, továbbá ha a vállal­kozás mérete miatt az adó­alany alkalmazottat, csa­ládtagot vagy közeli hoz­zátartozót és más, a köte­lezettség teljesítésére ké­pes személyt nem foglal­koztat, vagy a gazdasági tevékenység jellege miatt a kötelezettség teljesítése adóigazgatási azonosításra alkalmas nyugta adását biztosító pénztárgép fel­­használásával sem oldható meg, vagy osak aránytala­nul nagy megterheléssel lenne megoldható. A felek kölcsönösen ra­gaszkodnak álláspontjuk­hoz és egyikük sem haj­landó a másik javára en­gedményt tenni, ennek kö­vetkeztében a tárgyalások megszakadtak. A piaci áru­sok munkabeszüntetéssel fenyegetnek, amellyel szem­ben a kormányzat a kö­­télező nyitva tartás jogsza-KÍNAI ~U ÁRUKÖZPONT A KELETINÉL! RUHA, CIPŐ, ALSÓ-, FELSŐRUHÁZAT, PAMUT, SELYEM! VISZONTELADaKNAK ÁRKEDVEZMÉNY MAGYARORSZÁGON A LEGOLCSÓBB! Budapest VII., Garay u. 36. Telefon: 142-5930, ^ 122-4895. "'"Tvní’iv“"''" Csak a nemzetközi hívás árál kell mcgli;anic.scmmi tohhet. £% ÉRETTSÉGIZETTEK részére, kétéves, nap­pali tagozatos, villa­­mosenergia-ipari technikusképzés indul a Verebély László Tech­nikumban (1139. Bp., üteg u. 15.) Vidékiek részére kollé­giumot biztosítunk. ■v Telefon: 140-8133; 140-8134. sm\ \ f bályi előírását helyezte ki­látásba. Az események és azok alakulása mögött az a kor­mányzati elhatározás húzó­dik meg, hogy összehangolt intézkedésekkel szűkíteni kell a bevételek eltitkolá­sának lehetőségét és a lát­hatatlan jövedelmek terhé­re növelni kell az állami adóbevételeket. Az egyik MDF-kongresszusra készült anyag tartalmazza, hogy a láthatatlan jövedelem ösz­­szege elérheti a 300 mil­liárd forintot. A dokumen­tum szerint ennek mint­egy 50 százaléka beterel­hető lenne a legális csator­nákba. Miután Magyarországon a láthatatlan jövedelmek túlnyomó részét az adócsa­lás teszi ki, ezért a végre­hajtó hatalom, a láthatat­lan jövedelmek visszaszo­rítása érdekében, fokozta az adócsalás üldözését. Ezt önmagában üdvözölni is le­hetne, ha az elvonások túl­zott mértéke nem kény­szerítené a társadálom min­den rétegét a jogszabá­lyok kijátszására. A vál­lalkozók úgy fogalmaznak, hogy ők nem az egyik vagy másik adóban gondolkod­nak, hanem mindig az el­vonások egészéből indul­nak ki. Az adórendszer­váltásnak át kellene fognia a társadalombiztosítási, az adó, az egyéb (vám, ille­ték stb.) elvonások egysé­ges rendszerét. Vélemé­nyük szerint a jelenlegi 44+10+7 + 2, azaz 63 szá­zalékos társadalombiztosí­tási elvonás a vállalkozók tömegeit hozza olyan hely­zetbe, hogy vagy megpró­bálják kikerülni ezeket a terheket, vagy cégük tönk­remegy. A hivatalos pro­paganda igyekszik a kü­lönböző társadalmi rétege­ket egymásnak uszítani, amikor úgy érvelnek, hogy a becsületesen adózók ter­hei azért növekednek, mert mások eltitkolják a jöve­delmüket és ezzel meg­károsítják a központi költ­ségvetést. Kifejezetten fel­szólították a lakosságot, hogy a nyugtaháborúban ne legyenek szolidárisak a piaci árusokkal, mert nekik vásárlóknak éppen az áll érdekükben, hogy megkö­veteljék a nyugtaadást, hi­szen akkor a piaci árusok kevesebb adót tudnak el­csalni és ezáltal a lakosság adóterhei csökkenhetnek. Kérdéses azonban, hogy lehet-e becsületes adófize­tő állampolgárokról beszél­ni olyan országban, ahol mindenki adócsalásra kény­szerül. Vajon becsületes adófizetőknek tekinthe­­tők-e az országgyűlési kép­viselők, akik olyan alku­helyzetben vannak, hogy adóterheiket bruttósítással és költségtérítésekkel áthá­ríthatják a társadalomra. Vajon milyen eredményre vezetne egy olyan vizsgálat az országgyűlési képvise­lők, miniszterek, valamint az APEH emberei és az adócsalást üldöző ügyészek, bírák között, hogy magán- ’ emberként betartották-e az illetéktörvény 11. § (2) be­kezdését, amikor szüleik­től anyagi támogatást kap­tak, vagy amikor ők támo­gatták la gyermeküket, mert e rendelkezés szerint ok­irat kiállítása nélkül is ajándékozási illeték alá esik a 150 000 forintot meg­haladó készpénz ajándéko­zása és az ügyletet 30 na­pon belül be kell jelente­ni az illetékhivatalnak, en­nek elmaradása pedig adó­csalásnak minősül. Miután az illetékkötelezettség el­évülése akkor kezdődik meg, amikor az ügyletről az illetékhivatal tudomást szerzett, akár húsz évvel ezelőtt elhallgatott ügylet után is fennállhat még mindig a fizetési kötele­zettség. Súlyosan elhibázott az az adópolitika, amely a közvetett adók emelése (áfa, fogyasztási adók) mel­lett, azzal egyidejűleg nem csökkenti a közvetlen adók mértékét (jövedelemadó, társasági adó, társadalom­­biztosítási járulék). Ékes Ildikó írja a Rej­tett gazdaság — láthatat­lan jövedelmek tegnap és ma című monográfiájában, hogy a „szigorú kéz” poli­tikája nem járhat ered­ménnyel, csak ronthat a helyzeten. Véleménye sze­rint gazdasági kérdéseket nem szabad politikai szem­pontból közelíteni, hanem gazdasági eszközökkel kell kezelni. Mivel a láthatat­lan jövedelmek és a rejtett gazdaság egyetlen közös is­mérve az adó megkerülésé­re való törekvés, a tenni­valók ezen a téren jelent­keznek. A kormányzat nem számolhat e gazdaság meg­szűnésével. Ezt svájci, svéd, vagyis a magas adómorál­lal rendelkező országok ta­pasztalatai bizonyítják. Vi­szont éppen ezekből a ta­pasztalatokból azt láthatja, hogy a rejtett gazdaság méreteinek csökkentése leginkább a közvetlen adók súlyának mérséklésével és az állampolgároknak az adók elköltési módjába va­ló nagyobb beleszólásával érhető el. dr. Róth Miklós ügyvéd az APÜSZ (Az APEH Ül­dözöttéinek Szövetsége) alelnöke Martonvásári szabadalmak Magyai* búza a világban Kanadában is vetnek mar­­tonvásári nemesítésű bú­zát, mégpedig az MV 12-es fajtát, amely a közelmúlt­ban — háromévi fajtakí­sérletekben való „vizsgáz­tatás” után — kapott ál­lami elismerést. Az MTA Martonvásári Mezőgazda­­sági Kutatóintézetének nemesítvényeit egyébként mint több külföldi ország­ban is termesztik, Török­országban például az MV 17-es, az MV 18-as búza­fajtákat; Ukrajnában szintén két martonvásári búzafajta is bővíti a vető­magválasztékot. Eredmé­nyesen termesztik Ukraj­nában és Oroszországban a mezőgazdasági kutatóin­tézet hibridkukoricáit is. A külföldi értékesítésre szüksége van a kutatóinté­zetnek, ugyanis működési költségeinek csak 30 száza­lékát kapja meg támoga­tásként — ez még a bé­rekre sem elegendő —, a többit magának kell elő­teremtenie. Bevételeinek jelentős része, 35—45 szá­zaléka a külföldön értéke­sített szabadalmakból, ta­lálmányokból, fajtahasz­nálati díjakból származik.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék