Népszava, 1993. augusztus (121. évfolyam, 178–202. sz.)

1993-08-02 / 178. szám

Hav­ss hírt cáfol a magyar belü­gy Nem volt letartóztatás (Munkatársunktól) Magas rangú magyar bel­ügyi tisztviselőt is letartóz­tattak Budapesten a Mari­borban felfedezett fegyver­szállítmány ügyében indí­tott vizsgálat során, állítja a bécsi Kurier. Beszámoló­ja szerint az ügy fő gyanú­sítottja azonban az osztrák Dieter Hofmann, aki Buda­pesten március óta vizsgá­lati fogságban van, mint arról lapunkban már több­ször beszámoltunk. A vád ellene kémkedés, amelyet nemrégiben dr. Füzessy Ti­bor, a titkosszolgálatokat felügyelő tárca nélküli mi­niszter feljelentése alap­ján kiegészítettek, s Hofmannt fegyvercsempé­széssel is gyanúsítják. Csü­törtökön Ausztriában is le­­tartóztatási parancsot ad­tak ki ellene. Hofmann a többi között a Ferihegyi repülőtér biz­tonsági megbízottjaként és belügyi megbízottként lé­pett fel éppen a fegyver­­szállítás időszakában. A bécsi lap szerint Hofmann tevékenységével kapcsolat­ba hozható magas rangú magyar minisztériumi tisztviselő letartóztatása is. Szlovéniában a lefoglalt fegyverek megrázkódtat­ták az államéletet. Az ügy­ről kormányjelentés ké­szült, s a parlamenti szü­net után a téma azonnal terítékre került. Jansa szlovén védelmi miniszter „jól szervezett fegyverke­reskedői hálózatról, nem­zetközi szervezetek, a dip­lomácia és a szlovén poli­tika belekeveredéséről” beszél. A szlovén tömegtá­jékoztatás azt latolgatja, hogy vajon a maribori ügy­let bevételeivel nem a szlovén államháztartás hiá­nyát fedezték-e. Van okuk az aggodalom­ra azoknak a jelentős oszt­rák személyiségeknek is, akik bedőltek a „Tigris­nek”. Magyar nyomozók azt gyanítják, hogy az ügy­letet Bécsben magas he­lyekről pártfogolták. A bécsi Kurier cikkére reagálva vasárnap este Sza­bó Eszter, a Belügyminisz­térium sajtófőnöke az MTI-n keresztül cáfolta a lap állítását, s közölte, hogy egyetlen belügyminiszté­riumi tisztségviselőt sem tartóztattak le. CHRONIK KURIER SEITE 19 Wiener Hilfsorganisation transportierte Sturmgewehre und Granatwerfer Der „Tiger" provozierte Staatskrise in Slowenien A bécsi Kurier-cikk címfeje: „Egy bécsi segélyszervezet támadó fegyvereket és gránátvetőket szállított." A főcím pedig így hang­zik: „A tigris politikai válságot provokált Szlovéniában" Er wollt? Waisenkinder au Kriegsgebieten herauslvoler Tatsächlich hat der Wald viert ler Dieter Hofmann. 52. n-i seinen argcl'lick gon.elnmjtci gen ,.Hy:ng figers" Stjringe Der Flughafen MariDor entpuppte sich als umschlag­platz ;ür Waffen aus aller Welt. Slowenische Behör­den vermuten Hintermänner in Österreich, und su­chen einen mysteriösen „Mann mit dem Huf . Der KURIER präsentiert ihn exklusiv: Es ist der „Fliegende Tiger" Dieter Hofmann aus dem Waldviertel. Schi'lrng h Maribor jedesmal cash aus dem Koffer. Typisch. Hofmann, er hatte eine öster­­rexhische Helikopter-Firma mit der selben Methode be­zahlt. Rechnungen brauchte er fast nie. Nur einmal ließ er sich A­ horvát rádió jelentette Vérengzés Boszniában A muzulmán fegyveresek a közép-boszniai Jabla­­nica közelében levő Dol­­janiban meggyilkolták a településen maradt hor­­vátok többségét — jelen­tette vasárnap a horvát rádió. A tömeggyilkosság­nak 50 ember, többségé­ben nő, gyermek és öreg esett áldozatául. A Doljaniból elmenekült horvátok szerint a muzul­mánok saját házaikban vé­geztek az áldozatokkal. A Horvát Védelmi Tanács katonái megerősítették a menekültek beszámolóit, és közölték, hogy legalább húsz megkínzott ember holttestét látták a települé­sen. Szarajevó és a többi ost­romlott bosnyák város, valamint a segélyszállítmá­nyok légi csapásokkal való megvédését javasolja a hétfői brüsszeli NATO-ta­­nácskozáson az amerikai kormány. Ezt szivárogtat­ták ki Washingtonban, de a lapok vasárnap közölt értesüléseiből nem világos, hogy a katonai fenyege­téssel csak nyomást akar­nak-e gyakorolni a genfi megállapodás érdekében, vagy valóban bombázni készülnek a jövő héten a szerb tüzérséget. (Folytatás a 2. oldalon) Szívroham végzett vele Meghalt a belga király Vasárnapra virradóan, 63 éves korában, szívroham következtében elhunyt I. Baldvin, Belgium királya. Az uralkodót a spanyol­­országi nyári rezidenciá­jában, Motrilban érte a ha­lál, ahol július 22-e óta nyári szabadságát töltötte. Jean-Luc Dehaene belga kormányfő vasárnap dél­előtt rendkívüli ülésre hív­ta össze a minisztertaná­csot, amely az alkotmány értelmében az új király trónralépéséig testületileg látja el az uralkodói teen­dőket, így például a törvé­nyek szentesítését. I. Baldvint 1951. június 17-én koronázták Belgium ötödik királyává, miután édesapja, III. Lipót — aki­­(Folytatás a 2. oldalon) A király hitvesével, Fabiolával TELEFOTO — MTI Külföldi Képszerkesztőség Moszkva benne volt nyakig Az egykori Szovjetunió tu­dósainak beszámolóiból és a mostanáig zárt archívu­mokból előkerült bizonyíté­kokból az derül ki, hogy a Szovjetunió nem pusztán az észak-koreaiak külső tá­mogatója, hanem egyik fő­szereplője volt az 1950—53 között vívott koreai hábo­rúnak — állítja a U. S. News and World Report cí­mű amerikai hetilap. A hírmagazin az egyik legfontosabb bizonyítéknak azt a térképet tartja, ame­lyet az orosz hadsereg fő­hadiszállásának moszkvai központjában őriznek. A térképen szovjet katonai szakértők azokat az útvo­nalakat jelölték ki, amelye­ken át Észak-Korea lero­hanta volna Dél-Koreát. A térképet személyesen Sztá­lin hagyta jóvá. A U. S. News and World Report munkatársai meg­keresték a volt Szovjetunió több befolyásos tisztségvi­selőjét, kutatóját is, akik első alkalommal beszéltek nyíltan a háború céljairól. Izrael visszavonul A szombat délután meg­hirdetett tűzszünetet — egyetlen kisebb incidenstől eltekintve — tiszteletben tartották a szemben álló felek. Izrael megkezdte a dél-libanoni biztonsági övezetbe vezényelt egy­ségeinek visszavonását. Jichak Rabin izraeli mi­niszterelnök szombaton az­zal indokolta a tűzszünet elrendelését, hogy megál­lapodás jött létre: a szélső­séges Hezbollah szervezet beszünteti az izraeli terü­letek támadását. Hírügy­­nökségek idézik Hasszán Naszrallah sejk, a szervezet vezetőjének szavait, aki ki­jelentette: a Hezbollah fel­hagy a támadásokkal mindaddig, amíg Izrael be­tartja a fegyvernyugvást. Ugyanakkor ez nem jelenti azt, hogy a szervezet ne folytatná az ellenállást az Izrael által megszállt dél­libanoni területek teljes felszabadulásig — hang­súlyozta. (MTI) Kedélyes kémügy Lassan komédia lesz ebből a Hofmann-féle kém­ügyből. Több ország rendőrsége vizsgálja a titok­zatos életű férfiú múltját, de azon túl, hogy min­denki szeretné a maga börtönében látni, semmi konkrétum. Csak annyi bizonyos, hogy ez az em­ber a rendszerváltás után szabadon mászkált Bécs és Budapest között, néha elrepült a Balkánra, be­épült fontos biztonsági szervekhez, de igazán sen­kinek sem lett gyanús. Illetve gyanakodtak rá, de elegendő volt némi simlis duma és újra megnyíl­tak előtte a titkok­ ajtajai. Valószínű, soha nem fogjuk megtudni, kit, mivel etettek meg, sőt azt sem, hogy valójában mit is csinált, de annyi már most bizonyos, hogy Herr Hofmann sokat tudott a kelet-európai mentalitás­ról. Az urambátyámos, gemütlich slendriánságról, arról, hogy úriember nem kér egy másik úrtól iga­zoló papírokat még akkor sem, ha gyanús valami, meg arról a jópofáskodó slamperájról, amivel az életünket éljük, s amiben még a következő öt rendszerváltás sem fog itt változásokat elérni. Le­het, hogy nagy gazember ez a Hofmann, de a mi fiúnk. Olyan, mint az aranyszívű szélhámoskirály, néhai Strasszner Ignác lehetett a békeidők Monar­chiájában. Őt is fontoskodó rendőrtisztviselők igyekeztek elmeszelni, hol sikerrel, hol meg nem, ő pedig mosolygott, s virágot küldött börtönéből a szerelmének. Csak a mágnáskaszinó egyes tagjai sápadtak el, amikor a nevét a rendőri hírekben látták ... Pallagi Ferenc Lopott kocsik, hamis útlevelek Csökkent a várakozás a határokon A Határőrség Országos Pa­rancsnokságának szóvivője, Krisán Attila arról tájé­koztatta lapunkat, hogy a magyar—osztrák határon Hegyeshalom kivételével megszűnt a várakozás. He­gyeshalomnál a bejövők két órát várakoznak. A dé­li határon Tompánál két óra, Röszkénél egy óra, Herczegszántónál két óra a belépési­­várakozás. Kilé­péskor Nagylaknál tizenöt óra, Gyulánál hét óra a várakozás, amely a múlt héthez képest jelentősen csökkent. A határőrség három lo­pott autót szűrt ki, egy nyolcmillió értékű Merce­dest, Záhonynál, egy két­milliós Audit Röszkén, és egy kétmilliót érő Volks­wagen mikrobuszt Nagy­laknál. A zöldhatáron ille­gálisan 42-en akartak be­jönni, és kilencvenen ki­menni az országból. Hu­szonnyolc hamis útlevelet találtak ezen a hét végén — mondta a szóvivő. Egy napra megnyitották a régóta követelt pácini határállomást is Szinte minden élelmiszer ára magasabb. Drágább lett az életünk Az áfa-törvény módosí­tásának hatására vasár­naptól több termék és szolgáltatás ára emelke­dett, miután a jogszabály a 6 százalékos forgalmi adókulcsot tíz százalékra növelte. A változás a leg­több élelmiszerféleséget érinti, bár néhány forgal­mazó még a régi összegért árusítja a boltokban meg­levő készleteit. Immár 10 százalékos forgalmi adó terheli az áram-, a gáz- és a vízellátást, növekszik a telefonelőfizetés, a helyi és távhívás díja is. A meg­emelt összegek egy része már az augusztusi számlá­kon, más részük a szep­temberi, illetve az októbe­ri számlákon jelentkezik először. A tömegközlekedés terü­letén emeli a tarifákat a MÁV, és erre kényszerül­nek a helyi és helyközi személyszállítást végző autóbusztársaságok is. Vas­úton — teljes árú menetdí­jak esetében — az áreme­lés mértéke átlagosan 3,9 százalék, míg a munkába­­járásra szolgáló bérletek ára átlagosan 5, a tanulók havi bérlete pedig 5,3 szá­zalékkal emelkedik. A me­netrendszerinti autóbusz­közlekedés átlagosan 4 szá­zalékkal drágul. Ezen belül a munkábajárásra szolgáló bérletek 4,3 százalékkal, a tanulóbérletek pedig 4,2 százalékkal kerülnek majd többe. A helyi közlekedés tarifáit egyébként az ön­­kormányzatok határozhat­ják meg. Az autóbuszköz­lekedésben augusztus 1-jé­­től, a vasúton egy hónap­pal később kell a felemelt összegeket fizetni. A Buda­­(Folytatás a 4. oldalon) Ki cipelje a modernizáció terhét? Petschnig Mária Zita: az álmok szertefoszlot­tak, csak magunkra számíthatunk (8. oldal) A

Next