Népszava, 1993. augusztus (121. évfolyam, 178–202. sz.)

1993-08-19 / 193. szám

NÉPSZAVA 1 993. AUGUSZTUS 19., CSÜTÖRTÖK 7 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS! 1. A Tejipari Vállalat Szeged (6728 Szeged, Budapesti út 6.) nyilvános pályázatot hirdet a vállalat állami tulajdonban lévő kisteleki üzemének megvásárlására. 2. A Kisteleki Tejüzem adatai: Kistelek, belterület 400 tulajdoni lapszámú 318 helyrajzi számú 6226 m2 alapterületű, 6760 Kistelek, Vaspálya u. 2. szám alatti ingatlan a hozzá tartozó eszközökkel együtt. Az üzem tevékenysége: tejfeldolgozás, sajtgyártás. Az üzem irányára: 39 000 000 Ft, azaz harminckilencmillió Ft -j- áfa. Az irányár az áfát nem tartalmazza. 3. A vagyontái^yak megvásárlására E-hiteles ajánlatot nem fogad be a kiíró. Kárpótlási jegy igénybevehető maximum 20%-os mértékig. A privatizációs költség csak készpénzben teljesíthető. 4. A pályázatokat személyesen vagy meghatalmazott útján 3 példányban, zárt borítékban kell benyújtani a pályázatra utaló megjelöléssel. A pályázat benyújtásának határideje: 1993. szeptember 16., 10 óráig. A pályázat beadásának helye: Tejipari Vállalat Szeged. 6728 Szeged, Budapesti út 6. dr. Bernáth Anikó jogtanácsos irodája. 5. A vételi szándék bizonyítására a pályázati irányár 5%-át az ajánlattevőnek a pályázat benyújtásának határidejéig letétbe kell helyezni a Tejipari Vállalat Szeged Kereskedelmi Bank Rt.-nél vezetett 280-04 749- 7021 számlájára vagy a vállalat pénztárába. 6. A pályázónak a benyújtási határidőtől számított 60 napos ajánlati kötöttséget kell vállalnia. 7. A kiíró a benyújtási határidő lejártától számított 30 napon belül értesíti a pályázókat a pályázat eredményéről. 8. A kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. 9. A vállalattal megkötendő adásvételi szerződés érvényességének feltétele a szerződés ÁVÜ általi jóváhagyása. 10. A jelen pályázati felhívásban nem szabályozott kérdésekben az ÁVU versenyeztetési szabályzatának rendelkezései irányadóak. A pályázaton való részvétel feltétele a részletes tenderfüzet titkossági nyilatkozat ellenében történő átvétele a Tejipari Vállalat Szeged alábbi címén. A tender meghirdetésével egyidejűleg a Kisteleki Tejüzem főbb adatairól és jellemzőiről információ beszerezhető: Tejipari Vállalat Szeged, 6728 Szeged, Budapesti út 6, dr, Bernáth Anikó jogtanácsosnál. Telefon: (62)-325-822 lVle gbízható számítások sze­rint átlagosan egy magyar csa­lád évente saját szükségleteire 2000 liter benzint használ el. L 2-szer * 2000 liter "7 super űz az Ön családjáé lehet, ha 1993. július 1. és augusztus 31. között egy VIDEOTON tele­víziót vásárol, s a dobozában lévő márkaklubtagsági igazol­ványt visszaküldi címünkre, hogy részt vegyen a nyere­ménysorsoláson. J úliusban és augusztusban is kisorsolunk az addig bekül­dött márkaklubtagsági szel­vények tulajdonosai között kétezer liter benzint, melyet a MÓL kútjainál tankolhat ko­csijába. VIDEOTON A HÁROM LEGNAGYOBB OLASZ CSEMPEGYAR TERMÉKEIBŐL VÁLASZTHAT!- CSEMPÉK, BURKOLÓLAPOK - KADAK. ZUHANYTALAK MINDEN SZÍNBEN ES MÉRETBEN Ezenkívül zuhanirfülkek, csaptelepek, különböző epítöanya'gok, kazettás ajtók, SOFA nyílászárok, vasanyaqok nagy választékban, házhoz szállítva is kaphatók. ÉS MÉG VALAMI! 50 000 Ft feletti vásárlásnál a szállítás Budapest területen INGYENES! Viszonteladókat további kedvező feltételekkel kiszolgálunk! Bp XVII . Pécpli út 155. Telvfon: 156-4274, 15* 4275 Nyitva: hétkötnap 7—17-ig, nombaton 7-13-ig Bp. VI, Siondt u. 40 Telefon : 132-5740 Nyitva hétböinap 9-18-ig, szombaton tárva Zsákos oltott mész 280 Ft + óta Ömlesztett oltott mész 230 Ft + óta Fen v ö fűrészáru cement, tégla, cserép, homok, tűzifa (konyha- és kandallófa) valamint különféle eternittermékek kaphatók a KALCIUM Kft. telephelyén. X., Keresztúri út Tel : 177-8438. A Magyar Általános Gyufaipari KIT felvételre keres 2 fo KAZÁNFŰTŐT Bérezés a gyakorlati időtől és képzettségtől függően megegyezés szerint. Felvételi követelmény:- állandó budapesti lakos,- gáz- és szilárdtüzelésű kazánokhoz kazánfűtői vizsga 12 to-ig. — ■ I ' ..... Jelentkezni lehet a társaság munkaügyi osztályán naponta 7 h-tól 15 h-ig, Budapest, Nagytétényi út 112. XXII. kerület. Telefon: 226-8022/26-os mellék. § Nem emelik a vetéstámogatást ? Szakértői bizottságok ké­szítik elő azokat az agrár­ágazat főbb problémáinak megoldására vonatkozó ja­vaslatokat, melyek az Ag­rár Érdekegyeztető Fórum és a kormány képviselői­nek szeptember 2-án foly­tatódó tárgyalásain kerül­nek napirendre — tájékoz­tatta Horváth Gábor, a Fórum elnöke, a Mezőgaz­dasági Szövetkezők és Ter­melők Országos Szövetsé­gének főtitkára az MTI-t. Az eddigi tárgyalásokon, mint ismeretes, több kér­désben nem született meg­egyezés. A gazdálkodók hiteleinek átütemezését se­gítő kormánydöntéssel kapcsolatban például a ter­melők képviselői azt kifo­gásolták, hogy ez nem érin­ti a lejárt hitelek egy ré­szét. Így az ágazatban to­vábbra is jelentős marad a likviditási feszültség. A gazdálkodók a középtávú forgóeszköz-hitelekhez is kamatpreferencia és kor­mánygarancia biztosítását kérték, amire a kormány képviselői vállalták, hogy áttekintik az éven túli hi­telezést elősegítő preferen­ciák lehetőségeit. Nem tartották elégséges­nek az érdekképviseletek a jövő évi növénytermesztés megalapozását segítő 2000 forintos vetési támogatást sem. Ezt 4500 forintra kí­vánják felemeltetni. Java­solták továbbá a hitelek egy hektárra jutó 10 ezer forintos határának átérté­kelését, valamint a kedvez­mények kiterjesztését a ga­bonán kívül más kultúrák­ra is. A kormányzat kép­viselői nem láttak lehető­séget a vetéstámogatás mértékének emelésére. A jelentkezéseket, „Export-import, N Szava’ jeligére, a Hírlapkiadóba kérjük. A FÁK-országpk, Kína, Mongólia, Észak-Vietnam, Észak-Korea területén potenciális üzleti kapcsolatokkal rendelkező FELHÍVÁS/ A Budapesti Elektromos Művek Rt. 100 ezer forint jutalmat ajánl fel a pénzszállító munkatársait — 1993. augusztus 12-én — ért fegyveres rablótámadás ismeretlen tetteseinek nyomravezetői részére. Továbbá felajánlja a megtérült összeg 10%-át. Bejelentést lehet tenni a 117-5980 telefonszá­mon, bármely rendőrőrsön és a 07-es telefon­számon. Budapesti Elektromos Művek Rt. A földhivatalok az őszre készülnek összesen 174 árverést tar­tottak az elmúlt héten, amelyeken 334 494 arany­korona értékű földhöz ju­tottak a kárpótoltak — de­rül ki az Országos Kárren­dezési és Kárpótlási Hiva­talnak az MTI-hez eljutta­tott jelentéséből. Az árve­réseken még mindig érez­hető az a viszonylagos las­sítás, amelyet a hivatal azért foganatosított, hogy a földhivatalok fel tudja­nak készülni az őszi árve­résekre. A Népszava közéleti tizenegye KATONA TAMÁS, a Miniszterelnöki Hivatal poli­tikai államtitkára, az MDF parlamenti képviselője „Én úgy éreztem, amikor a miniszterelnök odaült mellém a parlamentben, hogy ez két szempontból is jó. Egyrészt azért, mert a parlamentben az em­ber rettenetesen unatkozik. Ha az ember rettene­tesen unatkozik, előbb-utóbb elalszik. Ez veszedel­mes, mert ilyenkor négykézláb kúszó fotóriporte­rek közelítik meg, akik megörökítik: »a piszok két­százezerért alszik a parlamentben«. Énnekem egyet­len védekezésem volt ez ellen: ilyen pillanatokban előkaptam a nyakkendőmet és rágni kezdtem. Ez­zel a fotóriporter megelégedett, ezt megörökítette és elkotródott. Alhattam nyugodtan. Itt nem alhat­­tam nyugodtan, mert a miniszterelnök azt mond­ta, hogy kéne egy igazi politikai államtitkár a Mi­niszterelnökségre. Ez egy olyan ajánlat volt, amire nem lehetett nemet mondani.” (1992. július elején /a TV össztűz műsorában.) i

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék