Népszava, 1993. szeptember (121. évfolyam, 203–228. sz.)

1993-09-01 / 203. szám

ÁRA 16,30 FORINT A MAGYAR SZAKSZERVEZETEK LAPJA Féltik férjeiket a feleségek Egy nyugodt sztrájk hangulata Egy asszony örülhet, ha a férje a sok esztendős át­lagnál több időt tölt ott­hon. Kevésbé repes azon­ban a boldogságtól, ha a ház ura a magasabb bé­rért sztrájkol, s ezért van kevesebbet a munkahe­lyén. Mostanában aggo­dalom ül a repülőgép­szerelők feleségeinek ar­cán, mikor zörren a kulcs a zárban. (Munkatársunktól) Jó néhány napja egyez­kednek a dolgozók bérén a Malév szerelői és a mun­kaadók. A bizonytalanság immár a családokban is fellelhető, amint azt teg­nap több helyütt is tapasz­taltuk. (De azt kérték, hogy még keresztnevüket is változtassák meg: im­már az asszonyok is féltik férjük állását.) — Napi tizenkét órát írA/* dolgozik a férjem — mond­ja Kata asszony az ebéd utáni mosogatás közben. — Ha ehhez még az utazást is hozzáveszem, tizennégy-ti­­zenöt órát van távol a csa­ládtól. Két műszakba jár, de nagyon kevés a pénz, még egy autószerelőnél is maszekol, hogy legyen mi­ből enni, élni. Én már egy éve csak itthon keverem a rántást, megszűnt az a cég. (Folytatás a 4. oldalon) Álmukban repülnek kicsit Gy. Balázs Béla felvétele Ismét talpon a pilóták Az orvosi vizsgálat után kedden már ismét a kikép­ző alakulatánál volt Bod­­rozsán László százados és az orosz kiképzőpilóta, akik hétfőn sikeresen ka­tapultáltak az iskolakört repülő MiG—29-es gépük­ből. Mindketten egészsége­sek. Ezt a Krasznodar kö­zelében fekvő Tusovszkaja településen repülőkiképzé­sen részt vevő magyar pi­lóták orosz parancsnoka közölte telefonon az MTI moszkvai tudósítójával. A parancsnok elmondta, hogy kedden megérkezett Moszkvából a kétszemélyes MiG—29-es oktató gép le­zuhanásának körülményeit vizsgáló bizottság. A vizs­gálat eredményéről bővebb tájékoztatást a hét végére ígért a parancsnok.­ ­ Szegénység és pazarlás A tisztek utaznak Ku­­vaitba, Egyiptomba, Németországba. A sor­katonák gyengélked­hetnek (4. oldal) Mi pislog? Már semmi, mondja a nyugdíjasok képviselő­je. A villanyt kikapcsol­ják, a remény elhal (5. oldal) /y^W Vitézkedtek honatyáink Az Országgyűlés tegnap egy rövid, a tűzvédelmi törvény megalkotását sür­gető napirend előtti felszó­lalást követően megkezdte az ügyészségről szóló tör­vényjavaslat-csomag s ben­ne az alkotmánymódosítás vitáját. Az első körben nyilvánvalóvá vált, a par­lament nem fogadja el azt a javaslatot, hogy az ügyészség kerüljön kor­mányfelügyelet alá. A vi­tát néhány kérdés és inter­pelláció szakította félbe, többek között Nagy And­rás (SZDSZ) azt firtatta, hogy mennyibe került a Magyar Honvédségnek a Beatrice hazafias koncert­sorozata. A plénum bizott­sági helyekről döntött, majd tárgyalt a területfej­lesztési támogatásokról, il­letve az előző napon elma­radt Polgári Törvénykönyv módosítási javaslatra tért vissza. (Tudósításunk a 4. oldalon) Miből lesz bére a közalkalmazottaknak ? A Költségvetési Intézmé­nyek Érdekegyeztető Ta­nácsa (KIÉT) nem kezd­hette el a kedd reggelre kitűzött ülését; az utolsó pillanatban megoldhatat­lan problémák merültek fel a közalkalmazotti tör­vényben előírt illetmény­­tábla 1994. január 1-jei bevezetése előtt. (Munkatársunktól) Azért volt szükség a tegnapi újabb szakértői megbeszélésekre, mert a KIÉT-ben részt vevő ön­­kormányzati szövetségek nem tudják, honnan ve­szik a 72 milliárd forintot igénylő béremelésből rájuk eső részt. Eredetileg a kormány 50 százalékot állt (Folytatás a 4. oldalon) 121. ÉVFOLYAM, 20­3. SZÁM | 199­3. SZEPTEMBER 1., SZERDA Úr ír! Először a palatáblára véstem a csikorgó fehér vesszővel, hogy „úr ír”, majd a szépen vonalazott füzetbe. Lehet, hogy az ábécéskönyv hajdanvolt szerzői véletlenül találták ki: a betűk legegysze­rűbb összekapcsolására az „u”, az „i” meg az „r” a legalkalmasabb. Az is lehet, hogy nem volt vé­letlen. Talán valamelyik tanügyi főember aján­lotta a jámbor szerzőknek, hogy igen alkalmatos lenne, ha az első leírt értelmes mondat azt tar­talmazná, hogy „úr ír”. A két szóból mindeneset­re szimbólum lett. Nem ártott, ha a betűvetéssel foglalatoskodó tanyasi gyerek, vagy a városi munkás kölke idő­ben megtanulta, hogy az „úr ír”, a többiek meg dolgoznak. Az úr ír, és sok pénzt keres. Ma először ülnek az iskolapadban a kis első osztályosok. Nem ismerem a legújabb — örökké változó —, tankönyveket és munkafüzeteket, csak azt tudom, hogy a palatábla kiment a divatból. Viszont most temetik el a kormányzó testét, mi­közben visszacsempészik, feltámasztják a szelle­mét. S, aki nemcsak elolvasta, hanem elképzelni is tudja az új oktatási törvény következményeit, meg figyel is arra: amibe kerül már ma az iskola, az némi aggodalommal szemléli a ma padba ülte­tett kis elsősök sorsát. Lehet, hogy nekik is úgy kell majd kezdeni a betűk összerakását, hogy „úr ír”? Bernáth László Érlelődő autonómia Az izraeli és a palesztin tárgyaló fél megállapodott a Gáza-övezetben és Cisz­­jordániában megvalósítan­dó palesztin önkormányzat alapelveit rögzítő nyilatko­zat szövegében — jelentet­te be kedd délelőtt Was­hingtonban egy palesztin tisztségviselő. Az amerikai fővárosban tartják a közel-keleti tár­gyalások tizenegyedik for­dulóját. A palesztin illetékes kö­zölte, hogy a végleges alá­írás előtt a nyilatkozatter­vezetet még jóvá kell hagy­nia a PFSZ Végrehajtó Bi­zottságának. Az izraeli­ PFSZ meg­állapodás a két fél titkos oslói találkozóinak ered­ményeként jött létre, és a megszállt területek jövő­jét az elkövetkező öt évre hivatott rendezni azzal, hogy a harmadik évben megkezdődik a végleges státus kidolgozása. (Folytatás a 2. oldalon) A KSH szerint a nők tovább élnek Fogyóban Magyarország Becslések szerint Ma­gyarországon 2020-ra várhatóan 9,5 millióra csökken a lakosság szá­ma, de már most figye­lemre méltó adat, hogy ismét nagymértékben emelkedett a 45-65 éves férfiak halandósága. A KSH legújabb, úgyne­vezett népességelőreszámí­tási tanulmányából kide­rül, hogy a magyar demog­­ráfiai folyamatok 1992-ben negatív csúcsot értek el: tavaly volt a legtöbb halá­lozás, vészesen csökkent az élveszületések száma, s a természetes népességfogyás is soha nem látott mérték­ben nőtt. 1992-ben 1991- hez képest ötezerrel keve­sebb gyerek született, s így a 122 ezres élveszüle­­tés a legalacsonyabbnak számít Magyarország XX. századi történelmében. Az ország népességének száma 1990-ben 10 millió 375 ezer volt, de a mostani előreszámítás szerint 2020- ban várhatóan már csak 9,5 millióan élünk a hatá­rainkon belül. A múlt év halandósági mutatói különösen a fér­fiakat érintették kedvezőt­lenül, hiszen a férfiak szü­letéskor várható élettarta­ma az átlagos 65 év alá (Folytatás az 5. oldalon) Sötétben a Fórum , Kikapcsolták a villanyára­mot és a telefonokat a Ma­gyar Fórum szerkesztősé­gében kedden a kora esti órákban. A Magyar Igaz­ság és Élet Pártja elnöksé­ge felháborodottan tiltako­zott a „jogtiprás” ellen az állami tulajdonú Hírlapki­adó Vállalat vezetőinél. A párt vezetősége szerint a sötétség politikai indíttatá­sú, hiszen a Magyar Fórum következetesen olvassa rá az Antall-kormányra vélt és valós bűneit. A lap heti száma mind­ezek ellenére megjelenik. Karambolozott az igazságügyminiszter? Ki kinek adott betétlapot ?­­ Ki kinek ütközött és ki adta a betétlapot? Úgy tűnik, szokatlanul sokáig tart Balsai István igazságügyminisz­ter közúti balesetének a kivizsgálása. A közút nem tisz­teli a tekintélyt, róla még a honatya, a miniszter, sőt, az államfő gépkocsija is kicsúszhat. Kínos helyzetbe került 1991. augusztus 1­3-án Raf­­fay Ernő, a Honvédelmi Minisztérium, azóta már leváltott politikai államtit­kára, aki hónapokkal ké­sőbb arról számolt be, hogy ismeretlen „tettesek” meglazították Volkswagen Passat típusú szolgálati gépkocsijának bal első ke­­rékrögzítő csavarjait. Mindez akkor derült ki, amikor a 160-180 (!) kilo­méteres sebességgel Má­­rianosztráról Budapest fe­lé robogtak. A Katonai (Folytatás a 4. oldalon) ALAPÍTVA 1873-BAN Palotás:­­­agyobb a kockázat... Aggódnak a milliomosok Iszonyú pofonokat kapnak az élettől honi milliomo­saink. Mintha aknamezőn járnának, mindenhonnan veszély leselkedik rájuk. Emlékeznek, ugye, hogy Farkas Imrének elrabolták a lányát. A szép Helga azóta sincs meg. Klicsu Andrást megverték, ráadásul karambolo­zott is, tetézve saját baját. Nem volt túl napfényes a Petőfi-kutató Morvai úr közeli múltja sem: fenyegetés és megveretés jutott osztályrészéül. Pintér József, a ke­celi nagyvállalkozó alig épült fel súlyos autóbaleseté­ből, máris újabb tragédia szakadt a családra. Átok ül a milliomosokon? Vagy csupán több veszély­nek vannak kitéve, mint az átlagemberek? Többet dolgoznak, többet ideges­kednek, többen irigy­kednek rájuk? Mindezt életmódkutató szociológu­soktól akartuk megkérdez­ni, de egy sem tudott e fur­csa kérdésre választ adni. Az ok: ilyen kutatásuk még nem volt. Mi megkérdeztük Palo­tás János nagyvállalkozót: veszélyeztetettebbnek ér­­zi-e magát az átlagnál? Mi­ként hatott rá módos vállalkozótársainak fekete krónikája? — Erről nem szívesen nyilatkozom — mondta. — Tény, a nagyvállalkozónak fel kell vállalnia a kocká­zatot. A rohanó életmód könnyen infarktusba tor­kollhat. Az autóbalesetek is benne vannak a pakli­ban. Nem mindegy ugyan­is, hogy valaki 8000 vagy 40 ezer kilométert vezet egy évben. A nagyvállalko­zó, vagy ha úgy tetszik, a milliomos általában ötször annyit „hajt”, tehát ötször annyit kockáztat, mint egy átlagos autótulajdonos. Eközben folyton jár az agya és többnyire fáradt. Persze ... meg kell állni menet közben. — Önt is megfenyegették már? — Erről nem kívánok bővebben beszélni. Marad­junk abban, hogy megtalál­tam azt a megoldást, ami védettséget adott. — Azt mondják, a mit­(Folytatás a 4. oldalon)

Next