Népszava, 1994. március (122. évfolyam, 50–75. sz.)

1994-03-01 / 50. szám

24 OLDAL ■ ÁRA: 19,50. FORINT ■ 122. ÉVFOLYAM, 50. SZÁM ■ 1994. MÁRCIUS 1., KEDD __________________________________________ALAPÍTVA 1873-BAN__________________________________________ Szerb gépeket lőtt le a NATO MTI-információ Bosznia felett először nyi­tottak tüzet a repülési tila­lom betartását ellenőrző NATO-repülőgépek. NATO- források szerint hétfőn, 6.48-kor lőtték le amerikai F-16-osok a négy Galeb tí­pusú repülőgépet, az ENSZ BT 816. számú határozatá­nak felhatalmazása alap­ján. A négy lelőtt szerb gép - két másikkal együtt - a kö­zép-boszniai Novi Travnik muzulmán ellenőrzés alatt álló fegyvergyárat bombáz­ta, boszniai horvát források szerint. A négy harci gépet Zenica felett érte az F-16- osok találata. Az F-16-osok az olaszországi Aviano légi­bázisról szálltak fel. Belg­­rád cáfolta, hogy a lelőtt gé­pek szerbek voltak. A bosz­niai szerbek ugyancsak ta­gadják, hogy az ő gépeiket lőtték volna le. A gépeken valószínűleg a régi jugo­szláv néphadsereg felség­jelzése található, egyes for­rások szerint Jastreb-1 tí­pusú, rögzített szárnyú har­ci gépek voltak. Más értesü­lések szerint G-4 Super Ga­leb könnyű támadógépek, amelyeket aknavetőkkel, bombákkal és rakétákkal lehet felfegyverezni. (Folytatás a 9. oldalon) Riadókészültségbe helyezték a szerb gépek lelövése után a Triesztnél horgonyzó amerikai repülőgép-anyahajót, amelynek startfedélzetét felülről mu­tatja a felvétel. A Saratoga az incidens nyomán egy nappal korábban kifutott a kikötőből MTI-telefotó Adolól nem lesz egyházi támogatás Az Egyházak Ökumenikus Felekezetéhez tarto­zó egyházak, valamint az unitárius és a Ma­gyarországi Zsidó Hitközség vezetőivel folyta­tott tegnap délelőtt többórás eszmecserét Sza­bó Iván pénzügyminiszter. Elsősorban a lakos­ságot legérzékenyebben érintő szociális prob­lémákról és a bérkérdésekről esett szó a majd háromórás találkozón. Szalóky Eszter NÉPSZAVA Szabó Iván szerint az egy­házaknak feltétlenül is­merniük kell az ezzel kap­csolatos tényeket, a tárcá­nak pedig az egyház véle­ményét. A miniszter külön kiemelte, hogy míg a múlt évben a központi kérdés az egyházi ingatlanok vissza­adása volt, addig a mostani megbeszélésen ez csupán úgy merült fel, hogy e folya­mat miként tud beillesz­kedni a világgazdasági problémák sorába. Fontos­nak tartották a felek a kul­túra és a művészetek álla­mi finanszírozását. A tárca vezetője nem érte­ne egyet az adóból kötelező­en leírható egyházi támoga­tással. Mint kifejtette, ré­szint azért nem, mert a ma­gyarországi hívő lakosság túlnyomó része vagy nem fi­zet adót (nyugdíjas), vagy igen keveset keres. A másik ok, amivel az egyházi veze­tők is egyetértettek, hogy ha mindenkit köteleznének ar­ra, hogy valamely egyházat támogassa, az óriási ellen­állást váltana ki az embe­rekből. Szabó Iván hosszútávon ,elképzelhetőnek tartja azonban, hogy kibocsássa­­nak olyan állami papírokat, melyeknek garantált hoza­­dékával támogatni lehetne az egyházakat. Az egyházi iskolák peda­gógusainak közalkalmazotti státusáról úgy nyilatkozott a miniszter, hogy a törvénybe való hivatalos beiktatás kö­vetkeztében az egyházi, ala­pítványi és magániskolák nagy része nem tudna meg­felelni a közalkalmazotti törvénybe foglaltaknak. Azt viszont senki nem szeretné, hogy az egyházi iskolában tanítók szolgálati jogviszo­nya ezen időszakra megsza­kadjon. A Zsidó Múzeum kirablá­sával kapcsolatban meg­tudtuk, nem esett szó kár­rendezésről. Igaz, a hivata­los párbeszéd és a sajtótá­jékoztató után a MAZSI­­HISZ két vezetőjét, Zoltai­­Gusztáv ügyvezető igazga­tót, és Feldmájer Péter elnö­köt külön is fogadta a pénz­ügyminiszter. A Zsidó Hit­község két vezető személyi­sége egyelőre nem tartotta időszerűnek elmondani, hogy miről szólt s milyen eredménnyel zárult a zárt ajtók mögötti eszmecsere. Felmondások Lupis-ügyben MTI-információ A hétfő hajnali boszniai lé­gi incidens miatt a Belügy­minisztérium semmilyen különleges intézkedést nem tervez a déli országha­táron. Szükség esetén azon­ban kész tervekkel rendel­keznek a különleges helyze­tek elhárítására - hangsú­lyozta tegnapi sajtótájékoz­tatóján Kónya Imre. Ezt követően a belügymi­niszter közölte, hogy a tár­ca fegyelmi tanácsának február 24-i döntése alap­ján visszavonták a költség­­vetési főosztályvezető és helyettese vezetői megbí­zatását. Hozzátette: a Lu­­pis-brókerházzal kötött szerződés körülményeit vizsgálva megállapították, hogy a pénzkihelyezések jogszerűek voltak ugyan, de a két vezető nem járt el kellő gondossággal a szer­ződés megkötésekor. Egye­bek között később sem el­lenőrizték, hogy megtör­tént-e az értékpapír-vásár­lás. Az érintettek munkavi­szonyát - saját kérésükre - tegnaptól közös meg­egyezéssel megszüntette a miniszter. Kónya Imre el­mondta még: átmenetileg felfüggesztett minden hasonló pénzkihelyezést. Intézkedett arról is, hogy napokon belül új, részle­tes miniszteri utasítás ké­szüljön a pénzkihelyezési eljárásra annak érdeké­ben, hogy a jövőben hason­ló ügyek ne fordulhassa­nak elő. Fenékküszöb vagy szivattyúzás? A Szigetköznek sürgősen vízre van szüksége, ebben minden képviselő és szakér­tő egyetért. Egyetértenek abban is, hogy igazi megol­dást csak a Duna visszatere­lése hozna. Az adott körül­­mények közötti lehetőségek­ről azonban még hosszú vita várható. A Duna 1992 őszén történt elterelése miatt a Szigetközt a kiszáradás ve­szélye fenyegeti. Minthogy az akkor megkezdett tárgya­lások nem hoztak ered­ményt a magyar kormány a Hágai Nemzetközi Bíróság­hoz fordult. Tavaly ősszel az EK szakértőinek részvételé­vel háromoldalú bizottság alakult. Vizsgálatai eredmé­nyeképpen az Európai Unió decemberben ideiglenes vízmegosztásra tett javasla­tot, ami a hágai döntésig maradna érvényben. A ma­gyar fél elfogadta, a szlovák kormány azonban elutasí­totta az ajánlást. Ebben a helyzetben a kor­mány az 1843-as folyamkilo­méternél, Dunakilitinél (il­lusztrációnk) építendő fenék­küszöbről javaslatot terjesz­tett a parlament elé, így még a vegetációs idő­szak kezdete előtt víz juthat­na a mellékágakba, és meg­emelkedhetne a talajvíz­szint. Az Országgyűlés kör­nyezetvédelmi és úgyneve­zett bősi bizottsága általá­nos vitára alkalmasnak tar­totta a javaslatot. (Bővebbet az 5. oldalon) SZLOVÁKIA AUSZTI Duna-SZLOVÁKIA rabcska­ A fenékküszöb - kőből B fenékküszöb - betonból A fenékküszöb lehetséges helyei MAGYARORSZÁG Pálffy Katalin NÉPSZAVA

Next