Népszava, 1994. május (122. évfolyam, 101–125. sz.)

1994-05-02 / 101. szám

16 OLDAL ■ ÁRA: 1­9,50 FORINT ■ 122. ÉVFOLYAM, 101. SZÁM ■ 1994. MÁJUS 2., HÉTFŐ ____________________________________ALAPÍTVA 1873-BAN_____________________________________ Boross-Moravcík találkozó Komáromban Nem volt cél, hogy megállapodásokat kössenek Jozef Moravcík szlovák kormányfő vasárnap a kora esti órákban Komáromba érkezett, ahol a Vasmacska étteremben rögtön tárgyalóasztal­hoz ült vendéglátójával, Boross Péter minisz­terelnökkel. A megbeszélésen többek között szóba került Bős problémája, valamint a Duna Bizottság legutóbbi ülésén felmerült diplomá­ciai konferencia. Lapzártánkkor a találkozóról annyi információ szivárgott ki, hogy elsősorban a politikai kapcsolatkeresés, az új politikai irányvonalak meghatározása volt napirenden, és nem cél, hogy a tárgyaláson megállapodá­sokat kössenek. A felek áttekintették a két ál­lam viszonyát terhelő problémákat, illetve konkrét kérdésként felvetődött a kettős adózás és a vízumkényszer eltörlése. NÉPSZAVA-információ Érzékelhető volt, hogy ko­moly erőfeszítések történ­tek a találkozó tető alá ho­zatalára. Magyar részről eb­ben nyilván komoly szere­pet játszott az, hogy minder­re még a választások előtt sor kerüljön. Az előkészí­tést nagyfokú diszkrécióval bonyolították le, s vélhető­en a két Komárom közelsé­ge is meghatározó volt a helyszín kiválasztásában. Az idő szűkösségére jellem­ző, hogy Jozef Moravcík va­sárnap délelőtt kormányá­nak néhány miniszterével tárgyalt aktuális gazdasági kérdésekről, majd a szlovák rádió május 1-jei műsorá­ban vett részt, a hozzá érke­ző kérdésekre válaszolt. A lapzártakor még tartó miniszterelnöki eszmecse­rén az előzetes prognózisok alapján komoly téma lehet a bősi helyzet, s az ebben az ügyben képviselt álláspon­tok vizsgálata. Ezzel kapcso­latosan elhangozhatnak vé­lemények a Duna Bizottság legutóbbi ülésén felmerült diplomáciai konferenciával kapcsolatban. Azt előzete­sen megjósolni sem lehet, hogy Jozef Moravcík korábbi nyilatkozata, miszerint „ez a találkozó más lesz, mint amit eredetileg terveztek”, mit ta­kar. Azt, hogy Borossnak és Moravcíknak sikerül-e nyél­be ütniük a közös nyilatko­zatot, a tudósítás időpontjá­ban még nem lehet tudni. Ez a késő esti, Rév-Komá­­romban, a Hotel Európában megtartandó sajtótájékozta­tón derülhet ki. A határok újbóli megerő­sítését elhárító magyar ma­gatartás változása nyugtatná meg igazán a szlovák felet. A legnagyobb kérdőjel e vo­natkozásban az, hogy az elő­készítés során egyáltalán szóba jött-e valami kompro­misszumos megoldás lehe­tősége. Boross Péternek most a kormánykoalíció vá­lasztási esélyeit növelő min­den momentumot meg kell ragadnia, de hogy képes-e ennek érdekében saját és pártja árnyékának átlépésé­re, arra a választ csak a kö­vetkező órák hozhatják meg. ­ Majális a parlamenti választások árnyékában Baki Mihály-Kovách Attila NÉPSZAVA „N­em minden, de mégis sok minden eldől, május 8-án” - kezdte beszédét Boross Péter miniszterelnök a Magyar Demokrata Fórum hűvös­völgyi majálisán. A kor­mányfő még további négy évet kért, hogy a kormány által megkezdett utat végig­járhassa. A miniszterelnök kitért arra is, hogy az embe­rek ne dőljenek be a hamis ígéreteknek, s elrettentő példaként a lengyelországi sztrájkot hozta fel, mely sze­rint a nemrégiben megvá­lasztott szocialista kormány ellen „milliók mentek ki az utcára”. Boross Péter a saj­tónak válaszolva kifejtette, hogy a környező országok­kal igenis tárgyalnak és a külföldön élő magyarság sorsát is figyelemmel köve­tik. A miniszterelnök - sej­tetve a kormány menekült­­ügyi politikáját - elmondta, hogy bár Magyarországra ki lehetne tenni a „megtelt” táblát, de a magyarok szá­mára mindig is nyitva áll a kapu. (Folytatás a 2. oldalon) Sok érdeklődőt vonzott a Népszava színpada, ahol délben fórumot tartott a Magyar Hírlap, a Népszabadság és a Népszava főszerkesztője Tapolcsányi Éva felvétele Sennát gyászolja a Forma-1 Történetének legfeketébb hétvégéjét zárta a Forma-1. Az autós gyorsasági világbaj­­nokság tegnap este 18.40-kor elveszítette legragyogóbb klasszisát, a brazil Ayrton Sennát. Senna a San Marinó-i Nagydíj hetedik körében ha­lálos balesetet szenvedett, így két napon belül második áldozatát szedte a hírhedt imolai pálya. Mint ismeretes, az osztrá­kok újonca, Roland Ratzen­berger a szombati edzés során több mint 300 km/órás sebes­ségnél veszítette el uralmát gépe felett, és a falnak csapó­dott. Ratzenberger azonnal eszméletét veszítette, majd egy óra múlva elhunyt. A tra­gédia után Senna, mintha vesztét érezte volna, nem volt hajlandó folytatni a má­sodik időmérő edzést, hanem a boxba hajtott. Vasárnap azonban termé­szetesen rajthoz állt, mint néhány órával később kide­rült, utoljára. Az első ka­rambol azonnal a start után történt, a portugál Lamy há­tulról belehajtott a finn Lehto autójába, a hetedik körben azonban ez a koccanás fele­désbe merült. A Williams-Renault pilótája, Senna ek­kor kiegyenesített egy bal kanyart, több mint 250 kilo­méteres óránkénti sebes­séggel kicsúszott a pályáról. Az óriási, a versenyautót szétroncsoló ütközés követ­keztében Senna magatehe­­tetlenül ült az autójában, míg hosszú percek után ki­szabadították. (Folytatás a 15. oldalon) 1994. április 30. Rubens Barrichello A második lassító kanyar bal hajlatát kiegye­nesítette. Balesete szerencsés kimenetelű, szombaton már elhagyta a kórházat. 1994. április 31. Roland Ratzenberger A Villeneuve-kanyarban 300 km-es sebes­séggel nekivágódott a betonfalnak. Életét nem sikerült megmenteni. pirate"3 Rivazza Variante Acque Minerail IMOLA pálya hossza: 5,04 km verseny hossza: 61 kör: 307,44 km A verseny 18. percében balese­tet szenvedett. Életét nem tudták megmenteni. Bőrfejű-demonstráció NÉPSZAVA-információ Harminchét bőrfejűt állítottak elő a rendőrök tegnap Eger­ben. A Világnemzeti Népuralmista Párt szervezésében összegyűlt fiatalok a Szépasszonyvölgyében kívántak szkinhedmajálist tartani, de az engedély nélküli demonstrá­ciót a rendőrség megakadályozta. Az elszállított bőrfejűek kiszabadítására közel százan indultak az egri városi kapi­tányság elé. A Heves Megyei Rendőr-főkapitányság ügye­letén kérdésünkre elmondták, hogy a 37 előállítottat igazol­tatás után elengedték, de szabálysértési eljárást indítanak ellenük és a korábban előállított nyolc ellen is, akiknél tőrö­ket és késeket találtak. A „kiszabadítási akció” kísérletéről az ügyeletes tiszt el­mondta: nem volt annyira veszélyes a helyzet, hogy szigorú kényszerítő eszközöket kellett volna bevetni. A főkapitány meggyőzte a bőrfejűeket, hogy széledjenek szét békésen. Mandela pártja vezet MTI-információ A dél-afrikai parlamenti vá­lasztások szervezői szerint várhatóan ma estére fejező­dik be az első, valamennyi népcsoport részvételével megtartott választás szava­zatainak összeszámlálása, illetve ekkorra ígérik a nem hivatalos végeredményt. A szavazatok 10,8 százalé­kának - az AP által ismerte­tett - összesítése alapján a Nelson Mandela vezette Afri­kai Nemzeti Kongresszus (ANC) vezet Frederik Willem de Klerk eddigi államfő fe­hér Nemzeti Pártjával szemben. Az Inkatha Sza­badság Pártra leadott sza­vazatok részaránya tovább csökkent, az önálló búr ál­lam kikiáltását szorgalmazó Szabadságfronté viszont né­mileg javult az előző rész­­eredményekhez képest. A sorrend, százalékban: Az arányok a pártok regi­onális támogatottságának különbsége miatt továbbra is jelentősen változhatnak. A hivatalos végeredmény tíz napon belül várható. (Összeállításunk az újjászüle­tett Dél-Afrikáról a 8. oldalon) 1. ANC 53,3 2. Nemzeti Párt 34,2 3. Szabadságfront 4,0 4. Inkatha Szabadság P. 3,0 5. Demokrata Párt 2,6 6. Pán-afrikai Kongr. 1,2 7. Afrikai Keresztényd. P. 0,6 Az SZDSZ javasolta S0ÓS KÁROLY ATTILA 13.930 SI. MODOSITO JAVASLATA 10 millárd forinttal csökkenjenek az Állami Vagyonügynökség 1994-es kiadásai. Ők leszavazták. Az SZDSZ-kormány megvalósítja Olcsóbb és hatékonyabb államot.

Next