Népszava, 1994. június (122. évfolyam, 126–151. sz.)

1994-06-16 / 139. szám

1994. JÚNIUS 16., CSÜTÖRTÖK KULTÚRA RÖVIDEN Pufi-díjas Ildikó Vándor József kitűnő epi­zódista emlékére alapított Pufi-díjat idén Pádua Ildikó nyerte el a Madách-társulat titkos szavazása alapján. Textilbiennálé Ma este a Szombathelyi Képtárban megnyílik a 13. Magyar Textilbiennálé. A nagyszabású tárlaton a ha­zai remekek mellett meg­tekinthetjük a nemzetközi miniatűrtextil biennálé leg­csodálatosabb darabjait is. Szertartásjáték Rossa László-Bella István- Asztalos István: Szent László című szertartásjá­tékát június 27-én mutatja be a veszprémi Petőfi Szín­ház társulata. Dzsesszfesztivál Július utolsó napjaiban hí­res dzsesszisták fesztivá­­loznak a tatabányai sza­badtéri színpadon. A gálán (július 31.) fellép például az In Line együttes, a Brasel- Thomas-Boudreaux trió, a Jazz Camp All Stars ’94 is. Benczúr-kerti esték Júniustól komolyzenei kon­certek, dzsesszestek köve­tik egymás a Postás Mű­velődési Központ Benczúr­­kertjében. A nyári zenei nyi­tányt (június 17., péntek) Dresch Mihály együttese intonálja. Testközelben a bűn Naponta önálló kábelcsatornán a TV4 NÉPSZAVA-információ Hétszer TV4 az egyenlő: na­ponta a főműsoridőben egy újabb választási lehetőség egy­millió lakás körülbelül három és fél millió lakójának. A TV4 ugyanis a jövő héttől, tehát június 20-tól naponta jelent­kezik a bekábelezett ottho­nokban, méghozzá teljesen önálló csatornán. Ez azt je­lenti, hogy adásai vasárnaptól csütörtökig este 7-kor, pénte­ken és szombaton este 8-kor kínálnak néznivalót. Mint Fa­zekas Zsolt programigazgató el­mondta, az ország összes ká­belüzemeltetőjének felaján­lották a TV4 ingyenes műso­rát, s azok a hét minden nap­ján főműsoridőben önálló ká­belcsatornát biztosítanak a programnak. A közkedvelt műsorok: a mozivilággal foglalkozó Ci­­ne-java, az irodalmi újdon­ságokkal szolgáló Prospera, a Színház, a Fashion TV to­vább futnak. Verebes István, Betten János, Havas Henrik és Horvát János közérdekű magáncsipkelődései viszik tovább a nagysikerű Tévés négyest, és Baló György ve­zetésével hetenként jelent­kezik ezután is a Drót, ám júliustól péntek estéről va­sárnap estére kerül át. Júliusban új programmal bővül a TV4 ajánlata. Frei Tamás először július 14-én, majd havonta egyszer jelent­kezik a Testközelben című félórás műsorával. Ebben bűnügyi történetekkel rukkol elő, olyan formában, amely nálunk eddig nem volt ho­nos, de az égi csatornák né­zői az angol nyelvű Cops cí­mű adásból képet alkothat­nak a módszerből. Lényege: a kamera elkíséri az éppen riasztott rendőrségi kocsit a különböző bűnügyi helyszí­nekre, intézkedési területek­re, a bűnözők lefülelésére. A többi: film, film, film. Régi magyar kedvencek hét­főn, kedden új sorozatok, szerdán nagy klasszikusok, benne mindjárt a jövő héten beköszöntésként a nagy do­bás: Marlene Dietrichhel A kék angyal, majd lesz Ninocska, Nagy ábránd (Stroheimmel!), Walewska grófnő, és így to­vább. A hétvége olyan filme­ké, amelyeket eddig még nem láthatott a hazai nagyérde­mű a képernyőn. A filmek mind magyar szinkronnal mennek. Es akinek mindez még nem lenne elég, az tar­togathatja az idejét a pén­tek-szombat ínyencségére. Az utolsó félórában ugyanis erotikus filmek zárják a programot. A nagy dobás: Marlene Dietrich Csak az erkölcsi siker? Szlovákiai magyar könyvnapok NÉPSZAVA-információ Második alkalommal rende­zik meg Pozsonytól Nagyka­­posig tizenhét szlovák vá­rosban a magyar könyvna­pokat. Tavaly inkább csak erkölcsi sikert arattak a kezdeményezők, de remél­hetőleg idén már a vásárlók is többen lesznek.- Az elmúlt évben és idén is érkeznek kiadók Magyar­­országról - említi Bognár György né, a BogMolnár könyv­­kereskedő cég egyik vezető­je. - De a kínálat javát most a szlovákiai magyar művek jelentik. Összesen hat kiadó válaszolt a hívásunkra, így az októbertől mostanáig meg­jelent nyolcvanhárom köny­vet kínálhatjuk. A program­ban elsősorban író-olvasó találkozók és dedikálások szerepelnek. Dunaszerdahe­­lyen lesz ma délután négy­kor az ünnepélyes megnyi­tó, közel húsz írót várunk er­re az alkalomra.- Hasonló rendezvényei a szlovákoknak is vannak?- Korábban mindig a már­cius volt a könyv hónapja, de a rendszerváltás óta erre senki nem figyel. A boltok közül is mind több van ma­gánkézben. Bár nemzetközi könyvkiállítás van Pozsony­ban, a mi könyvnapjainkhoz hasonló rendezvényről nem tudok. SLÁGERSAROK Selmeczy Attila NÉPSZAVA A Marlboro Music tehetség­kutató győztese a debreceni Necropsia, ők kapták a Poly- Gram lemezszerződést és 800 ezer forintos koncerttur­né-támogatást. A Top 2000-ben kották, dal­szövegek, slágerlisták mel­lett folytatódik a beat-törté­­neti sorozat. A Miss Európa Kovács József, Sárosi Katalin és Marcellina interjút közöl. A Metal Hammer új száma írja, hogy Viharsarock-fesz­­tivál lesz a békés-dánfoki üdülőközpontban, Túrkevén pedig rockkurzust tartanak. Amway operagála NÉPSZAVA-információ Főként Verdi, Puccini és Mas­cagni operák részleteit adják elő június 29-én este Budai Lívia, B. Nagy János és Miller Lajos, az Amway Operagála szereplői. László Zsuzsa szer­kesztőtől azt is megtudtuk, eredetileg amerikai szerzők műveit is szerették volna be­venni a programba. De rész­ben a magas jogdíjak, rész­ben szerkesztési okok miatt erre nem kerülhet sor. A múlt évi operaházi gálá­tól eltérően idén nem lesz­nek díszletek és a megren­dezett, jelmezes jelenetek is hiányoznak majd. Az áriák koncertszerűén hangzanak el. Az Állami Operaház ének és zenekarát Oberfrank Géza vezényli. A bevételt jóté­konysági célra, a Vöröske­resztnek utalják át. Mivel az ilyen reprezentatív gálán a jegyek sokba kerülnek, a szervezők úgy döntöttek, a kis­pénzű zenerajongók a har­madik emeletre, illetve a má­sodik emeleti páholyok má­sodik sorába egységesen 100 forintért vehetnek jegyet. Failoni szobalánya Panoráma/NÉPSZAVA Maria Callas már nyolc éve énekelt a különböző görög színpadokon, mikor 1945-ben meghallgatásra jelentkezett a New York-i Metropolitan Operában. Ám a meghallga­táson előadott Pillangóki­sasszonnyal tökéletes kudar­cot vallott. Csak az Asti nevű étterem alkalmazta, ahol a vendégeknek felszolgált ná­polyi pizza, milánói makaró­ni és tenger gyümölcsei mel­lé operaáriákat is „tálalt”. Pár hónap múltán, 1946-ban aztán rámosolygott a sze­rencse, méghozzá a Failoni­­család személyében. Ugyan­is az éppen New Yorkban tartózkodó híres karmester felesége szobalányt és baby­­sittert keresett. Callas kapva kapott az ajánlaton. Később, amikor Sergio Fai­loni véletlenül felfedezte a kövérkés, kissé csúnya lány csodálatos szopránját, azon­nal beajánlotta a veronai ope­rába, ahol azonnal leszerződ­tették. Sőt már abban az esz­tendőben a görög lány meg­kapta Gioconda főszerepét. A Failoni-család és a hí­res énekesnő barátsága év­tizedeken át tartott. Mond­hatnánk „mindhalálig.” A napokban halt meg Nelly Failoni, aki majd ötven éven át megőrizte a zseniális Ma­ria Callas titkát. LÓVÉR EXPÓ *94 HÁROM KIÁLLÍTÁS ÉS VÁSÁR EGYSZERRE! Ez egy jó program SOPRONBAN! LÖVÉR EXPO *94 fogyasztási cikkek nyári vására VENDÉGLÁTÓIPAR '94 szálloda- és vendéglátó-ipari berendezések, bútorok és felszerelések szakvására CULINAR v94 élelmiszerek, mezőgazdasági termékek és élvezeti cikkek szakvására, csomagolás 150 kiállító várja önt a Sportcsarnokban 1994. június 16-21-ig. Szórakoztató közönségprogramok, divat- és aerobic bemutatók, Szafari-Staféta Show Ganserndorf-ból és kedvező vásárlási lehetőség! Belépőjegyével nyerhet akár külföldi utat, Szafari parki belépőt utazással együtt... stb. és támogatja a „halmozottan sérült gyermekek" fejlesztésére alapítványt! 50%-os vasúti utazási kedvezmény! Mentik, ami még menthető NÉPSZAVA-információ Néhány hete még kétségbe­esetten fordultak hozzánk a kőbányai lakosok, hogy vég­veszélybe került a lakóhe­lyükön lévő fiókkönyvtár. Ázóta megkezdődtek a tár­gyalások és van reméy a megoldásra is.- Kölcsönösen kerestük a kapcsolatot a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár vezetőségé­vel - említi Verbai Lajos a X. kerületi polgármesteri hiva­tal művelődési osztályának vezetője. - Azt javasoltuk, hogy a Gergely utcai fiók­­könyvtár mindenképpen ma­radjon meg, mert azoknak az idősebb embereknek, akik odajárnak még plusz száz mé­ter is sokat jelentene. Még azt is megpróbáljuk, hogy az ön­­kormányzat magára vállalja a működési költségeket. Áz újhegyi fiókkönyvtárnak pe­dig nagyobb, megfelelőbb he­lyet keresünk. A kulturális-, oktatási- és sportbizottság a javaslatot elfogadta, immár csak az van hátra, hogy a közgyűlés is jóváhagyja. Ez esetben a jövő évi költség­­vetésben már szerepelne az az összeg, amire a Gergely utcai fióknak a fennmara­dáshoz szüksége van.- Minden érintett kerület­ben megkezdődtek a tárgya­lások - említi Kiss Jenő a Szabó Ervin Könyvtár fő­igazgatója. - Más és más megoldásokat keresünk, il­letve javasolnak az önkor­mányzatok. De arra is akad példa, a tizedik kerülethez hasonlóan, hogy a kisebb összeggel gazdálkodó fiókok megmentéséért anyagi ál­dozatot is vállalnak a kerü­letek. A HÉT FILMJEI Csekkben a tenger Szabó Z. Levente NÉPSZAVA Szavam sem lehet, néhány hete az erkölcsi elégtételt reklamáltam. Megkaptam. Kellemes vígjátékba ágyaz­va, erkölcsnemesítő okta­tásban részesül, aki megte­kinti Rupert Wainwright rendező Csekkben a tenger című alkotását. A gazdagság nem fenékig tejfel - hirdeti a produkció. Maga a megállapítás nem nevezhető éppen eredetinek. Talán a körülmények szol­gálnak némi újdonsággal. A tizenegy éves főszereplő bi­ciklijét éppen egy bankrab­ló töri össze és a zsákmány­ból futja arra, hogy kártérí­tést fizessen. Mivel feltűn­nek a rendőrök is a színen, a nagy kapkodásban ifjú hő­sünk egy kitöltetlen csekket kap. A nagy lehetőséget fel­ismerve szemrebbenés nél­kül egymillió dollárról állít­ja azt ki. Ebből már futja, hogy megvalósítsa álmait. Ódon kastély, számtalan elektro­nikus játék és még több fagylalt jelzi a gyermek ízlé­sét. Érdekes módon mindez a mi elképzeléseinket sem sérti igazán, bár az amerikai átlaggondolkodástól azért nem rugaszkodnak el mesz­­szire a forgatókönyv- írók. A szokásos, profi színvonalon elkészített fogyasztható kom­mersz a végeredmény. Kie­gészítve a tapasztalattal, hogy az Egyesült Államok tehet­séges gyerekszínészből is mindig tud újat felkutatni. Európa, jelesen a spanyolok is bizonyítani kívánják, hogy tudnak közönségcsalogató kosztümös filmet készíteni. A Tőrbe csalva című spanyol történet rendezője Pedro Olea, főszereplői a képen látható Omero Antonutti és Assumpta Serna. A visszavonultan élő vívómesterhez beállít az izgató szépségű hölgy és megtanulja a mester legtitkosabb vágá­sait is. Aztán a mester barátai sorra meghalnak, éppen a titkos vágásnak köszönhetően ^ A FOTEX Rt. keres Exkluzív Ajka Kristály üzleteibe érettségizett, fiatal eladókat. Jelentkezés: önéle trajzos bemutatkozással a Bp. XII. kér., Városmajor utca 1. szám alatti Ajka Kristály üzletében Nagy Borbálánál, munkanapokon 10 és 18 óra között.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék