Népszava, 1994. augusztus (122. évfolyam, 178–203. sz.)

1994-08-01 / 178. szám

16 OLDALI ÁRA: 1­9,50 FORINT , 122. ÉVFOLYAM, 1­78. SZÁM , 1994. AUGUSZTUS 1., HÉTFŐ _____________________________________ALAPÍTVA 1873-BAN_____________________________________ Marad az országos kánikula Több haláleset és közúti baleset közvetlen oka a tartós hőség Szombaton hárman hal­tak meg az utcán, és lapzártánkig is több olyan haláleset történt, amelyben jelentékenyen közrehatott a kánikula. Vasárnap délutánig 134 alkalommal riasztották a budapesti mentőket rosszullétek miatt. Eb­ből négy volt olyan halá­leset, amelyet a meleg idézett elő. NÉPSZAVA-összeállítás A tegnap megdöntött százéves rekordhőmérséklet várhatóan tovább emelkedik, így újabb csúcshőmérsékletre számítha­tunk. Várhatóan augusztus­ban is az átlagosnál melegebb lesz. Dr. Rostás Anna, az Or­szágos Mentőszolgálat ügyele­tes főorvosa szerint a kániku­lában egyébként is gyakoriak a rosszullétek: a meleg a be­tegek állapotát még rosszabb­ra fordítja. A főorvos azt taná­csolta, hogy ha nem szüksé­ges, ne autózzunk a nagy me­legben. A legnagyobb baj szerinte az, hogy az emberek nem isznak eleget, vagy ha igen, akkor is csak vizet - ez pedig nem pótolja a verejté­kezéssel elvesztett sókat. (Bővebben a 2. oldalon) Tapolcsányi Éva felvétele Szerencsére a szökőkút vize még nem forr Emberi mulasztás okozta az aknavető-balesetet Pethő Lajos NÉPSZAVA Hétfőn még életveszélyes ál­lapotban került a győri kato­nai kórházba Szepesi Imre, a várpalotai katonai tragédia­­egyik sebesültje. A hét végén már frissen borotválva fogad­ta lapunk munkatársát, s má­tól már lábra állhat - egy­előre művégtag nélkül, man­kóval gyakorolva elvesztett bal lába nélkül a járást. Bár szemlátomást teljesen visszanyerte szellemi frisses­ségét s fizikai kondícióját - kedélyállapotán érezhető volt mindvégig beszélgeté­sünk során, hogy még fáj neki a két műtét nyoma, s még in­kább bal lába elvesztésének gondolata. Nem volt még lel­kiereje elolvasni azt a táv­iratot sem, amelyet Deák Já­nos vezérezredes küldött az édesanyjának Hajdúböször­ménybe, s így nem tudta még azt sem, hogy immár főtörzs­­őrmesteri rang illeti meg. Pedig hát az a távirat ott volt kórházi szekrényének fiókjá­ban, onnan vette elő nekünk is édesanyja, akinek szállást biztosított a kórház, hogy reg­geltől estig fiával lehessen. A baleset körülményeire viszont - alighanem évtize­dek múltán is - tisztán em­lékszik majd a fiatalember.­­ Két aknavetővel biztosí­tottuk a rajparancsnokoknak a vizsgalövészet feltételeit - beszél a tragikus nap részle­teiről. - Már csak nem végez­tünk a feladattal, egyetlen rajparancsnok maradt csak hátra, s megmaradt vagy harminc akna. Azt mondták, lőjük még el azokat is. El is lőttünk a készletből négyet vagy ötöt baj nélkül, amikor az egyik aknától kigyulladt az avar, az erdő széle. (Folytatás a 3. oldalon) Rendőrkézen a zalai kábítószerfarmer Csala Péter NÉPSZAVA Újabb kábítószer-termesz­tőket tartóztatott le Zala me­gyében a rendőrség. Július 29-én Szentkozmadombja és Zalatárnok községek között egy terézmajori kiskertben indiaivadkender-ültetvény­­re bukkantak. A mintegy öt­száz négyzetméter nagyságú terület jó termést hozott, hi­szen a rendőrök nem keve­sebb mint ötszáz kilogramm bódító hatású „füvet” foglal­tak le. A termesztőre, Vasváry Ká­roly Lászlóra az hívta fel a ha­tóság figyelmét, hogy az Egyesült Államokból másfél éve hazatért hatvanhárom éves férfi telkét sűrűn kere­sik fel nyugati állampolgá­rok, sőt a földművelésben is segédkeznek. A rendőrségi akció alkalmával harmincki­lenc külföldit állítottak elő. Vasváryt és egy USA-állam­­polgárt őrizetbe vettek. A ki­hallgatások során elmondta: az indiaivadkender-magokat Hollandiában szerezte be. Termesztéséből valószínűleg tetemes jövedelemre, nyug­díj-kiegészítésre számított. Az ügyben a Zala Megyei Rendőr-főkapitányság az ORFK Szervezett Bűnözés Elleni Szolgálata kábítósze­rellenes alosztályának be­vonásával kiterjedt nyomo­zást folytat. Timföldgyári háború Andrássy Antal NÉPSZAVA „Mélységesen sajnálom, ha néhányan úgy vélik, s ennek hangot is adnak, hogy politi­kai lobby nyomására született korábban az a javaslat, amely szerint az ajkai timföldgyár fennmaradása érdekében le kell állítani az almásfüzitői timföldgyártást” - véli dr. Baksa György, az ajkai cég ügyvezető igazgatója. Az pe­dig még elkeserítőbb, teszi hozzá, hogy a feltételezett, de elítélt politikai lobbyzás most újra beindul, ezúttal Almásfüzitő érdekében. Sajnálatos, de valahol ért­hető „háború” bontakozik ki hazánk még meglévő két tim­földgyára között. Az évek óta tartó alumíniumipari re­cesszió, s az egyre növekvő önköltségek miatt a korábbi években három alumínium­­ipari kohónkból le kellett állí­tani kettőt - Ajkán és Tatabá­nyán -, s az ugyancsak három timföldgyárból egyet Ajkán. Az almásfüzitői és az aj­kai timföldgyárak együtte­sen egymilliárd forint vesz­teséget „termelnek”, amely egy esetleges fellendülés reményében sem viselhető el. Ezért a hazai alumínium­­ipart egybefogó Hungalu Rt. vezetői úgy vélik: elkerülhe­tetlen a timföldgyárak úgy­nevezett „nedves üzemi” te­vékenységének egy helyre koncentrálása. Az érintettek, továbbá a tu­lajdonosi szerepet ellátó ÁV Rt. szakembereinek hosszas vizsgálódása után ennek hely­színéül Ajkát jelölték meg. Tehát be kell zárni az almás­füzitői gyárat, míg az ajkai k­­es számú timföldgyár tovább­ra is fennmarad. Keresztes Pé­ter, a Hungalu vezérigazgató­ja szerint vitathatatlanul itt biztosítottak a jobb mennyi­ségi, minőségi, termék-össze­­tételbeli, műszaki, gazdasá­gi, piaci s környezetvédelmi feltételek. Almásfüzitőn érthetően ezt nehezen akarják elfogad­ni, hiszen 500 ember munka­helyének elvesztéséről van szó. A cég vezetői a Komá­rom megyei újságban szak­mai érvek tucatjait sorolták fel amellett, hogy nálunk gaz­daságosabb a timföldgyártás fenntartása. Még annak ve­szélyét is­ felvillantották, hogy az Ajkának biztosított „zöld út” az egész Hungalu Rt. vesztét is okozhatja. Nyilatkozataik szerint va­lamiféle politikai lobby irá­nyíthatta mind az ÁV Rt.-t, mind a Hungalu Rt.-t, ami­kor a gyárak bezárásukra tettek javaslatot a kormány­zatnak. Az ajkai cég vezér­­igazgatója, dr. Baksa György viszontválaszként is felfog­ható lapnyilatkozatában ki­jelentette: minden szakmai érv mellettük szól. (Folytatás a 2. oldalon) Tömegbalesettel kezdődött a Forma-1 Német Nagydíja Egy holland pilóta öt másodpercig égett autójában Tömegbalesettel kezdődött tegnap a német For­­ma-1-es futam: a rajt pillanataiban tizenketten estek ki. Miközben az élen Schumacher és Berger csatázott az elsőségért, Jos Verstappen, a Benet­ton második pilótája üzemanyag-utántöltéskor kis híján a lángok martaléka lett, amikor autója fel­gyulladt. A baleset körülményeit a csapat még vizs­gálja. Schumacher műszaki hiba miatt kiesett, így a versenyt Berger nyerte öt alig ismert pilóta előtt. Lénárt Attila NÉPSZAVA A Német Nagydíj nem szű­kölködött félelmetes pillana­tokban. Mika Häkkinen, a McLaren pilótája már a má­sodik edzésnapon csúnyát bu­kott, de komoly sérülés nélkül megúszta. A verseny első má­sodperceiben tizenketten ütköztek össze és csúsztak ki a pályáról, de senki sem sé­rült meg komolyabban. Meglepő módon az öt éve példátlan tömegbaleset el­lenére a futamot nem indí­tották újra, így az elsőként indult Berger vezetett Schu­macher, Katayama, Panis, Bernard és Verstappen előtt. Miközben Berger és Schuma­cher a megtizedelt mezőny élén küzdött az elsőségért, a 200 ezer német néző borzal­mas jelentet láthatott: Jos Verstappen, a Benetton má­sodik pilótája kiállt a boxba üzemanyagért. A töltő nem állt el, miután a tank meg­telt, hanem benzinben für­dette az autó forró oldalát. Az üzemanyag azonnal láng­ra kapott, és mintegy öt má­sodpercig égett, mire a tűz­oltók elfojtották. Eközben Verstappen az égő autóban ült - de a tűzálló ruhának hála, nem sérült meg. A műszaki előírások értel­mében nem fordulhatott vol­na elő, hogy a töltő csapja ne záródjon el azonnal, amikor a tank megtelt. „Még nem tudjuk, hogy pontosan mi tör­tént, miért folyt tovább a ben­zin. Örülünk, hogy komoly baj nem történt, és vizsgáljuk az esetet” - mondta lapunk ér­deklődésére közvetlenül a baleset után George Russell, a Benetton munkatársa. Hoz­zátette: Verstappen é­s az a szerelő, akinek ruhája szin­tén meggyulladt, jól van. Minden bizonnyal sokáig vizsgálják még azt is, ki okoz­ta a start tömegkarambolját.* (Folytatás a 15. oldalon) Szinte hihetetlen: Verstappen épségben kiszállt a lángoló autóból MTI-telefotó

Next