Népszava, 1994. november (122. évfolyam, 256-281. sz.)

1994-11-01 / 256. szám

I­G OLDAL ■ ÁRA: 19,50 FORINT ■ 122. ÉVFOLYAM, 256. SZÁM ■ 1994. NOVEMBER 1., KEDD Mától drágábban autózunk Négy-hat forinttal többe kerül az üzemanyag, és emelkedni fog az új autók ára is Ma éjfélig lehet még ré­gi áron benzint venni, holnap már átlagosan négy-hat forinttal többet kell fizetniük az autó­soknak minden literért. Az új gépkocsik fogyasz­tási adója is emelkedik. Januártól várhatóan az átírási illeték is maga­sabb lesz, bizonytalan viszont a kötelező biz­tosítás emelésének idő­pontja. Lénárt Attila NÉPSZAVA A mostani benzináremelés oka a környezetvédelmi ter­mékdíj és a fogyasztási adó növekedése. Ezek közül a környezetvédelmi termékdíj szinte elhanyagolható ténye­ző, hiszen csupán 20 fillérrel drágul. A fogyasztási adó az ólom­mentes benzin esetében kö­zel tizenhárom százalékkal megy föl, eddigi 29 forintos áttétele helyett mától már 35 forint 30 fillér lesz. Az ól­mozott benziné pedig mint­egy 21,7 százalékkal drágul. Az ilyenformán megdrágult benzin árát tovább emeli a fogyasztási adó arányosan megnövekedett mértéke is. Mindez 6-8 forintos drágu­lást jelent - de szerencsére csak papíron. Az áremelkedés valóságos mértéke ugyanis csak négy forint körül vár­ható, a többit a forgalmazók nem hárítják azonnal a ve­vőkre. Sebestyén Béla, a Mól Rt. vezérigazgató-helyettese az MTI-nek adott nyilatkoza­tában elmondta: a cég 1 fo­rint 70 fillért magára vállal az adóemelés és a környe­zetvédelmi termékdíj okoz­ta növekményből. A Mól Rt.-től megtudtuk: a 98-as benzinért 93, a 92-esért 91,20, a 95-ösért 89, a 91- esért 87, a gázolajért pedig 74,30 forintot kell fizetnünk. Természetesen ettől eltérő árak is lehetnek egyes ku­taknál, hiszen a forgalmazók más-más árakkal dolgoznak. Makó András, az ARAL Hungária vezetője lapunk érdeklődésére elmondta: tu­domása szerint az idén már nem drágul a benzin, ám ja­nuárban újabb áremelések várhatók. A jelenleg 6 forin­tos útalapot ugyanis a közle­kedési hírközlési és vízügyi tárca az elmúlt két év inflá­ciójának mértékében kíván­ja emelni, amit az áfa is to­vább terhel. Ez az akár négyforintos áremelés sem biztos azonban, hiszen vál­tozhat az olaj ára a rotterda­mi szabadpiacon, amely na­gyobb vagy kisebb mértékű áremelést tesz indokolttá. Makó mindenesetre úgy véli: a benzinár nemhogy az idén, de még a jövő év elején sem érheti el a 100 forintot. Szintén mától nő az 1600 köbcentiméternél nagyobb, nem katalizátoros gépkocsik fogyasztási adója, méghozzá 12-ről 22 százalékra. Ez ter­mészetesen magával vonja a forgalmi adó és a fogyasztói ár emelkedését is. Marad vi­szont az 1600 köbcentimé­ternél kisebb hengerűrtar­talmú, illetve az annál na­gyobb, de katalizátoros ko­csik fogyasztási adója. (Folytatás a 3. oldalon) OCT-n Mától gyorsabban pörögnek a töltőállomások számlálói Tapolcsányi Éva felvétele Nem akarnak vasutat fizetni a települések A vasutasok mellett mind több települési ön­­kormányzat tiltakozik a kormány múlt heti háló­zatleépítő döntése ellen. Ma interpellációra is sor kerül az ügyben. Mint összeállításunkban el­mondták, nincs pénzük a hálózat üzemeltetésé­re, így azokat nem is akarják átvenni. A vonat­megszüntetés viszont sok helyütt a közlekedés összeomlásával járna. NÉPSZAVA-összeállítás A három legnagyobb vasutas­szakszervezet már egy hete, a kormány döntése előtt elké­szítette közös állásfoglalá­sát a pénzügyi tárca vasút­vonalakat átadó-megszünte­­tő tervezetéről. Ebben leír­ták kifogásaikat, ám a kor­mány a kritika ellenére tá­mogatta a javaslatot. A szakszervezetek mellett Torgyán József sem elége­dett a döntéssel, s ma­­ in­formációnk szerint inter­pellálni is fog. A Népszava annak járt utá­na, hogy az érintett önkor­mányzatok miként reagálnak a vonalak átadására, képe­­sek-e azokat üzemeltetni. A Diósjenő-Romhány közötti vonal esetleges felszámolá­sán a diósjenői polgármes­ter, Lénárt János nem lepő­dött meg. Mint mondta, már három éve is találkozott egy effajta elképzeléssel, később a MÁV kérdőívét is kitöltöt­ték, majd a szakemberekkel is beszéltek. Haszontalan dolog lenne a síneket felszedni már csak azért is, mert ez nemcsak a község közel háromezres la­kosságát és turista vendé­geit sújtja. A romhányi jegyzőnő né­mileg másként gondolja. Tu­­nyoginé dr. Gálik Ágnes sze­rint a település még inkább elszigeteltté válna. Ma csak a vasút segítségével - azt is kétszeri átszállással - érhe­tik el a fővárost, autóbusz­közlekedés napjában csak háromszor van. A vonzáskör­zetbe tartozó Kisecset, Szen­te, Kétbodony lakóinak pe­dig újabb órákkal hosszab­bítaná meg az ügyintézési időket, lévén ők is Romhá­­nyon keresztül közlekedtek. E vonalat használja a rét­sági Magyar Honvédség Hu­nyadi János Gépesített Lö­­vészdandára is. Baranyi Ber­talan alezredes lapunknak elmondta, hogy évente 4-5 al­kalommal egy-egy egész sze­relvény kell a haditechnika szállításához, de ennek több­szöröse kell, ha egyenkénti harci eszközöket szállítanak. A vonalmegszüntetésnek ak­kor látná lehetőségét, ha a laktanyát iparvágány kötné össze Diósjenővel. Veszprémben a Vasutasok Szakszervezetének szombat­­helyi titkára próbálta a kibon­takozó tiltakozás mellé állíta­ni az érintett önkormányza­tok képviselőit. Simon Károly, a Balatoni Szövetség elnöke, Balatonfü­­red polgármestere elmondot­ta lapunknak, először nem is akarta elhinni a hallottakat, ám amikor a Népszavában is olvasott a két minisztérium elképzeléséről, kénytelen volt tudomásul venni a nem mindennapi, az európai gya­korlatban szinte elképzelhe­tetlen tervezetet. (Folytatás a 3. oldalon) ALAPÍTVA 1873-BAN Elküldték a Szerencsejáték Rt. vezérét Rákos József NÉPSZAVA A Szerencsejáték Rt. vezér­­igazgatója, Kemény Nándor mától közös megegyezéssel megválik vezérigazgatói tisztségétől, és lemond az igazgatóságban betöltött el­nöki posztjáról is - szólt a Pénzügyminisztérium köz­leménye. Kemény Nándor tegnap délben lapunknak még úgy nyilatkozott, hogy nem tud esetleges felmentéséről (ez némileg kétségessé teszi a kö­zös megegyezést - a szerk.). Szerinte másfél éves műkö­dése alatt indult meg a cég a veszteséges gazdálkodásból a felfelé vezető úton, amit az is igazol, hogy az idei üzleti eredményt 1250 millió fo­rintra becsülik. A valódi - a gazdálkodást gyökeresen fel­lendítő - intézkedések lehe­tősége nem az ő kezében, ha­nem a tulajdonoséban van. Erre ő maga már többször készített javaslatot, ám mind­eddig érdemi válasz egyik levelére sem érkezett. Ma jön Havel Göncz Árpád köztársasági elnök meghívására ma két­napos hivatalos látogatásra Magyarországra érkezik Václav Havel, a Cseh Köz­társaság elnöke. A látoga­tás előtt államfőnk interjút adott a cseh televíziónak és a CTK hírügynökségnek. Ebben egyebek között kije­lentette: bekövetkezhet, hogy hazánkban középbal kormány vezényli le a mo­dernizációt. Adóval az adócsalók ellen Bán Zsuzsa NÉPSZAVA Az adórendszer érdemi re­formját jövőre ígéri a pénz­ügyi kormányzat. Viszont idén is kísérletet tettek ar­ra, hogy az adópolitika vilá­gosan tükrözze a kormány­zati törekvéseket. A pénz­ügyminiszter és csapata a legfontosabbnak tekinti a beruházások ösztönzését, csökkenteni akarják az adó­csalások körét, és módot kí­vánnak találni az egyenlő teherviselésre is. A héten a parlament elé , kerülő adótörvény-módosí­tás szándéka szerint vállal­kozásbarát környezetet kí­ván teremteni. Ennek leg­feltűnőbb jele, hogy viszony­lag nagymértékben csökken­ti a javaslat a társasági adót. Mindazok a cégek, amelyek nem veszik ki a nyereséget a vállalkozásból, 18 százalék nyereségadót fizetnek. Ha a nyereség egy részét osztalék formában kívánják kivonni a cégből, akkor to­vábbi huszonöt százalék adóteherrel számolhatnak. De a társaságban megha­gyott nyereség ebben az eset­ben is csupán tizennyolc százalékkal adózik. Elkép­zelhető, hogy a válságöveze­tekben további beruházási adókedvezményeket is élet­be léptetnek. (Folytatás az 5. oldalon) Robbantott és gyújtogatott A vállalkozók zsarolója nem jelentkezik a milliókért Nagyszabású zsarolási ügyben nyomoz a rend­őrség. Az egyik sértett teherautóját felrobban­tották, a másik megzsarolt vállalkozónak fel­gyújtották az áruját. A megfélemlített családo­kat kiirtással fenyegeti az ismeretlen levélíró, aki, bár bonyolult utasításokat adott, ez idáig egyszer sem jött el a követelt pénzért. Illisz L. László NÉPSZAVA Az első fenyegetést a tápió­­szelei Németh Pál kapta. Györgyei utcai családi há­zukhoz érkezett a levél, melyben kétmillió forintot követelt az ismeretlen szer­ző, s azzal fenyegetőzött, hogy ha Németh nem fizet, akkor családja életére tör. Ezzel gyakorlatilag egy idő­ben futott be a rendőrségre az újszilvási Alkotmány ut­cában lakó Tóth László felje­lentése, melyben leírta, hogy ő július 8-án kapott ha­sonló levelet. Kereken 5 mil­lió forintot követeltek tőle, s azzal fenyegették, hogy fel­gyújtják mindenét, amennyi­ben pedig értesíti a rendőr­séget, akkor családját agyon­lövik, őt magát pedig egy életre megnyomorítják. A harmadik feljelentés jú­lius 18-án érkezett. A duna­keszi Fóti úton lakó Kenyó Lászlót 10 millió forint meg nem fizetése esetén családja kiirtásával fenyegette meg az ismeretlen. A levelek kül­alakja, illetve stílusa alap­vető egyezéseket mutatott, s így a - feltételezhetően mindhárom esetben azonos - zsaroló után a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság szer­vezett bűnözés elleni osztá­lya kezdett el nyomozni. A következő levelet a ma­lomipari vállalkozásban ér­dekelt Kenyó László kapta augusztus 3-án. Közölte vele a zsaroló, hogy fizetési szán­dékát a Szuperinfo követke­ző számának címlapján megjelenő hirdetéssel je­lezheti. A hirdetés megjele­nése után tudatták vele, hogy a további utasításokat telefonon kapja majd. Ezzel szemben újabb levelet ka­pott: szeptember 7-én száll­jon föl a Keletiből 22 óra 40 perckor Szolnokra induló vonatra, vigyen magával 10 millió forintot. (Folytatás az 2. oldalon) A felrobbantott autó az ügy egyik kárvallottja Akócsi Zoltán felvétele

Next