Népszava, 1994. december (122. évfolyam, 282-307. sz.)

1994-12-01 / 282. szám

Ködbe vész az érkezési terv? Az Európa-csúcs küldötteinek talán gondjuk lesz a ferihegyi leszálláskor Lénárt Attila, Rákos József NÉPSZAVA Az időjárás-előrejelzések szerint valószínűleg ködben érkeznek az Európai Bizton­sági és Együttműködési Ér­tekezlet résztvevői a hét vé­gén. A tervek ugyan jó látási viszonyokra készültek, de a köd sem okoz megoldhatat­lan problémát: a gépeket tartalék reptérre irányíta­nák át. A legkorszerűbb, Nyugaton is használt számí­tógépes modellek egyértel­műen egy anticiklon kiala­kulását valószínűsítik a hét végére. (Bővebben a 2. oldalon)­ ­ Határbelépő pont: kapcsolat a távolkörzeti ■ irányítóközponttal. Elsődleges radarkontroll Átkapcsolás a ferihegyi közelkörzeti irányítóközpontra: ekkor közvetlen információt kap a leszállópálya meteorológiai viszonyairól, és dönthet a pilóta, hogy melyik repülőteret választja Az utolsó döntési fázis 30-60 méter között - géptípustól függően - a leszállásra vagy az átstartolásra. A legmodernebb gépek pilóta közbeavatkozása nélkül is leszállnak Grafikánk a Ferihegyet megközelítő repülőgépek irányítási rendszerét és a tartalék repülőtereket ábrázolja Gazdasági érdek győzött az etika felett - állítja a privatizációról Csépi Lajos A magyar gazdaság jövőjét, az egyéni meggaz­­dagodást-elszegényedést eldöntő időszakban volt hivatalnok. Csépi Lajos az Állami Vagyon­ügynökség ügyvezető, később vezérigazgató­ja, majd az Állami Vagyonkezelő Részvénytár­saság igazgatója volt. Horn Gyula miniszterel­nök szerint neve összekapcsolódott a magyar privatizációval, s ezen keresztül a botrányok­kal, visszaélésekkel. Csépi jelenleg egy ma­gáncég, az Allied Investments alkalmazásá­ban befektetési tanácsadó. Kovách Attila NÉPSZAVA - Hogyan fogadta Horn Gyula önről szóló minősítését? Nem lepte meg ez a vélemény? - Természetszerűleg tudo­másul veszem, bár nem értek vele egyet, ugyanis egy társa­dalmi folyamatért kizárólag egy ember nem viselheti a felelősséget. A privatizáció elveit, rendjét törvény szabá­lyozta. Az Állami Vagyon­ügynökségnél ezek alapján kötöttünk a négy év alatt öt­ezer szerződést. Az előkészí­tés felelőssége volt az enyém. A privatizáció rend­kívüli esély jelentős vagyo­nok kedvezményes megszer­zésére, emiatt az erkölcste­len, jogsértő esetek nem ke­rülhetők el. Az egyszemélyi felelősség és az esetleges visszaélés gyanújának elke­rülése végett kell egy olyan bizottságra bízni az érdemi döntéseket, amely közmeg­becsülésnek örvend. De még ez sem zárja ki a visszaélés, a korrupció lehetőségét, a me­chanizmus csak elvi, általá­nos garanciát adhat. Amikor bármiféle tisztességtelenség bebizonyosodott, azonnal el­­távolítottuk az érintett mun­katársakat az Állami Vagyon­ügynökségből. - Szemmel láthatóan csaló­dott. - Igaz. A világ legérdeke­sebb munkáját végeztem. Természetes, hogy szerettem csinálni. (Folytatás a 3. oldalon) X 16 OLDAL ■ ÁRA: 24,50 FORINT 122. ÉVFOLYAM, 282. SZÁM ■ 1994. DECEMBER 1., CSÜTÖRTÖK ALAPÍTVA 1873-BAN Találkozók futószalagon Göncz Árpád köztársasági elnök az EBEÉ-csúcsértekezle­­ten mintegy 15 kétoldalú találkozót bonyolít le. Tárgyaló­­partnerei között ott lesz Clinton amerikai elnök is. Horn Gyula miniszterelnök eddig 12 kétoldalú találkozó erejéig kötelezte el magát. Igen sok megbeszélés vár Kovács Lász­ló külügyminiszterre is. Első partnereinek egyike várhatóan amerikai kollégája, Warren Christopher lesz. (Részletes beszámolónk a 9. oldalon) Kancellári meghívó az esseni csúcsra Elekes Éva, Kepecs Ferenc NÉPSZAVA Kohl német kancellár meg­hívta hat kelet- és közép-eu­rópai ország - köztük ha­zánk - vezetőit, hogy a jövő hét szombatján legyenek je­len Essenben, az Európai Unió csúcsértekezletének színhelyén - erősítették meg a Népszava kérdésére a bonni kancelláriai hivatal­ban. Arról a hat országról - Bulgáriáról, Csehországról, Lengyelországról, Magyar­­országról, Romániáról és Szlovákiáról - van szó, me­lyeket társulási szerződés köt az EU-hoz. E vezetőket­­ a meghívás az állam- vagy kormányfők­nek és a külügyminiszterek­nek szól - a kétnapos csúcs második napjára, december tizedikére várják Essenbe. Kohl kancellár a tanácsko­zás befejezése után mintegy másfél órán át tájékoztatni fogja őket annak lefolyásá­ról, s különösen arról, mit határoztak a résztvevők a kelet-közép-európai álla­mok csatlakozását tárgyaló EU-tervezet ügyében. A hat állam politikusai az este fo­lyamán, vacsora keretében személyesen is találkozhat­nak az esseni csúcs résztve­vőivel. Kohl a hatok meghívását azon a­­ tegnapi­­ sajtóérte­kezleten jelentette be, me­lyet Mitterrand francia el­nökkel lebonyolított talál­kozója után tartott. E tény tovább valószínűsíti azokat a feltételezéseket, amely szerint a társult tagok Es­senbe való meghívását ko­rábban elsősorban Francia­­ország ellenezte. Hosszú ideig úgy tűnt, hogy a meg­hívásra nem is kerül sor, bár a házigazda - és egyben EU-elnök - Németország ezt erősen szorgalmazta. (Folytatás a 9. oldalon) III/III-as gyanú egy képviselő ellen Illisz L. László-Bak Mihály NÉPSZAVA Legalább egy jelenlegi or­szággyűlési képviselő együtt­működött a hajdanvolt bel­ső biztonsági szolgálattal. A Magyar Hírlapban teg­nap közölt értesülést meg­erősítve dr. Eigner József, a közismert nevükön ügynök­­bíráknak mondott testület soros elnöke lapunknak nyi­latkozva úgy fogalmazott, hogy „az illető besúgó volt”. „Persze ez még nem jogerős, végső bizonyosság - tette hozzá a bíró hiszen előfor­dulhat, hogy a Belügyminisz­térium által szolgáltatott adat hamis.” Eddig névsor szerint ha­ladva - a háromtagú testület vezetőjének fogalmazásával - „mintegy negyven” képvi­selő múltját vizsgálták meg, s közülük csupán egyetlen olyan személyt találtak, aki az ügynöktörvény 1. parag­rafusának b pontja szerint érintettnek minősül. (Folytatás a 2. oldalon) Mikulás után megáll a vasút Rákos József NÉPSZAVA A meglepetés elmaradt, vagy­is a vasutasok mégis sztráj­kolnak. Az idén december 8-án hajnali 5 és 7 óra kö­zött tartanak figyelmeztető munkabeszüntetést. Ezt kö­vetően december 12-én este tíztől 14-én 10 óráig tartó ál­talános sztrájkot hirdettek. A szakszervezetek teljes egy­séget mutatnak, a tét nem ke­vesebb, mint a béremelés kiharcolása. A Mozdonyvezetők Szak­­szervezetének ügyvezető al­­elnöke, Borsik János ismer­­tette a Vasutasok Szakszer­vezetével és a Vasúti Dolgo­zók Szabad Szakszervezeté­vel közös döntést. A dolgo­zók kilencven százaléka aláírásával is támogatja a munkabeszüntetést. (Folytatás az 5. oldalon) Az első kényszerű pihenő két órát tart december 8-án Gy. Balázs Béla felvétele ifBnAfrKMWMM uiif mÁjuA|#A|n|j'i 1995. január 20. és április 30. között 7x7 országos versenyt rendez a VCKHNTfELHIVA a DIÁKOKNAK, játék gyártója, a KÁRPÁTI JÁTÉK 81. és a RODECK Temékterjesztő Társaság. 7x7 A verseny célja, hogy a 10-14 éves diákoknak lehetőséget biztosítsunk arra, hogy tudásukat játékosan, enykörülmények között gyarapítsák az Országos Közoktatási Intézet ajánlásával rendelkező 7x7 játék segítségével. *v '/ KRESZ-, biológia-, földrajz-, történelem-, irodalom-, sporttémákban. A verseny négy fordulóból: iskolai, területi, megyei, országos döntőből áll. verseny 7x2 kólás, /.'T'/ A 7x7 játék országos versenyére 4 fős csapatok jelentkezését várjuk! A verseny díja: 777 777 Ft összértékű nyeremény. Díjazzuk a győztes tanulókat, és iskolájukat. 1­ Díj: a győztes csapatnak 4 db Mountain Bike kerékpárt, iskolájának 300 OOO Ft támogatás Á/ 2. Díj: egyhetes lovaglótábor a Balatonnál, a csapat iskolájának 1­50 OOO Ft támogatás­a / 3. Díj: 4 db CASIO óra, a csapat iskolájának 50 OOO Ft támogatás Az összes nyeretlen csapat sorsoláson vesz részt. Nyeremény: 50 000 Ft A versennyel kapcsolatos kérdéseket, nevezéseket és megrendeléseket 1995. január 15-ig várjuk címünkre. RODECK TT 6456 Madaras, Pf 10 Tel/fax: (79) 358-477

Next