Népszava, 1995. március (123. évfolyam, 51–76. sz.)

1995-03-01 / 51. szám

LDAL ÁRA: 24 FORINT Letette a két Tegnap a parlamentben letette a hivatali esküt Bokros Lajos pénzügy­­miniszter és Suchman Tamás tárca nélküli miniszter, ők ketten, csakúgy, mint Surányi György, a Magyar Nem­zeti Bank elnöke, ma fog­lalják el hivatalukat. Pogány Sára NÉPSZAVA Bokros­­ Lajos csapatával együtt már a csütörtöki kor­mányülésre készül - nyi­latkozta a Népszavának a gazdasági csúcsminiszter. Kérdésünkre, hogy a kor­mányülésen ismét szóba kerül-e az egyelőre isme­retlen körülmények között kiszivárogtatott munka­anyag a gazdasági stabili­zációt szolgáló programról, a miniszter nemmel vála­szolt. Hozzátette: a vizsgá­lat után felelősségre vonás lesz. Megerősítette: továbbra is érvényes a 25 pontos té­zisekben a privatizációról kialakított álláspontja, az­az a két intézményt nem vonják össze. Suchman Tamás minisz­ter ma részt vesz az ÁVÜ igazgatótanácsi ülésén, és nyilvánosságra hozza rö­vid távú elképzeléseit. A miniszter nem titkolta, hogy ennek alapjául a Bok­ros-tézisek szolgálnak. a hivatali esküt új miniszter Bokros Lajos és Suchman Tamás Cseke Csilla felvétele ALAPÍTVA 1873-BAN Évente ötven sorkatonát szerelnek le dros miatt A Magyar Honvédség katonai tanin­tézeteinek történetében a Bolyai az első, ahol a növendékek kábítószer­ügybe keveredtek. Már a sorkatonák körében is felbukkant a kábítószer, és esztendőnként 40-50 fiatalt kell emiatt leszerelni. Évente 3-5 büntető­­eljárás indul ilyen okból Szabó Iréné - NÉPSZAVA A Fővárosi Katonai Ügyészség eddigi vizsgálata szerint a Bolyai János Kato­nai Műszaki Főiskola három növendéke érintett abban a kábítószerügyben, ame­lyet az intézmény vezetése fedezett fel. Dr. Koleszár Veronika katonai ügyész úgy tájékoztatta lapunkat, hogy kábító­­szeres bélyegek, kenderes cigaretták és kis mennyiségben hasis került elő, és a három diák egyikét kábítószer-tartalmú anyag fogyasztásának alapos gyanúja miatt előzetes letartóztatásba helyezték. A Magyar Honvédségre általában nem jellemzőek az ilyen típusú bűncselekmé­nyek, illetve vétségek, jelentette ki kér­désünkre Erdélyi Lajos ezredes. A szóvi­vő szerint a sorkatonáknál évente 3-5 drogügyet derítenek fel, néhány esetben indul büntetőeljárás is. A statisztikák szerint ennél nagyobb arányú, eszten­dőnként tíz-húsz esetben fordul elő bi­zonyíthatóan kábítószernek használt gyógyszerek rendszeres fogyasztása. Dr. Svéd László orvosvezérőrnagy, a Magyar Honvédség egészségügyi cso­portfőnöke a Népszavának elmondta, évente 40-50 fiatalt kell drogfüggőség miatt leszerelni. (Folytatás a 3. oldalon) Ratifikálták a magyar­orosz alapszerződést MTI-információ Az Országgyűlés kedden este 264 igen, két nem szavazattal, tartózkodás nélkül elfogadta a Magyar Köztársaság és az Orosz Föderáció közötti baráti kapcsolatokról és együtt­működésről szóló szerző­­dést, valamint az ezt ki­egészítő levélváltásról szó­ló határozatot. Kovács László külügy­miniszter expozéjában hangsúlyozta: Oroszország legjelentősebb keleti part­nerünk. Két és fél milliárd dollár értékű külkereske­delmet bonyolítunk le vele, s a hazai villamosener­­gia-ellátásban is fontos szerepet játszik. Hangsú­lyozta: a megállapodás érinti a nemzeti kisebbsé­geket is. Kinnek jelentősé­get ad, hogy az Orosz Fö­deráció határain kívül 25 millió orosz él. A külügy­miniszter jelezte: a meg­erősítő okiratok cseréjére a két ország között a jövő héten sor kerülhet. Horn Gyula miniszterelnök orosz­­országi hivatalos látoga­tása során. Új M­SZP-s államtitkár? Horn Gyula támogatja Szabó Zoltán jelölését NÉPSZAVA-információ Lapunk megbízható for­rásból származó értesülései szerint a miniszterelnök támogatja Szabó Zoltán szocialista képviselő jelölé­sét a Művelődési és Közok­tatási Minisztérium politi­kai államtitkári posztjára, így már akár a jövő héten kinevezhető az új állam­titkár. Mint ismeretes, az MSZP a múlt héten áten­gedte a jelölés jogát a sza­bad demokratáknak. Az SZDSZ vezetői szo­cialista politikust jelöltek, mert a koalíciós szerződés szerint az MSZP helyéről van szó. Szabó Zoltán ki­jelentette, hogy csak a mi­niszterelnök és a szocialis­ta frakció támogatásával vállalja a koalíciós partner általi jelölést. ­ Egyesített Pajzs Szomáliában Az Egyesített Pajzs hadművelet keretében amerikai tengerészgyalogosok szálltak partra Szomáliában, hogy segítsék a még ott lévő ENSZ-erők kivonását (Részletesebb információ a kilencedik oldalon) MTI-telefotó , 123. ÉVFOLYAM, 51. SZÁM 1995. MÁRCIUS 1., SZERDA [­W ■W Ellenőrzött méltóságok Aki államtitokkal dolgozik, annak nyilatkoznia kell az előéletéről A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló törvénytervezet szerint biztonsági kérdőívet kell kitölteniük a jövőben azoknak a fontos és bizalmas munkakört betöltő tisztségviselőknek, akik munkájuk ré­vén államtitkokhoz férhetnek hozzá. Az általuk tett nyilatkozat va­lódiságának ellenőrzését, valamint a velük kapcsolatos kockázati tényezők felderítését a titkosszolgálatok végzik. H­isz L. László NÉPSZAVA A jövőben biztonsági ellenőrzésnek kell alávetni azokat, akik tisztsé­gükből adódóan államtitkok birto­kába juthatnak - mondta a nemzet­­biztonsági szolgálatokról szóló tör­vényjavaslatot beterjesztő Katona Béla, a titkosszolgálati ügyekért fe­lelős tárca nélküli miniszter. Nem minden, államtitokhoz hoz­záférő tisztségviselőt érintene az el­lenőrzés, hanem csupán a törvényja­vaslat 2. számú mellékletében fölso­rolt fontos és bizalmas munkakörö­ket betöltő személyeket, mondta la­punknak a miniszter. Hozzátette, hogy nincs ebben semmi szokatlan, ez a világ minden demokratikus or­szágában bevett gyakorlat. Az érin­tettek körében csak azok szerepel­nek, akik valóban olyan fontos ál­lamtitkokhoz férhetnek hozzá, me­lyek illetéktelenekhez jutva veszé­lyeztethetik a nemzet biztonságát. Az ellenőrzés egyik legfőbb célja, mondta Katona Béla, hogy nagy koc­kázati tényezőkkel terhelt emberek ne kerülhessenek titokvédelmi szem­pontból kulcsfontosságú pozíciókba. Vagyis el kell kerülni, hogy - múlt­béli vagy jelenlegi események, illetve kapcsolatok miatt - a fontos és bizal­mas munkakörök betöltői zsarolha­tók vagy más módon befolyásolha­tók legyenek. Ennek érdekében meg kell vizsgálni az egyes pozíciók be­töltésére kiszemelt emberek előéle­tét, és ellenőrizni kell a már kineve­zett személyek életviszonyait. Az előzetes vizsgálatot követően már csak időnkénti rutinellenőrzésnek vetnék alá a tisztségviselőket. Ez a törvénytervezet előterjesztői szerint elegendő, hiszen az előzetes ellenőr­zés szűrőjén átment tisztségviselők­kel szemben érvényesülni kell egyfaj­ta bizalomnak, vagyis nem abból in­dulna ki a vizsgálódás, hogy minden érintett föltétlenül és mindig gyanús. A tervezet szerint ha valakivel kapcsolatban - titokvédelmi szem­pontból - problémák merülnek föl, az elegendő ok lehet arra, hogy ne nevezzék ki, vagy pozíciójából eltá­volítsák. A törvénytervezet szerint az ellen­őrzött személyek ún. biztonsági kérdőívet töltenek ki, amely tartal­mazza az érintett tisztségviselő, va­lamint hozzátartozóinak személyes - köztük különleges - adatait; az il­lető vagyoni helyzetére vonatkozó nyilatkozatot; az érintett közvetlen, nem hivatalos kapcsolatainak köré­re vonatkozó adatokat; a tisztségvi­selő jelenlegi, valamint korábbi munka- és lakóhelyére vonatkozó adatokat, és a pártállásra vonatko­zó adatokat azoknál, akiknek párt­tagságát és politikai tevékenységét az alkotmány tiltja. (Folytatás a 3. oldalon) Fradi-siker a jégen Az utóbbi esztendők leg­színvonalasabb hazai jég­korongbajnoksága fejező­dött be tegnap a Budapest Sportcsarnokban. Csak­nem telt ház előtt immár harmadszor mérkőzött meg egymással a Ferencváros- Whirlpool és az Alba Vo­lán gárdája. A sorsdöntő találkozón a Fradi 4-2-re győzött. (Tudósítás a 15. oldalon) Mérik, hogy mit tudnak Zappe Gábor NÉPSZAVA Ma kezdődik az iskolások tudásszintjét vizsgáló Mo­nitor ’95 elnevezésű fel­­méréssorozat. Az ország kilencszáz közép- és álta­lános iskolai osztályában vizsgálják, hogy a tanulók milyen szinten állnak az olvasás, szövegmegértés, a matematika, a természet­tudományok és a számí­tástechnika területén. Hat évfolyamot mérnek fel az elkövetkező­ napok­­ban. A 3., 4., 7., 8., 10. és 12. évfolyamba járó diá­kok felmérésének célja, hogy az oktatáspolitikát tényekre és adatokra tud­ják alapozni. Jelenleg alig ellenőrzik az oktatás haté­konyságát, ami nélkül le­hetetlen irányítani - mond­ta Báthory Zoltán közokta­tási helyettes államtitkár. Az iskolák kiválasztásá­nál arra törekedtek, hogy az települési elhelyezkedé­sük szerint reprezentálja az oktatási intézményeket. A felmérés eredményét a tanév vége előtt közlik. Eltűnt a bróker, bukik az angol bank Elképesztő, ami történt - válaszolta kérdésünk­re Szelényi György, a Magyar Nemzeti Bank tokiói képviselője, amikor a hét végén ki­pattant és az egyik leg­patinásabb londoni bank, a Baring’s buká­sát hozó tőzsdeüzle­tekről kérdeztük. Mint megtudtuk, kö­rülbelül negyvenezer üzletet kötött az elmúlt hónapokban Nick Le­­eson, a 28 éves vezető ügynök arra számítva, hogy az árfolyamok Tokióban csak emelkedni fognak. Nem lett igaza, ő eltűnt valahol Malajzia és Szingapúr között, a Baring’s szünetelteti tevékenységét, és máris árulják mindazt, ami a kétszáz éves bankból egy hét alatt megmaradt. Mint ismeretes, a hét végén került napvilágra, hogy az angol királynő számláját is vezető 200 éves Baring’s bankház vezető szingapúri ügynöke, Nick Leeson hihe­tetlen összegű üzletet kötött,­ arra számítva, hogy a tőzsdén a részvényárfolyamok emelkednek, és megfe­ledkezett a szokásos óvintézkedésnek számító ellenüz­letekről, vagyis arról, hogy a vételt mindig egy eladási tranzakció kövesse, így a kockázat alacsonyabb, mert csak a különbség marad a kasszában. (Folytatás az 5. oldalon) Lakatos Mária NÉPSZAVA Nick Leeson MTI telefotó TV Ismét érkezik olaj az Adrián MTI-információ .Az Adria-vezetéken 1991 óta először ismét kőolaj ér­kezett ma Magyarország­ra. Az olaj a Mól Rt. csur­gói szivattyúállomásán ke­resztül a százhalombattai finomítóba kerül. Bihari Béla, a Mól Rt. siófoki állomásának kép­viselője, a kőolaj- és föld­gázszállítási üzletág igaz­gatóhelyettese elmondta, hogy várhatóan 22 ezer tonna olajat kap Százha­lombatta. Ez a mennyiség annak az 50 ezer tonna afrikai kőolajnak a része, amely a jugoszláviai há­ború miatt még 1991-ben az olajvezetékben rekedt. A nyersanyag szállítására a szerződést négy évvel ezelőtt még az OKGT és a horvát JANAF vállalat kötötte meg, de a jogutód­lás miatt az ásványkincs a Mal Rt.-t illeti meg. Bihari Béla elmondta: csupán technikai oka van annak, hogy nem a teljes 50 ezer tonna kőolaj, ha­nem annak csak fele ér­kezik meg. A fennmara­dó kőolaj mennyiséget a horvátországi szállítások ütemezésétől függően szállítják.

Next