Népszava, 1995. május (123. évfolyam, 101–126. sz.)

1995-05-02 / 101. szám

2­0 OLDAL ÁRA: 27 FORINT * ALAPÍTVA 1873-BAN Tüntettek a közalkalmazottak Munkahelyük megtartását és valós érdekegyeztetést követeltek a tiltakozók Több ezren gyűltek ösz­­sze tegnap a zuhogó eső­ben Budapesten a Ma­gyar Tudományos Aka­démia épülete előtt a Pe­dagógusok Szakszerve­zetének és további öt, közalkalmazottakat tö­mörítő szakszervezet­nek a felhívására. A tüntetők munkahelyük megtartását és valós érdekegyeztetést köve­teltek. A tiltakozók a Parlament elé vonul­tak, ahol a követelései­ket tartalmazó petíciót átadták Kóródi Máriá­nak, az Országgyűlés alelnökének. NÉPSZAVA-összeállítás A MTA előtt több ezren gyűltek össze a Pedagó­gusok Szakszervezetének (PSZ) és további öt szak­­szervezetnek a felhívásá­ra. A transzparensek sze­rint az ország minden ré­széről érkeztek tanárok, szakszervezeti képviselők a tüntetésre. A tüntetők az Akadémiá­tól a Parlament épülete elé vonultak. Itt Kopcsik Ist­ván, a PSZ titkára ismer­tette Kuncze Gábor belügy­miniszternek a polgármes­terekhez írt levelét. A bel­ügyminiszter ebben arra fi­­gyelt, hatékonyan használ­ intézményeik működését, kis leépítést, amelyet a­gyelmeztette az önkor­­ják-e fel az adófizetők pénz­létszámkeretét, és ennek kormányzat saját hatás­­mányzatokat, elvárható tő­­zét. A levél felkéri a helyi figyelembevételével hajt- körében megkezdett, sük, hogy figyelembe ve­ testületeket­ tekintsék át sok végre azt a 15 százalék (Folytatás a 3. oldalon) m­m. ■ Szőllősi Istvánná, a Pedagógusok Szakszervezetének főtitkára és a tüntetők Gy. Balázs Béla felvétele Orbán maradt a Fidesz-elnök Ismét Orbán Viktort választották el­nöknek a Fidesz kongresszusának küldöttei. A párt a nevét Fidesz Ma­gyar Polgári Pártra (Fidesz-MPP) változtatta, a küldöttek elfogadták a párt programnyilatkozatát, amely az újraválasztott elnök szerint új időszámítás kezdetét jelenti a Fi­­desznél. Az első nap zárt ülésén a testületi beszámolókat kritika nél­kül fogadták el a résztvevők. Szép Zsuzsa NÉPSZAVA Szombaton zárt ülésen kérdés és hozzá­szólás nélkül fogadták el a küldöttek a párt testületeinek (mandátumvizsgáló, számvizsgáló bizottság, a frakció és az elnökség) beszámolóit. Orbán Viktor el­nök ezt azzal indokolta a sajtónak, hogy a megyei küldöttgyűléseken már kivitat­­kozták magukat a párttagok. A szám­­vizsgáló bizottság néhány hiányosságra is rámutatott, például a hitelfelvételről szóló döntések szabályozatlanok, ellen­őrizhetetlenek voltak. Szintén zárt ülésen határoztak a párt alapszabályának módosításáról. Deutsch Tamás alelnök szerint a módosítások fő­ként technikai jellegűek voltak. Wachsler Tamás, aki több módosítást is benyúj­tott, másként értékelte az alapszabállyal kapcsolatos javaslatait. Két módosítását beépítették az alapszabályba. Három sza­vazat hiányában viszont nem fogadták el azt a javaslatát, amellyel a gazdasági ügyekben csökkentette volna az elnök ha­táskörét. Azt is elutasították a küldöttek, hogy a párt csak az országos vezetőség engedélyével köthet üzletet olyan vállalko­zással, amelynek tulajdonosa vagy veze­tője tagja a pártnak, illetve a párt tagjának közvetlen hozzátartozója. A politikai programnyilatkozat vitájá­ban Kövér László leszögezte: az új önmeg­határozás a defenzív politizálás helyett offenzívára nyújt lehetőséget. Trombitás Zoltán reménytelennek ítéli Magyarországon a hárompólusú politi-Orbán Békési Joe fotografikája kai rendszer kialakítását. Hogy legyőz­zék a jelenlegi kormányzó pártokat, az a kérdés, melyik szövetségre van szükség: a Torgyán vezette nemzeti szélsőségesre, vagy a mérsékelt jobbközépre? Hozzátet­te, hogy nem szabad lemondani a szélső­jobb szavazóiról. Támadta az SZDSZ-t, amely mindenkit elárult. „Világosan kell látni, a kommunista nem vész el, csak átalakul... a baloldal és kaméleon szövetségeseit végleg el kellene felejte­ni” - fűzte hozzá Trombitás. Hozzászólá­sát többen szélsőségesnek minősítették. (Folytatás a 2. oldalon) Menesztik a főfelügyelőt NÉPSZAVA-információ Információnk szerint biz­tosra vehető, hogy menesz­tik a Fogyasztóvédelmi Fő­felügyelőség jelenlegi ve­zetőjét. Értesülésünket ma­ga az érintett, Bárdi Miklós is megerősítette. Úgy tud­juk, a megüresedő poszt betöltésére az Ipari és Ke­reskedelmi Minisztérium helyettes államtitkárát, dr. Gyarmati Andrást kérik fel. Tudomásunk szerint Bárdi menesztése hátterében a főfelügyelet és a kereske­delmi tárca között kialakult vita áll, amely a fogyasz­tóvédelem és a Kermi ösz­­szevonásának a miniszté­rium által szorgalmazott terve miatt pattant ki. Bárdi Miklósnak - aki munkájáért a közelmúlt­ban magas elismerésben részesült - ezzel szemben más elképzelése lenne az ellenőrző szervezet átala­kítására. Számvita az MDF-ben Szép Zsuzsa NÉPSZAVA Szabálytalanságra hívja fel a figyelmet az a levél, amelyet három MDF-es írt a párt elnökének, Für La­josnak a tavalyi országos gyűlés után, amelyen a pártelnökség tagjait meg­választották. Ezek szerint Kulin Ferenc nem kapta meg a szükséges szavaza­tokat, míg Raskó György és Csóti György a megfele­lő voksok ellenére nem ke­rült be az elnökségbe. A le­vél hatására a párt elnöke jogász véleményét kérte ki, s ez alapján döntött úgy, hogy óvásnak nincs helye. Az MDF októberi orszá­gos gyűlése négy helyett csak három­fordulós lett, mert kiderült, hogy a tes­tület időközben határozat­­képtelenné vált. (Folytatás a 2. oldalon) 123. ÉVFOLYAM, 101. SZÁM 1995. MÁJUS 2., KEDD Megszűnhet a Sportkórház Információink szerint a Sportkórház átszervezé­séről, illetve esetleges megszüntetéséről egyezte­tett a Népjóléti Minisztérium és a Sportkórház ve­zetősége. A napokban befejeződött kórházkapaci­tási vizsgálatok szerint nem gazdaságos finanszí­rozni a sportolók rendszeres alkalmassági vizsgál­­atait, erőnléti állapotuk felmérését. Tinnyei Mária írása a NÉPSZAVÁNAK A tárca és az Egészségpénz­tár szakembereinek elkép­zelése szerint az Országos Sportegészségügyi Intézet működését teljesen átszer­veznék, illetve megszüntet­nék. Az intézmény közkór­házi tevékenységét a tárca a főváros más kórházaiba telepítené át. Jelenleg a Sportkórház a teljes ágy­számának felét használja, alapdíja harminchétezer­­négyszáznegyvenöt forint. A sportorvosi hálózat megszüntetése, átszervezé­se, illetve a Sportkórház finanszírozásának meg­szüntetése évente mintegy ötszázmillió forint megta­karítással járna. A szakmai egyeztetésen dr. Jákó Péter, az Országos Sportegészségügyi Intézet igazgatója elmondta, hogy a sportolók sportorvosi vizsgálatát a Népjóléti Mi­nisztérium 1990-es rende­lete szabályozza. Számuk­ra a tervezet szakmai szem­pontból elfogadhatatlan. Az orvosegyetemeken sport­szakorvosi képzés nincs, és a családorvosok tapasz­talatok és szakvizsga hiá­nyában nincsenek felké­szülve erre a feladatra. Já­kó elmondta, hogy a kórház két-három éve nem vesz­teséges. A működéséhez és az élsportolók vizsgálatai­hoz a Magyar Olimpiai Bi­zottság és a OTSH is hoz­zájárul közel harmincmillió forinttal. Újabb országos romaszervezet alakult Danó Anna NÉPSZAVA Újabb országos romaszer­vezet alakult szombaton Budapesten, saját állításuk szerint az Országos Cigány Kisebbségi Önkormányzat kontrollszervezeteként. A Phralipe választási koalíció­jának 58 elektora alakította meg a Cigány Kisebbségi Önkormányzati Képviselők Országos Szövetségét. Az új szervezet tagjai ma­guk is kisebbségi önkor­mányzatok képviselői. Osz­­tojkán Béla, a Phralipe ve­zetője szerint annak ellené­re, hogy fenntartják kifo­gásaikat az Országos Ci­gány Önkormányzat meg­választásának körülményei­ről, tagjaik nem az orszá­gos önkormányzatból ki­maradók, vesztesek gyüle­kezete, hanem láncszem az országos szervezet és a tele­pülések elektorai között. Megalakulásukra a ki­sebbségi törvény adott fel­hatalmazást, amely lehető­séget nyújt a kisebbségi ön­­kormányzatok társulására. A Tavaszmező utcában - a Phralipe irodájában - azon­ban nem a kisebbségi ön­­kormányzatok testületei, hanem az elektorok maguk alakítottak szervezetet. A települések kisebbségi ön­­kormányzatok képviselőit készítenék fel napi munká­jukra, segítenék őket a mű­ködésükhöz szükséges fel­tételek megteremtésében. (Folytatás a 2. oldalon) Utcai összecsapás Berlinben Kelet-Berlinben mintegy kétezer fiatal és hatszáz rendőr valóságos utcai csatát vívott tegnap. Több mint hetven rendőr megsebesült, 36 személyt őrizetbe vettek. A fiatalok tüzeket gyújtottak, kövek­kel és palackokkal dobálták a rendfenntartó erőket. A rendőrök könnyfakasztó gránátok és víz­ágyúk bevetésével válaszoltak MTI-telefotó ELSŐ AMERIKAI-MAGYAR ÉLET-, NYUGDÍJ-, ÉS BALESETBIZTOSÍTÁSOK 1­0­8­3 B­u­d­a­p­est , S­z­i­g­e­t­v­á­r­i K­M­O­K­­A­U­IIT SC Budapest 1066, Budapest 1026, Budapest 1051, Zalaegerszeg 8900 Liszt Ferenc tér 10. ill.em. 21. Bajcsy Zsilinszky u. 20. 11. em. 7. Landorhegyi u. 58. tel/fax: 267-94-43 Szilágyi Erzsébet fasor 43/b. tel/fax: 111-02-64 tel/fax :/92/325-753 , 122-09-56 tel/fax: 135-42-44 tel: 111-02-58,111-18-16 tel: /92/323-791

Next