Népszava, 1995. szeptember (123. évfolyam, 205–230. sz.)

1995-09-01 / 205. szám

/2­4 OLDAL ÁRA:35 FORINT Folytatódnak a légicsapások Moszkva szerint az erő alkalmazása bumeránghatású Az akció folytatódik, csak a szerbeken múlik, hogy meddig. Ez Washington és az ENSZ üzenete a boszniai szerbekhez, akiknek az állásait szerda hajnal óta támadják az atlanti szövetség erői a levegőből. A NATO gépei eddig több mint 300 bevetést hajtottak végre, a bevetések legnagyobb része olaszországi NATO-támasz­­pontokról indul. Szerb jelentés szerint a boszniai szerb légierő eddig három NATO-gépet lőtt le. Tegnap ismeretessé vált a bosz­niai szerbek és a jugoszláv vezetők megállapodásának szövege, amelynek értelmében Pale elismeri Belgrád külpolitikáját. MTI-információ Leighton Smith tengernagy, a NATO dél-európai erőinek főpa­rancsnoka tegnapi nápolyi sajtó­értekezletén sikeresnek nevezte az eddigi támogatásokat. Mint mond­ta, az eddigi célpontokat az ENSZ- szel közösen jelölték ki. A rossz idő­járási viszonyok miatt csak néhány célpontot tévesztettek el az erede­tileg megállapított 90 közül, s mi­után az akció jelenleg még folyta­tódik, a pontos mérleg elkészítése várat magára. A bevetések közül 274 esetben olaszországi támaszpontokról száll­tak fel a NATO repülőgépei. A gé­pek 12 olasz támaszpontról indul­tak: Avianóból, Istranából, Vicen­­zából, Ghediből, Villafrancából, Pi­­acenzából, Cerviából, Pisából, Gio­­ia del Colléből, Bividisiből, Trapa­­niból és Palermóból. A gépek má­sik része az amerikai Theodore Roo­sevelt repülőgép-hordozóról száll­tak fel. A gépek távirányítású és szabadesésű bombákkal, Maverick és Harm típusú rakétákkal támad­ták a célpontokat. A tengernagy alapvető fontosságúnak nevezte a légierő és a brit-francia gyors be­vetésű erők tüzérségének együtt­működését. A célpontok kijelölését Smith ten­gernagy Janvier tábornokkal, az ENSZ-erők boszniai főparancsno­kával végzi. „Csak ha a tábornok és én meggyőződtünk arról, hogy elér­tük a kitűzött célt, akkor lehet be­fejezettnek mondani a Deliberate force hadműveletet” - hangsúlyozta. A boszniai szerb légvédelem csü­törtökön eltalált több NATO-gépet, ám a támadóknak sikerült elhagy­niuk a boszniai szerb állam légterét - jelentette az SRNA boszniai szerb hírügynökség. Szerb állítások sze­rint a boszniai szerb légierő eddig három NATO-gépet lőtt le. A köz­lemény szerint az észak-atlanti szö­vetség gépei csütörtökön is foly­tatták a boszniai szerb állások elle­ni támadásokat, azonban az akciók intenzitása jóval kisebb volt, mint egy nappal korábban. A NATO- gépek - jelentette az SRNA - csü­törtök hajnalban, majd a délelőt­ti órákban is támadták a szerb ál­lásokat. Szarajevó szerb negyede­iben délután légiriadót rendeltek el, ám a NATO harci gépei csak elrepültek Ilijas fölött. (Folytatás a 9. oldalon) MMHI­­V A bombázások miatt felrobbant lőszerraktár füstje Paléban MTI-telefotó A pénzkeresést tartják fontosnak a fiatalok A fiatalok többségének célja, a rossz kilátások el­lenére, hogy képezze magát, öt éven belül megfelelő munkahelye, saját lakása és jó autója legyen. A több­ség véleménye szerint ennek előfeltétele az iskolá­zottság, az idegen nyelv ismerete és a kitartás. Mucsányi Marianna NÉPSZAVA A magyar fiatalok többsége - mint ahogy az a Reader’s Digest és a Szonda Ipsos kö­zös felméréséből kiderül - realista, sikerorientált és konzervatív. „A jövő nem­zedéke” című anyag az utóbbi évek egyetlen, a nyil­vánosság számára készült, a 15-24 éves korosztályt vizsgáló, átfogó elemzése. Az 500 megkérdezett ne­me, életkora és lakóhelye szerint képviseli korosztá­lyát, amely a magyar lakos­ságnak mintegy 15 százalé­ka. A fiatalok reményked­nek, hogy aki igazán akar, talál munkát, 81 százalékuk szeretne családot és 65 szá­zalékuk két gyereket. A vá­laszolók nagy része a bűnö­zéstől, 50 százalékuk kör­nyezeti katasztrófától fél. „Annak ellenére, hogy re­alista ez a korosztály, még nem formálta át értékrend­jét a külvilág - értékelte a csoport válaszait Bíró Lajos, a Szonda Ipsos munkatár­sa -, nem elsődleges szá­mukra a munkahely kivá­lasztásánál a pénz­, optimis­ták a családalapítást, a gye­rekvállalást és a sikereket illetően. Főként tapasztala­tok hiányában úgy gondol­ják, az előbbre jutás feltéte­le a tudás, a belső értékek, és nem a támogatók kiléte, bár a sikeres pályakezdés­hez szükségesnek tartják az anyagi biztonságot is” Le­­vendel Ádám, a Szonda Ip­sos igazgatója szerint biza­kodásuk életkori sajátosság, ebből nem vonhatók le mes­szemenő következtetések: „természetes, hogy egy, a pályája elején álló ember el akar érni valamit, előbbre kíván jutni, és ezt mint célt fogalmazza meg. ” A kutatás jó néhány meg­lepetéssel is szolgált. A biza­kodás ellenére megdöbben­tő, hogy a fiatalok többsége, 83 százaléka, olyan család­ban él, ahol az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem éri el a 15 ezer forintot. A meg­kérdezettek úgy vélik, az el­következő öt évben igen rosszak az esélyeik arra, hogy a szakképzettségüknek megfelelő munkát találja­nak, hogy nyugati autójuk vagy saját lakásuk legyen, bár gyakran elhangzott az a válasz is, hogy „én fogok munkát találni, mert tehet­séges vagyok”. (Folytatás a 3. oldalon) , 183. ÉVFOLYAM, 205. SZÁM 1995. SZEPTEMBER 1. PÉNTEK ALAPÍTVA 1873-BAN Emelik a villany és a gáz árát Emelkedik péntektől a villanyáram és a földgáz ára, mindkét energiahordozó ese­tében nyolc százalékkal. Az áremelésre a­ kormány döntése értelmében kerül sor. A Magyar Villamos Művek Rt.-től kapott adatok szerint az új díjszabás alapján a nappali fogyasztás tarifája évi 600 kilo­wattig 7 forint, plusz az energiahordozókat terhelő 12 százalékos áfa, tehát összesen 7 forint 84 fillér kilowattóránként. Hat­száz és 3600 kilowattóra közötti éves fo­gyasztási kategóriában 9 forint 20 fillért plusz áfát, vagyis 10 forint 30 fillért kell fizetni egy kilowattért. Efölött 11 forint 30 fillér plusz áfa, vagyis 12 forint 66 fillér az áram ára. Szigorítások a jövő évi költségvetési tervben Bokros: a kormány zavartalanul működik A kormány a koalíciós feszültségek ellenére is dön­tésképes. A kabinet elfogadta és a parlament elé terjeszti a jövő évi, újabb megszorításokat ta­rt­a­lma­­zó költségvetést és adótáblát. Az állampolgárok magasabb társadalombiztosítási járulékot, az egyé­ni vállalkozók több adót fizetnek. Állami kezesség­­vállalással megmentik az Ikarust. Csík Rita NÉPSZAVA A kormány csütörtöki ülé­sén nem volt érezhető a koa­líciós pártok közt meglévő feszültség - szögezte le a kabinet ülése után Kiss Elemér, a Miniszterelnöki Hivatal közigazgatási ál­lamtitkára. Bokros Lajos pénzügyminiszter kijelen­tette: meggyőződése, hogy a kormányzó pártok képe­sek lesznek kompromisz­szumra jutni. „A kormány a tatarozás alatt is zavarta­lanul üzemel” - jellemezte a miniszter az ülést, hozzá­téve, a koalíción alapuló fontos döntéseket hoztak. A pénzügyminiszter el­mondta: egyetlen kérdésben, az önkormányzatok jövő évi finanszírozásában volt je­lentősebb vita a szocialista és a szabad demokrata mi­niszterek közt. (Folytatás a 2. oldalon) Jobban adóztatják az átlagjövedelmet Várkonyi Iván NÉPSZAVA A kormány tegnapi ülésén megtárgyalta és elfogadta a személyi jövedelemadó­zás tervezetét. Korábban az adótáblával kapcsolatban több számítás látott nap­világot. A hatásvizsgálatok alapján kimutatható, hogy az átlagkeresetűek terhei fzetti nőnek olyan mérték­ben, hogy az társadalmi mé­retű válsággal fenyegetne, az emberek többségének azonban mélyen a zsebébe kell majd nyúlnia. Egy közelmúltban nap­világot látott adatsor sze­rint az adózók 42 százalé­ka a 100-300 ezer forintig terjedő éves jövedelemsáv­ba tartozik. Az ő terheik a Pénzügyminisztérium ki­mutatása szerint maximum 30 ezer forinttal nőhetnek. A következő jövedelemsáv­ban, ahová az adózók 27 százalékát lehet sorolni - ez a 300-600 ezer forint éves keresettel rendelkezőket je­lenti -, a terhek a kereset százalékához mérten is je­lentősen növekednek, pél­dául a 400 ezer forint évi jövedelemmel rendelkező munkavállalóknak több mint 37 ezer forinttal kell többet fizetniük. Kevésbé sújtják a minisz­térium adótervei a magas keresetűeket. A személyi jövedelemadó-bevallást ké­szítők 3,3 százaléka tarto­zik az 1 millió és az 1,6 millió forintos éves jöve­delemmel rendelkezők cso­­portjába. (Folytatás az 5. oldalon) Csatornafelújítás lesz a fasoron Kiss Marianna írása a NÉPSZAVÁNAK Szeptember 2-ától csator­nafelújítási munkák aka­dályozzák majd a jármű­­forgalmat a fővárosi Szi­lágyi Erzsébet fasoron. Bősze Sándor, a BKV közlekedési főosztályának vezetője arról tájékoztatta lapunkat, hogy a tömeg­­közlekedési változásokat szombat reggeltől érezhe­tik majd a főváros lakói. A legsúlyosabb forgalmi du­gókra, elakadásokra a reg­geli órákban kell majd szá­mítaniuk. A húsz hetet igénylő munkálatok ideje alatt két forgalmi sávban közleked­het a városból kifelé me­nő forgalom a Moszkva tér­ről a Szent János Kórház irányába. A kórháztól a II. kerület központja felé a Városmajor utca, Csaba utca és a Krisztina körút érintésével juthatnak el az autósok. (Folytatás a 3. oldalon) —7—w v-----------------------------1 A Moszkva térre vivő útpályát a János kór­háztól lezárják Az 56-os villamos változatlan útvonalon közlekedik Az autók és a buszok a János kórház felé a Szilágyi Erzsébet fasoron, a Moszkva tér felé a Városmajor utca-Csaba utca-Krisz­­tina körút útvonalon közlekedhetnek :5\\\\ Moszkva tér ^ t

Next