Népszava, 1996. december (124. évfolyam, 281–304. sz.)

1996-12-02 / 281. szám

Átvilágította a számvevőszék a Vöröskereszt gazdálkodását 3. oldal 16 OLDaL ÁRA: 35 FORINT Pallagi Ferenc a főrendőrök leváltásáról 7. oldal ALAPÍTVA 1­873-BAN HOIo s/ * r* / //• Feri és női kézilabda­válogatottjaink sikersorozata 14. oldal O. J. Simpson pert nyert, de anyagilag padlón van 10. oldal BwMm O 124. ÉVFOLYAM, 281. SZÁM 1996. DECEMBER 2., HÉTFŐ­ N Ismét áremelésekkel kezdődik az új esztendő Januártól - többek között - drágul a telefon, a távhő, az elektromos áram, a gáz díja, valamint többe kerül majd a fővárosi tömegközlekedés, az üzemanyag és a cigaretta is. Az áremelések mértékének egy része még nem ismert, biztosnak az energia drágulása és a BKV közel 25 százalékos áremelése mondható. NÉPSZAVA-összeállítás A telefonbeszélgetések dí­jait a következő év első napjától - az ideihez hason­lóan - egy ütemben eme­lik. A növelés mértékéről még tárgyalnak a társasá­gok és az illetékes minisz­térium. Várhatóan csak december közepén dől el, mekkora lesz az emelés mértéke - mondta kérdé­sünkre Petőfi László, a Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium osz­tályvezetője. A jelenleg érvényes tör­vény szerint a telefontarifa legfeljebb a termelői árak­kal megegyező mértékben drágulhat. A Magyar Táv­közlési Rt., amely az ország távközlési rendszerének 80 százalékát mondhatja ma­gáénak, 20 százalék alatti mértéket javasolt - tudtuk meg Straub Elek elnök­vezérigazgatótól. A helyi koncessziós társaságok egy része viszont kevesli ezt az emelést. A Monor Telefontársaság alelnöke, Antal László la­punknak elmondta, hogy azok a társaságok akarnak nagyobb emelést, amelyek a koncessziós szerződésben foglaltak szerint végezték a fejlesztéseket. Vannak olyan társaságok is, amelyek a Magyar Táv­közlési Rt.-hez hasonlóan 20 százalék alatti összeget javasoltak. E csoportba azok tartoznak, amelyek későn kezdtek a fejleszté­sekhez, kevesebb telefon­­vonalat kötöttek be, tehát kevesebb a szolgáltatásból befolyt pénz is. Ugyancsak január else­jétől emelkedik a vezetékes energiahordozók ára is. A kormány már döntött ar­ról, hogy jövő év elejétől az áram 24,9, a gáz 18,8, a táv­hő pedig 21,9 százalékkal emelkedik. (Folytatás az 5. oldalon) Olcsóbbá válhat az F-18-as Lénárt Attila NÉPSZAVA Egyre többször hangzik el félhivatalos forrásokból az az elképzelés, hogy a NATO- tagság elnyerésére dekla­ráltan is legesélyesebb há­rom kelet-közép-európai állam, Lengyelország, Cseh­ország és Magyarország együtt vásároljon új harci repülőgépeket légiereje kor­szerűsítéséhez. Kedden a len­gyel törvényhozás, a szejm nemzetvédelmi bizottsá­gának vezetője vetette fel budapesti tárgyalásain a közös beszerzés gondola­tát. Szerdán egy cseh lap is mérlegelte az ötletet. Magyar katonai szakértők korábban éppen a Népsza­vának fejtették ki, hogy a közös beszerzés esetén dol­­lármilliárdokat takarítaná­nak meg a vevők. Nemcsak azért, mert alacsonyabb árat tudnának kiharcolni, hanem azért is, mert az összevont kiképzési prog­ramok és az azonos inf­rastruktúra kiépítése eb­ben az esetben olcsóbb len­ne. A vételár fejében szál­lítandó áruk gyártásának egyeztetésével is nagy meg­takarítás érhető el. A nyilvánvaló előnyök ellenére hivatalosan még egyik ország honvédelmi tárcavezetője sem állt elő a közös beszerzés ötletével. Aligha véletlenül. Bár minden ország szak­értői csoportja keményen lobbyzik egyik vagy másik típus vásárlása érdekében, a politikai gondolkodás mindenütt megegyezik a gé­pekkel szemben támasz­tott legfontosabb követel­ménnyel kapcsolatban. Ne­vezetesen: a viszonylag kis hadseregekkel rendelkező, szűkös anyagi lehetősé­gekkel gazdálkodó orszá­goknak olyan gépekre van szükségük, amelyek a le­hető legtöbb funkciót ké­pesek ellátni. Hazánk eseté­ben ez annyit jelent, hogy a beszerzendő típusnak tá­madó-, valamint védőfel­adatok ellátására is alkal­masnak kell lennie. Ezek a szempontok dominálnak Csehországban is. Len­gyelország bevonása eseté­ben azonban újabb funk­cióval bővülne a gépekkel szemben támasztott kö­vetelményrendszer. Azzal, hogy a repülőknek tenge­részeti szolgálatra is al­kalmasnak kell lenniük. E harmadik elem megjele­nésével nagymértékben szű­külnének a választási le­hetőségek. Mondhatni, gya­korlatilag már a hivatalos tenderek kiírása előtt el­dőlne a verseny a Ma­gyarországon is kecsegte­tő ajánlatot kínáló, kifeje­zetten haditengerészeti megbízás alapján kifej­lesztett F-18-as gyártójá­nak javára. Ezt azonban, úgy látszik, egyik fél sem akarja kimondani. Egyelő­re mindenképpen nyitva hagynák a választás lehe­tőségét. Az RMDSZ is ünnepelt MTI-információ Az Erdéllyel való „nagy egyesülést” kimondó 1918. évi gyulafehérvári nép­gyűlés 78. évfordulóján Romániában vasárnap or­szágszerte ünnepségeken, koszorúzásokon, hálaadó istentiszteleteken emlé­keztek meg a nemzeti ün­nepről. Emil Constantinescu, Románia két napja hiva­talába lépett új elnöke Gyulafehérvárott vett részt a hálaadó istentiszteleten, amelyet Teoctist pátriár­ka, a román ortodox egy­ház feje celebrált a görög katolikus egyház vezetői­nek jelenlétében. Százez­res tömeg gyűlt egybe, hogy meghallgassa a ro­mán államfőt, aki a román nemzet történelmi útjának felvázolása után az előtte álló új lehetőségeket mél­tatta. (Folytatás a 9. oldalon) Kunczét támadja az ellenzék Több megyei főkapitányi poszton is változás várható A kisgazdapárt megelégedéssel, a többi ellenzéki párt viszont fenntartásokkal fo­gadta az ORFK vezetőinek és a budapesti főkapitánynak pénteki menesztését. Töb­ben politikai felelősségvállalást sürgettek, így várható, hogy Kuncze Gábor belügy­minisztert számos bírálat éri ma a parla­­ mentben, a napirend előtti felszólalások­ban. A koalíciós egyetértéssel meghozott döntés után folytatják a rendőrség átvitá­­gítását, amely akár büntetőeljárással is végződhet. Néhány megyei főkapitányi poszton is személycsere várható. Az ORFK szóvivője felajánlotta lemondását. NÉPSZAVA-összeállítás Vélhetően Kuncze Gábor belügyminiszter napirend előtti felszólalásával kezdő­dik ma a parlament ülése. A belügyminiszter magára vállalja a felelősséget a négy rendőrtábornok pén­teki menesztése miatt, ám úgy vélekedett, e lépés nél­kül esélytelen lett volna a rendőrség átszervezése. A menesztéseket egyébként koalíciós egyeztetés előzte meg, Horn Gyula minisz­terelnök támogatásáról biz­tosította Kunczét. A négy tábornok nyugdí­jazásával nem biztos, hogy véget értek a menesztések. Várhatóan a ma a rendőrfőka­­pitányságok egy részének élén is változások lesznek. A belügyminiszter a leváltott Pintér Sándor országos rendőrfőkapitány helyére Forgács Lászlót jelölte, aki idáig Borsod megyében volt rendőrfőnök. Forgács utód­ja a Vasárnapi Hírek értesü­lése szerint közbiztonsági helyettese, Sárközi Ferenc. Bács-Kiskun megyében je­lenleg Gergényi Péter tölti be ideiglenesen a főkapitá­nyi posztot, a végleges jelölt személye még nem ismert. (Folytatás a 2. oldalon) Az utódok feladata a rendőrség sorainak rendezése Tapolcsányi Éva felvétele Tartják helyezésüket a kormánytagok Közvélemény-kutatás a politikusok népszerűségéről Marián Béla írása a NÉPSZAVÁNAK Az elmúlt két hónapban az ÁPV Rt. és az önkormány­zatok vagyonvitája nyo­mán kipattant Tocsik-ügy formálta a leginkább a közvéleményt. A Marketing Centrum múlt havi mérése azt mutatta, hogy a bot­rány fő politikai felelősé­nek Suchman Tamást te­kintik az emberek. A végül is menesztett privatizá­cióért felelős miniszter 17 pontot veszített bizalom­indexéből az ügy kapcsán, és az átlagosan népszerűt­len politikusok köréből lezuhant a legnépszerűt­lenebbek közé. Ennél na­gyobb arányú bizalom­­vesztést idáig csak Bokros Lajosnál tapasztaltunk, a róla elnevezett „csomag” meghirdetése után. (Folytatás a 6. oldalon) Demszky 55 71 54 96 51 92 51 79 49 97 49 83 48 88 96 Bizalomindex 80 Ismertség 1s Változás Hamarosan esedékes az E-hitelek törlesztése NÉPSZAVA-információ Az állami vagyon magáno­sítását elősegítő egziszten­ciahitelek tömeges visz­­szafizetése várható a jövő esztendő második felétől - közölte érdeklődésünkre Trautmann Jánosné és Ká­dái Lászlóné, a pénzügyi tárca munkatársai. A kor­mány és a jegybank által kezdeményezett célvizsgá­lat megállapította, hogy az 1991-ben útjára indított hitelezés alapján tavaly de­cember végéig mintegy 63,6 milliárd forint szolgálta a közepes és a nagyvállalati szektor privatizációját. A konstrukció beindításának első esztendejében az ösz­­szes hitel mintegy 1,5 szá­zaléka került kihelyezésre. Az E-hitelezés csúcsévének 1994 bizonyult, akkor kö­tötték meg a hitelezésben részt vevő bankok a leg­több szerződést (45,6 szá­zalékot). A pénzügyminisztériumi vizsgálat megállapította, hogy az eredetileg 15 esz­tendőre szóló futamidő he­lyett a privatizációban részt vevők átlagosan 6 éves szerződést írtak alá, mely jelentős szóródást takar. A háromesztendős türelmi idő leteltével az eddigi kamatfizetéseken túl 1997 és 98 lesz az a két év, amikor a legtöbb ügy­félnek esedékessé válik a törlesztés megkezdése. . Ma még nem lehet tud­ni, hogy a bankok adósai mennyire készek a kölcsö­nök visszafizetésére. Az már látható, hogy a kama­tokat a vállalkozások dön­tő többsége rendben meg­fizette, a tőketörlesztési kötelezettségben is voltak előtörlesztések. A bankok céltartalékképzésének ala­csony mértéke is arra enged következtetni, hogy az E- hitelek nem kockázatosab­bak az átlagnál.

Next