Népszava, 1997. február (125. évfolyam, 27–50. sz.)

1997-02-01 / 27. szám

OPEL -C- MONO­Rt MEGNYÍLÓ MONOR, 4-es főúton, a Shell kút mellett Tel.: 29/412-121 Tel/Fax: 29/412-124 Kereszttűz alatt az AIDS vírusai 10. oldal Éjjel győzött Tomba 14. oldal Közvetít-e sporteseményt a Magyar Televízió? 15. oldal O 125. ÉVFOLYAM, 27. SZÁM 1997. FEBRUÁR 1., SZOMBAT 39 FORINT Hármas találkozó Davosban Terítéken az orosz reform a Világgazdasági Fórumon ‘3 V­agyarorszag- köáfár^ I^yos^...al­cd é^kezé^után a svájci • államfő ebédre Mvthstenstantinescu ■ román elnökkel egyutt.,Arnold KoU­er svájci­ elnök Úgy­ fogalmazott, megyar-z-xománi elnöki ^alálkqz^’^s­z­­egyik legfontosabb politikai megbe­szélés Davosbam A hárpias találkozón szó volt a kö­­zép-európai térségról, Közép-Európa­i etnoatlanti inte^acios kérdéseiről. A r­egkészítésen­ a magyar Köztársaság elnökje és Car^antinesQ^dnök meg­állapította, hogy történelmi esély van a­ magyar-román kapcsolatok új,alár­­pókra helyezésére, amelyeknek min­­denekelőtt a bizalomrál kell épülniük. Szó volt a NATO, illetve az­ Európai Unió kibővítéséről,b ammelyet mindkét elnök szükségesnek­ és mindkét or­szág érdekéne kinevezett. Az EU és a N NATO a­ következő időszakban a tér- \ ' ^s^ib^onsága szem­pontjából fontos­­ szerepet tölt be', 'é’S'jelezték, hogy'tá­­­­mogatják egymás törekvéseit. A ma-/ g gyár köztársaság elnöke felvetette^. ' ' hogy tájékoztassuk egymást az euror ^atlanti tárgyalások során szerzett telj­­pasztalatokról és osszuk meg egymás' ' r között ezeket. . v : - A hármas találkozót követően­­„, Göncz Árpád ■ és Constantinescu el­nök külön is­ megbeszélést folytatott. Ezen a magyar köztársasági 'elnök .‘javasolta, hogy a magas-szintű.'pár-' beszédet a két ország..között fenn. • kell tartani, és­ ennek keretében- r megerősítette, hogy várjuk a román , miniszterlnököt­ Budapestre. .­­ A román köztársaság elnöke meg­­t­erősíte­n­i Göncz Árpádnak szóló fejezte ki, hogy erre az lév­ első felében sor ke- :­erül. Egyetértés volt abban Göncz Árpád - és/.|Ccnstantinescu- között,­.. hogy a látogata során, Erdélybe is ellátogatnak. A Magyar Köztársaság elnöke teg­­­nap délután találkozottt Jacques­­Safiterrel, az Európai Bizottság elnö­kével-közölte Faragó András elnnök szóvivő. Göncz Árpád:­ áttekintést­­adott a magyar gazdaság helyzetéről. Sant^elsmerését fejezte ki Magyar­­ország gazdasági eredményeivel kap­csolatban,- .s' hi^ismételt^,hogy a­­kormányközi konferencia, »után leg-, később a jövő év elején megkezdőd­hetnek a csatlakozási tárgyalások az egyes országokkal. Utalt arra, hogy a­­ felvételre várói országok között is­s­mertek a­ kritériumok. Gönczi Árpád­­nak ió fejtette: meggyőződése,­ hogy' egy évelá­lló a történelmi lehetőség az az. európai .országok előtt, hogy a kohtik­ém határok nélküli.legyen s az egységes, Európa békés ..úton terem­­­tődjön m­eg­. (Folytatás a 9. oldalon) Vlággazdasági T­őrv.m­­éreteként a találkozó, Davos -97 - hirdeti a tábla MTI-félefotó Befektetésösztönzés a keleti megyékben Lemaradt megyék felzárkóztatása helyi kezdeményezésekkel Világméretű a versenyfutás a működő tőkéért és a kormányok, valamint a helyi önkormányzatok igye­keznek (adó)kedvezményeket nyújtani, ezzel is beru­házásra ösztönözni a tőkeerős cégeket. Magyarország Kelet-Közép-Európában élen jár a tőkevonzásban, 1996-ig a térségbe áramlott külföldi tőke fele magyar­országi programokat gazdagított. Kertész György A NÉPSZAVA Jelentős szórás jellemzi a befektetések területi meg­­oszlását Magyarországon. A külföldi befektetőket elsősorban a fővárost és annak vonzáskörzetét, va­lamint néhány vidéki - el­sősorban nyugat-magyar­országi - várost szemelték ki maguknak. A keleti­­megyék lema­radásának több oka van: a hiányos infrastruktúra - úthálózat, távközlés mellett az is szerepet ját­szik, hogy­ a külföldi be­ruházások­ nem ismerik a lehetőségeket vélik az Ipari, Kereskedelmi­­ és Idegenforgalmi Mini­szté­­riumban, ahol k­iemelt kérdésként kezelik a négy­­keleti megye ügyét. (Ez még inkább így van azóta, hogy a miskolci T. Aszta­los Ildikó lett a tárca poli­tikai államtitkára. Az­ or­szágosan korábban alig ismert politikus már kine­vezése előtt is sokszor hangsúlyozta, hogy az el­maradt régió budapesti szószólójának is tekinti magát.) A lemaradt települések és régiók felzárkóztatásá­nak ' ügyét persze' nem csak az ipari tárca,­és an­,­­­nak szabad demokrata ál­­­­lamtitkára kezeli különö­­­sen­ fontos feladatként. Nemrég került nyilvános­ságra a Magyar­ Szocialis­­ta­ Párt parlamenti frak­­­ciójának terve, amelynek értelmében a jómódú tele­pülések támogatnák a sze­gényebbeket. Az ötlet nem nyerte meg a­ települési önkormány­zatok tetszését. Elsősorban a jelentős bevételekkel rendelkező önkormányza­tok vezetői tiltakoztak a­­terv ellen, de az Elképze­lésnek valóban hiányossá­ga, hogy az önkormányza­tiság elvét sérti a központi Megyenlítés gondolata. A m­egoldást az önkor­mányzatok is abban lát­nák, ha a­ szegényebb tér­ségek felzárkóztatását ösz­tönözné jobban a közpon­ti kormányzat. (Folytatás az 5. oldalon) ALAPÍTVA 1­873-BAN 1997 -02- 0­1/ Hamis műkincsek piaca 11. oldal Kapcsolatfelvétel Bécsben az új osztrák vezetéssel Az Európai Unió kibővítésével kapcsolatos­­magyar­­osztrák nézeteltérések elsimításának jegyében zajlott Kovács László tegnapi, bécsi munkalátogatása. A ma­gyar külügyminiszter, miután munkareggeli keretében fogadta őt Viktor Klima, az új osztrák kancellár, mint­egy egyórás megbeszélést tartott partnerével, Wolf­gang Schüssel alkancellár-külügyminiszterrel. Kepecs Ferenc NÉPSZAVA Viktor Klima, miután fo­gadta Kovács Lászlót, ki­jelentette: reméli, hogy mi­nél hamarabb megkezdőd­nek a tárgyalások Magyar­­ország EU-csatlakozásáról. Emlékeztetett arra, hogy Ausztria ígéretet tett Ma­gyarországnak: mind szak­értői, mind pedig­ politikai szinten segíteni fogja azo­kat a reformokat, amelyek - például pénzügyi téren - szükségesnek mutatkoz­nak az EU-szint elérésé­hez. Klíma figyelmeztetett, hogy a bővítésre nemcsak a jelentkező országoknak kell felkészülniük, de magának az Uniónak is­ át kell ala­kítania döntéshozatali me­chanizmusát és költségve­tési­ politikáját.­­ - Ezek szerint nem ért egyet párttársával, Karl Stwc szociáldemokrata, bur­genlandi tartományfőnök­kel, aki szemmel láthatóan le akarná lassítani Magyar­­ország EU-felvételét? - kér­dezte munkatársunk Vik­tor Klimától. Az új osztrák kormányfő cáfolta, hogy Stix, aki szerinte jó viszonyt ápol Magyarországgal, el­lenezné az EU kibővítését. (Folytatás a 9. oldalon) Az MSZP-kongresszus időpontja bizonytalan . NÉPSZAVA-információ.,, Az MSZP Központi Pénz­ügyi Ellenőrző Bizottságá­nak elnöke, dr. Kiss Péter­­ csütörtöki elhunyta miatt , a párt alapszabálya sze­rint össze kell hívni a­­párt kongresszusát. Ennek idő­pontjáról a pártelnökség várhatóan jövő pénteki ülésén dönt majd - közölte lapunk kérdésére Tardos Júlia, a párt szóvivője, aki szerint a kongresszusra hat hónapon belül sort kell keríteni. A párt életének normális menetrendjét nem befo­­­lyásolja a kongresszus ösz­­szehívása - közölte kérdé­sünkre Csintalan­ Sándor elnökségi tag, aki szerint nem szükségszerű, hogy a tanácskozásra fél éven be­lül sor kerüljön.’* -t: A párt alapszabálya nem ad egyértelmű útmutatást­arról-akkorra kell-össze­­hívni a kongresszust. A 15. szakasz szerint az orszá­gos elnökség köteles az ér­vényes mandátummal ren­delkező kongresszus újabb ülését összehívni: „Ha a kongresszus által válasz­tott országos testület , elnö­ki tisztsége, illetve a pénz­­tárnok funkciója betöltet­lenné válik.” Ám erre ha­táridőt nem szab. Ugyan­akkor az Alapszabály IV. mellékletének 4. szakasza szerint: „Ha országos tes­tület elnöke - a pártelnök kivételével - lemondás, tar­tós akadályoztatás vagy, más­­ ok miatt nem tudja tisztségét betölteni, akkor a testülete egyik tagját ideiglenesen megbízza az elnöki feladatok ellátásá­val. A megbízatás leg­fel­jebb hat hónapra szólhat.” (Folytatás a 2. oldalon) Az elnökségnek kell keresnie Horn Gyula utódát A szocialistáknak a következő parla­menti választások előtt el kell gondol­kodniuk azon, hogy a jelenlegi minisz­terelnökre vagy más személyre építik-e fel választási kampányukat - nyilatkoz­ta lapunknak Katona Béla, a Magyar Szocialista Párt alelnöke. A politikus kijelentette: üzenetértéke lesz annak, kik és milyen sorrendben kerülnek fel az év végén a párt következő választás­ra készülő országos listájára. Gsrk.Rita NÉPSZAVA - A párt hét közepi „kiskongresszusán” szocialista politikusok az ellentétek félretételére, összefogásra szólították fel a párt három, az elnökségben,, is „képvi­­i­selőkkel’­ rendelkező­­platformját. Meny­nyire osztják meg e platformok az MSZP-t? . . - Az MSZP sok kérdésben rendkívül megosztott. Nem szeretnék olyan párt tagja lenni, ahol soha nincsenek viták. A vitákat a választási kampányt megelőző programalkotás során kell lefolytatni. Biztos, hogy a következő hónapokban­­ sokszor össze fogunk veszni. Valószínű, hogy Békesi László és Krausz Tamás gaz­daságpolitikáját nem sikerül azonos ne­vezőre hozni, de ki fog alakulni az a meg­oldás, amit a többség elfogad. ’ “ : V (Folytatás a 6. oldalon) Katona Béla : Cseke Csirla felvétele Megölt két kínai nőt a kézigránát Két kínai nő meghalt Bu­dapesten, amikor a zuglói Nagy Fal étterem női vé­céjében kézigránát rob­bant péntekre virradó éj­szaka. A vendéglő tulaj­donosának felesége és le­ánya volt az áldozata az eddig ismeretlen indítékú merényletnek. Veress Jenő NÉPSZAVA Döbbenetes élményben volt része egy éjszakai kutyasé­táltatónak pénteken, haj­nali fél egy tájban. A férfi, a XIV. kerületi Ajtósi-Dürer sör 1-es számú házának, közelében haladt, amikor robbanás zaját hallotta. Kevéssel később azt látta, hogy a Nagy Fal nevű kínai étteremből erősen vérző,, roncsolt női testeket erhez-, Pék egy autóba, majd a jár-7 mű elrobog." Az étterem már bezárt, az ott tartózkodók éppen haza­felé készültek,­ amikor új szerencsétlenség bekövet­,­kezett. Bár a vendéglőben körülbelül tucatnyian tar­tózkodtak,a hatóságot még­­­­is a kutyás ember értesítette. A rendőrség helyszínre ér­kezése után azonnal lezárta a környéket. Kiderült: a női­ mosdóban történt a detoná­ció, amely a tulajdonos fele­ségét és leányát sebesítette meg. A férfi sebesült hozzá­tartozóival a Honvéd Kór­házba hajtott, mire azon­ban sikerült orvost találnia, az már csak a halál beálltát állapíthatta meg. Időközben­ tűzszerészek­­ vizsgálták át a Nagy Falat, mert tartottak tőle, továb­bi bombák is lehetnek oda­benn. A helyszíni szemle során kiderült, jugoszláv típusú kézigránát okozta a halálos tragédiát. Értesüléseink szerint szo­katlan módszerrel, az ajtó­ra szerelt zsinór segítségé­vel léphetett működésbe az álcázott robbanószerkezet.­­ A rendőrség szóvivője „bel­terjes”, a kínai közösségen belüli leszámolásnak véli a bűntényt. (Folytatás a 3. oldalon)

Next