Népszava, 1998. február (126. évfolyam, 27–50. sz.)

1998-02-02 / 27. szám

­ „A korrupció egy része megfogható” nyilatkozta az új közbeszerzési biztos A közvéleménybe beivódott, hogy kenőpénzzel köny­­nyebben mennek a dolgok - mondta a lapunknak adott interjúban dr. Saly Ferenc, a ma munkába lépő főváro­si közbeszerzési biztos. A közigazgatásban újdonság­nak számító poszt birtokosa szerint a korrupció meleg­ágya az adott közberuházás menetének örökös változ­tatása, amely nem ritka a jelenlegi gyakorlatban. A ko­rábban az ÁSZ fővárosi régióját vezető biztos ígéretet kapott, hogy ha véletlenül munkáltatójával, a főjegy­zővel vagy esetleg a főpolgármesterrel találja szemben magát egy ügy során, a­kkor sem akadályozzák. Tenczer Gábor NÉPSZAVA - Önt a fővárosi önkor­mányzat a korrupció elleni harc fő bástyájának szánja. Mondják, sok dolga lesz, hi­szen egy nemrég végzett te­lefonos közvélemény-kuta­tás eredménye szerint a bu­dapestiek 90 százaléka gon­dolja úgy, hogy kenőpénz­zel gyorsabban haladnak a dolgok a Városházán.­­ A közvéleménybe bele­ivódott, hogy egy közberu­házás esetén a kivitelező beszámítja költségeibe, hogy a megrendelőnek va­lamennyit kell visszajut­tatni a kifizetett árból. En­nek régi gyökerei vannak. Amikor 20 évvel ezelőtt a külkereskedelem ellenőr­zésével foglalkoztam, elfo­gadott volt az úgynevezett „alkotmányos költség”. Ez azt az 5 százalékot tartal­mazta, amivel az állami cé­gek megkenték a külföldi partnert. Mára visszatérve: a korrupció egy része meg­fogható, ám egy másik ré­szét lehetetlen bizonyítani. Egy gazdasági ellenőr csak a hibákat tudja feltárni, azt nem tudja kinyomoz­ni, hogy egy presszó eldu­gott zugában két ember hogyan egyezik meg. - A megfogható rész hogy fogható meg? - Zárt rendszerű közbe­szerzési rendszert kell ki­alakítani. Egy pályázat győztese 80-90 százalék­ban objektív szempontok alapján megállapítható az adott pontrendszer alap­ján. Minimálisra kell szorí­tani a szubjektív megítélés arányát, ám tény, hogy 10- 20 százalékban jelen kell lennie - például a cég jó hírneve, megbízhatósága sokat nyom a latban. - Ön és csapata készítet­te el tavaly őszre a főváros pénzügyi és gazdasági el­lenőrzéséről szóló állami számvevőszéki jelentést, így beleláthatott a közbe­szerzés problémáiba. Mit tart legnagyobb bajnak? - Igazi melegágya lehet a korrupciónak az, ha egy be­ruházás menetét, műszaki tartalmát örökké változtat­ják, márpedig a fővárosnál rengeteg ilyen történt. Ha a közgyűlés egyszer döntött a beruházás kereteiről, ak­kor azt vasfegyelemmel be kell tartani. (Folytatás a 3. oldalon) Politikusok a vállalkozók bálján, az Operában 10. oldal 16 OLDAL ÁRA: 42 FORINT 126. ÉVFOLYAM, 27. SZÁM 1998. FEBRUÁR 2., HÉTFŐ ALAPÍTVA 1873-BAN Papírforma­­győzelmek az Austral Openen 14. oldal Nem ragaszkodik újabb tárcához az RMDSZ NÉPSZAVA-információ „Az RMDSZ eddig nem je­lölte meg, hogy konkrétan melyik tárcát igényelné, ezt a koalíción belüli meg­beszélések során fogjuk el­dönteni” - válaszolta la­punk kérdésére telefonon Markó Béla szövetségi el­nök. A román koalíciós vál­ság fejleményei nyomán olyan helyzet alakult ki, hogy a Demokratikus Kon­venciónak és az RMDSZ- nek öt megüresedett tárca betöltéséről kellene hatá­rozni. Az RMDSZ Operatív Tanácsa szombaton Ma­rosvásárhelyen értékelte a politikai helyzetet. Az ülé­sen részt vett Takács Csaba ügyvezető és Tőkés László tiszteletbeli elnök is. Markó Béla elmondta: „Az előzetes megbeszélések során több alternatíva fel­merült. Szó lehet minisz­teri tárcáról, de elképzel­hető, hogy nem miniszteri posztot, hanem további ál­lamtitkári tisztségeket kap a szövetség. Nem azt jelöl­tük meg, hogy milyen tár­cát szeretnénk, hanem azt, hogy gazdasági, pénzügyi, privatizációs szférában szeretnénk erőteljesebb RMDSZ-jelenlétet. Egyelő­re még nem történt meg a tárcák elosztása. ” Az RMDSZ számára je­lenleg az a legfontosabb, hogy gyorsan döntések szü­lessenek, s a koalíciós együttműködés folytatód­jon. „Az RMDSZ-nek nem az a célja, hogy hosszú hu­zakodással tovább lassítsa azt, ami már egyébként is lefékeződött” - hangsú­lyozta a szövetségi elnök. Az RMDSZ Operatív Ta­nácsában nagyfokú egyet­értés volt a politikai hely­zet megítélését illetően - közölte az MTI szerint a szombati ülés után a sajtó­nak nyilatkozva Tőkés Lász­ló. Az RMDSZ tisztelet­beli elnöke hangot adott aggodalmának, hogy a szö­vetség a koalíción belül „súlytalanná válik”. (Folytatás a 8. oldalon) Markó Béla Tőkés László Függőben Tocsik adótartozása Az APEH saját hatásköré­ben törölte a Tocsik Már­ta ellen hozott határoza­tainak egy részét, egyút­tal új eljárásra utasította az első fokon eljáró ható­ságot - értesült a Népsza­va. A most törölt határoza­tok összesen mintegy 280 millió forint befizetését ír­ták elő a jogásznőnek. (Cikkünk a 2. oldalon) Rómeó és Júlia a Nemzeti Színházban 11. oldal Határidőn túli roham A gázszámla-támogatásért összesen négyszázezren folyamodtak Értesüléseink szerint az Energia Alapítványnak a kérel­mezők valóságos rohamát kellett kiállnia a gázkompen­zációs kérvények beadásának január 31-ig meghosszab­bított határideje előtti utolsó napokban. Míg ugyanis az eredeti, január 20-i határidőig körülbelül 160 ezer be­advány érkezett az alapítványhoz, a meghosszabbított határidőn belül a gázfogyasztók 15 százaléka, vagyis több mint 400 ezer kérvényező élt a lehetőséggel. NÉPSZAVA-információ Kari Imre kormánymegbí­zott, az Energia Alapítvány kuratóriumi elnöke a ha­táridő lejárta után tett nyi­latkozatában jelezte: az alapítvány februárban el­végzi az adatlapok feldol­gozását, így továbbra is tartható a támogatás ér­vényesítésének márciusban megjelölt határideje. A kor­mány, a gázszolgáltatók,­ valamint a Magyar Olaj-­ és Gázipari Rt. összesen 1,1 milliárd forintot ado­mányozott az év eleji gáz­támogatás céljára, mely­nek szétosztásából mini­málisan 3 ezer forint jele­nik majd meg a kedvezmé­nyezettek gázszámláiban, jóváírás formájában. A tavaly végrehajtott vil­­­lamosenergia-kompenzáció során az akkor szétosztott kérdőíveken csupán 170 ezer rossz anyagi helyzetű fogyasztó jelezte vissza, hogy gázzal fűt. Kari Imre kijelentette: ezúttal több gázfogyasztó élt támogatá­si igénnyel, mint ahányan a villamosenergia-támoga­­tás esetében tették ugyan­ezt. (Ráadásul hivatalosan csak azok adhatták be kérvényüket január 20. után, akik úgy érezték, ön­hibájukon kívül nem ju­tottak hozzá a gázszolgál­tatók hivatalos adatbázi­sa alapján kipostázott kér­dőívekhez.) Ez az alapítvány egyik kuratóriumi tagja szerint annak tudható be, hogy a lakosság a tavalyi áram­díj-támogatás sikerét lát­va buzdult fel. Mint meg­tudtuk, az alapítvány a ta­­valyi villamosenergia-ár­­kompenzáció során is az utolsó pillanatban kapta meg a kérelmek nagy ré­szét. A tömeges jelentkezés ugyanakkor arra is enged következtetni, hogy a gáz­zal fűtők többsége érdem­ben el tudta dönteni, hogy szüksége van-e támogatás­ra, avagy sem. (Demszky Gábor, Budapest Főpolgár­mestere korábban azt kér­te a kormánytól, hogy a bu­dapesti energiakompenzá­ciós rendszerhez hasonló­an május 20-ig hosszab­bítsák meg az Energia Alapítvány beadási határ­idejét is, mivel szerinte a fogyasztók számára nem állt rendelkezésre megfe­lelő felkészülési idő.) ■ A meghosszabbított ha­táridővel élő, tehát a gáz­­szolgáltatók adatbázisai­ban nem szereplő kérel­mezők nagy száma miatt viszont elképzelhető, hogy vagy rendkívül nagyszámú elutasított kérvényre lehet számítani, vagy lapunk szá­mításai szerint aligha lesz tartható a jóváírás mini­mális mértékeként megje­lölt 3 ezer forint. Csak túlélni segített a munkavállalói tulajdonlás Öt és fél éve, amióta a parlament a Mun­kavállalói Résztulajdonosi Programról (MRP) szóló törvényt meghozta, mind­össze 300 MRP-szervezet alakult. Az MRP, amely eredetileg szervezetfej­lesztési technika, Magyarországon pri­vatizációs technikává silányodott. A ha­zai tulajdon megtartása azonban tőkehi­ányt is jelentett, így ma az a csoda, hogy még működnek az MRP-s társaságok. Várkonyi Iván NÉPSZAVA A Munkavállalói Résztu­lajdonosi Programról szóló törvény meghirdetett célja szerint a privatizáció gyor­sítását és a magyar tulaj­don erősítését szolgálta. A közel öt és fél éve életre hívott MRP-rendszer olyan magánosítási technikának indult, amelyben a dolgo­zók jelentős kedvezmények­kel szerezhettek tulajdont, és előnyt is élveztek a pri­vatizációs pályázatok elbí­rálása során. A törvény el­fogadásának évében nem, de azután sok MRP-szer­vezet alakult. A felfutásnak a kormányváltás vetett vé­get, az új kabinet új priva­tizációs törvényt jelentett. A hazai tulajdonszerzésnek az MRP volt a legelterjed­tebb formája - ezért is ka­pott támogatást 1994-ig. Az új gyakorlatban azon­ban a bevétel lett az egyik meghatározó szempont, így az MRP-k csillaga le­áldozott. A dolgozói tulaj­donszerzést kedvezményes részvényvásárlási lehető­ségekkel oldották meg. (Folytatás a 4. oldalon) Itt a kétezerforintos bankjegy NÉPSZAVA-információ Hivatalosan tegnaptól, feb­ruár 1-jétől, gyakorlatilag azonban csak mától kerül a forgalomba a kétezerforin­tos. A Magyar Nemzeti Bank a kétezressel a legna­gyobb magyar címlet váltá­sát kívánja megkönnyíteni. A kétezresen a tízezreshez hasonlóan megtalálható a hologramos biztonsági csík és a fémszál, a rejtett kép, a jelzőrostok, a vízjel is. Az új bankó előoldalára Bethlen Gábor arcképét, hátoldalára pedig a „Beth­len Gábor tudósai között” metszetet nyomják. Az új bankjegysorozat kö­vetkező tagját, a kétszázfo­rintost júliusig tervezi ki­bocsátani a jegybank. Ezt az új ezres követi a máso­dik félévben, majd 1998 vé­gén, a jövő év elején az új ötszázas kibocsátására le­het számítani. A pénzjegy­csere utolsó lépését az öt­ezresen hajtják végre. Ez­zel azért lehet várni, mert az ötezres a legnehezebben hamisítható bankó a ko­rábbi sorozatból. Silj! Házkutatás indul a tévék után? Nagy Gergely NÉPSZAVA Az adózás rendjéről szóló törvény múlt év végi módo­sítása következtében az ön­­kormányzatok munkatár­sai az állampolgárok laká­sában ellenőrizhetik, hogy nem üzemeltetnek-e díjfi­zetés nélkül televízióké­szüléket. Az állampolgárok kötelesek beengedni az „el­lenőrt”, az azonban nem szabályozott, hogy a lakás­ban miként lehet felkutatni a tévékészüléket. A lapunk­nak nyilatkozó szakértők szerint alkotmányosan ag­gályos, hogy egy televízió miatt gyakorlatilag házku­tatást tarthat az önkor­mányzat. Arról, hogy a televízió­­készülékek használata után üzemben tartási díjat kell fizetniük az állampolgárok­nak és a jogi személyeknek, a médiatörvény rendelke­zik. Az adózás rendjéről szóló törvény szabályozza azt, hogy ezt a díjat adók módjára kell beszedni. A jogszabály azt is előírja, hogy a magánszemélyek­nek a személyijövedelem­­adó-bevallásukon kell arról nyilatkozniuk, üzemeltet­­nek-e televíziót vagy sem. A törvény azt is szabá­lyozza, hogy azoknál a sze­mélyeknél, akik nem nyi­latkoztak televízió üzemel­tetéséről, ellenőrzést lehet tartani. Az ellenőrzésre az önkormányzati adóhatóság jogosult - mondta lapunk­nak Mészáros Gyuláné, az APEH főosztályvezetője. Az ellenőrzés során az önkormányzat munkatár­sai bemehetnek a lakásba. Erre akkor nem kerülhet sor, ha az állampolgár még az ajtóban beismeri, való­ban nem jelentette be, hogy televíziókészüléket üzemel­tett, de ezt most elismeri, s kész arra, hogy a jövőben fizesse a díjat. (Folytatás a 3. oldalon)

Next