Népszava, 1998. augusztus (126. évfolyam, 179–203. sz.)

1998-08-01 / 179. szám

16 + 8 OLDAL ÁRA:42 FORINT.^ ^ ^ 126. ÉVFOLYAM, 179. SZÁM 1998. AUGUSZTUS SZOMBAT ALAPÍTVA 1873-BAN ­ A Ez nem európai adórendszer Interjú Demján Sándor nagyvállalkozóval Az­ elkövetkező években 1,5-2 milliárd dollárt fektetnek a hazai beruházások­ba, fejlesztésekbe azok a vállalkozások, amelyeket többek között Demján Sán­dor neve fémjelez. A nemzetközileg is ismert és elismert üzletember szerint ez arra utal, hogy a befektetők reálisnak ítélik az­ Orbán-kormány erőteljes gaz­dasági-növekedési stratégiáját. Demján a vele készített interjúnkban a magyar gazdaság 8-10 százalékos fejlődését sem tartja kizártnak. Andrássy­ Antal NÉPSZAVA - Az újságokban mind több olyan hír jelenik meg, miszerint valamilyen pro­jekt a Demján Sándor ne­vével is fémjelzett vállal­kozói csoporthoz kötődik. Nem markol ön túl sokat? - Nem hinném, hiszen magam is­ vállalom, aki sokat markol, keveset fog. Azok a nemzetközi és ha­zai befektető társaságok, amelyek megtisztelnek bi­­­zalmukkal, nagyon is ha­tározott üzletágakra kon­centrálnak. Ezek élén az ingatlanbefektetések áll­nak. Nem­­ tekinthetők konjunkturális­­tevékeny­ségnek, többnyire zöld mezős beruházások, ame­lyek harminc-ötven év alatt dérülnek meg. Ám igazolják, hogy bíznak, hisznek Magyarország fej­lődésében, dinamikus fel­lendülésében. - Megismertetne bennün­ket azzal, hogy az ön mö­gött­­ álló csoportok mely cégekkel vesznek részt a hazai és a n­em­zetközi üzle­t­­i életben? . - Elnök, társelnök vagy­ vezérigazgató vagyok a Közép-európai Fejlesztési Társaságban, a torontói­ CEIC Holdingsnál, a Trigá­­nit Rt.-ben, a Gránit-Pólus Beruházási és Fejlesztési Rt.-ben. Ezek ingatlanbe­fektetésekkel foglalkoznak. Érdekelt vagyok az Euro-­­invest Rt.-ben, amely ipan beruházásokat finanszírozó gondot. S­ van néhány média- és reklámvállalkozásom. (Folytatás az 5. oldalon) A termelők az idén ráfizetnek a dinnyére 4. oldal SZÉPSZÓ Egy magyar gyáriparos A cseléd antropológiája Schengen határán Vezércsere a rendőrségen Zártabb és keményebb irányítást ígér az új budapesti főkapitány NÉPSZAVA-információ Orbán­­ Péter országos­ rendőrfőkapitány bejelen­­tette:­­augusztus elsej­g:­­­j Kökényei­ Antal, ezredes, Józsefváros volt kapitánya ,­­ irányítja-a BRFKT-t Berta AtfMOT dandártábornok a Belfu­gyipini­sztérium köz- •• igazta­tásk­. államtitkára dolgozik,tovább. Lázár János­ eddigi bűn­ügyi igazgató a­ BRFK-ra kerül és Kiss Ernő bűnügyi főnök helyettese lesz., A BRFK bűnügyi­ szolgálatát Jakab­ Gézát ezredes, vizs­­l­gálati főosztályvezetőt irá­nyítja a továbbiakban. Től­ő­le az országos főkapitány azt várja,­­hogy „szigorú vizsgálati, módszereket visz a bűnügyi munkába”. A közbiztonsági igazga­tó, Tóth László ezredes az I • ORFK-n két hét múlva fel­álló Mobil Különleges­ cso­­­portot szervezi meg és irá­nyítja majd. Helyére Boká­nyi Istváno, ezredest, a III. kerület eddigi kapitányát, volt köramakciósparancs­­nokot nevezte ki Orbán Pé­ter. Óbuda­i rendőrkapitá­nya Simon Tamás ezredes,, az ORFK volt főigazgató­­­helyettese lesz. A megüre­sedett VI. kerületi kapitá­nyi­­ szék Várományosáról még nincs elképzelés. Or­bán elmondta: Szabadi Árpád ezredes, Szabolcs- Szatmár-Bereg főkapitá­nya­­, Miniszterelnöki Hi­vatal politikai államtitká­ra, Selemeczi Gabriella mun­­katársa lesz. • .. . (Folytatás a 2. oldalon) Kökényes­ Anitál, az új fővárosi kapitány Orbán Péterrel és Berta Attilával • JBalázs Béla felvétele" Önkormányzati választások október tizennyolcadikán Október harmadik vasárnapján járulhhatnak ismét az Urnákhoz a szavazópolgárok, hogy megválasszák a helyi önkormányzatok tisztségviselőit. Az ország 3200 településén közel százezer jelölt indul majd a választott képviselő-testületek helyeiért. Spirk Józ­sef NÉPSZAVA Göncz Árpád köztársasági elnök tegnap bejelentette, hogy október 18-ra, vasár­napra írta le a helyi önkor­mányzati általános válasz­tásokat. Bejelentésével ele­get tett azon törvényi köte­lezettségének, hogy a ki­írásnak legalább 70 nappal­ meg kell előznie a választás dátumát.­­ A kormány döntése alap­ján 2,3 milliárd forint for­­dítható az őszi választási forduló lebozólítására, jóllehet az idei költségvetés eredetileg háronmiilliárd forintot különített el erre a célra. A Választási büdzsét még a Hor-kormány csök-­­kentette, hau­tán az össze­get még az e első fél évben a rendőrség­ sürgős kiadásai­­ra fordították. A szorosabb költségvetés miatt az idén nem bővíthető tovább, a választások eredményét összesítő országos számító­­gépes rendszer. A beruhá­zások elmaradása mellett valószínűleg az adatszol­gáltatás sebessége is lassul majd. A korábban megszo­kottól­­­ eltérően nem a vá­lasztás éjszakáján, hanem csak másnap teszik közzé az összesítéseket. AZ Or­szágos­­ Választási Iroda (OVI)­ vezetői azonban re­­mélik,­­hogy a pénzszűke nem­ okoz problé­emákat és a korábbi álmoz Hasonló pre­cizitással és m­ihinőségben tudják ’ Inbonyolb­ni az őszi fordulót is.­­ (Folytatás a 2. oldalon) Mától drágábbak a BKV viteldíjai 3. oldal Princz Gábor, a Postabank elnök-vezér­­igazgatója tegnaptól nem­ irányíthatja az általa alapított pénzintézetet. Az Állami Pénz-és Tőkepiaci­ Felügyelet (ÁPTF) biztost nevezett ki­ a bank élére, aki a postabanki vezetők lecseréléséig intézi a bank ügyeit. Erre azért volt szükség, hogy az új vezetőség megválasztásáig tartó átmeneti­ időszakban a bank zök­kenőmentesen működhessen. Az Állami Piaze- és Tőke­­piaci Felügyelet tegnap fel­ügyeleti biztost rendelt ki a­ Postabankhoz. Az ÁPTF azzal, indokolta­ intézkedé­sét, hogy a bank,teljes ve­zetőcsere előtt áll, s így biz­­tosítható az átmeneti hely-, zetben a pénzintézet meg-­ felelő működése. Tarafás Imre, az ÁPTF elnöke­ je­e­ lezte: a Postabankbal fólyi­tatott vizsgálódás korán , olyan jelenre bukkantak, amelyben azt­­mutatták, hogy a vezetés­­­kor ví bi­­zonytalanság veszélyzte­­ti a bank zökkenőr­entes működését. Tarafás­­érzé­keltette, hogy konkrétnsügy húzódik meg a háttérbe. Jártai Zsigmond pénz­ügyminiszter közölte: a kormány minden,­ igazga­tósági és felügyelőbiztsá­­­gi ,tagot felszóntottjá,hogy mondjon le posztjáról. Aki ezt a közgyűlésig nem teszi­ meg, azt 32,, állami­­tulaj­donban lévő Postabank­­részvényes cégek váltják le­ a közgyűlésen. Ehhez min­den lehetőségük megvan, hiszen az állam 75,12 szá­zalékos­ tulajdoni hányad­dal rendelkezik. A vezető­ség cseréjét az indokolja, hogy nerre állt meg a ves­­s­teségtermelés a bankban. (Folytatás a ProldaUmh­ am Princz helyett felügyeleti biztos a Postabank élén Roncsok a Balatonban szerint tíz-egy­né­pyi>oaás©^k világhá­­­borús repülőgép roncsa pihen a Balaton mélyén.. A lőszerekkel teli „vasko­­porsók” nagy veszélyt je­lentenek és már emberélet­­et is követeltek. A roncs­kutatók igyekeznek elhá­rítani a veszélyt, kiemelni a történelmi gépmarad­­ványokat. De a jelenlegi fémkereső technikákkal 65 évre lenne szükség a tó teljes átkutatásához?­ (írásunk a 6. oldalon) ­ A Tiltakozás a Vörös téren Egy vörös zászlóba öltözött, vörös zászlót tartó kommunista hölgy üldögél a moszkvai Vörös téren az elmaradt bérük kifizetése miatt békésen tiltakozó bányászok csoportja előtt. A munkások hóna­pok óta nem kapják meg jogos járandóságukat MTI-telefotó Idővel elkapják a külföldre szökötteket Az elmúlt évben csaknem hatvan külföldre szökött magyar­ bűnöző ellen ad­tak ki nemzetközi elfoga­tóparancsot. Információ­ink szerint évente a körö­zöttek egyharmadát sike­rül hazaszállítani. A ma­gyar bűnözők általában a környező országokba me­nekülnek. Ha ezekben az államokban lebuknak, szintén mindig kiadják őket a magyar hatóságok­nak. Egyes távolabbi or­szágokkal, például Dél- Afikával nehezebb egyez­kedni. Nagy Gergely NÉPSZAVA" Megesik, hogy a bűncselek-­ mények elkövetésével gya­núsított személyek, illetve azok, akiket már elítéltek, de még nem vonultak bör­tönbe, külföldre szöknek az igazságszolgáltatás elől. Ők több-kevesebb sikerrel megpróbálnak éveket, eset­leg évtizedeket külföldön eltölteni anélkül, hogy a külföldi hatóságok elfog­ynak, s­ kiadnák őket Ma­gyarországnak. Biztonság­ban csak akkor térhetnek haza, ha az általuk elköve­tett bűncselekmény elévült. Tavaly 57 magyar állam­polgár ellen adtak­­ nem­zetközi elfogatóparancsot­­ - mondta lapunknak dr. Nagy Zoltán, az Interpol Magyar Nemzeti Irodájá­nak vezetője-, 1997-ben mintegy 20 személyt sike­rült hazaszállítani az ilyen­kor kötelező kiadatási eljá­rások végeztével. Ez Nagy Zoltán szerint nemzetközi szinten jó aránynak számít. Információink szerint a­­bűnözők főleg a környező államokba, így például Né­metországba s Ausztriába menekülnek, de megesik, hogy jóval távolabbi he­lyekre, például Dél-Afri­kába vagy Dél-Amerikába távoznak. (Folytatás a 3. oldalon)

Next