Népszava, 1998. október (126. évfolyam, 230–255. sz.)

1998-10-01 / 230. szám

Index,­? Z1 38 CS P­H­K­SZ Tőzsdehírek 4. oldal 13500 16 OLDAL ÁRA: 42 FORINT A kormány javaslata sze­rint jövőre az alacsonyabb nyugdíjak legalább 3500 forinttal, a magasabbak 11 százalékkal emelkednek - derült ki a tegnapi parla­menti nyugdíjvitanapon. A kormánypártok az előző ciklusban elfogadott nyug­díjreformot, az ellenzék pedig a differenciált nyug­díjemelést bírálta. A kis­gazdapárt képviselője fel­vetette, hogy a jelenlegi 62 év helyett vissza kellene állítani a korábbi 55, illetve 60 éves nyugdíjkorhatárt. NÉPSZAVA-információ A kormány azt javasolja, hogy jövőre a nyugdíjak 11 százalékkal, de legalább 3500 forinttal emelkedje­nek. A ’98-as minimálnyug­­díj, 13 700 forint esetén ez 25 százalékos, 17 ezer forint esetén 20,6 százalékos, 21 ezer forint esetén 16,7 szá­zalékos, 24 ezer forint ese­tén 14,5 százalékos emelést jelent - mondta Orbán Vik­tor miniszterelnök. A ma­gasabb-például 35 ezer forintos vagy 60 ezer forin­tos­­ nyugdíjak is 11 száza­lékkal emelkednek, vagyis a kormányprogram ígéreté­nek megfelelően megőrzik reálértéküket. A kormány ugyanis jövőre az éves inflá­ciót 11 százalékra kívánja leszorítani - hangsúlyozta. (Folytatás a 3. oldalon) Politikai vita folyt a nyugdíjasok helyzetéről Cseke Csilla felvétele ­­y Kevesen jelentkeztek a felsőoktatási pótfelvételikre Az önköltséges képzés a többségnek megfizethetetlen A napokban befejeződött felsőoktatási pótfelvételik erdményeinek összesítése. Az adatokból kitűnik, hogy a tavalyi évhez hasonlóan az intézmények idén is a meghirdetett helyek alig több mint egyharmadát tudták betölteni utólagos jelentkezéssel. Ennek legfő­képp az az oka, hogy az ily módon felvettek döntő többségének oktatása önköltséges formában folyik, a félévenkénti 30-500 ezer forintos képzési díjakat pe­dig csak nagyon kevesen tudják megfizetni. Kirády Attila -ÉPSZAVA Az egyetemek és főiskolák összesen 16 ezer 500 hely­re hirdettek pótfelvételit az idén. A felhívásra 11 ezren adták be a jelentkezési lapjukat, végül 6250 hall­gatót vettek fel a különfé­le szakokra. Az Oktatási Minisztéri­umtól kapott tájékoztatás szerint a legtöbben alap­képzésre jelentkeztek. Kö­zülük kettőezer-kilencszá­­zan nappalira, hatszázhar­mincan estire és három­­ezer-nyolcszázan pedig le­velezőre adták be jelent­kezési lapjukat. A felvétel­lel próbálkozók közül vé­gül körülbelül háromezer­háromszáz hallgató került be az egyetemekre. Államilag finanszírozott képzést - a felsőfokú szak­képzésen kívül - csupán néhány újonnan indított szak esetében hirdettek meg ebben az esztendőben az intézmények. Ennek ke­retében közel háromszáz hallgató kezdheti meg az őszi félévet a Pázmány Péter Katolikus Egyetem művészettörténet és olasz, a szombathelyi Berzsenyi Dániel Tanárképző Főisko­la általános nyelvészet és finnugor, a győri Széche­nyi István Főiskola egye­temi szintű gazdasági, il­letve az egri Eszterházy Károly Tanárképző Főisko­­­­la gazdasági szakán.. A magyar felsőoktatás történetében idén először elindított akkreditált is­kolai rendszerű felsőfokú­­ szakképzésre több mint 1200 fiatal jelentkezett. A bejutottak öt felsőoktatá­si intézmény nyolc szakán kezdhetik meg a felsőfokú - elsősorban szakme­nedzseri­­ tanulmányai­kat. Nappali tagozaton 507, levelezőn 38 hallgató taníttatását állja a költ­ségvetés. Költségtérítéses képzés­re összeségében több mint 5200 jelentkezőt vettek fel az egyetemek és főisko­lák, ebből mintegy 4300- an alapképzésre iratkoz­hattak be, 900-an pedig másoddiplomás, illetve kiegészítő képzésen vesz­nek majd részt. Az új diplomások több­ségének szintén fizetni kell, hiszen a négyezer­­kilencszáz meghirdetett hely közül csupán ötven költségeit finanszírozza az állam. 4500 4000 Kínos törvény a vehető szerelemről 10. oldal Mára ígéri a kormánylistát Majko albán miniszterelnök 8. oldal ALAPÍTVA 1873-BAN Megszüntették a Kurírt A Postabank felfüggesztette a Kurír és a Rejtvény Kurír című lapok kiadását, és a Magyar Narancs című heti­lap finanszírozását. A Ku­rír munkatársai saját zseb­ből fizetve négyoldalas bú­csúszámot adnak ki. A Ma­gyar Narancs főszerkesztő­je szerint lapjuk kiadásá­ban nem lesz fennakadás. (Cikkünk a 2. oldalon) Presszó. Magyar bemutató a hét filmje 11. oldal Az RMDSZ kilép a kabinetből Lejárt az oktatási törvény módosítására szabott határidő Szeptember 30-ig a román kormánykoalíció pártjai nem teljesítették az RMDSZ kérését, nem tértek vissza a módosított tanügyi törvény újratárgyalására. Az RMDSZ szabta határidő utolsó napján a kormány még újabb sürgősségi rendelettel módosíthatta volna a vitatott törvényt, ám Radu Vasile kormányfő meg sem jelent a tegnapi ülésen. Gál Mária (Kolozsvár) a NÉPSZAVÁNAK A miniszterelnök a iasi egyetem évnyitó ünnep­ségén vett részt, ahol ki­jelentette, hogy az RMDSZ kérése kapcsán egyetlen megvalósítható ajánlata van: egy maros­­vásárhelyi, illetve nagy­szebeni székhelyű né­met-román-magyar egye­tem 2000-ben vagy 2001- ben történő beindítása. Markóéknak, szalmaszál­nyi kapaszkodójuk sem maradt, az estére összehí­vott Operatív Tanács már csak a kilépés módozatai­ról tárgyalhatott. Az RMDSZ-határidő szűkös volt, de elegendő ahhoz, hogy megfelelő po­litikai akarattal teljesíte­ni lehessen a magyar kép­viselet kérését. Az RMDSZ nem az állami támogatású ön­álló­ magyar egyetem azonnali beindítását kér­te,­, hanem azt, hogy a tan­,­ügyi törvény engedélyezze a kisebbségi oktatási in­tézmények létesítését. A képviselőház oktatási szak­­bizottsága azonban több­ször egymás után is eluta­sította a törvény újratár­gyalását. A koalíciós párt­­vezetők kezdetben ma­gyar-német multikulturális egyetemet ígértek, ame­lyet az utolsó pillanatban visszavontak. (Folytatás a 8. oldalon) Ártalmatlan telephelyet takart a Tigris fedőnév Az ügyészség megtagadta a nyomozást NÉPSZAVA-információ A Budapesti Katonai Ügyészség bűncselekmény hiányában megtagadta azt a nyomozást, amelyet a Nemzetbiztonsági Szak­­szolgálat egyik főigazga­tó-helyettese kezdemé­nyezett idén szeptember 2-án - értesült a Népsza­va. Lapunk információját Székely György, a kato­nai ügyészség ezredese megerősítette,, de hozzá­fűzte azt is, hogy érdemi részleteket a szigorú ál­lamtitkokra hivatkozva, nem árulhat el a nyilvá­nosságnak A közelmúltban adtunk hírt arról, hogy a Nemzet­­biztonsági Szakszolgálat egyik főigazgató-helyet­tese államtitkok sértése alapos gyanúja miatt is­meretlen tettes ellen felje­lentést tett, amelynek tar­talma akkor és most is, szigorúan titkos. Lapunk értesülései sze­rint a főigazgató-helyet­tes a megfigyelési botrány­ba keveredett és a titkos­szolgálatoknak fedőcég­ként dolgozó PinPoint Kft.­­ről kiszivárgott hírek miatt fordult a katonai ügyész­séghez. A szeptember 2-ai feljelentésről a polgári titkosszolgálatokat irányí­tó tárca nélküli miniszter, Kövér László, valamint a Nemzetbiztonsági Szak­­szolgálat főigazgatója is csak utólag értesült. Mint azt megírtuk, olyan értesülések szivárogtak ki a titkosszolgálattól, ame­lyeket csupán néhányan ismertek. Úgy tudjuk, hogy a feljelentő azzal in­dokolta döntését, hogy a kiszivárogtatót akarta mi­nél hamarabb leleplezni. Értesülésünk szerint a feljelentésre az adott okot, hogy nyilvánosság­ra került a megfigyelési botrány kapcsán elhíre­­sült PinPoint Kft. köz­pontjának egykori titkos­­szolgálati fedőneve. A vizsgálat során annyi kiderült: egy volt titkos­­szolgálati tiszt szivárog­tatta ki, hogy a cég telep­helyét Tigrisnek hívták a szakszolgálaton belül. A fedőnév használatára azért volt szükség, mert a budai várnegyedben ta­lálható irodát a korábbi időszakban megfigyelési helyszínként használta a titkosszolgálat. Megvan a Globex listája NÉPSZAVA-információ Az Állami Pénz- és Tőke­piaci Felügyelet megtalálta azt a nagy teljesítményű szá­mítógépet, amelyen a Glo­bex Értékpapír Rt. nyilván­tartotta ügyfeleit és azok vagyonát. A számítógépet lízingelte a Globex s ami­kor kiderült, hogy fizetési nehézségei vannak, a tulaj­donos visszavette. Ezért nem tudták a szakemberek egyből megállapítani, hogy valójában mennyi ügyfele volt a társaságnak, illetve mekkora követelésre szá­míthatnak a felügyeleti biz­tosok, akiket időközben rendeltek ki a Globex élére. Mint azt az ÁPTF-től megtudtuk, a Globex szep­tember 18-án eljuttatott a felügyeletnek egy mágnes­­szalagot, ám azon csak az információk töredéke volt rajta, s az adatok ömlesztve jelentek meg a képernyőn. A múlt héten a felügyeleti biztosok felszólították a Globex vezetését, hogy ve­gyék komolyan az ügyet, s a teljes adatmennyiséget juttassák el nekik. A Glo­bex a múlt hét végén számí­tógépes hajlékony lemeze­ket adott át a felügyelet­nek, de kiderült, a már is­mert használhatatlan infor­mációk voltak azokon is. A most megtalált számí­tógépről a felügyelet mun­katársai letöltötték a kívánt adatokat, s a programmal együtt elkezdték feltelepí­teni az ÁPTF rendszerére. A felügyelet illetékesétől megtudtuk, pontos adato­kat továbbra sem lehet kö­zölni, mert a számítógépen megtalált információkat egyelőre csak támpontként lehet használni. Néhány hétbe beletelik, amíg a fel­ügyelet tisztán lát az ügy­ben. Az ÁPTF a Sas utca 8. szám alatt ügyfélirodát nyit, ahol a Globex befek­tetői leadhatják követelé­seiket, amiket aztán a szá­mítógépen talált adatokkal összehasonlítanak. Öt vizsgálat a kormányfő kérésére A kormány kommandós­egységeként is emlegetik a Kormányzati Ellenőrzési Irodát (KEI). A szervezet jelenleg több mint húsz vizsgálatot folytat, ebből ötöt a miniszterelnök ren­delt meg. - A vizsgálatok során nem fogok se címre, se rangra, sem pártállásra, se világnézeti meggyőző­désre tekintgetni — állítja Sepsey Tamás MDF-es po­litikus, a szervezet újon­nan kinevezett elnöke. - Ön az MDF választmá­nyának elnöke, szerepelt-e ez a szék a vágyai között? - Nem, de a feladat nem áll messze a habitusomtól. - A KEI a jelenlegi formá­jában 1994 óta működik. Az új kormánynak milyen ter­vei vannak a hivatallal?" - Továbbra is a költségve­tési pénzek, a nemzetközi segélyek felhasználásának és az államigazgatási szer­vek munkájának ellenőrzése a fő feladata. Elképzelhető továbbá, hogy bővítse a ha­táskört, a kormány és a KEI feladatául szabja, a társa­dalombiztosítás gazdálko­dásának ellenőrzését is. - Mennyi pénz forog ab­ban a szférában, amire a jo­gosítványuk kiterjed? - Az állami költségvetés sok száz milliárd forintja. (Folytatás a 10. oldalon) Sepsey Tamás Bartha Szabó József NÉPSZAVA

Next