Népszava, 1999. január (127. évfolyam, 1–25. sz.)

1999-01-02 / 1. szám

Ki fizeti az őrző­védők járulékát? 3. oldal SZÉPSZÓ Önkísérletek A Fehér Album története Lazarenko „bulijai” 16 + 8 OLDAL ÁRA: 52 FORINT ALAPÍTVA 18­7­3- BAN Nehéz évtől búcsúzott a világ II. János Pál a kétezredik év méltó megünneplésére szólít fel Világszerte zajos tágasság­gal, Ázsia számos országá­ban csöndes szentélylátoga­tással köszöntötték az em­­berek az utolsó 1900-as esz­tendőt. I. János Pál pápa felszólította a híveket: ké­­szüljenek a kereszténység ’«ízélgő­­kétezredik eszten­­dőjének méltó megünneplé­sére. Hagyományos újévi özeneteikben az államfők , nehéz esztendőként bú^SV^r ''mttákiésO-at. ' Ifewt Yorkban a James Square-en 15 ezer léggöm­­­böt engedtek fél éjfélkor,­­olyan fényár közepette, amely állítólag a Marsról is látható lett­ volna. Világ­­szerte sok millióan nézhet­ték meg a „hólabda” legör­­dülését. Moszkvában a Vö­rös téren­­tűzijáték üdvöz­­­zölte az új esztendőt. Lop,­ ■ donban több tízezer ember, T­imizsban ,raz értek . Voholt­­ak a Kamps-Élysécs lám­­­pafü­zérekkel ékített fái alatt.­ Tűzijáték volt Berlinben a Brandenburgi kapunál rendezett utcabálon, illetve Frankfurtban az Európai Központi Bank felhőkar­colójánál. A bank főhadi­szállásán­ Alkalmazottak hada dolgozott az euró be­vezetésén. Rómában a frissen felújí­tott Pazza d^ Repülő he­­lyett-a, Piazza . Veneziáh, a Ri A­rgi­hente^emlékmű előtt tartották' a szüvé ésd­er­r esti lábadtén koncertet. éj Nápolyban nagy ered­ménynek könyvelték.^, hogy idén p­árdákigl’c^^^ mintegy ötvenen'. sebesül­­tek meg ' (Folytatás a S­ pi­mlöié) Tűzijátékkal fogadták az új évet Berlinben, a Brandenburgi kapunál MTI-információ: H. János Pál idei első raiséjén Pezsgővel köszöntötték az euró! Veres Béla MTI (Brüsszel) Január elsején megszüle­tett a közös európai pénz, az euro,, Az Európai Unió pénzügyminiszterei szil­veszter napján hagyták jó­vá az egységes valuta és a megszűnő 11 európai pénz, visszavonhatatlanul rögzí­tett árfolyamát.,­­Pezsgőt bontottak­ az­ ünnepi ülés résztvevői, akik a vártnál visszafogottabb jelzőkkel, mégis történelmi tényként üdvözölték az európai in­tegráció új szakaszát. Rudolf Edlinger osztrák pénzügyminiszter,­szerint a gazdasági,"Stabilitás meg­őrzése az euroklub tagjai számára a jövő legnagyobb kihívása. Jacques­ Sanier, az Európai Bizottság el­nöke négy­­ személyiséget emelt ki a közös pénz atyjai közül: Pierre Werner egy­kori luxemburgi miniszter­­elnököt, az eurer legújabb kori tervének kidolgozóját, Francois Mitterrand néhai francia államfőt­ és Henm­ Gurt Kohl volt német kancellárt, valamint a bizottság előző elnökét, Jacques Delors-t. A pénzügyminiszterek alig több mint egyórás ta­lálkozójukon jóváhagyták a bizottság javaslatait. A brüsszeli testület előzőleg a csütörtöki dollár-ECU- árfolyam alapján számí­totta ki a rátákat. (Folytatás a 8. oldalon) Ígéretek kormánypárti önkormányzatoknak Az­­év végén több kormánypárti­­vezetésű településre látogatott el Orbám,Viktor miniszterelnök. A kor­mányfő Szombathelyen kijelentette: a jövőben olyan települések kapnak kiemelt támogatást, amelyek ko­rábban méltánytalan helyzetben voltak. A címzett tá­mogatásokról szóló kormányhatározat tervezetéből azonban kiolvasható: nagyobb központi támogatás a jobboldali vezetésű önkormányzatoknak jut. Éskovács Péter,­­­ Nyusztay Máté NÉPSZAVA - Az elmúlt négy évben po­­­litikai elfogultság alapján kaptak támogatást a pá­lyázók. Most a beadott pá­lyázatok életképessége és a korábban elszenvedett mellőzöttségek orvoslása volt a döntő szempont az elbírálás során - jelentette ki­ Orbán Viktor miniszter­­elnök a napokban Kapos­váron tett látogatásán. Az önkormányzatok címzett támogatásáról a kormány­fő Szombathelyen úgy nyi­latkozott: a jövőben min­dek­ olyan település kiemelt támogatásra számíthat,­­ amely korábban valami­lyen­­­okból méltánytalan helyzetbe került. Jövőre kétmilliárd fo­rinttal, a következő öt év­ben összesen 18 és fél milli­árd forinttal támogatná a kormány az önkormányza­tok beruházásait. Mint az lapunk korábban megírta: a címzett támogatásról szóló kormányhatározat tervezete 31 település pá­lyázatát támogatná, 121-et­­ visszautasított. A tervezet előzménye, a­ Pintér­ Sándor belügyminiszter által aláírt júliusi előterjesztés volt­, amelyben 2008-ig még­ 23 és fél milliárd forinttal tá­mogatták volna a­­helyha­tóságokat. Az­­ eredeti elő­terjesztéssel szemben a­­ko­vemberb­en - tehát a­ hely­hatósági választások­ isme­­retében­, elkészített­­- ko­r­­mányhatározat­­­t­­ tervezete már a kormánypárti veze­tésű­­ önkormányzatok­ be­ruházásáét preferálja, tá­mogatásuk mértéke­­ jóval nagyobb, mint az, ellenzéki vezetésű településeké. Jó néhány beruházási kon­cepciót a korábbi javaslat­ban még támogatott a kor­mány, ám az új anyagban már elutasították. Ezek megoszlásából kiderül, az elbírálás egyik szempontja lehetett az októberi hely­hatósági választások ered­ménye. Kérdésünkre Boró­kai Gábor kormányszóvivő cáfolta, hogy politikai szempontok alapján osz­tották volna újra a támoga­­tásokat. (Folytatás a 2. oldalon) A rossz idő akadályozza a Granada- Dakar-ralit 14. oldal Petárdabaleset nélkül Lapunk­ értesülései szerint szilyes^ér\éjsza­káján,­ pl.­ \ letve új év napján .‘sehol az országban ‘ nem történt * petárdabaleset, házi tűzi­játék okozta sérülés: í­r­­­tt mentőket egyébként’, csaknem, négy s^s alkalom­­mal* Hajtották­ a péntek­­ reggelig tartó -24 órában*. A budapesti mentőszervezet szolgálatvezető .főbrvo^a',' Sebestyén Erzsébeti a Nép- * szávápák elmondth, .jelség^ . zeteSen szávesztérifh^léset-' mindössze egyetteh történt. Hajdú Rónilor szász^dési a? fővárosi. ’fi^öltofe ügyelet­­vezetője úgy tájékoztatott, hogy mindössze.az „ünnepi” • feladták.volt.'szilvészter és. újév napján ölső szerep 3,3 egyéb' riasztást­ kaptak • a. tűzoltók:: Kiikatűz, -nél hány köz­ rekedési baleset, adott patakát a lánglgyfo­­­galmak.a többi jelzőávak­'­­lármának,bizonyult'. j­egy. MTI-információ Az új­ év.első két órigábári összeseé­ öt budapesti és­­hat vidéki­­csecsemő­ sz­ületesé­­ről érkezett .bejelentés ,.aé ■ ÁB-Aegop.' bitosítóhely­f*­­mondta. Gyárfás Zsuzsa, a társaság képviselője. A ha­gyomány szerint az­ éjfél és­­1 óra között világra jött új­szülöttek közül sorolták ki azt a négy­ vidéki és egy fő­városi babát, akik 250 ezer forint kezdeti összegű élet­­biztosítást kaptak ajándék­ba az ÁB-Aegon Általános Biztosító Rt.-től. A buda- , pesti ÁB-bébi,, Litvinov­­ Gregor, szülei Magyaror­szágon élő orosz,állampol-­ gárok. A vidéki nyertes bá­­­­bák: Finta Zsófia (Jászbe­rény), , Göndöcs Petra (Veszprém),, Suki Evelin (Békéscsaba),, Szűcs Már­ton (Szeged). Szerencsés újszülöttek Finta Zsófia, a jászberényi ÁB-bébi édesanyjával, Finta Zitával ■ 127. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM 1999. JANUÁR 2.,­ SZOMBAT Felemás a vasutasok bérmegállapodása .Az elmúlt év utolsó napján a Vasúti dolgozókat képvi­­iellő s­ét szakszervezet megállapodott­ a munkáltatóval jár 1999. évi béremelés mértékéről. A Vasutasok Szak­­­szervezete és a Mozdonyvezetők Szakszervezete en­nek nyomán visszavonta január 4-ére tervezett sztrájk­­felhívását. A Vasúti Dolgozók Szabad Szakszervezte azonban továbbra is általános munkabeszüntetéssel fe­nyeget, mert úgy vélik, hogy­ a MÁV ajánlata nem ja­vítja egyformán a vasutasok életfeltételeit­ ­. Kovács Róbert ■NÉPSZAVA A Magyar Államvasutak Rt. vezetői és a Vasúti Dol­gozók Szabad Szakszerve­zete (VDSZSZ) m­a tovább folytatja a bérvitát, mert az egyedül maradt érdekkép­­,viselet, vezetni , szerintü,k­idolgozók" nem elégedettek­­a­ MÁV által ajánlott eme-, és mértékével. Gask­ó Ist­­ván, a­ VDSZSZ elnöke a Népszava kérdésére el­mondta,­véleményüket alá­támasztja, hogy­ a másik, két társszakszervezet tag­ságából többen jelezték: részt kívánnak venni a hét­fői munkabeszüntetésen. Az elnök hozzátette: sa­ját tagságuk 90 százaléka­­aláírásával jelezte sztrájk­­hajlandóságát. Úgy, vélik ugyanis, hogy a­ jelenlegi emelésből csupán 12,5 szá­zalék vonatkozik minden vasutasra., n t (Folytatás a 3. oldalon) Keveseken segített az adósságenyhítés Az ország közüzemi díjhátralékkal és lakáshitel-tarto­zással rendelkező 208 ezer­ háztartásának mindössze két-három százaléka élt a kedvezményes adósságren­dezésről szóló kormányrendelet adta lehetőséggel. Szakemberek szerint ennek főleg az az oka, hogy a tartozás 30 százalékát kitevő önrészt az általában hát­rányos helyzetű családok nem tudják vállalni. A fővá­rosban január 15-étől lehet jelentkezni az 1999-es emelt összegű közműdíj­kompenzációra. Tenczer Gábor NÉPSZAVA Az elmúlt év végéig mind­­­össze 48 önkormányzat je­lezte igényét az adósság­rendezés költségvetési tá­mogatására - tájékoztatta*­­a Népszavát Gumik Ágnes, A Belügyminisztérium ön­­kormányzati gazdasági fő­osztályának helyettes vezér­­tője. A helyhatóságoknál­­is­­az arra jogosultak töredéke 1- 4-5 ezer család -jelentke-' szett a­ közüzemidíj -hátra­lék rendezésére, a 48 ön­­­kormányzatnál összesen 97 millió forintos igénnyel A lakáshitel-tartozás­­felszá­molását­ 13,5 millió­ forint értékben kezdeményezték az adósok. Az országban 170 ezer háztartás tartozik 3,8 milli­­árd forint értékben közmű­­díjakkal,­­38 ezer családnak­­ pedig összesen 11 milliárd forintos lakáshitel­hátra­­léka van egy - tudtuk meg Kőnigh Évától, a Szociá­lis és Családügyi Miniszté­rium szociálpolitikai fő­­­­osztályának vezetőjétől. . . (Folytatás a 3. oldalon)

Next