Népszava, 1999. január (127. évfolyam, 1–25. sz.)

1999-01-13 / 10. szám

, 1999. JANUÁR 13., SZERDA RÖVIDEN A csatlakozók is részt vettek Tif­abptól a cseh, a len­­gyel, és a magyar nagy­követ is részt vesz az­­ ál­landó NATO-negyköve­­tek­ nem hivatalos talál­kozóján - közölte Si­­monyi, András, a brüsz­­szseli magyar­­ NATO- nasszió tvézétője. Ezek: az ‘ ulések , bizotttoé szempontból fontosát­-­ bak­­ a­ hivatalosaknál, mert itt alapozzák rm­eg a más­dámdöntéseket.­ Szankciók orosz intézetek ellen Sandy Berger, a Fehér Ház nemzetbiztonsági főtanácsadója­ kedden újabb szankciós intéz­kedéseket jelentettek be három orosz tudomá­nyos intézet ellen, mert azok támogatást nyújta­nak Irán­ rakéta- és nuk­leáris programjához. Kórházban a lengyel miniszterelnök Légúti fertőzéssel a var­sói geriátriai intézetben ápolják Jerzy Buzeket, Lengyelország 58 éves miniszterelnökét. Az intézet igazgatójának keddi tájékoztatása sze­rint a fertőzés nem sú­lyos, nincsenek kompli­kációk, a betegség csu­pán rutinszem, szokvá­nyos kezelést igényel. Londonban él a túszejtők vezére Brit sajtóértesülések szerint egy londoni székhelyű szélsőséges muzulmán szervezet szellemi vezetője áll a jemeni túszejtő akciók és az arab országban terrorista szervezkedés gyanújával karácsony­kor őrizetbe vett brit állampolgárok ügyének középpontjában. Tel-Avivban tárgyaltak Ariel Saron izraeli kül­ügyminiszter Tel-Aviv­ban egyiptomi kollégá­jával, Amr Muszával tárgyalt. A két külügy­miniszter először talál­kozott egymással azóta, hogy Saront októberben kinevezték az izraeli diplomácia élére­. VILÁG Egyetért egymással Párizs és Moszkva­ ­­Porisz Jelcin orosz elnök január végi párizsi látogatás­­sának előkészítéséről tárgyalt kedden Moszkvában Jevgenyij Primakov orosz kormányfő és Hubert­­ Vedrine. A francia külügyminiszter hétfőn, érkezett hétnapos látogatásra Moszkvába,és Igor Ivanov kül­ügyminiszterrel tárgyal a balkáni­­és iraki válságról, valamint az európai biztonság témáiról. •Trefássy Sándor - Sin (M­oszkva). Franciaország véleménye­­ szerint is itt az ideje an­nak, hogy átalakítsák Irak ENSZ-ellenőrzését, meg­változtassák formáit­­.j je­­­lentette ki kedden Moszk­vában Hubert Védrine,­­miután megbeszéléseket­­folytatott Igor Ivanoval. A külügyminiszteri tár­gyalásokat követően tar­tott közös sajtóértekezleten Ivanov hangsúlyozta, hogy Moszkvában nagyon fi­gyelmesen tanulmányoz­zák az iraki válság kapcsán előterjesztett párizsi elkép­zeléseket, amelyek nagyon közel állnak az orosz állás-1 ponthoz. A francia külügy­miniszter is megerősítette,, hogy Moszkva és Párizs nagyon közeli, egymáshoz, kiegészítően illeszkedő né­zeteket vall az­ iraki rende­zésről. Oroszország­ már koráb­ban követelte Richard But­­lernek, az UNSCOM auszt­­rál­ vezetőjének távozását - m­­iután­ az ENSZ különbi­zottságai ellehetetlenítette helyzetét az Irak­­­­elleni amerikai-brit csapásokkal összefüggésben. Ivanov hangsúlyozta, hogy olyan megbízható rendszert kell létrehozni, amely lehetet­lenné teszi tömegpusztító fegyverek gyártását Irak­ban, s ennek nyomán mi­nőségileg új szakasz kez­dődhet a rendezési folya­matban. Ez a szakasz már az Irak ellen elrendelt olaj­embargó feloldását jelente­né, s nagyban hozzájárulna a nélkülöző irakiak helyze­tének javulásához. Ivakov és Védrine meg­ítélése szerint már a­ közel­jövőből meg kell növelni a nemzetközi összekötő cso­port szerepét a koszovói válság rendezésében.;! ‘‘1. Jevgenyij Primakov orosz miniszterelnök (jobbra) a tárgyalóhelyiségbe invitálja francia vendégét MTI-telefotó Szabadon engedik a túszul ejtett jugoszláv katonákat A koszovói albánok fegyveres szervezete, az UCK beleegyezett abba, hogy rövid időn belül szabadon bocsátja a túszként fogva tartott szerbeket - jelentette be kedden Pristinában Knut Vollebaek. Az EBESZ so­ros elnöki tisztét betöltő norvég külügyminiszter a meglehetősen törékeny tűzszünet megóvása végett önmérsékletre hívta fel a szemben álló feleket. Végh Sándor Jemel Belgrád­ vollebaek kedden érkezett ötnapos í­­ balkáni körútja egyik fő áldomására, a többségében albánok lakta szerbiai tartományba, ahol megbeszélést tartott Ibra­him Rugova alb­án vezető­vel. Ezt­ követően újság­íróknak elmondta: Rugo­­vát arra ösztökélte, hasson oda, hogy az albán fél ön­mérsékletet tanúsítson, mint­ ahogyan hétfőn Belg­rádban Slobodan Milosevic jugoszláv elnököt is erre­­sürgette." A bemben álló feleknek együtt kell keresniük a­ vál­ság politikai rendezését, s, az EBESZ egyik fő felada­­­ta, hogy keretet, teremtsen a tárgyalásokhoz” - mondta. Rugová egyik tanácsadója, Enver Mpljeku meggyilko­lása miatt együttérzését fe­jezte ki, leszögezve: az erő­­­­szak terjedése fékezi a poli­tikai rendezést, amelyre e merénylet után még "hatá­rozottabban kell töreked­niük az érintetteknek. Vollebaek egy nappal ko­rábban Podgoricában, Milo Djukanovic montenegrói elnökkel folytatott megbe­szélései után kijelentette: a­ merénylet"célja ,az EBESZ koszovói ellenőrző­i msszió­­jában részt vevők elretten­tése és távozásra­ bírása volt. Hozzátette azonban, hogy a külföldi megfigye­lők határozottan folytatják feladatuk végrehajtását.­­ Rugová kedden hangsú­lyozta, hogy gyorsítani kell a tárgyalási folyamatot, és méltatta az EBESZ­ koszo­vói megfigyelőmissziójának, illetve­ a VóHebaek±-látoga­­tásnak a rendezésben * jaté szőtt-' szerepét.­ Vollebaek Aderh Derm­acival, a­­ tarto­mány elszakadásáért küzdő Koszovói Felszabadítási­ Hadsereg politikai képvise­lőjével, és az EBESZ-misz­­szió vezetőivel is találkozik. Wolfgang "■ Petritsch, Ausztria belgrádi nap kö-ö­vete, az EU koszovói kü­­lönmegbízottja nem zárta ki­­annak a lehetőségét, hogy Maljoka 'albán'belső­ viták áldozata, tett­é Pett­ritsch egy kérdésre vála-. szólva problematikusnak h­evezte, hogy az EBESZ megfigyelői fegyvertelenül kénytelenek teljesíteni,a fel­adataikat a tartományban. A legjobb orosz vadászgép Az orosz légierő valóságos forradalmának minősítette Igor Szergejev védelmi miniszter a harci gé­pek ötödik nemzedékét képviselő, több célra felhasználható új hadszíntéri vadászgépet, a MiG- 31M-et, amelyet kedden mutattak be a Moszkva melletti Zsukovszkij repülőterén a szélesebb köz­véleménynek és a potenciális külföldi partnereknek .­­ . . ’ MTI-telefotó Constantinescu közvetítene MTI-információ Emil Constantinescu el­nök kész a közvetítésre a Zsil-völgyi munkakonf­liktus ügyében, de még nem tartja elérkezettnek az időt arra, hogy tárgyal­jon a sztrájkoló bányá­szok képviselőivel - derült ki a román államfői hiva­tal keddi állásfoglalásá­ból. Ezzel egyidejűleg a román kormány közölte: kész a párbeszédre a bá­nyászokkal. A Zsil-völgyi szénme­dencéből érkező hírek a nyolcadik napja tartó álta­lános sztrájk radikalizáló­dásáról tanúskodnak. Ked­den a petrozsényi kőszén­ipari vállalat székhelyén összegyűlt több ezer bá­nyász ultimátumszerű üze­netben szólította fel Radu Vasile miniszterelnököt és Emil Constantinescu ál­lamfőt, hogy fogadják, a Bukarestben tárgyaló bá­nyász-szakszervezeti kül­döttséget, tárgyaljanak ve­lük a Zsil-völgyiek követe­léseinek kielégítéséről. Ha ez nem történik meg, mára Petrozsényba várják az or­szág elnökét és a kormány­főt. Amennyiben nem ér­keznének meg, a sztrájko­­lók holnap döntenek tilta­kozó mozgalmuk folytatá­sának módozatairól, ame­lyek közül nem zárják ki, hogy a tilalmak ellenére Bukarestbe vonulnak igaz­ságot követelni maguknak. Szakszervezeti vezérük, Mirola Cosma - aki elutasí­totta az egyeztető megbe­széléseken született meg­állapodásokat - még hatá­rozottabb fellépésre tüzel­te a sztrájkolókat, és azzal fenyegette meg a kor­mányzatot, ha másképpen nem lehet, akár gyalog is felmennek Bukarestbe ki­kényszeríteni követeléseik teljesítését. Fejlövés végzett vele Pozsonyi közlemény Ducky ügyében Reszeli Ferenc­­ / MTI (Pozsony) A szlovák belügyminiszté­rium keddi közlése szerint a p Meciar-kormány­ volt gazdasági miniszterét, Ján Duckyt hétfőn egy régebbi típusú 7,65-ös­­pisztollyal ölték meg. A tettes egyelő­re ismeretlen. A kedden megjelent lapok két férfi fantomképét közölték, és a rendőrség a lakosság se­gítségét kérte azonosítá­sukhoz. . Duckyt hétfőn a lakóhe­lye bejáratánál, délután fél egy tájban lőtték le. A bon­colás során beigazolódott, hogy három halálos fejlövés végzett vele. Keddre teljes mértékben kizárhatóvá vált, hogy a politikus­,eset­­leg öngyilkosságot követett volna el. A rendőrség any­­nyit már tud, hogy a gyilkos­ság pillanatában szabad­időruhát és sportcipőt vise­lő Ducky egy közeli szállo­da étterméből tért haza a lakására, amikor megölték. A Vladimír Meciarhoz közel álló, a Demokratikus­ Szlovákiáért Mozgalom­ (HZDS) országos vezetésé­hez tartozó Ducky kétszer vezette a gazdasági tárcát, majd leváltása után a Szlo­vák Gázművek­­ (SPB) ve­­zérigazgatója l­ett. A mód­felett gazdag és­ a Gazprom nevű orosz gázexportőrrel szoros üzleti­­kapcsolatokat fenntartó Ján Dudának a tavaly­ ősszel végbement szlovákiai kormányváltás után kellett távoznia a stratégiai fontosságú álla­mi vállalatok közé sorolt Szlovák Gázművek éléről. Ducky ellen az utóbbi he­tekben vizsgálat indult, mert előre várható leváltá­sát megelőzően különösen előnytelen szerződéseket kötött, és gyanítható, hogy törvényellenesen három­­milliárdos kötvénytranz­­akciót hajtott végre. Újabb békeerő alakul Dél- és Délkelet-Európa hét országa egyezményt írt alá kedden Athénban olyan új nemzetközi béke-­ erő létesítéséről, amely a balkáni térségben és azon kívül is bevethető lesz. A találkozón az olasz, a gö­rög, a bolgár, az albán és a macedón védelmi tárca ve­zetője, valamint az Egye­sült Államok, Törökország, Románia és Szlovénia kép­viselője vett részt. Az alá­írók megállapodtak abban, hogy a 4000 főnyi (albán, bolgár, görög, macedón, olasz,­­rospán és török egy­ségekből álló) békefenntar­tó erő főhadiszállása elő­ször a bulgáriai Plovdiv­­ban lesz, majd négyéven­ként váltakozik Bulgária, Románia, Törökország és Görögország között. Az év végétől kezdve működő haderő nemzetközi béke­­fenntartó és emberiességi feladatokat lát el a Balká­non és azon kívül. NÉPSZAVA Nem kémlelik Irakot (Folytatás az 1. oldalról) " Az ENSZ-szakértők nem térhettek vissza Irakba, és így jelenleg nincs mód a tömegpusztító fegyverek­kel kapcsolatos esetleges iraki " erőfeszítések" legális helyszíni szemmel tartásá­ra.Butler tagadta az ame­rikaiakkal való hírszerzési együttműködésről- napvi­lágra került vádak meg­alapozottságát, és hangoz­­ tatta, hogy az ellenőri cso­port nem működött--kém­­szervezetként. ’ ‘ Állításának hitelét növe­lendő, Butler­­kijelentette: amíg a BT megá Hapodásra­ nem jut,­ UNSCOM-elnöki jogkörével " élve, ,y további téves értelmezések elkerü­lése érdekében” –szünetel­­teti­ a nagy magasságban repülő­­ amerikai U-2-es kémrepülőgépek felderítő repüléseit Irak fölött. Újabb’ incidens' történt kedden az Irak számára ki­jelölt északi repülési tilal­mi övezetben. Egy járőröző amerikai F-16-os repülő-­ gép HARM típusú rakétát indított egy iraki földi lég­védelmi­­ rakétaállás radar­berendezésére, miután az amerikai pilóta észlelte, hogy a radarsugarak be­fogták a gépét. Az amerikai haderő f­oly­­­­tatja Irak „megbünteté­sét”, ha az továbbra is fe­nyegeti az ország északi és déli tiltott légi övezetében az amerikai és­­ a brit va­dászgépeket - közölte ked­den William Cohen ameri­kai védelmminiszter. Jan Kaván cseh­ külügy­miniszter­­megerősítette, hogy Dzsátíid ■ Szálim, Irak csehországi konzulja már hosszabb ideje nincs­ Cseho­országban. - Szálim­­visel­­­kedése­ azt jelzi, hogy való­színűleg , hírszerzői tevé­kenységet, „fól rántott" - je­gyezte meg Kayan. Prágának olyan értesülé­sei­­vannak iraki ellenzéki és más arab forrásokból, hogy­ a­ diplomata kémte­vékenységet folytatott. A Lidové Noviny­i szerint Dzsáhid Szálim irányította a Csehországban, Szlová­kiában és Lengyelország­ban dolgozó iraki titkos ügynököket, s családjával együtt­­ nyugatra menekült. Az iraki nagykövet helyet­­­tese ezt cáfolta. Szerinte Dzsáhid Szálim Ausztriá­ba utazott, ahol beteg lá­­nyát gyógykezelik.. Hét bíró dönt Pinochetről MTI-információ A hagyományokkal ellen­tétben nem öt, hanem hét forduló dönt majd arról, mentességet élvez-e a bü­n­­tetőjogi felelősségre vonás és a kiadatási eljárás alól Augusto Pinochet chilei tá­bornok. A brit legfelsőbb bí­rói hatalmat gyakorló lord­­■ bírói, testület jövő hétfőn kezdi meg az új meghallga­tást a volt diktátor ügyében. Freetown lángokban MTI-információ Egy egész városnegyedet felgyújtottak és számos infrastrukturális létesít­ményt megrongáltak ked­den Freetownban, Sierra Leone fővárosában a kor­mányellenes lázadók, aki­ket a nigériai vezetésű ECOMOG-csapatok visz­­szavonulásra kényszerítet­tek. Számos középület - köztük az ENSZ­­Sierra Leone-i megfigyelő­missziójának épülete és a legfontosabb telefonköz­pont - teljesen leégett. Még mindig vannak veszélyes városrészek, mert orvlövé­szek és kisebb lázadócso­portok garázdálkodnak. A helyszínen tevékenyke­dő segélyszervezetek máris humanitárius katasztró­fára figyelmeztetnek. Az ECOMOG szerint több na­pig is eltart, amíg Freetown utcái ismét biztonságosak lesznek a segélyszállítások felújításához.­­ A humani­­tárius helyzet egyre riasz­tóbbá válik: nincs víz- és áramszolgáltatás, több szá­zan váltak földönfutóvá - jelentette az ENSZ Mene­kültügyi Főbiztossága. Foday Sankoh, a koráb­ban letartóztatott Sierra Leone-i lázadóvezér a leg­újabb jelentések szerint kedden a szomszédos Gui­neába utazott, ahol állító­lag már tárgyalásokat kez­dett a freetowni harcok befejezéséről. A hírt Ali Kamara, Sierra Leone gui­­neai nagykövete közölte a Reutersszel. A nagykövet szavai sze­rint Sankoh Sierra Leone és Guinea, továbbá a vi­szályban közvetítő Togó és Elefántcsontpart külügy­minisztereivel, valamint az ENSZ Sierra Leone-i kü­­lönmegbízottjával tárgyal a guineai fővárosban.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék