Népszava, 1999. január (127. évfolyam, 1–25. sz.)

1999-01-29 / 24. szám

1999. JANUÁR 29., PÉNTEK BELFÖLD RÖVIDEN Kovács Orbán felelősségét hangsúlyozta A Magyar Szocialista Párt elnöke, Kovács László botrányosnak nevezte az Orbán-kormány kineve­zési, gyakorlatát, különös tekintettel az adóhivatal és az adórendőrség vezetőjének kinevezésére. Ezzel kapcsolatban hangsúlyozta: a m­iniszterelnöknek joga van ahhoz­, hogy az utolsó pillanatig­­védje­ az általa kinevezett embereket, ám ez felelősségválla­lást is jelent. Ez pedig egészen pontosan azt jelenti, ha a vádak bebizonyosodnak, a személyi konzek­venciák a miniszterelnököt is kell hogy érintsék - mondta Kovács László egri tájékoztatóján. A párt­elnök elemezte­­a Fidesz, illetve a kabinet program­ját is. „A negyven pontból tíz teljesült úgy, hogy pozitív hatást váltott ki, néhány esetben pedig a kormány, nem tett semm­it, például nem épített gá­tat a Dunán., Összességében - mondta Kovács. rosszul jár a lakosság kilenc­ven százaléka. Emellett néhány ígéret szerencsére nem teljesült, így az uni­ós csatlakozási tárgyalások fő iránya nem­ változott és az­­Orbán-kormány nem vizsgálta felül az alap­­szerződéseket.­­ Pokol Béla a választójogi bizottság élén A Fidesz-frakció jogi kabinetje támogatja Pokol Béla kisgazda képviselő jelölését a választójogi ref­formot előkészítő parlamenti bizottság élére. A ka­binet tagjai úgy foglaltak állást, hogy­ támogatják az új munkarend bevezetését, m­ert az javítja a tör­vényhozói munka sz­akmai színvonalát­'tehetővé­ teszi a' szorosabb kapcsolattartást a Választópol­gárokkal.' Ugyancsak 'támogatják, hogy az Alkot­mánybíróság­­székhelye kerüljön­­ át Esztergomból Budapestre.­­ Kövér ajánlotta a bűnügyi főigazgatót Információink szerint Pintér Sándor belügyminiszter Ferenczi László dandártábornokot, Somogy megyei rendőrfőkapitányt kéri­ fel az Országos Rendőr-főka­pitányság bűnügyi főigazgatójának. Kiss Ernő dan­dártábornok lehetséges utóda mellett még két magas rangú rendőr esett át az úgynevezett G típusú átvilágí­táson. Úgy tudjuk, hogy a jelöltek legszigorúbb nem­zetbiztonsági ellenőrzése a hét közepén készült el, s az iratokat valószínűleg ma kapja kézhez a belügymi­niszter. A Népszava kormányzati körökből arról érte­sült, hogy az új bűnügyi főigazgatót február elsejei hatállyal nevezik ki. Más forrásokból lapunk megtud­ta, hogy a C típusú, legszigorúbb nemzetbiztonsági el­lenőrzést - Orbán Péter országos rendőrfőkapitány kérésére - gyorsított eljárásban végezték. Információ­ink szerint Ferenczi Lászlót a polgári titkosszolgálato­kat irányító tárca nélküli miniszter, Kövér László ajánlotta Pintér Sándor figyelmébe. Wachsler Tamás Brüsszelbe utazott A Honvédelmi Minisztérium közigazgatási állam­titkára, Wachsler Tamás delegáció élén egynapos munk­aláto­sztásra a BrrüsSzelben utazott csütörtökeig. Az államtitkár a belga, fővárosban megbeszélést folytat a■ Norman Will’, Bay NATGE főtitkárhelyetllás­­sel. A találkozó után Wachsler Tamás Londonba utazik, hogy eleget tegyen Kevin Tebbit, a brit vé­delmi minisztérium közigazgatási államtitkára meghívásának. Közalapítvány a belpolitikai konszenzusért A kormány arra törekszik, hogy az elkövetkezendő években is fennmaradjon a belpolitikai konszenzus a határon túli magyarsággal kapcsolatos kérdésekben. A megváltozott összetételű kuratórium és felügyelőbi­zottsága 1998. október 1-jén állt fel. Elnöke Halzl Jó­zsef, a Rákóczi Szövetség Vezetője. Tagjai az á­lami szervek részéről a külügyi, a kulturális és az oktatási tárca képviselői, továbbá a Fidesz kivételével a többi parlamenti párt képviselője. A közalapítvány idén az előző évinél hozzávetőlegesen 60 százalékkal nagyobb összegből, 500 millió forint helyett mintegy 800 millió forintból gazdálkodhat. Főszerkesztő: H. BÍRÓ LÁSZLÓ­­ Felelős szerkesztő: HORVÁTH ISTVÁN Főszerkesztő,helyettes: KISS ANDREJ.­ .. Lapszerkesztő: PENES D. ISTVÁN, HAHN PÉTER, TÓTH JENŐ­­ . Képszerkesztő: WEBER LAJOS Rovatvezetők: Belföld: DÉSI JÁNOS (vezető szerkesztő),­­ MUZSLAI KATALIN (társadalom), OLÁH ZOLTÁN (politika) Gazdaság: VÉRTES CSABA mb„ Kultúra: MARTOS GÁBOR, Külföld: BARABÁS PÉTER, Levelezés, szolgáltatás: SZIGETI PIROSKA, .­­ Publicisztika: FARKAS ZOLTÁN, Sport: BUZGÓ JÓZSEF, Szép Szó: BOROS ISTVÁN Vezető tervezőszerkesztő: EGRI FERENC, NYILASI GABRIELLA, ZSIGOVICS ZSOLT: 3 NÉPSZAVA ALAPÍTVA 1873-BAN Alapító: FENYŐ JÁNOS Kiadó: EKH Kft. . Felelős kiadó: az EKH Kft. ügyvezetője Lapigazgató: SÜKÖSD GYÖRGY­­ Terjesztési igazgató: DUBINYINÉ LÉNÁRD MARGIT Levelezési cím: 1022 Budapest, Törökvész tr. 30/A.­­•­­Szerkesztőség:­­1022 Budapest, Törökvész u. 30/A.­­ . Postacím: 1535 Budapest, Pf. 78É . Telefon: 326-8272,326-8252, telefax: 326-8267 . Rovattelefonok: belföld 326-8271, külföld 326-6564, gazdaság 326-8261, publicisztika 326-8273 Elektronikus levélcímek (e-mail címek): főszerkesztő: foszerk@nepszava.hu, belföld: belpol@nepszava.hu, fotó: fotb@nepszava.hu, gazdaság: gazdasag@nepszava.hu, kultúra: kultura@nepszava.hu, külföld: kulpol@nepszava.hu, vélemény: publi@nepszava.hu, sport: sport@nepszava.hu 1' Szép Szó: szepszo@nepszava.hu, szolgáltatás,­levelezés: szolglev@nepszava.hu Hirdetés: telefon: 326-8260,326-8272,326-8252 , ’■ , ' t‘; telefax:326-S02/71,216-4023 ■ v- ■ ■ / Internet URL-cím: http://www.nepszava.hu Terjeszti a Magyar Posta Rt., a HÍRKER Rt., az NH Rt., a KLK Kft. és alternatív terjesztők Előfizethető Budapesten a Magyar Posta Rt. HELP-nél (levélcím: 1848 Bp.), az ügyfélszolgálati irodákban, a Hírlap-előfizetési Irodában (Hellz 1089 Bp., Orczy tér 1., levélcím: 1900­ Bp.), vidéken a postahivatalokban közvetlenül és postautalványon, valamint átutalással a Postabank Rt. 11991102, Hetir 021 -02799 pénzforgalmi jelzőszámára. Külföldre előfizethető: a Hetimés a fenti címen, illetve bankszámlaszámon,­ valamint megrendelhető a Hungaropress Sajtóterjesztő Kft.-nél, 1117 Bp. Budafoki út 70., fax: (361)206-1921, e-mail: hunpress@hungaropress.datanet.hu. Előfizetési díj egy hónapra 960 Ft, negyed évre 2880 Ft, fél évre 5760 Ft, egy évre 11 520 Ft. Nyomás: CICERO-Lapnyomda Rt. 1045 Budapest, Elem u. 5-7. Telefon: 369-1773 Felelős vezető: HUPJÁN JÓZSEF vezérigazgató Index: 25005 ISSN 0133-1701 Bp. ISSN 0237-3785 Vidék 1 2 4 8.16 Lapunkat rendszeresen szemlézi Magyarország legnagyobb médiafigyelője, az »OBSERVER« OBSERVER BUDAPEST MÉDIAFIGYELŐ KFT. 1084 Budapest Vill. ker., Auróra u. II. Tel.:303-47381 Fax: 303-4744 http://WWWV.obervar.hu Kormánypárti ellentétek A miniszterelnök egyelőre nem avatkozik be a­ koalíciós vitába A felsőoktatási intézmények és a sport­létesítmények kezelői jogának megvál­toztatása mellett további kérdésekben is kialakulhat koalíciós feszültség. A Föld­művelésügyi és Vidékfejlesztési Minisz­térium által támogatott déli autópálya megvalósítását a Fidesz vezetésű szak­tárca elutasítja. A Fidesz-MPP és a Füg­getlen Kisgazdapárt még mindig nem egyezett meg abban, hogy ki legyen az úgynevezett megfigyelési ügyet vizsgá­ló parlamenti bizottság elnöke, Torgyán József, Pokorni Zoltán és Deutsch Ta­más miniszterek a közeljövőben egyez­tetnek a koalíciós feszültséget okozó kérdésekről. Orbán Viktor kormányfő csak akkor avatkozik be, ha az érintettek nem tudnak megállapodni. Diiskovács Péter, Németh Ildikó NÉPSZAVA A közeljövőben tárgyalja a kormány gazdasági kabi­netje azt a kisgazda előter­­jesztést,­­amely szerint új autópálya épülne: a déli országrészben - erősítet­ték meg információinkat a­­• közlekedési tárca sajtóosz­tályán. •­­ Torgyán József földmű­velésügyi és vidékfejlesz­tési e­llenisztet­t még tavaly évi végén,­­terjesztette kor­mány elé a déli autópá­­lyai építésének tervezetét, amelynek­ értelmében a beruházást egy török kon­zorcium­,’ vállalná, és a ’ részvényesek között sze­repelne a leendő nyomvo­nal menti , 106 önkor­mányzat­­­­is. Információ­ink szerint a több száz milliárdos beruházáshoz alig kétszázmillió forintot sikerült összegyűjteni a településektől. , , A közlekedési miniszté­rium illetékeseit akkor meglepte, hogy az agrár­tárca saját autópálya-el­képzeléseit terjeszti a kor­mány elé, holott ez a közlekedési minisztérium kompetenciája. A kisgaz­da elképzelésről készített KHVM-jelentés szerint elvben­­helyeselhető­­egy ilyen autópálya megépíté­se, ám a 100 milliárdos be­­ruházás költségei ötven év alatt sem térülnének meg az építtetőnek, • éppen ezért az illetékes tárca, nem javasolja, hogy a kor­mány állami garanciát vállaljon az új­­autópálya gazdaságos üzemeltetésé­ért. Információink szerint ennek ellenére a Földmű­velésügyi és Vidékfejlesz­tési Minisztérium terület-­­ és településrendezési fő­osztályán jelenleg is féljük a beruházás részletes ter­veinek kidolgozása. Mint ismeretes, nem ez "., az egyetlen ütközési pont­­ a kormánypártok között. Torgyán József a napok­ban jelentette be, határo­zottan elutasítja az egyete­­­­­­mi integrációval kapcsola­­t­­os,­ kormányzati szándé­kot. Pokorni Zoltán okta­­­­tási miniszter erről tár­gyalni, akar Torgyán Jó-­­­­zseffel. A kisgazdák ellerve'S zik azt is, hogy a sportléte­sítmények, az Ifjúsági ?.és Sportminisztérium fel-­­ ügyelete ,alá kerüljenek.. Deutsch Tamás miniszter, ragaszkodik álláspontján hoz, azaz nem ért egyet a kisgazda­­pártelnök véle-­ ményévelA két pártnak hónapok­ ót­a/, nem, sikerül megállapodnia' a fideszes politikusok megfigyelését vizsgáló parlamenti bizott­ság elnöki tisztjéről-' A kis­­gazdák azt szeretnék, hogy Atyánszky György (FKGP) legyen az elnök, míg a leg­­nagyobb kormányzó párt Kosztolányi, Dénesi (Fi­desz) látná szívesen a­ vizs­gálóbizottság élén. Borátkai Gábor kor­mányszóvivő­­ elmon­dta ki, hogy Torgyán József föld­művelésügyi, Pokorni Zol­tán oktatási és Deutsch, Ta­más sportminiszter,­­kö­zeljövőben egyeztet a koa­líciós feszültséget­ okozó kérdésekről. Borókai kijelentette­.. .Or­bán Viktor kormányfő csak akkor avatkozik be, ha az­ érintettek nem tudnak­­megállapodni.. Budapesten Bősről újabb magyar-szlovák forduló . (Folytatás az 1. oldalról) Bartus­ Gábor, a magyar tárgyalócsoport egyik tag­ja lapunknak elmondta: a két ország képviselői ab­ban állapodtak meg, hogy kicserélik­ a birtokukban lévő erőműrendszerre vo­natkozó adataikat. A résztvevők elhatároz­ták, hogy a további egyez­tetésekbe ’szakértői cso­­­­oportok -1* is - bekapcsolód- - , nők,LS a következő plená- - I i­­fis - T tárgyalási 1 fordulót­­ március 10-én, Pozsony­­­­ban tartják. A magyar tárgyalódele­gációt Székely László ve­szeti. , A bősi vízlépcső atyjá­­nak tartott Julius Binder távozik a Vízgazdálkodási Beruházó Vállalat (VHV) vezérigazgatói posztjáról. A hírt azután közölték, hogy a kormányhivatal hi­vatalos közleményben be­jelentette: a kabinet zárt ülésen tárgyalt a bősi vízi erőmű zsilipkamráinak műszaki problémáiról. Egyes szakértők úgy lát­ják: hamarosan világossá válik majd a szlovák veze­tők számára is, hogy a­ du­­nacsúnyi létesítmények ala­csony műszaki színvonalon készültek­­el, emellett gazda­ságtalanul­ működtethetőek. Binder egyébként azzal magyarázta döntését, meg­­elégelte,-­­hogy miközben a vízlépcső minőségéért cégét tartj­ák felelősnek, addig az erőmű által kitérőiért villa­mos energiából egy másik­­cég fölözi le a hasznot. • Egyes­­ hírforrások 3­ sze­rint Dominik Koeinger kormánybiztos is számol­hat azzal, hogy a nem­ kí­vánatos vízbeszivárgással kapcsolatosan neki is ma­gyarázkodnia kell. Kocinger­­nek ugyanis mindenkép­­pen tudnia kellett az állí­tólag már két éve észlelt problémáról. Hozzá futot­tak be a rendszeres ellenőr­zésekről és mérésekről szó­ló jelentések. A Népszava értesülése szerint a kor­mánybiztosnak­­ legalább egy éve tudnia kellett az em­­lített problémáról. Jimu­s Binder kimaradt Háromhetenként lesz plenáris ülés (Folytatás, az Izoldáb­ól) Az ellenzéki szocialisták és szabad demokraták szerint a házszabály rendelkezé­seiből­-­ egyebek mellett abból, amelyik kimondja, hogy hetente kell azonnali kérdések és interpellációk elmondására, lehetőséget biztosítani - az következik, hogy minden héten­­ kell plenáris­­ ülést tartani. Kuncze Gábor, az SZDSZ­­ frakcióvezetője úgy fogal­mazott: a házelnöknek nin­csen joga a tervezett lépé­seket megtenni és így­ a parlament eljelentéktele­­nítéséhez asszisztálni. Van­­csik Zoltán szocialista frakcióvezető-helyettes kö­zölte,­ a házbizottság tegna­pi ülésén nem hallott újabb érveket a munkarend meg­változtatása mellett. A szo­cialisták ellenzéki jogosít­vány megnyirbálásának tartják a házelnöki indít­ványt, amely jelentőse­n csökkenti a kérdések és in­terpellációk idejét. Kérdés­re válaszolva elmondta, az MSZP a plenáris­z ülések bojkottját n­em tervezi. Tö­rekedni, fog viszont arra,­­ hogy,az alkotmányos­ kere­­teken belül, de a parlament falain kívül is megszólítsa a kormányt azokban a he­tekben, amikor az Ország­gyűlésben erre egyébként nem lenne módja. A házbizottság elfogadta a házelnök előterjesztését az Országgyűlés elé kerülő törvényjavaslatok tárgya­lásának üteméről. A kor­mány a tavaszi parlamenti ülésszakon 39 törvényja­vaslat elfogadását tervezi, 18 jogszabályt pedig úgy tárgyalnak meg a képvise­lők, hogy azokat­­csak ősszel fogadja el az Országgyűlés. Az adótörvényeket augusz­tus 23-ig, a költségvetés tervezetét szeptember 10-ig kell majd benyújtani. Az Országgyűlés új, háromhe­tes ciklusokból álló munka­rendjében egy-egy törvény­­javaslat elfogadásához 10- 13 hétre lesz szükség. Kisgazda javaslatok Az Alkotmánybíróságról tárgyalt az FKGP NÉPSZAVA információ Az 1. Alkotmánybíróságra vonatkozó jogszabály­­szá­­mos pontját meghaladta az élet, ezért a­­Független Kisgazdapárt kezdemé­nyezni fogja, hogy az­ Or­szággyűlés alkotmányügyi bizottsága tűzze napi­rendre a taláros testület­ről szóló törvény módosí­tását - jelentette be Turi- Kovács Béla a párt képvi­selőcsoport­j­ának­­ tegnap délelőtti sajtótájékoztató­­­ján. A­­frakcióvézétő-he­­­­ly­ettes a szakmai színvo­nal javítása érdekében például megszüntetendő­nek tartj­a, hogy.­.bárki bármikor az Alkotmány­bírósághoz fordulhasson. Szerinte valamilyen jogi képviselettel bíró szűrőt kellene, beépíteni a bead­ványok megalapozottsá­­­­gának elbírálása érdeké­ben, hisz■. jelen» pillanat­ban is*több mint 800 ügy­ben van elmaradása a. ta­­testületnek* ,,E fel­adatot elláthatná a .bírói vagy ügyészségi szervezet, », de akár’ az ombudsmani hit­atal, vagy az igazság­ügyi tárca, is.”,­­steak kisgazdák szerint, az « Alkotmánybíróság inlték­­p "helyét m­éghelytező­ paSz­­szust is, módosítani, szük­­­­séges, szóvém»a .testület kezdettől fogva törvény­sértő módon nem Eszter­­gombal­, hanem­ Budap­es­­­ten működik.. . NÉPSZAVA Változatlan tervezet a Ház előtt Balázsi György NÉPSZAVA A­­ kormányf­­ tegnap­­ úgy döntött, hogy benyújtja a parlam­entnek a NATO-. .csatlakozáshoz kapcsoló­dó alkotmánymódosítás-­ nak, azt­­a tervezetét, ame­lyet korábban öt párt­ tá­­mogatott - jelentette be tegnap Borókai Gábor kor-­­ mányszóvivő. Ezt a javasl­­­latot a pártközi tárgyalá­sok alapjának tekintik, ám n­em zárkóznak el további módosításoktól sem. A kor­mány tegnap rendeletet al­kotott arról, hogy a rendőr­ség a jövőbeli vállalhatja kulturális és sportesemé­nyek, választási gyűlések biztosítását térítés fejében. A szolgáltatásért kapott el­lenérték egy részét a rend­őrök kapják, más részét pe­dig a rendőrség fejleszté­sekre fordíthatja. .. A kormány, a szerzői jogi törvén­y módosításának ke­­r­etében azt javasolja, hogy vezessék be az úgynevezett reprográfiai jogdíjat, amit a fénymásolók vásárlóinak kell majd fizetnie, ameny­­nyiben a^ vásárlónem mú­­­­z&i­n£ egyetem, könyvtár íva^ kutatóintézét. A jog­­díjból... befolyó összeget azok kapják, akiknek a be­vételeiket, csökkenti, hogy ^ általuk kiadott műveket másolják. A kormány a fo­gyasztóvédelmi törvényhez kapcsolódóan rendeletet 'alkotott' aról, hogy­' a ■'Cso­magküldő szolgáiktól vá­­sárlói 8 napon belül i­­dok­­lás nélkül visszaadhatják a megrendelt áru­t. Egy másik­­rendelet szerint ,az üdülőrész megvásárlásáról szóló sz­erződéseket a jövő­ben 15 napon belül fel lehet mondatni.­A Kormányzati Ellen­őr­­^ési Iiroda » tegnap dett jelentése szerint az Ör-­S^^és­ Kárpótlási^^Kár­­i’^en­dezési H'Hivatalnak, a 'íföJinktorm­ány alatt tör­tént megszüntetésének és­­Kárpótlási és Kárrendezési Irodává’ történt átalakítá­sának nem volt szakmai in­­­doka, és."jelentős­ anyagi­­ veszteséget okozott. ­ Totális Lungo Drom-győzelem Zsiga: szándékosan bojkottálták a választást a fővárosba­n Farkas Flórián négy évre ismét megszerezte, az orszáz­­gos Cigány Önkormányzat (OCÖ) elnökségét. A Lun­go Drom vezetője minden fronton átütő sikert köny­velhet el. Az önkormányzat elnökségébe még választ * tási koalíciós partnerei seik tudtak bekerülni. Spirk József NÉPSZAVA Az OGÖ közgyűlése ismét Farkas Flóriánt választotta a testület eln­ökévé. 41.Szol­­nokon zárt ajtók mögött tartott közgyűlés a kiadott közlemény szerint egyhan­gúlag támogatta, a régi el­nök újabb négyéves megbí­zatását.­­ A szombaton megvá­­lasztott 53 fős testület va­lamennyi mandátumát a Lungo­­Drom vezette v­lasztási szövetség­­képei­­szerezték meg. A­­most megalakított új ■el­nökségből azonban - Osz­­tojkán Béla , Phralipe-el­­nök kivételével - kiszo­rultak a választási győze­lemben nagy szerepet vál­laló koalíciós partnerek képviselői. Sem Kozák Já­nos, a Magyar Cigányok Független Érdekvédelmi Szövetsége, sem Náday Gyula, a Magyar Cigá­nyok Demokratikus Szö­vetsége vezetője nem ke­rült be a kilencfős testü­letbe. Kozák János állítá­sa szerint a koalíció meg­kötése előtt Farkas az elnökhelyettesi posztot ígérte számára. A két ve­zető nem tartja legitim­nek a választást sem, mi­vel annak lebonyolítása még a képviselők megbí­zólevelének hivatalos át­vétele előtt történt. Az OCÖ új elnöke viszont úgy vélte: a­ két­! Vezetőd egyszerűen azért nem. ju,- . tott poszthoz az .onkor--,!­mányzat elnökségében, mert hova. érkezett nevük-' .re jelölés. Az égjük %^1- tájékoztatása szerint ■, azonban az elnökség tag-­­­ságát nem nj|­t, jelölések alapján állították össze, hanem Farkas Flórián,­­egyedül döntött. Farkas Flórián tegnapi , sajtótájékoztatóján váltó-. ■ .zásokat sürgetett a­ kor­mány kisebbségpolitikájá-­­ ban, és kijelentette, hogy a kormány­zatnak el kell dön­tenie, milyen önkormány­zati modell kialakítását tá­mogatja. A romák esetében az államnak programorien­­tált költségvetéssel kellene segítenie a szociális problé­mák megoldását. Az OCÖ elnöke elmond­ta, hogy két héten belül elkészítenek egy bead­ványt, amelyben az előző kabinet felvázolt közép­távú cselekvési program megkezdésére és a Kana­dában sikertel­enül mene­kültstátusért folyamodó 1200 roma segélyezésére tesznek javaslatot. . A fővárosban nem jött létre új cigány önkormányzat. A budapesti romák önigaz­gatási szervezete második alakuló ülésén a szavazás­ra jogosult 116 elektor kö­zösül csak az RP 62 küldöttje.­­ jelent meg, a Roma Polgáriá­rTömör­és) (RPT) képvise­­­­lői távolmaradtak. 'j.Rostás-Farkas György, a Tővárosi'­Önkormányzat 'Volt 'elnöke, az RPT tagja ,sz­erint a­, választást mérő­­, előző, jegyeztetésen meg­­felelő is kompromisszu­mos ajánlatot tettek a Roma Parlamentnek. Rostás-Far­­kas u­gy vélte, hogy ,,,az első­ perctől kezdve manipulálni akarták őket”. Arra a kér­désre, hogy Végül miért nem jelentek meg a kül­­­­döttgyűlésen az RPT tagai, a volt fővárosi elnök kije­lentette, hogy ő személy ■ézerint, a megjelenés mel­lett' volt, de elhúzódott a gyűlést megelőző belső ta­nácskozás, az RPT-s képvi­selők emiatt késték le a ki­jelölt időpontot.­­ Zúgó Jenő szerint, vi­­szont az RPT célja az volt, hogy megakadályozza az új fővárosi önkormány­zat létrejöttét. A távolmara­dásra a szolnoki Lungo Dromi egyik vezetője, Ra­­duly József, az OCÖ alel­­nöke adott­­ „parancsot”, hogy a szervezet létrejöt­­tének bojkottálásával el­kerüljék az önkormány­zatban a személyi válto­zásokat. A Roma Parla­­■ment vezetője úgy véli, hogy a Szövetséget kötött Lungo Drom és az RPT bűnözői módszereket al­kalmaztak annak érdeké­ben, hogy a kontraszelek­tált vezetés folytathassa azt a politikát, amely a ci­gányság képviseletét az egypártrendszer kialaku­lása felé viszi.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék