Népszava, 1999. január (127. évfolyam, 1–25. sz.)

1999-01-29 / 24. szám

­­ ­ Napokon belül eldől az M1-es sorsa Ilés József NÉPSZAVA Információink szerint pár napon belül megállapodást köt a közlekedéttt tárca az M1-es autópálya Győr és Hegyeshalom közötti kon­cessziós szakaszának álla­mi tulajdonba vételéről a pályát üzemeltető sztráda­társasággal és annak leg­főbb hitelezőjével, az Euró­pai Újjáépítési és Fejleszté­si Bankkal (EBRD*,). La­punk úgy i­s értesült:, az EBRD­ már,, elfogadta a szaktárca ajánlatához au­­tópályacég többi hitelezője pedig ma kapja meg a mi­nisztérium által kidolgo­zott kivásárlási tervezetet. A minisztérium, a­­napok­ban tárgyalt, a k a fizetős sztrádaszakasz működte­tési jogával­ rendelkező Első Magyar Koncessziós Autópálya (Elmka) Rt.­­vel is, de egyelőre nem jött létre a megállapodás a vál­lalattal. Ám ennek ellenére már a jövő héten eldőlhet a cég sorsa. Úgy tudjuk: a ■Szakmi­nisztérium azt­­ tervezi, hogy az Elmka hatmiliárd forint, körüli törzstőkéj­é­­nek kivásárlásával, illetve az általa felvett mintegy 50 milliárd forint építési köl­csön átvállalásával szerzi meg a céget. A kormányzat azonban nem az­ Elmka ál­tal felvállalt 12 éves futam­idő alatt fizetné vissza a kölcsönöket, hanem közel húsz év leforgása­ alatt. Léderer Károly, az Elm­ka Rt. vezérigazgatója jobb megoldásnak tartaná, ha a kormány csak résztulaj­dont szerezne társaságuk­ból. Szerinte a legmegfele­lőbb konstrukció az lenne, ha a minisztérium „bevin­né a társaságba" a Buda­­pest-Győr-szakaszt, s ezzel 60 százalékos tulajdonosá­vá válna az autópálya-vál­lalatnak, így a cég úthasz­nálati díjat szedhetné a sztráda teljes hosszán, s a bevételből törleszthet­­nének. Ezzel elkerülhetővé válna, hogy a kormánynak több milliárd forintot kell­jen fizetnie a koncessziós jogok visszaszerzéséért. Mrd Ft Index: +1.21 * 1 'Vf?5TM .Forgalom BUX r1'fp1 1 .15';fim­­ mr 1 MrrI1nti p H K sz és Tőzsdehírek 4. oldal Mauresmo és Hingis Hg játssza a döntőt 11. oldal Biztonságos befogadó ország-e hazánk? 3. oldal Népszava Magazin1 Fimn' Ik­i! részletes m­­­ műsorral, rejtvénnyel 2­4 OLDAL ÁRA: 66 FORINT 127. ÉVFOLYAM, 24. SZÁM 1999. JANUÁR 29., PÉNTEK MEG A­LAPÍT­VA 1873-BAN Ausztriában elrendelték a buszsofőr letartóztatását A vizsgálat szerint műszaki és emberi hiba történt A fékrendszer meghibásodása,4s. a vezető­ té­ vedése­ okozta a vasárnapi, stájerországi i­dén tizennyolcan vesztették életü­ket. A tegnap jölztre tett hivatalos jelentés alapján az osztrák államügyész-'­­ség indítványozta a sofőr letartóztatását.­­ MTI-információ A grazi államügyészség ál­­­­tal csütörtök este nyilvá­nosságra­ hozott­­ műszaki szakértői­ Vizsgálat meg­erősítette azt a gyanút, hogy a vasárnapi, stájeror­szági buszkatasztrófát a fékberendezés műszaki hi­bája és a sofőr vez­etési-Hi-­j­­bája és küttesén okozta. Az-­­ államügyészség azt­ is kö­­zölte:'jelentetté az'osztrák hírügynökség, hogy :eteen­­■deltd á;'gépkocsivezeté­s egyben a jármű tulajában­ .. sá A örzetbe vételét. Az i­dőzetes szakértői je-,­lentés szeint a-bus?:fékbe­rendezéséi.’it és izfben. .'hibásak. ivpítak,; és- fezt. ..-V^alkoz^r ^iszvezetőnek ‘ttídriia ' kel­­lett.' A' szakértői ^vélemény ;me^á^ap­tja, hogy ezt a kö­rülmény, valamint a túlsár­­­gdsan magas sebesség foko­zat megválasztása , együtté^. ‘Sien 'okozta a­­balesetet. Az államügyészség, csütörtökön ,Indítványozta Wemet Zinkl bírónál Kölcsár Józá­rfhá Rz.­­vezető őrizetbe vételét.­­(A nemzeti gyászm­apról í­és­­t buszok állapotáról ci­feüunk a­z oldalon) Budapesten Bősről újabb magyar-szlovák forduló A kormány tegnap elfogadta a bősi­ vízlépcsőtárgyalások­­kal kapcsolatos magyar, álláspontra vonatkozó határozatot. Ugyancsak tegnap Budapesten az erőművita megoldásáról egyeztetett a magyar és a szlovák küldöttség, Julius Bin­der, a vízlépcső „atyja” nem vett részt a megbeszélésein. NÉPSZAVA-összeállítás A­­ kormány tegnap elfo­­gadta a bős-nagytoarósi vízlépcsőper folytatására vonatkozó kormányhatá­rozatot, melyben a Szlová­­kiával tárgyaló magyar, der­­egáció mandátumát­ hatá­rozta meg. A dokumem­tumbant- m­int azt lapunk korábban megírta - a­ kor­mányzat rögzítette: hazánk nem épít újabb Vízlépcsőt a Dunán, nem­ töltjük fel "a dujsáki úti tározót, de­ haj­landóak vagyunk tárgyalni ,a folyó vizének megosztá­­i ■ ■ ,sárói és a már megépített létesítmények közös üze­meltetéséről. . . A tegnap­­ megtartott újabb tá­rgyalási fordulón , Budapesten a magyar és ,­­szlovák küldöttség a víz-- .­­ lépcsővitában meghozott, , hágai nemzetközi bírósági ..ítélet.. ". végrehajtásáról egyeztette á Hasporitját, á­m­­ szabáda vették a nemzetkö­­­­zi joghatóság döntéséből­­ fakadó jogaikat és kötele­zettségeiket. (Folytatás a 2. oldalon) . Kemény hangú figyelmeztetés Tárgyalásokat sürget a NATO a szemben álló, koszovói felek között ' Mttf-inform­áció '^v A NATO kemény­ hangú nyilatkozatban'... ;figyel­meztette csütörtökött a levöi­­feleket: fogadják el ,az Összekötő Csoport­ által pénteken előterjesztendő béketervet. Javi&'Splan­a f­őtit­kár-leszegedte'a szer­­vezet fokozza, katonai bé­­-kszültségét,-­­ és válajmiféle megoldástól nem riad visz­­sza, ha szavatolnia­ kell,­­hogy teljesüljek­el­ a nem­zetközi közösség elvárásai.­­ Solana a NATO , állás­pontját Brüsszelben egy sajtóértekezleten.­ hozta­­ nyilvánosságra. A harcoló felek mindegykéhez szigo­rú hangú figyelmeztetést intézett. Milosevic jugo­szláv elnököt felszólította arra, hogy Belgrád azonnal szüntesse be az­­erő alkal­mazását, és teljesítse a ta­valy októberben ■ nyélbe ütött tűzszüneti megálla­podásban rögzített köte­lezettségeket. A fegyveres albán csoportoktól pedig azt­ követelte: hagyjanak fel mindenfajta'ellenséges és provokatív akcióval, be­­leértve a'túszejtést'is. ' ' Még nem lehet tudni p­orí­­tosan, mit tartalmaz a pén­teken Dohdonbór tánács­­kozni ■ készülő Összekötő Csoport békekezdeménye­zése. Az bizonyos"-'s érre röltaná­lis lap"- az Egyesült Államok,­Orosz­ország, Franciaország, Nagy-Britannia, Németor­szág és Olaszország képvi­selőiből álló csoport egyfaj­ta „politikai ultrináttünöt” intéz a harcoló felekhez. •­­ (Folytatás a 8.Oldasérti) Páncéltörő rakétát szegez az ellenségre a koszovói albán fegyveres A.á Háromhetente plenáris ülés Az MSZP és az SZDSZ elutasítja a tervezett munkarendet Verancsics Béla népszava . Februártól már várhatóan az új, háromhetes m­unka­­rend szerint ülésezik az, Országgyűlés.­ A ■házbi­zottság­­ tegnapi­­, üléséi­ ugyanis a kormánypártok támogatták, az MSZP és az SZDSZ elutasította, a MIÉP pedig fenntartásait hangaztatja Ugyan, de szintén elfogadta, az ezzel kapcs­olatos­ előterjesztést - jelentette be pajtoTájé­­■kozt látójáni .. Mdef:'70fős­ házelnök. Az Országgyű­lés elnöke elmondta: az új munkarendről - amelyben egyhetes bizottság­i ülést egy hét plénári­s Ikorét, ezt követőén, pedig az úgyne­vezett képviselői héten a honatyák választókör­ze­­tükben dolgozhatnak. a Tisztelt­. Ház*­áz elsör feb­­ruár 8-án kezdődő plená­ris ülésén határos­(Folytatás a 2. oldalon) Kuncze Gábor, Vancsik Zoltán, Áder János és Stumpf István az ülés előtt I Emberi Jogi Bíróságon a Rekvényi-ügy Strasbourgban•az Európa Tanács Emberi Jogi Bírósá­ga előtt tegnap megkezdődött a Rekvényi László. .. Független­­Rendőrszakszervezet elnöke által kezde­­­m­ényezett per. Az alperes­ szerepet a­ magyar állam tölti be. Rekvényi azt a A­­­agyar Alkotmánybíróság által sem kifogásolt. j-­ szabályozást támadta meg, amely szerint rendőrök nem fejthetnek ki politikai te­vékenységet,és nem lehetnek pártok tagjai. Kepecs Ferértár(Strsbourg) népSzáma, Az ügy,- vagy ahogy a tárgyalást mélyítőt-bíró fogadná lott:,­a.: „Rekvényi kontra 1. ■ Magyarország” per­­­előzményei 1993-ra nyúlnak vissza! A budapes­ti parlament,ebben az év-,­ben olyan értelemben mó­dosította az­ alkotmányt, hogy,a fegyveres testületek és­ a biztonsági­ szolgálatok tagjainak távol kell tarta-, rniuk magukat a­­politikától. Ezn­­k megfelelően az or­szágos -­ rendőrfőkapitány körlevélben-, figyelmeztette valamennyi beosztottját: vagy hagyjanak­ fel a politi­kai tevékenységgel, vagy távozzanak a­­rendőrség kötelékéből. 1994-ben a Független Rendőrszakszervezet ez el­len beadvánnyal fordult ,­­az­ Alkotmánybírósághoz,­­amely­ azonban elutasító­­ határozatot hozott.­­ Ezt követően—1994 ápri­­lisában-a Független Rend­­,­­Őrszakszervezet nevében annak főtitkára, a most 45 ■ éves Rekvényi László rend­­, Őrtiszt az Európai Emberi Jogi Bizottsághoz fordult . spanasszal. Azt hangoztat­­ta, hogy a magyarországi alkotmányos szabályozás­­ ellentétes az Európa Ta­nács - Magyarország által is kötelezőként elfogadott - azon elveivel, am­eyek­, a­­ szabad véleménynyilvání­tásról és az egyesülési sza­badságról rendelkeznek. A bizottság a beadványt négy évvel később nagy több­­­­­­séggel megalapozottnak­­találta, és elbírálás végett az Emberi­ Jogi Bírósághoz­­ továbbította. (Folytatás a 8. oldalon) Magazini Befolyásolt közbeszerzési döntések? Tenczer Gábor NÉPSZAVA A szakmai előkészítés hiá­nyosságai miatt a döntésre jogosultak egyes esetekben elengedhetetlen informáci­ók vagy részének ismerete nélkül, illetve félrevezető információk alapján dön­töttek milliós beruházások kivitelezési ajánlatairól a fővárosi ,■ közbeszerzési vizsgálóbiztos tegnap elké­szült jelentése szerint. A je­lentés konkrét korrupciós ügyet nem fedett fel, ám rámutatott: a befolyásolás­ra sok esetben lehetőség volt. A vizsgálat az 1997 őszén kirobbant városházi korrupciós botrány után indult, amelynek tárgyalá­­­sa tegnap kezdődött a Fő­­városi Bíróságon. Tegnap adta át Saly Fe­renc fővárosi vizsgálóbiz­tos, Tiba Zsolt főjegyzőnek a fővárosi önkormányzat (a botrányban nem érintett) 16 építési-felújítási beru­házásának és az általános közbeszerzési eljárási rend­nek ellenőrzéséről szóló vég­leges jelentését. (Folytatás a 3. oldalon)

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék