Népszava, 1999. február (127. évfolyam, 26–49. sz.)

1999-02-13 / 37. szám

népszava A biztonságos közlekedésért jul­t­ információ A gyermekek biztonságos közúti közlekedésre neve­lését és ezáltal a gyermek­balesetek hatékonyabb megelőzését, a közlekedési kultúra javítását célozza az az együttműködési megál­lapodás, amelyet a Belügy­minisztérium, a Közleke­dési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium és az Oktatá­si Minisztérium közigazga­tási államtitkára írt alá pénteken Budapesten. A biztonságos közleke­désre nevelés gondolata 1990-ben született meg. A programot - amely az óvo­dások, az általános iskolá­sok és a középiskolában ta­nulók mellett a pedagógus felsőoktatásban részt vevő hallgatókat érinti - három megyében próbálták ki. A kedvező fogadtatás után az ország általános iskolái­nak mintegy kétharmadá­ban kezdődött meg a köz­lekedésnevelés új szemléle­tű oktatása. Az eredmények már most mutatkoznak, a közutakon egyharmaddal kevesebb a baleset, mint 9 évvel ko­rábban. Antennával keresik az idegeneket MTI-Panoráma Tévéantennákkal kutat­nak majd amerikai tudó­sok Földön kívüli értelmes lények után. A SETI - a Földön kívüli értelmet ku­tató intézet - vezetői beje­lentették, hogy a jövőben in­kább ezer műholdvevő té­véantennával és olcsó jelfo­gó berendezésekkel fognak nyomozni, űrlények után, mint hatalmas, ám méreg­drága parabolaantennákkal. A SETI immár 14 éve próbálkozik azzal, hogy esetleges Földön kívüli ér­telmes élet világűrből érke­zők jeleit elcsípje. A tévéan­­tennás rendszert várhatóan 2004-re építi ki 25 millió dolláros költséggel. A kuta­tás első szakaszában mint­egy ezer közeli, a Naphoz hasonló csillagot fognak vizsgálgatni, majd pedig kiterjesztik kutatásukat a Tejút egymillió csillagára. A SETI tudósainak - mi­vel eddig semmi „értelme­set” nem produkáltak - állandó harcot kell vívniuk a nagy rádióteleszkópok használatáért a csillagá­szokkal. Ezért évente csak pár száz csillagot tudtak „letapogatni”. A tévéan­­tennás hálózaton nem kell osztozkodniuk, és évente több ezer csillagrendszert vizsgálhatnak meg. Nagy Levin NÉPSZAVA A Szilvakék Paradi­csomban az a jó, hogy a neve első hal­lásra is kellemes em­lékeket ébreszt bennem. Mint tudják, jó barátom, bizonyos Gorcsev Iván, amikor nem ta­lálta a fent nevezett helyet, ki­hívta a tűzoltókat egy utcai fülkéből a Szilvakékhez, hogy majd a szirénázás nyomán rá­akad. Ebből később sok kelle­metlensége támadt, bizonyos Pofonok képében. De ez már régi történet. Bár története az­tán van a helynek is, amiről alább szólok, mert volt ez már olasz, aztán mexikói vendéglő, horrorkocsma, most meg vala­miféle vadnyugati, vadmexikói képet próbál sugallni. Re­ménykedjünk, hogy a sok át­változás ellenére még mindig nem ez a végső alakja és egy­­s­zer csak eltalálja az igazit, a közönségcsalogatót. Ami pedig a kosztot illeti, a fokhagymakrémlevesről nem lehet sok rosszat elmondani, igaz, sok jót sem. Az első év el­verésére megfelelő - ám az azért lehangoló, hogy a szilvakék szí­nű tál csorba. Sőt - most legye­nek erősek - a tárkonyos vadra­gulevesben minden bizonnyal egészen szelíd marha lapult meg. S ez nem éppen bizalom­­erősítő lépés. Bár az jó, hogy létezik az étla­pon parajfőzelék, párizsi szelet­tel vagy csülkös sztrapacska, esetleg szűzérmék friss lecsóval. Akad néhány mexikói étel, mint például a költői nevű bifs­­tek mexikana - amely pikáns mártással, chilivel kezelt bél­színt jelent. Ám én a még ennél is festőibb nevű Camtam Piquenát válasz­tottam, és később ebből éppen annyi kellemetlenségem tá­madt, mint Gorcsev állandó jel­legű tettestársamnak szokott. Ott kellett hagynom a felét. És nem azért, mert olyan nagy volt az a fél, hanem, mert... Szóval a közepesnél csak egy kicsit volt rosszabb. Sajt rásütve a húsra, alatta hagyma, talán paradi­csommal - bár ezt a részt már sikeresen a tudatom küszöbe alá szorítottam. De arra még így, analízis előtt is emlékszem, hogy a krumplipüré állott be­nyomást keltett. Lehet persze, hogy én követtem el a hibát és inkább a bélszínjavát sült mo­­zarellával kellett volna kipró­bálnom, de ez már sose derül ki, mert nem hiszem, hogy vissza­térnék még a tett helyszínére. Pedig a személyzet nagyon barátságos, ha például távozik egy vendég, a kirakatüvegen át utánabámulva családiasan hangos megjegyzéseket tesznek rá, hogy aszondja, milyen jó a segge és a többi. Sokat látott kollégám, aki gyakran megfordul itt, azt állít­ja, talán csak rossz napot fog­tam ki, egészen használható egy hely ez. Lehet, nem vagyunk egyformák. Ha az abszolút jót 100-nak vesszük, akkor a Szilvakék Pa­radicsom a kicsit kínos 60-ra ér­demesült. (Budapest XIII., Pannónia u. 5-7.) ÉTTEREMAJÁNLO Szilvakék Paradicsom KRÓNIKA 1999. FEBRUÁR 13., SZOMBAT . Szent Valentin és a szerelem Horváth Ildikó NÉPSZAVA Miközben február 14-én - Valentin napján - az embe­rek, főként ha szerelmesek, megajándékozzák egymást, a legritkábban gondolnak egy szent emberre, Valenti­­nusra, akitől pedig eme ün­nep megtartása ered. Tör­tént, hogy amikor II. Clau­dius császár (268-270) ül­dözni kezdte a kereszténye­ket, elfogatott egy Valenti­nus (Bálint) nevű papot is, aki emberbaráti kötelessé­gének teljesítésében buz­góbbnak mutatkozott tár­sainál. A strázsa próbára akarta tenni az istenhívőt, elővezette vak lányát, akit Bálint Isten segedelmével újra látóvá tett. Az őr e cso­da láttán egész háza népé­vel együtt nyomban meg­­keresztelkedett. A történet vége kitalálható: a haragra gerjedt császár az újdonsült keresztényekkel együtt ki­végeztette a papot. Az utókor már másként pillantott vissza Bálintra. A 300-as évek közepén I. Gyula pápa templomot építtetett tiszteletére, Ge­­lasius pedig 496-ban ke­resztény ünneppé tette Szent Bálint napját. S hogy mi köze minden­nek a szerelemhez? Vala­micske azért igen. A jó Va­lentinus halála előtt állító­lag szerelmes üzenetet vál­tott a börtönőr lányával. Akárhogy is volt, ma annyi bizonyos, hogy február 14- én szeretni, szerelmeskedni, kibékülni és kedveskedni kell. Újkori szokássá az an­golszászok tették a Bálint­­napi ajándékozást, nálunk néhány évvel ezelőtt a Ma­gyar Virágkötők Egyesülete kezdeményezte a Bálint­­napi ajándékcserét és ör­vendezést. Elsősorban a vi­rág, a szív és a lufi a módi. Valentin-nap alkalmából vásárral egybekötött virágkiállítás nyílt az Iparművészeti Múzeumban. A látogatók február 12-14. között tekinthetik meg az idei virágkötészeti divatot. A múzeum első eme­letén Csányi Ibolya önálló kiállításán virágokból alkotott képzőművészeti kompozíciókat láthatnak az érdeklődők. Az aulában naponta háromszor virágkötészeti és bonsai-bemutatókat tartanak. Akik kedvesüket szeretnék megajándékozni, azok számtalan cserepes és száraz virágból, valamint rengeteg apró ajándéktárgyból válogathatnak Gy. Balázs Béla felvétele "­ Hajléktalanok ellátása Pert indított az Oltalom-kórház az egészségbiztosító ellen MTI-információ A kórházak sok esetben igyekez­nek elkerülni a hajléktalanok ellá­tását, többségüknek ugyanis nincs tb-kártyája és taj-száma, ezért utánuk nem fizet az egészségbizto­sító - mondta Mózes István egye­temi docens a hajléktalanok egész­ségügyi ellátásáról rendezett pénteki, budapesti konferencián. Hangsúlyozta: a hajléktalanok egészségügyi ellátásának finanszí­rozását sürgősen meg kell oldani. Iványi Tibor, az Oltalom Karita­tív Egyesület által működtetett budapesti hajléktalankórház fő­orvosa beszámolt arról, hogy in­tézményük a járóbeteg-ellátásra megkapja a támogatást az Orszá­gos Egészségbiztosítási Pénztártól (OEP). A 30 ágyas kórházat az Ál­lami Népegészségügyi és Tiszti­­orvosi Szolgálat belgyógyászati szakellátónak minősítette, az OEP csak ápolási osztályként finanszí­rozza. Az Oltalom-kórháznak az elmúlt évben ez mintegy 20 millió forintos hiányt okozott, ezért pert indítottak az OEP ellen. Tavaly mintegy 6 ezer esetet lát­tak el, ebből több mint 1600 volt a bőrgyógyászati kezelések száma. A kórházba 421 hajléktalant vet­tek fel, a fogászaton pedig több mint 400 esetet kezeltek. Kovács Ibolya, a Szociális és Családügyi Minisztérium főosz­tályvezetője jelezte: megkezdődtek az egyeztetések az Egészségügyi Minisztériummal a hajléktalanok egészségügyi ellátásáról, és dol­goznak a szociális törvény ilyen vonatkozású módosításán is. El­mondta: a szociális tárca állás­pontja szerint a jelenlegi­ egészség­­ügyi rendszeren belül kellene el­látni a hajléktalanokat. iOUilílXOlil TT­B VJtOC Világcég támogatja az egyetemet Szalai Kornélia írása a NÉPSZAVÁNAK Ma még hazánkban ritkaságnak számít, ami a fejlett világban jól bevált forma, hogy együttműködési megállapodást köt egymással multinacionális cég és egyetem. Pécsett a Janus Pannonius Tudomány­­egyetem és a BAT Pécsi Dohánygyár Kft. napokban aláírt szerződése értelmében a gyár idén 10 millió forint támogatást nyújt a felsőoktatási intézménynek. Az összeg egy részének felhasználásáról közvetlenül az egyetem rektora dönthet, míg a fennma­radó rész a diákok, tudományos progra­mok és kutatócsoportok támogatására for­dítható. Az egyetem legtehetségesebb vég­zős hallgatóit a BAT szakmai gyakorlatra fogadja, hazai és nemzetközi karrier lehe­tőségéhez juttatja őket. Az elképzelések között szerepel a hallga­tók pályaválasztását, piaci esélyeit szakta­nácsadással és ajánlatokkal segítő egyete­mi iroda létrehozása, valamint közös kuta­tócsoportok alakítása a gyár és az egyetem szakembereiből, akik az üzleti élet alkal­mazott területeit vizsgálnák. nH K­vKlMu­lJ­fil­ B Ind ______Halálozás_____ MÉLY FÁJDALOMMAL tudat­juk mindazokkal, akik szerették és tisztelték, hogy Szabó Árpád szer­számkészítő 1999. január 27-én el­hunyt. Szeretett halottunktól 1999. február 18-án, 10.00 órakor veszünk végső búcsút a Megyeri temetőben. Emléke szívünkben örökké él. Táviratcím: Szabó, 1046 Bp., Mikszáth u. 4. Állás________ FIATAL, megbízható, jókezű aszta­los munkatársat keresek. Érdeklődni lehet. 06-209-258-984. MAGÁNVÁLLALKOZÓ Pest közeli munkahelyre gyakorlott, megbízható lakatost és esztergályost keres. 06- 30/951-4913. Jármű KARAMBOLOS AUTÓJÁT MEG­VENNÉM. 06-30-9502-637. Oktatás MACINTOSH-OKTATÁS indul a Mac­ Arena stúdióban. Operációs rendszer, Photoshop, Quark, Illustrator progra­mok elsajátítása kedvező fizetési felté­telekkel. 202-1240. 06-30/906-2731 Adás-vétel KOMPLETT vagy működésképtelen Macintosh LC 475, Quadra 650 v. 660 AV számítógépeket keresek megvételre. Tel.: 202-1240 v. 06­ 30/ 906-2731 vagy s2i@email.com. NEMESSZŐRMÉBŐL női bundák szűcsüzletem felszámolása miatt fél áron eladók. Napközben: 303-9151. Lakás CSENDES, másfél szobás örök­lakást vennék a József Attila lakó­telepen 3 millió forintig. Tel.: 276- 1113. ELCSERÉLNÉM­­ 50 nm-es telefo­nos, Józsefvárosi, panel, tehermentes öröklakásomat, budai oldalon lévő, 1,5 szobás, 40 nm körüli, telefonos örökla­kásra. Értékkülönbözetet fizetek. Érd: 3146-181. ______Bérlemény KIADÓ a II. kerület Bég u. 3-5. szám alatt lévő Nemzetközi Irodaházban Irodahelyiség. Érdeklődni: 212-40­ 19 Veres Kitty igazgatónál. Üdülés SOPRONI Solar Club Hotelben 1 szobás, 1 hetes üdülőjog eladó. Május­ban már üdülhet. 06 (26) 340-523 _______Ingatlan_______ 200 M: ALAPTERÜLETŰ, 6 szoba, központi gázfűtés (tartalék szénfűtés), 200 négyszögöl telken, a házhoz tartozó üzlettel, alápincézett, telefonos, 2 gará­­zsos, Dunavarsány központjában el­adó. Érdeklődni lehet: 06-309-717-737. Állat ÁLLATBARÁTOK figyelem! Aki ci­cát szeretne örökbe fogadni, hívja az állatvédők ügyeleti telefonszámát: 316- 7467, vagy 325-7382. Közlemények HA MÁR csak a nyilvánosság se­gíthet, vagy ön szerint a történet a nyilvánosságra tartozik, forduljon hozzánk bizalommal, írja meg ügyét, esetét, s ha az arra alkalmas, a Nép­szava hasábjain jelentetjük meg. Ahová a levelét küldheti: D-Press Bt. 1537 Budapest, Postafiók 337. HIRDETMÉNY A Prima Qualitas Rt. közgyűlést tart, amelynek helye 1067 Budapest, Teréz krt. 32.1. eme­let, ideje 1999. március 16. 10.00 óra. Napirend: 1. 1998. évi mérlegbeszá­moló elfogadása. 2. 1999. évi üzleti terv jóváhagyása. 3. Az új könyvvizs­gáló megválasztása. 4. Új vezérigaz­gató kinevezése. 5. Egyebek. Határo­zatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés változatlan helyen, napon és napirenddel 10.30 órakor kerül megrendezésre. Igazgatóság Famer és talár Még az olasz kormányfő is hallatta megdöbbent hang­ját egy bírósági ítélet kapcsán. Felmentették ugyanis azt a calabriai férfit, akit egy farmernadrágot viselő, 18 éves lány megerőszakolásával vádoltak. „Az ilyen ke­mény szövetből készült, feszes nadrágot nem lehet le­húzni valakiről annak tevőleges együttműködése nél­kül”, szögezte le a- nyilván hím ivarú - bíróság. Hogy az ifjú hölgy valóban önként tolta-e le a vá­szonneműt, netán lerángatták róla, nem tudni. Egy biztos: a töltött pisztoly, esetleg egy pofonosztó lapát­tenyér „érveinek” hatására bárki ledobná a gúnyáját. Legkönnyebben kibújni egyébként a talárból lehet. V. J. • Epilepszianap Buda­pesten. Szombaton ren­dezik meg Budapesten (I., Szentháromság tér 6.) harmadik alkalommal az epilepszianapot. Az epi­lepsziások 75 százaléka mentesíthető a betegség­gel együtt járó rohamok­tól, mégis a velük szem­beni előítéletek miatt hátrányba kerülnek az is­kolában, a munkahelyen, a párkapcsolatokban és a mindennapi élet sok más területén. A mintegy 50- 60 ezer epilepsziás felnőt­tet és gyereket, valamint a családtagokat érintő harmadik epilepsziana­pon a betegek életminő­sége lesz a fő téma. • Bál beteg gyermeke­kért. Nyolcadjára rendez jótékonysági bált a daga­natos gyermekek hazai és külhoni gyógykezelteté­séhez segítséget nyújtani igyekvő viharsarki alapít­vány, a németországi test­véralapítvány, vezető ha­zai és német orvosok köz­reműködésével. A rendez­vény, Wenckheim István fővédnökségével, szom­baton este a békéscsabai Fiume Szállóban lesz. Bevételét a Daganatos Gyermekekért Alapít­vány gondozottainak se­gítésére, a külföldi gyógy­kezeltetésükre és a hazai onkológiai gondozottak támogatására fordítják. od­eflis­ ,’ir la Ro­u­r# Télbiúcsúztató jelmez-­­ verseny. Arlecchino Bu­dapesten mottóval rende­zik meg idén a Budapesti Farsangot, a fővárosiak immár nyolcadik maska­rás télbúcsúztatóját. A hagyományoknak megfe­lelően a jelmezverseny résztvevőit ezúttal is az I. kerületi Clark Ádám té­ren várják fél háromtól. A farsangolók menete 3 órakor indul a Lánchíd- Apáczai Csere János ut­­ca-Március 15. tér-Pesti Barnabás utca-Váci ut­­ca-Vörösmarty tér útvo­nalon. Zsűri minősíti eb­ben az évben is a jelmeze­ket. A kétszázezer forin­tos fődíjon kívül a legere­detibb „velencei karne­váli hangulatot” idéző jelmezes jutalma pedig egy olaszországi utazás. • Elmarad a Napsugár fiúk előadása. A Játék­szín igazgatósága közli, hogy Garas Dezső be­tegsége miatt 1999. feb­ruár 13-án, szombaton a Napsugár fiúk című elő­adás elmarad. A meg­váltott jegyek a színház pénztárában visszavált­hatók vagy egy későbbi előadásra átcserélhetők. • Magyar siker Rómá­ban. Dübörgő sikert ara­tott Rómában a Duna Művészegyüttes, amely csütörtökön kétszer is fellépett a Magyar Aka­démián. Délután Tündér Erzsébet történetét ad­ták elő iskolásgyerekek előtt, akik hatalmas tapssal és dübörgéssel jutalmazták a produk­ciót. Este felnőtt közön­ség, zsúfolásig telt néző­tér előtt léptek fel főleg erdélyi, de dél-alföldi és eleki néptáncokkal is. Az érdeklődés oly nagy volt a római közönség részéről, hogy a nézők egy része nem is fért el a koncertteremben. A néptáncegyüttes kétszer is ráadást adott a lelkes közönségnek. • A fegyveripar is felelős. Egy amerikai szövetségi bíróság - első alkalom­mal - az amerikai fegy­veripart is felelőssé tette lövöldözésekért és lőfegy­verrel elkövetett gyilkos­ságokért. A New Yorkban született ítélet számos amerikai várost arra bá­­torthat, hogy kártérítési "portAn­ditsbrT"a fegyver­­gyártók ellen. A New York-i bíróság, 3,9 millió dolláros fájdalomdíjat ítélt meg egy lövöldözés­ben súlyosan megsérült 19 éves fiatalembernek, az egyik felperesnek. Ezt az összeget hét fegyver­gyártónak kell összead­nia. A vállalatok hanyag eladási gyakorlatukkal váltak bűnössé - áll az in­doklásban. • ENSZ-konferencia az idősekről. Az idős embe­rek túlnyomó többsége a fejlődő országokban él, amelyekben többnyire rossz az egészségügyi ellá­tás és fejletlen a szociális gondoskodás rendszere. Nemzetközi összefogással segíteni kell hát a szegény országoknak, hogy élhető életet biztosíthassanak az idős generációnak - hang­zott el egyebek között az ENSZ által szervezett vi­­deokonferencián.

Next