Népszava, 1999. április (127. évfolyam, 76–100. sz.)

1999-04-01 / 76. szám

2­0 OLDAL ÁRA: 52 FORINT A vezető részvények napi mozgása: B-Chem 4375 Ft 0*6,7% Matáv 1257 Ft 0+3,2% Mal 5060 Ft 0+3,2% OTP 9115 Ft 0+2,8% Richter 7650 Ft 0­+30% TVK 2200 Ft 0+3,8% Tőzsdehírek I. oldal 9 770237 378043 Újabb üzletházak épülnek 2000 után Budapesten az új évezred első éveiben megduplázó­dik az üzletházak száma. 3. oldal Tovább húzódik a Nemzeti ügye Elmaradt a megállapodás­­tervezet aláírása a minisz­térium és a fővárosi önkor­mányzat között, bár egyet­értenek a felek. 3. oldal Pozsonyi döntetlen az Eb-selejtezőn Bár a magyar labdarúgó­­válogatott több helyzetet dolgozott ki, mint a házi­gazda szlovákok, mégis be kellett érnünk a 0-0-lal. 19. oldals Kihívások és válaszok A Születésnap­ című dán film egy lehetséges válasz az amerikai film­o­vázióra. 15. oldal mammum kiterjesztett NATO-légicsapások Jugoszláv kormányzati épületek is felkerülhetnek a szövetségesek célpontjainak listájára Javier Solana, a NATO főtitkára felhatal­mazta Wesley Clarkot, az európai szö­vetséges erők főparancsnokát, hogy terjessze ki a jugoszláviai célpontok övezetét és fokozza a légicsapások üte­mét - jelentette be szerdán a szövetség szóvivője. Cáfolta azonban, hogy a NATO már megkezdte volna a csapások har­madik fázisát, a Koszovótól északra eső területeken lévő, nem légvédelmi célpontok bombázását. MTI-információ A belgrádi kormányépületek esetleges támadását feszegető kérdésre azonban Jamie Shea hangsúlyozta: egyetlen olyan létesítmény­ sem lehet menedék a jugo­szláv erők számára, ahol a koszovói el­nyomás akcióit tervezik, irányítják vagy kivitelezik. Amerikai lapértesülések sze­rint a NATO nagyköveti tanácsa zárt ülésén úgy határozott: 20 százalékkal bő­víti a Jugoszlávia elleni, légicsapások cél­pontjainak listáját, amelyre a Belgrád belvárosában álló kormányzati épületek is felkerülnek - így a támadások kiter­jedhetnek a belgrádi kormányzati ne­gyedre, többek között a belügy- és a vé­delmi minisztérium épületére A NATO katonai szóvivője, David Wiby tábornok bejelentette, hogy a szö­vetség eddig már 30 jugoszláv harci gé­pet semmisített meg a földön vagy a leve­gőben. Az elmúlt napon a NATO nem szenvedett veszteséget - tette hozzá, elis­merve azt is, hogy az időjárás nehéz és megnövekedett a kockázat is. .. (További részletek a 8. és a 9. oldalon) Koszovói albánok ezrei lépik át naponta a jugoszláv-macedón határt. Tegnap 45 ezren várakoztak arra, hogy bebocsássák őket az országba. A macedón miniszterelnök bonni tárgyalásai során mielőbbi nyugati segítségnyújtást kért Gerhard Schröder német kancellártól, mivel országa saját erőből képte­len ellátni a földönfutókká lett embereket Reuters­ n. Év végén lassult a növekedés Szabó Brigitta NÉPSZAVA Tavaly - az előző évi 4,4 százalékos emelkedéshez után - 5,1 százalékkal nőtt a magyar gazdaság, ám az utolsó negyedévben a GDP bővülésének üteme vissza­esett - áll a Központi Sta­tisztikai Hivatal legfrissebb jelentésében. A statiszti­kák a korábbi várakozá­­soknak megfelelő adatokat mutatják, hiszen azt több szakértő már­ j­elezte - és később a kormányzati gaz­daságpolitikusok is elis­merték - hogy az orosz és az ázsiai gazdasági válság hatására visszaeshet a bő­­vülési ütem. Az első háromnegyed év folyamatosan gyorsuló nö­vekedése után - az elsőben 4,5, a másodikban­ 5,1, a harmadikban 5,5 százalék­­kal emelkedett a GDP az előző év hasonló időszaká­hoz képest - a múlt év utol­­só negyedévében csupán 5,2 százalékos volt a bővü­lés. A négyhetik negyedéves visszaesés szezonális okok­kal sem magyarázható, hi­szen a tapasztalatok szerint ilyenkor gyorsult a bővülés, majd az első negyedévben kisebb lesz a dinamika. . (Folytatás az 5. oldalon) Veszélyben az életjáradék-program Sem a bankoknak, sem az idős embereknek nem éri meg a részvétel Állami befektetés, garanciavállalás nélkül feltehetően kudarcba fullad a kormány ál­­al kezdeményezett, az idős, szociálisan rászorulók segítését célzó „Lakásért élet­járadék” program. A konstrukciót kidolgo­zó Magyar Fejlesztési Bank szerint sem a kereskedelmi bankoknak, sem a lakással rendelkező idős embereknek nem éri meg a programba való belépés, így a bank üzle­ti alapon nem kíván részt venni ebben. Tinnyei Mária NÉPSZAVA A kormány ebben az ősz-f e­rdőben döntött arról, h­ogy a magányosan élő, kis jövedelemmel rendelkező­kön megpróbál úgy segíte­ni, hogy lakásuk megvásár­lása esetén életjáradékot fi­zet ingatlanuk tulajdonjoga fejében. Egy előzetes felmé­rés szerint a fővárosban és a vidéki nagyvárosokban 10-15 ezer olyan hatvanöt éven felüli ember élt, aki életjáradék ellenében haj­landó lenne átruházni laká­sa tulajdonjogát egy erre pecializálódott pénzinté­zetre. A kormány a hatás­­vizsgálatok és a konstruk­ció kidolgozására az állami tulajdonban lévő Magyar Fejlesztési Bankot kérte fel. A szakértők segítségével készített hatástanulmány szerint a megkeresett há­romezer-ötszáz­hatvanöt éven felül ember közül hétszáztizenhárom felelt meg a bank által felállított követelményeknek. A meg­kérdezettek körülbelül har­mincezer forintnyi életjára­dékot tartottak elfogadha­tónak lakásukért cserébe. Ám a szakértők által vég­zett számítás szerint példá­ul egy „ átlagos ’’ hetvenkét éves, 4,2 millió, forint érté­kű lakásban élő­ férfi. ö­rökö­­­södési szerződés kötése eset­tén havonta húszezer forint életjáradékra számíthatna. Egy négymillió forintot érő lakással rendelkező, Hetven éven aluli ember a lakás egyharmadának -1,3 millió forint — egyösszegű- kifize­tése esetén havonta hatezer forintn­yi járadékot kapna., A Magyar­­­­ Fejlesztési Banktól kapott információ­a­ink szerint a program üzleti­­ alapon nem működik, így a bank nem kíván ebben részt venni. A járadék­­megemel­te volna a lakásban élő idő­sek jövedelmi szintjét, mely miatt eleshettek­ volnna­­egyéb, az önkormányzattól kapott szociális f­elírások­tól. Elentmond a kormány céljainak­ az is, hogy a­ bank az üzleti szempontok miatt éppen azokkal az idősekkel nem kötne szerződést akik erre­­ rászorulnának. Hiszen csukva jó állapotban a frekventált helyen lévő la­kásokat lehet jó áron érté­­kesíteni. A bank kalkulációi szerint körülbelül 2(1-20 éves megtérüléssel számol­hat az a társaság, amelyik­­ebben szerepet vállal. Ez az első időszakban jelentős erőforrások felhasználását igényli-Ez elképzelhetetlen állami befektetés garancia­vállalás nélkül ! , 127. ÉVFOLYAM, 76. SZÁM 1999. ÁPRILIS.1., CSÜTÖRTÖK ALAPÍTVA 1873-BAN AL­A­PÍ­TV­A 1­87­3-BAN Távoztak posztjukról a D&T vezetői NÉPSZAVA-információ Tegnap távozott posztjáról Lőrincze Péter, a Peleutte­­ || louche (D&T) ügyvezető igazgatója. Helyét Art Schmeiser, a D&T közép-­ európai anyacégében eddi­­­­gi regionális könyvvizsgá­lati vezetője vette át. Denés Ernő, aki­, szinte a magyar leányvállalat meg­alakulásától kezdve vett részt elnökként a cég mun­kájában, tegnaptól­­ nem vesz részt a napi munká­ban. A személyi változáso­­kat ,a­­regionális­ anyaválla­lat a hazai szervezeti átala­kításokkal magyarázta., A. cég".kivön társaságokat, ál­lított fel, amelyek adó- és pénzügyi filletvevezetési és informatikai tanácsadással foglalkoznak. AZ in­forma­­tikár­a é­s vezetői tanácsadó részleg vezetője Ludmann Lajos lesz, ám eddig is Ve­zérigazgatói posztot töltött be a cégnél . •Tom­ Flanagan,, a­­D&T Central Europe vezérigaz­gatója a változásokat azzal indokolta: Magyarorszá­gon a jövőbeli növekedés és az ügyfélszolgálat maga­sabb minősége megkövete- ' li, hogy mind nagyobb fi-­­ gyelmet-.. fordítsanak az erőforrásaik' lehető­­'leg­megfelelőbb összpontosítá­sára.'­. . (Foly­tatás az fr oldalon) . Egyelőre nem vezetik be a 112-es segélyhívót A Belügyminisztérium a mai napra ígérte az egységes európai segélyhívószám, a 112-es bevezetését Magyaror­szágon. A rendszer azonban sem most, sem a közeljövő­ben nem képes működésbe lépni. Az előkészítettség tel­jes hiánya és a technikai feltételek alkalmatlansága miatt a legjobb esetben is csak ez év végére válik lehetővé az üzembe helyezés. Az Európai Unió illetékesei értetlenül állnak a magyar helyzet előtt, ezért várhatóan májusban vizsgálóbizottság érkezik Brüsszelből Budapestre, a ha­zai közbiztonsággal kapcsolatos kötelezettségvállalások teljesítésének megvizsgálására. Veress Jenő NÉPSZAVA A Belügyminisztérium (BM) vezetése a mai napra, azaz április elsejére ígérte az egységes nemzetközi se­­gélyhívó rendszer üzembe állítását. A Népszava érte­sülései szerint azonban er­re ebben az esztendőben valószínűleg semmi esély sincs. . Évek óta napirenden­ van­­.a, b­­ 2-es telefonszám, fizaz a mentők, a rendőrség, .a,, tűzoltóság ésiákiás szerveze­tek­­.asz eu^rai: ^p­mák­­nak megfejt központi riasztórendméterének; Mala- * kítása. A magyar kormány ezzel kapcsolatban nem­zetközi kötelezettségválla­lást is­ aláírt. , Orbán György, a BM­­ távközlési főosztályveze­tője elmondta, a­ rendszer műszakilag ugyan előké­szített,­­ám üzembe helye­zése csak „egy későbbi időpontban” lehetséges. Ennek oka elsősorban az, hogy a hálózat háttere, azaz p­éldául a személyi feltételek biztosítása még csak most kezdődött el. A majdani ügyeletesek ki­képzése, a nemzetközi el­ , válásoknak megfelelő nyelvtudás megszerzése hosszabb időt vesz igény­be. A főosztályvezető re­­­­méli, hogy még 1999-ben üzembe helyezhetik a 112-es központokat. A­ BM döntése értelmé­­ben a 3,12-es számokat a megyei főkapitányságok ügyeletein­­telepítik. Mint arról már beszámoltunk, az ezzel kapcsolatos egysége­sítési tenderen négy külön­böző cég nyert. Az Orszá­gos Rendőr-főkapitányság az elmúlt három évben összesen több mint 2,4 mil­liárd forintot fordított kom­munikációs és informatikai beszerzésekre. Kiderült azonban, hogy e hatalmas összeg alig öt­ százaléka ju­tott alkalmazásfejlesztésre, rendszerfejlesztés pedig egyáltalán nem történt. (Folytatás a 3. oldalon)

Next