Népszava, 1999. június(127. évfolyam, 125–150. sz.)

1999-06-01 / 125. szám

16 OLDAL ÁRA: 52 FORINT A vezetői részvények napi mozgása: B.Chem 6000 Ft­_h­ +4,2%­ Matáv 1 378 FtO +3,0% MOl é S 960 FtB +2,1% OTP 10 720 Ftm +1,7% Richter 9 200 Fto +4,2% TVK 2 760Ft +4,0% Tőzsdehírek 4. oldal 9 770237 378029 9­9 12 5 Jogszabályi háttér vállalkozóknak Törvényt kell módosítani ahhoz, hogy a BM ma­gánvállalkozásba tudja adni az okmányok kiállítá­sát 3. oldal A lobbylevél története Sorozatunk 2. részében többek között arról szá­molunk be, hogyan jöttünk rá, hogy a nagykövetnek ajánlott Steven M. Jones maga küldhette el az aján­lólevelet a Lockheed Mar­tin texasi központjából. 6. oldal ­ Multikultúra az iilei ligeten Az augu­sztusi Diáksziget idén újdonságnak számító programjairól Kardos Jó­zsef új programigazgató tájékoztatta lapunkat. 12. oldal Tömeges tragédia a rockkoncert után Halálra taposták egymást az özönvízszerű eső elől a metróaluljáróba menekülő emberek Minszkben. 54- en meghaltak, 150-en meg­sebesültek. 16. oldal Fél évig segélyeznék a munkanélkülieket A szakszervezetek tiltakoznak, ismét a sajtóból értesültek a tervről Jövőre a jelenlegi egy évről fél évre csökkenne a munka­­nélküli járadék folyósításának időtartama - közölte teg­nap Orbán Viktor a magyar tiszteletbeli konzulok világta­lálkozóján­ Lapunknak nyilatkozva Harrach Péter szoci­ális és családügyi miniszter kijelentette: a tárca több ter­vezetet dolgoz ki, az ebből származó megtakarítást aktív foglalkoztatáspolitikai eszközökre szeretnék fordítani. A szakszervezetek felháborítónak tartják, hogy a munka világát érintő kérdésről nem egyeztettek velük. Az MSZOSZ elnöke szerint a munkavállalókat sújtó intézke­déseket csak erő felmutatásával lehet elkerülni. Török Katalin NÉPSZAVA A szociális és családügyi tárca már korábban azt a feladatot kapta a kor­mánytól, hogy a munka­nélküli-járadékot aktív foglalkoztatáspolitikai esz­közökkel - közmunkával, átképzéssel - váltsa ki. Harrach Péter elmondta: tárcája több alternatív ja­vaslaton dolgozik, elkép­zelhető, hogy a munkanél­küli-segély maximális idő­tartama hat, de az is, hogy kilenc hónapra csökken. Lehet, hogy a jelenlegi egyéves segélyezés után já­ró jövedelempótló támoga­tás is „átalakul” - vetette fel a tárca vezetője. Tavaly hazánkban 438 ezer regisztrált munkanél­küli volt, közülük 140 ezren kaptak munkanélküli-jára­dékot, s ez 62 milliárd fo­rintba került. 170 ezer ál­lástalan jutott jövedelem­­pótló támogatáshoz, erre 25 milliárd forintot fordított a költségvetés. Százezer fö­lött volt a közmunkát vég­zők száma, s Harrach Péter azt mondta: az új eszköz­­rendszertől azt várják, hogy néhány tízezerrel, jó esetben akár százezerrel is emelkedhet a közmunká­sok száma; lehet, hogy ez többe kerül majd, mint a segélyezés. A szociális és családügyi tárca júliusra elkészít több alternatív ter­vezetet. A járadék időtarta­mának megrövidítéséhez a foglalkoztatáspolitikai tör­vényt is módosítania kell majd ősszel a T. Háznak. Hazánkban 1991 óta sza­bályozzák a munkanélküli­­járadék időtartamát. Elő­ször legföljebb 360 napig részesülhettek ebben a munkanélküliek. 1992-ben az Antall-kormány ezt 180 napra csökkentette, 1993-ban 270 napra emel­te, majd a Horn-kormány visszaállította a 360 napot. A szakszervezetek felhá­borodva fogadták a javas­latot. Szabó Endre, a Szak­­szervezetek Együttműkö­dési Fórumának elnöke meglepődött, hogy e hírről a sajtóból értesülnek, hi­szen már működik az Or­szágos Munkaügyi Tanács (OMT). Az OMT alapsza­bálya leszögezi: a munka világát jelentős mértékben érintő jogszabályokat e fó­rum megtárgyalja. Palko­­vics Imre, a Munkástaná­csok elnöke úgy véli, első ránézésre e javaslat a mun­kavállalók bizonytalan helyzetét fokozza. Borsik János, az Autonóm Szak­­szervezetek társelnöke sze­rint az ügy tipikus példája annak, hogy Magyarorszá­gon nem működik az ér­dekegyeztetés, hiszen a mi­niszterelnöknek eszébe se jutott a munkavállalók képviselőivel konzultálni egy ilyen súlyos lépésről. Borsik felhívta Orbán Vik­tor figyelmét arra, hogy ál­lítsa helyre az országos ér­dekegyeztetést. Sándor László, az MSZOSZ elnöke a bejelentést elképesztőnek találta, s leszögezte: „Érde­keink sérelmét csak erő felmutatásával kerülhet­jük el. ” Harrach Péter e felveté­sekre elmondta: a javaslat­ról az OMT majd tárgyal, ez jogos szakszervezeti igény, de nem most. Hozzá­tette: a miniszterelnök sza­bad döntése, hogy a témá­ról most szólt, a tiszteletbe­li konzulok találkozóján. Kuncze: Egymilliárd Fidesz közeli cégeknek NÉPSZAVA-összeállítás Az Országgyűlés tegnapi ülésén Kuncze Gábor, az SZDSZ frakcióvezetője napirend előtti felszólalá­sában kijelentette: a Fidesz Magyar Polgári Párthoz közel álló vállalkozásokba több mint egymilliárd fo­rintot „vittek ki” a Posta­bankból a kormányalakí­tást megelőző nyolc hónap­ban. Kuncze hozzátette: az Orbán-kormány megala­kulása napján 250 millió forint „került ki” a bank­ból. A szabad demokrata frakcióvezető úgy fogalma­zott: a dolog kétszereplős, az egyik fél minden esetben a Postabank, a másik fél pedig valamelyik Fidesz­­hez közel álló cég. A szer­ződések összértéke a kor­mány megalakulását meg­előző nyolc hónapon belül több mint egymilliárd fo­rint volt. Kuncze Gábor el­mondta, hogy ebbe beletar­tozik a Mahir Cityposter 380 millió forintos posta­banki juttatása is. (Folytatás a 2. oldalon) ALAPÍTVA 1873-BAN , 127. ÉVFOLYAM, 125. SZÁM 1999. JÚNIUS 1., KEDD Halálos ítélet fenyegeti Öcalant Harmincezer ember meggyilkolásával vádolják a kurd vezért MTI-információ Megkezdődött hétfőn Ab­dullah Öcalannak, az ille­gális Kurd Munkáspárt ha­zaárulással vádolt vezető­jének pere az Isztambulhoz közel fekvő Imrali bör­tönszigetén, ahol minded­dig egyedüli fogolyként és a legszigorúbb biztonsági előírások mellett őrizték. Az ötvenegy esztendős Öcalant több mint harminc­ezer ember megölésével vá­dolják. Ennyi halálos áldo­zata van ugyanis az illegá­lis Kurd Munkáspárt ve­zette délkelet -törökországi kurd területek önállóságá­ért folytatott harcoknak. Sokan biztosra veszik: a bíróság halálos ítéletet mond majd ki a kurd veze­tő fejére. Törökországban 1984 óta nem volt ugyan példa halálos ítélet végre­hajtására, de az ország jog­rendszeréből nem törölték meg a büntetés­e legsúlyo­sabb formáját. A per nyitónapján Ab­dullah Öcalan a bíróságtól azt kérte, hagyják életben, s ennek fejében együttműkö­déséről biztosította a török kormányt. A vádlottnak já­ró első megszólalásában el­mondta: „A békéért és a testvériségért kész vagyok szolgálni a török államot.” A tárgyalás során a kurd vezér golyóálló és bomba­biztos üveg mögött ülve vé­dekezik a hazaárulás vádja ellen. A perrel­ egy időben csaknem háromszáz kurd tüntetett a moszkvai török követség előtt Öcalan sza­badon bocsátásáért. Az orosz hatóságok által en­gedélyezett megmozdulás békésen, incidensek nélkül ért véget. Öcalan szabadon bocsátását kérte a per bíráitól a tárgyalás első napján MTI-telefotó Pontatlan eredetvizsgálat Az eredetiségvizsgáló állo­másokon gyanúsnak ítélt gépjárművek mintegy felé­ről kiderül az igazságügyi szakértői ellenőrzésen, hogy tiszta a múltjuk. A rendőr­ség tehát nem bízhat meg tökéletesen az állomások előzetes véleményében, így azonban csupán előselejte­zőnek minősíthető e műhe­lyek munkája. Amennyi­ben a rendőrök elfogadják a vizsgálók véleményét, előfordulhat, hogy olyan autót is lefoglalnak, amely nem bűncselekményből származik. Felmerül, vajon ugyanilyen arányban csúsz­nak-e át a lopott autók is a rostán. (Cikkünk a 3. oldalon) Nyugdíjpénztári korlátok Jelentős kiesést okoz, ha nem növelik a járulékrészt Tartanak a magánnyugdíjpénztárak vezetői a működésü­ket érintő, tervezett módosításoktól. Az eddig nyilvános­ságra került elképzelések a szakértők szerint a befekte­tők mellett leginkább a pénztártagokat sújtják majd. Egyetlen nyugdíjkassza rövid időn belül milliárdos bevé­teltől eshet el, ha jövőre is hat százalékon marad a ma­gánpénztári járulékrész. Fadgyas Gábor NÉPSZAVA A múlt hónapban megkez­dődött a nyugdíjrendszer működésének általános fe­lülvizsgálata. A nyugdíj­­rendszert felmérő szakér­tők júliusig teszik meg ja­vaslataikat a szükségesnek tartott változtatásokra. Csökkenteni kívánják a magánpénztári szféra eddi­gi növekedési ütemét. Első­sorban azért, mert a kor­mány úgy ítéli meg, hogy a nyugdíjpénztárakba befo­lyó összegek túl nagy járu­lékkiesést eredményeznek a társadalombiztosítási ol­dalon. Ezért elképzelhető,­ hogy a pénztártagok jelen­legi járulékfizetési arányát (2 százalék a tb-be, 6 száza­lék a pénztárakba) tovább­ra is ezen a szinten tartják, jóllehet a törvény szerint jövőre egy százalékra kelle­ne módosítani a tb-befize­­tést és 8 százalékra a pénz­tári hozzájárulás mértékét. . (Folytatás a 3. oldalon) Belgrád elfogadja a Nyolcak alapelveit A jugoszláv legfelsőbb vezetés, Szlobodan Milosevics ál­lamfővel az élen, hétfőn megerősítette, hogy elfogadja a Nyolcak (G-8) által a koszovói válság rendezése érdeké­ben összeállított elveket. MTI-információ A jugoszláv hírügynökség szerint erről Milosevics el­nök és a jugoszláv vezetők találkozóján esett szó, amelyen megvitatták Milo­sevics és Viktor Csernomir­­gyin orosz balkáni külön­megbízott pénteki belgrádi megbeszéléseinek eredmé­nyét. Hangsúlyozták, hogy­­ Jugoszlávia elfogadja a hét­ legfejlettebb ipari állam és Oroszország rendezési alapelveit. Ezek többek kö­zött a koszovói erőszak azonnali és ellenőrizhető leállítását, a menekültek biztonságos hazatérését, e célból­ pedig egy nemzetkö­zi biztonsági erő jelenlétét, valamint egy átmeneti ko­szovói igazgatás beveze­tését irányozzák elő. A NATO meglehetősen óvatosan reagált a rendezé­si alapelvek jugoszláv el­fogadásáról szóló pénteki belgrádi bejelentésre. Az Európai U­nió több tagor­szágának külügyminisztere a Belgrádra gyakorolt kato­nai nyomás eredményének tulajdonította, hogy Milose­vics hajlandónak mutatko­zik elfogadni a hét vezető ipari ország, és Oroszország találkozóján kidolgozott koszovói rendezési elveket.­­ A miniszterek egyúttal , úgy döntöttek: EU-különmeg­­­­­bízottként is tevékenyked­jen Martti Ahtisaari finn el­­­­nök, aki várhatóan­ szerdán is az orosz megbízott társasá­gában Belgrádba utazik. Csernomirgyin előrelátha­tólag ma Bonnban a koszo­vói konfliktus megoldásáról tárgyal az Egyesült Álla­mok és az EU képviselőivel. (Tudósításunk a 8. oldalon) bhhhmmhhmmmhshhi Hadd adjunk néhány szempontot mielőtt nyugdíjpénztár­i választ. Jobb, ha nagybanki háttérrel r­endelkezik, mert az fidseszű távon biztonságot jelent Kényelmesebb, ha o­rszágosh­ózat várja, mert akkor a az ügyintézés gyors, udvarias. A Kereskedelmi és Hitelbanknál Ön egyaránt lehet magán- és önkéntes nyugdíjpénzitöl­:%, keressen fel bennünket vagy a munkáltatója által ,szervezessen eload­ast/Iiegy­a­­ri^zletékét Budapest, Haris köz 6. ^emelet, levelezési cifra: Budapest, 1851. Továbbinnformáció: 3-1­ 00’01K),http://\W­ww.imh.hu^ Mw­f­r

Next