Népszava, 1999. július(127. évfolyam, 151–177. sz.)

1999-07-01 / 151. szám

16 OLDAL ÁRA: 52 FORINT 127. ÉVFOLYAM, 151. SZÁM 1999. JÚLIUS 1., CSÜTÖRTÖK ALAPÍTVA 1873-BAN 9­7770937 378043 Program a MIG-ek nagyjavítása A magyar légierő MIG-29-­ eseit közel négy év alatt,­ 28 millió dollárért lehetne korszerűsíteni - tartalmaz­za a német-magyar ajánlat. A szakminisztérium nem kapott megbízást a ter­det kiírására. 3. oldal Újabb Postabank­­milliárdok A Reorg Rt. szerint további pénzébe kerül az országnak a bank helyzetének meg­szilárdítása. 4. oldal Kovács Tamás nem vívódik Kovács Tamás technikai igazgató eredeti válogatá­si elvei dacára Király Haj­nalkát­ kihagyta a szöuli vívó-vb-re utazó női párbaj­­tőrcsapatból. 14. oldal A hét filmjei Jackie Ghant tőle­ meg­szokott akciódömpingbert, Robert­­ Duvaff, és J­ohn Travolta pedig egy drá­­maiatlan drámában látha­tó a héten a mozikba ke­­rülő új filmbemutatókban. 11. oldal Megszűnt a torlasz a horvát határszakaszon Kifizeti a zágrábi kormány a tartozásokat a parasztoknak Kétnapos kényszerpihenőt követően szerdán délután újra megindult a forga­lom a magyar-horvát határon. A járművek korábban azért vesztegeltek az átkelők előtt, mert a sztrájkoló horvát gazdák le­zárták az utakat. A horvát vezetés és a horvát földművesek képviselői közötti megállapodásnak köszönhetően a tiltako­zók szabaddá tettek minden fontosabb fő­útvonalat Szlavóniában. Az útblokádot szervező Horvát Parasztszövetség veze­tője a szerdai egyezség aláírását követő­en közölte: nyolc óra múltán semmi nyo­ma nem lesz megmozdulásuknak. OT^SZAVA-'efelszéplítas :­­ Horvátországbanr véget értt ** a A gazdák titaklozó ^oroja,: : ihiutáti •' az [ úttaloikodókat. szervező Sorsat * Paraszt-' szövetsége (HSS): -yezetője­­■ szerdán. megállapodást írt alá' a páé^ö^ázdásági Vm£. . miszterféT'-^-?jellemette az^ MTE A kormány elfogadta.. . hogy a búza kilónkénti fel­vásárlási ráérte OjQi'és: 1 kuná • köpött Mgyed.1. Az. Ivem Djíczkic étóe­lék'mé-' ^ógazdáságinainiszter/va-'. lamint Szsvqfi Kölar. HSS-­ elnök által, aláirt 'öregála­­podás­ szerint--a kormány vállalta,', hogy a legrövi­­­debb időn belül kifizetik a garezdániak azokat a­ tarto­­­­zásokat,amelyek 60­ nap­nál régebbiek, minden m­iás: tartozást, 60 manótébé­l A kötöánybaá téribélok szövetségm-közös kiizott'sá-; gokát.­­alakítanak■ á Tiázni' térnyelés • védelme érdeké­­beér-a­ mezőgazdasági-ter­­mények importjának, meg­felelő.meghatározása-^d^­kébéri a ;Tüágkereske'dffiái ; Szervezet (Y^Ö) szabályai-: 1 yal összhangban, ^egálla­podtak arról is, hogy­ közös bizottságok fogják: ellen- ' őrizni: ;az állam­i költségve­tésből folyósított összegek ,.át közvetítőktől .kijutnak-e; a termelőingf. si.­­ ; A HDS szombaton indí-:­ totta - ideg­y tiltakozó akció- ját, amelyben megbénította Horvátország északi részé-­ nek közúti forgalmát, vala­­m­int a szlovéniák ,a magyar és a boszniai határokon az átkelás. A blokádot­­teg­nap­ délután már ideiglene­­sen feloldotta a parasztszó­­. Vétség a Zladko Matesa miniszterelnökkel,folyta­tott tárgyalások után. (Folytatás a 6. oldalon) Folytatódó adóvita: a kormány nem nyúl hangyabolyba Járai Zsigmond pénzügyminiszter a kormánypártok gaz­dasági szakértőivel folytatott tegnapi megbeszélésén arról tájékoztatta a megjelenteket, hogy várhatóan a korábban előkészített adóreform-koncepció elemeinek csak elenyé­sző részét kívánja bevezetni a kormány. Az FKGP képvise­lője a megbeszélésen sérelmezte, hogy a pénzügyi tárca figyelmen kívül hagyta a kisgazdák módosító javaslatait. népszava-mtt , összeállítás ! A­­ kormány összességében : nem támogatta­­új­­ adóne­­­­mek jövő évi­ bevezetését - közölte Orbán Viktor a Magyar­ Rádiónak adott, szokásos szerda reggeli in­­­­terjújában. A kormányfő hangsúlyozta: idén olyan súlyos csapások érték a magyar­­gazdaságot, hogy inkább a biztonságra, a­ nyugalomra, a kiszámítha­tóságra és a terhek csök­­kerítésére kell "hegyezni a' hangsúlyt. A­­ miniszterel­nök biztosnak nevezte, hogy a földadót nem veze­tik be.­­Az ingatlanadó kapcsán igazságtalannak tartja az épület méretén és n­em ér­tékén alapuló jelenlegi rendszert. , Szavai szerint azonban akkora az'­ ellenál­lás, hogy ,,egyelőre''jobb ■ nem belenyúlni ebbe a habgyabolyba”­­­.­­ Nem­ nőnek az adóter­hek egyik társadalmi rén­­­tégnél sem jövőre.. Ebben gondolkodik a pénzügyi ■ tárca a kormányülést köve­tően - egyebek mellett ezt hangoztatta Járai Zsig­­­mond pénzügyminiszter szerdán sajtóbeszélgetésén, Budape­sten. . A pénzügyi tárca most azt fontolgatja,­­ hogy a személyi jövedelem­­­­adót illetően jövőre. Vagy , enyhén csökkenjenek a mostani kulcsok, vagy kis­mértékben megemelkedje­­n­nek a sávhatárok. (Folytatás a 2 ol­dalon) Koncentrálódó szerencsejáték-ipar Lobbyérdeket sejtenek az üzemeltetők a pénzügy terveinek hátterében Tizedére csökkentené a Pénzügyminisztérium a pénz­nyerő automatákat üzemel­tető társaságok számát, s jelentősen növelné ezen vállalkozók adóterhelését. A szerencsejáték-törvény tervezett változtatása nyo­mán nagyobb, tőkeerő­sebb cégek vennék át a pénznyerő gépek működte­tési jogát. Az üzemeltetők lobbyérdeket sejtenek a módosítás hátterében. Fadgyas Gábor NÉPSZAVA Jelentősen csökkentené a Pénzügyminisztérium a pénznyerő automaták és a szerencsejáték-iparban dolgozó cégek számát. A minisztériumban tartott tegnapi megbeszélés során a tárca képviselői legújabb * elképzeléseiket tárták a Magyar Szerencsejáték­szövetség (MSZSZ) elé. A* ’ találkozó tényét a PM-ben­­ kérdésünkre megerősítet­ték, a további felvilágosí­tástól azonban elzárkóztak. Az újabb koncepció el­veti a korábban bevezetni tervezett (legalább 100 millió forintos) koncessziós díj gondolatát, valamint­ megbukott a társaságok számának 1500-ról 21-re való korlátozásáról szóló elképzelés is - értesültünk Balatonfüredi Sándortól, a szövetség főtitkárától. (Folytatás a 3. oldalon) Működtetési engedélyt csak az ötven-száz millió forintos alaptőkéjű társaságok kaphatnának, a pi­aci résztvevők száma pedig 100-200-ra csökkenne Gy. Balázs Béla felvétele Gógl Árpád az egészségügy pénzügyeiről A jövő­ évi költségvetésben kevés az esély arra, hogy lé­nyegesen több pénzhez jus­son az egészségügy - ál­lja Gógl Árpád miniszter la­punknak adott interjújában. A leggyorsabban, akkor te­het szert többletforrásra az ágazat, ha a különböző fog­­lalkozási csoportoknak k­­egészítő biztosítási csom­a­­got kínál, amelynek tartal­maznia kell az elmaradt bértartozások fedezetét. (írásunk a 6. oldalon) Mégis menesztik a vezérkar vezetőit Lapunk úgy értesült, hogy a honvédelmi tárca veze­tői nem várnak szeptemberig Végh Ferenc vezérezre­des, vezérkari főnök és helyettese, Hollósi Nándor al­tábornagy leváltásával. Kormányzati körökből szer­zett információnk szerint Hollósival tegnap délután folytatott megbeszélést Szabó János honvédelmi mi­niszter, Véghgel pedig Orbán Viktor miniszterelnök megbízásából ma tárgyal Póda Jenő, a Miniszterelnö­ki Hivatal helyettes államtitkára. Végh annyit mondott lapunknak: „Emelt fővel fogok távozni.” NÉPSZAVA-információ Hollósi Nándorral tegnap Szabó­­ János honvédelmi miniszter ismertette a le­váltás körülményeit. Az al-­­tábornagytól szerettük vol­na megkérdezni, miben álla­podott meg a miniszterrel, de Hollósi tegnap elérhe­tetlen­ volt., Vélhetően ah­hoz tartotta magát­ altábor-. hek, amit nemrégiben, egyik nyilatkozatában is kifejtett: távozásánál a kö­zös megegyezés szóba sepp jöhet. (Ezt'­a megoldást egyébként a minisztérium . Vezetése , szorgalmazták Hollósi azt kívánja elérni, hogy­­felmentését' és 39 nap munkavégzést követően ' hat hónapig teljes bérrel a felmentési idejét tölthesse.­­Értesüléseink szerint Végh Ferenccel, a Magyar Honvédség parancsnoká­val, vezérkari főnökkel a kormányfő megbízásából ma ül le tárgyalni Póda Jenő, a nemzetbiztonsági, és védelmi koordináció- s­ért­ felelős politikai ár!híg­­y titkár­helyettese. A hírt Póda nem cáfolta, de az ajánlatcsomag, tartalmá­ról nem kívánt beszélni. Mindössze annyit mon­­dot: „Európai megoldás­ra törekszünk. ”fi­a. vezérezredes, ugyan­­csak elzárkózott attól, hogy immáron biztossá vált me­­nesztését kommentálja. Ar­ról sem Mvárijt, beszélni, hogy milyen feladattal bíz­zák meg, és azt sem, elfo­­gadjfke, CsjupejTi zölt: „Minden kijelentése^ mért, és cselekédjE|teifí®í' vállalom • a felelőss^ezt |s emelt­ foga fogok távozni.” .(Folytatás 13. oldalon) Hollósi Nándorral már ismer­tették a leváltás részleteit Lassuló gazdasági növekedés Bár az első negyedév 3,3 százalékos GDP-növekedé­­se a kormányzati várakozásoknál alacsonyabb, de Európában még mindig dinamikus gazdasági fejlő­désnek számít. Járai Zsigmond pénzügyminiszter szerint éppen ezért a számok nem kérdőjelezik meg az év végére prognosztizált 4-5 százalékos gazdasági növekedést. Nem nyilatkoztak viszont ilyen optimis­tán a kutatók, szerintük a kormányzati előrejelzés nem más, mint vágyálom. Szabó­ Brigitta NÉPSZAVA A GKI Gazdaságkutató Rt. már az első - idei évre vo­natkozó - előrejelzésében azt prognosztizálta, hogy 1999-ben 3,5 százalék kö­rül alakul, a GDP (bruttó hazai­­tennék), és lényegé­ben ezt igazolja a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) tegnap nyilvánosságra ho­zott jelentésének száma is - nyilatkozta lapunknak Hegedűs Miklós, a GKI ügyvezető igazgatója. (Ak­koriban két változatot ké­szített az intézet, és úgy tű­nik, hogy a pesszimista prognózis az igazi.) Már az első negyedéves adatok mutatják,,­­hogy a kor­mányzat várakozásai nem valósulhatnak meg. Az év egészében ,tehát előrelát­hatóan a vártnál 1-1,5 szá­zalékkal lesz kisebb a gaz­dasági növekedés.. .Ebben az esetben pedig azoknak lesz­ igazuk, akik már hó­napok óta arról beszélnek, hogy 1999-ben meg­­ sem közelíti a négy százalékot a GDP emelkedése. Az első negyedévről azonban nem lehet biztos következtetéseket levonni, hiszen sok bizonytalan té­nyező játszik közre a fo­lyamatok alakulásában. Ami biztos, a költségvetés hiányának növekedését -ami az első fél évben elér­heti a teljes évre előirány­zott összeget - éppen az alacsonyabb gazdasági növekedés okozta. Bár még nem igazán érezhető, de a magyar gazdaság­­tel­jesítményét károsan befo­lyásolják a mezőgazdasági problémák. Nemcsak a természeti csapások, ha­nem a külső piac alakulása és az erőszakos gazdaság­­politika is segíti az ágazat mélyrepülését. Idén való­színűleg nem várható pozi­tív változás. Biztató azon­ban, hogy a multik irányí­totta feldolgozó-, autó- és számítástechnikai ipar vi­szonylag, jól teljesít, és ez némileg ellensúlyozhatja a mezőgazdasági kieséseket. Összességében a lakosság és a vállalkozások körében pesszimista a hangulati A második fél évben a GDP eléri a­ mélypontot, az év végére azonban tel­jesíthető a 3,5 százalékos gazdasági növekedés - mondta Hegedűs Miklós. Minden azon múlik, hogy a gazdaságirányítók tu­domásul veszik-e a ked­vezőtlen tényezőket. Bár jelenleg a külgazdasági környezet nem segíti a magyar gazdaságot, a má­sodik fél évben már sok­kal jobb lehetőségek mu­tatkoznak. (Folytatás a 4. oldalon) Kövér szerint hamisítottak az iratok NÉPS^AYÁ-információ Az' újs^^k. megfigyelésével [ kapcsolat hazaitított; tit-;­kosszblg^aji dokummtumról­­egyértel­űiért kiderült, hogy: azt; neiv:A Nem­zetbaizton­sági Hivatalban. (]N®H)'készítették -tudtuk meg D^étér'Eröm­­től, a polgári nemzetbiztonsá­gi szolgalarkat irányító tárca nélküli miniszter politikai ál­­lamtitkártól. Az ügyről teg­nap négyszemközt tárgyalt­ Kövér László tárca nélküli miniszter és Keleti György, a parlament­­ nemzetbiztonsági bizottságának elnöke is.­ Kö­vér megígérte, ha a vizsgálat befejeződik, tájékoztatják a nemzetbiztonsági bizottságot annak eredményéről. A Nemzetbiztonsági Hi­vatal (NBH) rövid időn be­lü feljelentést tesz ismeret­len tettes ellen, mivel egyér­telműen megállapítható, hogy közönséges hamisítvá­nyok a Népszabadsághoz és a Népszavához a m­últ­ héten eljuttatott, a Nemzetbizton­sági Hivatalban készült do­kumentumok látszatát kel­­tő iratok - tájékoztatta Sza­bó Gábor, a polgári tit­kosszolgálatokat irányító tárca nélküli miniszter hi­vatalának vezetője szerdán, közleményben az MTI-t. A Nemzetbiztonsági Hi­vatal jogi szakértőinek ál­láspontja szerint az eddigi­vizsgálatok alapján - töb­bek között - felmerülhet a rémhírterjesztés, az állam­­titoksértés, a közokirat-ha­misítás, a jogosulatlan adatkezelés és a különleges adatokkal való visszaélés gyanúja. (Folytatás a 2. oldalon)

Next