Népszava, 1999. augusztus (127. évfolyam, 178–202. sz.)

1999-08-10 / 185. szám

NÉPSZAVA Tragédia a Pepsi Szigeten Lezuhant a körhinta két kabinja, egy fiatal életveszélyesen, többen könnyebben megsebesültek Tegnap hajnali fél kettőkor eddig tisztázatlan okok miatt leszakadt a Pepsi Szigeten üzemelő körhinta két egymáshoz láncolt ka­binja. A balesetben öten sérültek meg, és az egyi­kük állapota a műtét elle­nére is válságos. Ketten súlyos és ketten könnyebb sérüléseket szenvedtek. NÉPSZAVA-információ A körhintát négy éve gyár­tották és utoljára a Buda­pesti Műszaki Egyetem szakemberei ellenőrizték ez év április 30-án. Akkor az ellenőrök mindent rend­ben találtak a szerkezeten. Dr. Bonifert György, a Fő­városi Munkabiztonsági és Munkavédelmi Felügyelő­ség helyettes vezetője kér­désünkre elmondta, fel­ügyelőségük csupán mun­kabalesetekkel, tehát mun­kavégzés közben történt sérülésekkel foglalkozik, ennek ellenére két munka­társuk haladéktalanul a szigetre sietett. A felügye­lők első megállapítása sze­rint anyagfáradás okozta a súlyos sérülésekkel járó balesetet. Feltehetően nem látható, belülről induló korrodáció miatt tört el a hintát tartó vasszál. A fel­ügyelők a műszaki szakér­tői vizsgálat idejére felfüg­gesztették a berendezés működését. A sérült szer­kezet ugyanis most már a kezelőket is veszélyezteti. Braun Róbert, a Pepsi Sziget sajtóreferense la­punknak elmondta, hogy a körhinta a híres Stumpf család tulajdonát képezi a területen működő három másik géppel együtt. A csa­lád bérleti díj fejében üze­meltethette gépeit, és a szerződésben őket terheli a működtetéshez szükséges engedélyek beszerzésének kötelezettsége. A körhinta üzemeltetéséhez a család rendelkezett a szükséges engedélyekkel. Hajek Sándorn, a DL Ke­rületi Rendőr-kapitányság vizsgálati osztályvezetője úgy nyilatkozott, hogy csak az elsődleges vizsgálatokon vannak túl, és nem lehet pontosan meghatározni a baleset okát. Az osztályve­zető asszony elmondta, hogy a kabinokat tartó fém­szálakon fáradásos törésre utaló nyomokat fedeztek fel, de szakértői vizsgálat­nak kell alátámasztani a feltételezést. Mint megtud­tuk, az egyetem áprilisi vizsgálati jegyzőkönyvében kérték, hogy az üzemelő pó­tolja a terhelésipróba- jegy­zőkönyvet és az időleges munkálatok listáját. A vál­lalkozó mindezeknek ele­get tett. Lapunk arról értesült, hogy Magyarországon nincs hasonló berendezé­sek gyártására szakosodott cég. A mutatványosok gé­peiket képek alapján laka­tosokkal készíttetik el. Az engedélyek kiadása körül kaotikus állapotok ural­kodnak, és gyakran csak pénzkérdés az üzemeltetés­hez nélkülözhetetlen ok­mányok beszerzése. Az engedélyek ellenőrzé­se sem szabályozott, így a bekövetkezett balesetek az üzemeltetőt terhelik. A Pepsi Sziget sajtóreferense elmondta még, hogy a vál­lalkozóval kötött szerző­désben a kötelező biztosí­tás kötése feltételként sze­repel. A vállalkozó rendel­kezik biztosítással és a kár­térítés garantált. Mint megtudtuk, a vál­ságos állapotban lévő fia­talember életveszélyes agyi sérülései miatt az Uzsoki Kórházból az amerikai úti idegsebé­szetre szállították. A baleset során egy fiatal életveszélyes sérülést szenvedett, s valószínűleg már soha nem épülhet fel teljesen NÉPSZAVA-fotó Napfogyatkozás miatt zárva A látvány okozta szemkárosodás nem számít üzemi balesetnek Napfogyatkozás ideje alatt zárva­­ egyre több ilyen táblát függesztenek ki az országban a bankok, pos­tahivatalok, boltok bejáratára. A szerda déli sötét­ség három órájában sok helyen elmaradnak a műté­tek, leáll a tömegközlekedés. Holubár Zita, Tenczer Gábor NÉPSZAVA A pénzintézetek többsége ideiglenesen bezár augusz­tus 11-én, a napfogyatko­zás idején, így az OTP Kommunikációs Osztályán megtudtuk, hogy fiókjaik túlnyomó többségét szer­dán 11 és 14 óra között be­zárják. A K & H Bank 128 fiókjából azt a 48-at zárja be erre az időre, amelyek a teljes napfogyatkozás sáv­ Az Oktatási Minisztérium felhívása Az Oktatási Miniszté­rium felhívja a gyer­mek- és ifjúsági táborok vezetőinek, illetve az ott dolgozó pedagógusok fi­gyelmét, hogy az au­gusztus 11-i napfogyat­kozáskor fordítsanak különös figyelmet arra, hogy a táborozó gyere­kek csak megfelelő vé­dőeszközzel tekintsék meg a ritka természeti jelenséget. A körülte­kintő eljárást indokolja, hogy a napfogyatkozás szabad szemmel vagy nem megfelelő védőesz­közzel történő megfi­gyelése maradandó lá­táskárosodást okozhat. lába eső településeken vannak. A Magyar Posta hivatalai szintén az ebbe a sávba tartozó települése­ken szüneteltetik működé­süket 12 óra 30 perc és 14 óra 30 perc között. Szegeden elsősorban pszichikai okokból füg­gesztik fel a műtéteket a napfogyatkozás idejére. Mint dr. Nárai György, a szegedi kórház főigazgató­ja elmondta, nem akarják provokálni a babonás em­bereket, nehogy később a napfogyatkozásra fogják, ha nem sikerült valami. A kórház pszichiátriai osztá­lyát lezárják, elsötétítik, a betegek csak tévén nézhe­tik a látványosságot. Szombathelyen is csök­kentik a műtétek számát, de itt azért, hogy a jelenség miatt megnövekvő balese­tek ellátására legyen kapa­citás. Dr. Kovács Katalin, a városi kórház főigazga­tó-helyettese úgy nyilatko­zott, hogy a csúszás főleg a szív- és érrendszeri műté­teket érinti a várható fronthatás miatt. Szegeden a napfogyat­kozás idejére teljesen megáll a közlekedés. A Szegedi Közlekedési Tár­saság igazgatója, Nemes László elmondta, védő­­szemüveget nem adnak vezetőiknek, a járatokon lévő sötétítőket, napellen-Elég a figyelmeztetés A napfogyatkozás miat­ti szemkárosodás a munkáltatók többségé­nél nem üzemi baleset, ám még ha kivételesen, a munka sajátos jellege folytán ennek minősül­ne, nem valószínű, hogy a munkáltató felelős­séggel tartozik - mond­ta dr. Kollonay Csilla munkajogász. Felelős­séget akkor lehetne megállapítani, ha a bal­eset a vállalkozás mű­ködési körén belül esne, vagy ha a munkáltató nem tett meg mindent az elhárítása érdeké­ben. Mivel a munkálta­tók többségénél az al­kalmazottaknak nem az a dolguk, hogy a napba nézzenek, így a mun­káltató mentesül a fele­lősség alól, ha figyel­meztet - akár egy hir­detmény útján - a ve­szélyre.­zőket javasolják védekezé­sül. A Tisza Volán is leál­lítja buszait. Mező István forgalmi igazgató arról tá­jékoztatott, hogy a mun­kát 5 percig szüneteltetik. Sofőrjeiket ők is csupán tanáccsal látják el, védő­szemüveget nem adnak. Az utasokat a hangosbe­mondón keresztül figyel­meztetik a veszélyre. A siófoki önkormányzat körlevélben hívta fel a te­rületén működő boltosok figyelmét, hogy boltjuk és árukészletük védelmében zárjanak be erre az időre. Több üzleten, így a Sió Áruházon már tegnap megjelent a Napfogyatko­zás miatt zárva feliratú tábla. A nagyobb üzemekben nem tartanak szünetet a napfogyatkozás miatt. A Győri Rábánál elmondták, hogy a munkásoknak dol­gozniuk kell a látványos­ság ideje alatt is. Bezár a BÁT, működik a BÉT A Budapesti Árutőzsde (BÁT) Tőzsdetanácsa úgy hatá­rozott, hogy augusztus 11-re, szerdára, a napfogyatko­zás idejére tőzsdei szünnapot rendel el - közölte a BÁT a Magyar Tőkepiac hétfői számában. Az MTI érdeklődésére a Budapesti Értéktőzsde úgy tájékoztatott, hogy a kereskedelem az értéktőzsdén a napfogyatkozás alatt nem szünetel. Néhány értéktőzsdei brókercég viszont üzemszünetet rendelt el a napfogyatkozás idejére, egyes tőzsdetagok pedig egész nap ügyfélfogadási szünetet tartanak. KRÓNIKA 1999. AUGUSZTUS 10., KEDD 13 Tardonán három métert csúszott a hegy Tardonán, a bükki hegyek között fekvő 1200 lelkes te­lepülésen a júliusi esőzések hatására a hegyközi Holló­házához hasonlóan csúszni kezdett a hegyoldal. A Rá­kóczi utcában egy stabil kőalapokra épült téglaház hétfőre összedőlt, lakóját, egy idős asszonyt már ko­rábban kiköltöztették. A használhatatlanná vált épületen kívül a falu tájhá­zán szintén komoly repedé­sek keletkeztek, és az ösz­­szedőlés veszélye fenyegeti. További,, a domboldalon álló három épületen is hosszanti irányú repedések jelentek meg. Ugyancsak megrongálódtak az utak és a járdák, továbbá kidőlt több betonkerítés. A hatalmas árkok és re­pedések a domboldalon és a kertekben a július­ 10-i hatalmas esőzést követően kezdtek keletkezni. A domboldal egy hónap alatt csaknem 3 métert csúszott a lakott völgy irányába. A végleges szakértői vizsgálat eredményei még nem állnak rendelkezésre. A becslések szerint mint­egy 10 millió forintra len­ne szüksége az önkor­mányzatnak a domboldal továbbcsúszását megaka­dályozó támfal elkészíté­sére és az utakban kelet­kezett károk kijavítására. MTV 1­6.00 szabad­ság tér 9.00 Bor és hatalom 9.30 Szün­idei matiné 10.55 Thalassa - A tenger magazinja 11.30 A homok titkai 12.30 Szerelmek Saint-Tropez­­ban 13.25 Srpski­ekran 13.50 Unser Bildschirm 14.25 A pam­pák királya 15.20 Kincsestvár 16.25 Kormányváró 16.55 Szív­tipró gimi 18.00 Katolikus kró­nika 18.20 Maradj velünk! 18.35 Gyerekeknek 18.50 Rabszolga­sors 19.30 Híradó, Sporthírek 20.00 Elképesztő övezet 20.45 Kérem a következőt! 21.00 Te­­lemázli 21.25 Família Kft. 22.00 Aktuális 22.20 Kenósorsolás 22.25 Világkép 23.00 Kir Royal 0.05 Képújság MTV 2­­6.00 Szabadság tér 9.05 Aktuális 9.30 Kincsestár 11.00 Gyermekbarát 12.00 Szomszédok 12.35 Híradó 13.00 Tévémagiszter 14.00 Szünidőre 15.30 Délutáni mozi 17.05 Ci­gány Magazin 17.30 Domovina 17.55 Nyolc évszak 19.05 Év­gyűrűk 19.35 Mesetár 20.00 Hír­adó, Sporthírek 20.30 A sámán­kutató 21.25 A néma szemtanú 22.05 Önarckép 23.00 Mélyvíz DUNA TV 5.30 Virradóra 9.00 Reggeli muzsika 9.15 Nyári matiné 10.00 Forrásvidék 10.30 Héthatár 11.00 Napfogyatkozás 11.55 Vers 12.05 Lapozó 12.20 Esti kérdés 12.30 Fórum 13.10 Tükör 13.40 Amiről a kövek me­sélnek 14.00 Himalája 14.35 Ba­karuhában 16.05 Tele-enciklo­­pédia 16.25 Heuréka! Megtalál­tam! 17.00 A titkos küldetés 17.25 Mese 18.00 Híradó 18.20 Helikon 18.35 A fáraó 20.05 Szavak zenéje 20.10 Gazdakör 20.40 Esti kérdés 21.00 Híradó 21.25 Sportpercek 21.40 A csil­lagok szerelmese 23.15 Híradó 23.25 Vers 23.35 Fejezetek a ma­gyar film történetéből TV2 5.50 Faluvilág 6.00 Reg­geli kiadás 7.00 Jó reggelt, Magyaror­szág! - Élő közvetítés 7-10 óráig a Siófoki Beach House­­ról Szilágyi Jánossal. - Éb­redjen egy világvége koktél­lal! - A rendőrök is sötétben tapogatóznak az elvetemült, fekete álarcos bűnözők után? - A siófoki programszervezők csodára várnak, de legalább arra, hogy aranyeső hull majd az égből az Aranypart­ra. - A Csillagkonyha ínyenc­ségei, Fenyő Miki rémláto­mása és az égre bámuló sió­foki százezrek. Telefonszám: 266-3282, 266-3351 (orvos), 9.00 tv2 matiné 10.00 Délelőtt a tv2-vel 11.50 A nagy hazardőr 13.40 Stefanie 14.45 Gazdagok és szépek 15.10 Baywatch 16.00 Sunset Beach 16.45 Kassandra 17.40 Luz Maria 18.30 Tények 19.00 Szerencsekerék 19.30 Ma­rimar 19.55 Xena 20.50 Időzsaru 21.45 Jó estét, Magyarország! 22.30 Szép új világ extra 0.05 A tudás titkai 0.30 Vers éjfél után RTL Klub 6.30 Reggeli 9.10-12.57 Ismétlések 13.00 Hí­rek 13.10 Élettér 13.20 Recept­klub 13.30 Televásár 14.00 Klipklub 14.25 Rajzfilmklub 15.10 Az első csók 15.40 Második csók 16.10 Sliders 17.05 Time Trax - Hajsza az időn át 17.55 Paula és Paulina 18.45 Híradó 19.15 Fókusz 19.50 Az igazság-p osztó 20.45 Gátástalanul 22.25 Híradó, időjárás 22.40 Pusszan­­talak, drágám! 23.10 MMM 0.10 Fókusz 0.40 Divatklip TV3 5.50 Nap-kelte 9.05 Di­nasztia 11.20 Video Hits No. 1 15.30 Közvetlen ajánlat 16.00 Chicago Hope 16.45 Beverly Hills 90210 17.35 Rendőr-aka­démia 18.30 Hír3 19.00 Egy rém rendes család 19.30 Anya csak egy van 20.00 Testőrbőrben 21.55 Agyrém 23.40 Murphy Brown 0.05 Hír3 KOSSUTH RÁDIÓ 4.30 Reg­geli Krónika 9.00 és minden óra­kor: Hírek, időjárás 9.04 Nap­közben 11.04 Loewe zenés játé­kaiból 11.35 Egressy Gábor tö­rökországi naplója 8. 12.00 Déli Krónika 12.40 Ki nyer ma? 12.50 Törvénykönyv 13.05 Vendég a háznál 13.20 Magyar földön is szolgáló szentek 13.30 Tanúim lesztek! 14.04 Klasszikusok mindenkinek 14.35 Irodalmi fi­gyelő 15.06 Hozam 15.30 Világs­túdió 16.00 Délutáni Krónika 16.25 Radar 17.05 Magyaror­szágról jövök 17.25 A Szabó csa­lád 18.00 Esti Krónika 19.00 Hí­rek. Időjárás 19.05 Sportvilág 19.30 Jó éjszakát, gyerekek! 19.43 „...függetlenségi harcunk utolsó lehelete” 7. 20.04 Tánc­házvilág 20.30 Határok nélkül 20.50 Beszélni nehéz 21.04 Rész­letek Andrew Lloyd Webber ze­nés játékaiból 21.25 Markos György énekel 22.00 Késő esti Krónika 22.30 Tér-idő 23.04 Le­mezmúzeum 0.10 Himnusz PETŐFI RÁDIÓ 4.33 Hajnali dallamok 6.03 Kívánságreggel 8.45 Sportreggel 9.00 Petőfi-dél­­előtt 12.00 Jó ebédhez szól a nó­ta 13.00 Verkli 14.00 Csúcsfor­galom 17.00 Háztól házig 18.01 Kölyökrádió 18.30 Gordiusz-já­­ték­tér 19.04 Unikum 20.00 Ze­neközelben a hallgató 21.04 Krúdy Kálmán csínytevései 21.44 Zene 22.00 Tangó 22.30 Egy arc 23.00 Hírpecek 23.15 Korzó 0.00-4.24 Éjfél után TELEVÍZIÓ- ÉS RÁDIÓMŰSOR Orosz csodafegyver Ki tudja, miért, egyre harapósabbak lettek a szevasz­­topoli kutyák: az idei év első hét hónapjában több mint nyolcszázan fordultak a krími város járványügyi inté­zetéhez kutyaharapás miatt. A szevasztopoli ebszakér­tők azt tanácsolják a polgároknak, hogy használjanak vízipisztolyt a kóbor kutyák ellen, mivel vízzel gyakor­latilag bármely kutyát el lehet riasztani. Meg nem erő­sített híreink szerint nemsokára megkezdődik a sze­vasztopoli utcák népének felvízifegyverzése. A rend­őrök és a katonák hallgatva a kor szavára, leadják a pisztolyukat, és szolgálati vízipuskával lépnek harcba a veszélyes állatok ellen. A szakemberek egyelőre meg­osztottak abban a kérdésben, hogy a korábbi koszos kutyák vagy a tiszta ebek új nemzedékének harapása fáj-e jobban. I­pa­r Ideiglenes határnyitás két helyen. Körösnagy­­harsánynál augusztus 14- én, Dombegyházánál pe­dig augusztus 20-án nyí­lik meg ideiglenesen egy napra a magyar-román országhatár. Körösnagy­­harsány és Körösszeg (Cheresig) között augusz­tus 14-én, szombaton, magyar idő szerint reggel nyolctól este nyolcig lesz nyitva az alkalmi határ­­állomás. Dombegyháza és Kisvarjas (Variasu Mic) között augusztus 20-án, pénteken ugyanebben az időben tart majd nyitva az ideiglenes átkelőhely. Az illetékes magyar, illet­ve román vám- és határ­őrizeti szervek egyetérté­sével sorra kerülő két au­gusztusi délkeleti ideigle­nes határnyitás a gyalo­gosan, a kerékpárrral, a motorkerékpárral közle­kedő, valamint a sze­mélygépkocsival utazó magyar s román állam­polgárok számára teszi lehetővé az alkalmi átke­lő használatát. • Fülöp-szigeteki áradá­sok - 131 halott. Száz­harmincegyre emelkedett a Fülöp-szigeteken a múlt heti heves esőzése­ket követő áradások és földcsuszamlások halálos áldozatainak száma. A hétfőn nyilvánosságra hozott első hivatalos mérleg szerint 32 személy megsebesült, sokan el­tűntek. Manila Antipolo külvárosában, ahol szer­dára virradóra sárlavina zúdult egy lakótömbre, katonák kutatnak a ha­lottak után. Eddig 48 holttestet találtak meg, s még feltehetően legalább harmincan lehetnek a ro­mok alatt. A mentőcsa­patok már nem remény­kednek abban, hogy túl­élőkre bukkannak. • Ellopták Krisztus lába­­nyomát. Betörők kifosz­tották a híres római Szent Sebestyén templo­mot, és elvitték belőle egyebek közt azt a követ, amely a hagyomány sze­rint Krisztus lába nyomát őrzi. A Quo Vadis-követ azonban útközben eldob­ták, valószínűleg mint számukra értéktelen bal­lasztot. A rablók maguk­kal vittek két XVII. szá­zadi festményt, Péter és Pál szentek ugyanebből a korból való fa mellszob­rát, az ezeket tartó két márványoszlopot, egy XVIII. századi hatalmas diófaszekrényt és az ereklyetartót, amelyben a krisztusi láblenyomat eredetijét őrizték. Az „eredetit” Róma Szent Sebestyén bazilika erek­lyetartójában zárták el. NÉPSZAVA BARÁTSÁG KLUB Szőlő és narancsszüret Bécsbe városnézésre au­gusztus 14-én, a Kőbányai Sörgyárba 17-én, Ópusz­taszerre és a debreceni vi­­rágkarneválra 20-án, Bur­­genlandba és Aggtelekre 21-én invitálunk 2900 és 3300 forintért. Görögországba a tízna­pos üdülésre már csak szeptemberre van he­lyünk. Jó előre jelezzük, október végén ez évben is megszervezzük olajbogyó­szüretünket, november elején pedig újdonsággal rukkolunk elő, peloponné­­szoszi körutazást szerve­zünk, melybe egy narancs­szüretet is beiktattunk. Bővebb felvilágosítás a klubban. Szintén jó előre jelezzük, ez évben is lesz szeptemberben a monori hegyen szőlőszüret. Értesítjük kedves klub­tagjainkat, hogy augusz­tusban nem tartunk klub­napot, viszont szeptember 18-án minden érdeklődőt szeretettel várunk. Lesz tánc, tombola, finom va­csora, jókedv. Címünk: 1055 Budapest, Fálk Mik­sa u. 7. Telefonszámunk: 332-7332, 311-2656. Szerdán is Nap-kelte 5.50 és 9.00 között a Tv3-on - Mégiscsak igazi a nem igazi Traubi? - Az MLSZ-közgyűlés után Kereszttűzben: Deutsch Tamás ifjúsági és sportminiszter. - Mi nem tetszett a Munkáspártnak Berecz János Nap-keltés nyilatko­zatában? - Mégis a Ganz-telepen épül fel az új Nemzeti? - Megbi­lincselve haldoklik a gyanúsított. A Beszélőben: dr. Koppány Ta­más és Sután Gabriella egy első hallásra hihetetlennek tűnő eset ürügyén. - A Nap-showban Lakat T. Károly vendége: Huszárik Kata - Lehet, hogy Ajka mégis meghátrál a Mól veszélyes hulla­déka ügyében? Telefonszám az adás idején: 251-0519.

Next