Népszava, 1999. szeptember (127. évfolyam, 203–228. sz.)

1999-09-01 / 203. szám

16 OLDAL ÁRA: 52 FORINT 127. ÉVFOLYAM, 203. SZÁM 1999. SZEPTEMBER 1., SZERDA A vezető részvények napi mozgása: B.Chem 7 000 Ft O-2,7% Matáv 1 467 Ft -1,0% Mal 6190 Ft O +1,1% OTP 11 025 Ft +0,4% Richter 12 055 Ft O-1,4% TVK 3 735 Ft -IPP -3,7% Tőzsdehírek 4. oldal ALAPÍTVA 1873-BAN 9­9­2­0­3 Kék lámpa és sziréna hasz­nálatára jogosító engedél­lyel rendelkezett az a Mer­cedes, amelyre vasárnap éjjel rálőttek Budakalász közelében. 3. oldal 9 770237 378036 Kék lámpát találtak a Mercedesben Adósságcsökkentés privatizációval Nehezen indult Magyaror­szágon a privatizáció, hosszú ideig nem volt vi­lágos, mit akar a minden­kori kormány, de az elsőd­leges szempont mindig is az államadósság csök­kentése volt. Ennek ren­delték alá a vagyon érté­kesítését. 5. oldal Filmfesztivál Velencében Ma kezdődik Velencében az 56. Nemzetközi Film­­fesztivál, melyen tizenkét napig újra a filmeké lesz a főszerep. Alberto Barbe­­ra, a fesztivál új igazgató­ja százhúsz filmet hívott meg a Lidóra, köztük egy magyar első filmes rende­ző alkotását is. 11. oldal Kreatin, a sportolók csodaszere Nem dopping, de hatása vetekszik a leghatéko­nyabb izomnövelő szere­kével, és teljesen kivált­hatja a tiltott anabolikus szteroidokat, például a nerobolt. 14. oldal Orbán elfogadta bizalmi embere, Simicska Lajos lemondását Lemondott Simicska Lajos, az Adó- és Pénzügyi Ellenőr­zési Hivatal (APEH) elnöke. Szűkszavú nyilatkozatában az ellene irányuló politikai támadásokkal és a családjá­ban történt halálesetekkel indokolta lépését. Utódjává ré­gi munkatársát, Vida Ildikót nevezték ki, aki eddig az álta­lános alelnök-helyettesi posztot töltötte be. Az ellenzéki pártok képviselői üdvözölték a lépést, szerintük Simics­ka tisztázatlan üzleti ügyei miatt eddig sem tölthette vol­na be ezt a különösen fontos posztot. Simicska Lajos a Fidesz legszűkebb vezérkarához tartozott, személyes jó kapcsolatot ápolt a miniszterelnökkel, aki eddig minden támadás ellenére kitartott mellette. NÉPSZAVA-összeállítás Tegnap lemondott Simics­ka Lajos, az APEH elnöke. Döntésének indokát Boró­kai Gábor kormányszóvivő tolmácsolta, aki a tegnapi kormányülés után tartott tájékoztatón elmondta: Si­micska a családi életében történt tragikus esemé­nyek és a kinevezése óta tartó folyamatos politikai támadások miatt kimerült, és nem tudja tovább fele­lősségteljesen ellátni fel­adatát. Közvetlenül a beje­lentés után kihívták a te­remből a szóvivőt, aki az Orbán Viktor miniszterel­nökkel folytatott rövid te­lefonbeszélgetés után azt is közölte: a kormányfő és a pénzügyminiszter elfogad­ta Simicska lemondását, és az APEH-elnöki posztra szeptember 1-jei hatállyal Vida Ildikót, az APEH ko­rábbi elnökhelyettesét kér­ték fel. Borókai hozzátette azt is: a pénzügyminiszter elégedett volt Simicska munkájával, és sajnálja, hogy nem bírta tovább az idegi megpróbáltatásokat. A szóvivőtől megtudtuk, hogy Simicska hétfő este - vagyis aznap, amikor a Napi Magyarország című napilapban megjelent az a nyilatkozata, amelyben az ellenzéknek címezve azt mondta: „az elmúlt három hónapban megöltétek az apámat, az apósomat, az Úristen irgalmazzon nék­­tek!” - felhívta telefonon a miniszterelnököt, és teg­napra találkozót kért, amelyen a pénzügymi­niszter is jelen volt. Itt je­lentette be lemondási szándékát. A nyilatkozat­tal Simicska lemondása annyiban függ össze, mondta Borókai, hogy a nyilatkozat következmé­nye volt annak a lelkiálla­potnak, amelyre Simicska lemondásának megindok­­lásakor hivatkozott. Arra a kérdésünkre, hogy a mi­niszterelnök felszólítot­­ta-e Simicskát a lemon­dásra, Borókai azt mond­ta: nem volt szükség a fel­szólításra. Távozását a nyilvánosság előtt Simicska Lajos nem kívánta indokolni, szóvivő­je útján mindössze egy hétsoros írásbeli nyilatko­zatot tett, amelyben közöl­te: abban reménykedett, hogy a kinevezése óta tartó zaklatások megszűnnek, de ez nem következett be. (Folytatás a 6. oldalon) Simicska Lajos lemondását a kormányfő és a pénzügyminiszter elfogadta. Már tegnap kinevezték az APEH új elnökét, Vida Ildikót, aki eddig alelnökként dolgozott Simicska mellett Demecs Zsolt felvétele Pontatlan adatok a VIP-listán Az érintett államtitkárokat felszólították, fizessék vissza a hitelt Stumpf István, a Miniszterelnöki Hivatalt irányító miniszter már korábban felszólítot­ta a Miniszterelnöki Hivatal két államtitká­rát, hogy fizessék vissza a Postabanktól kapott VIP-hiteleket. A kormány ennél töb­bet nem kíván tenni az ügyben. A Világgaz­daságban megjelent lista szereplői közül többen a bankhoz fordultak, hogy igazolást kérjenek a pénzintézettől arról, nem vettek fel VIP-hitelt, mások pedig pontos adatokat kértek. A Világgazdaság szerkesztőségét még nem kereste meg a rendőrség. NÉPSZAVA-összeállítás A több mint háromszáz fős VIP-lista megjelenése után az érintettek közül sokan megkeresték a Pos­tabankot. Egy részük iga­zolást kér arról, hogy nem ők szerepelnek a Világgaz­daságban megjelent név­sorban. A névazonosság mellett sokan kifogásol­ják, pontatlan, többnyire jóval nagyobb összegek szerepelnek nevük mel­lett, mint amekkora hitelt valójában felvettek. A pénzintézet mától a 209-2605-ös telefonszá­mon várja azoknak a je­lentkezését, akik össze­függést feltételeznek a Vi­lággazdaságban megje­lent lista és személyük között. Az azonosítás után igazolást kaphatnak arról, valóban szerepel­nek-e a cég VIP-listáján vagy sem. (Folytatás a 2. oldalon) Európa második legnagyobb motorgyára lesz Győrben? NÉPSZAVA-információ Lapunk információi sze­rint Európa második leg­nagyobb motorgyárává léphet elő az Audi győri egysége, ha megvalósul az a tervezett újabb beruhá­zás, amelyről jelenleg tár­gyal a német vállalat a ma­gyar kormány illetékesei­vel. A döntés attól függ, hogy megkapja-e a cég a kért adókedvezményeket. Részletek nem kerültek nyilvánosságra, de annyi bizonyos, hogy nemzetközi mércével mérve is nagy be­ruházásról van szó. (Folytatás a 4. oldalon) Titkosszolgálat: MSZP-s vétó az átalakításra NÉPSZAVA-információ Az elmúlt években állandó vita tárgya volt, hogy csök­kenteni kell-e a polgári és katonai titkosszolgálatok számát és célszerű-e a szer­vezeteket közös irányítás alá vonni vagy nem. Az utóbbi időben konszenzus körvonalazódott akörül, hogy költségtakarékossági és célszerűségi szempontok miatt a titkosszolgálatok számát csökkenteni kell. Már az előző parlamenti ciklusban is készült olyan szakértői elemzés a kor­mány számára, amelyik azt javasolta, hogy a jelenlegi öt helyett három titkosszol­gálat működjön Magyaror­szágon. Ehhez kétharma­dos parlamenti döntésre van szükség, ami a kor­mánypártok és az ellenzék politikai megállapodását feltételezi. Juhász Ferenc, a honvédelmi bizottság MSZP-s alelnöke azonban úgy fogalmaz: jelenleg a politikai körülmények nem teszik lehetővé a politikai konszenzust. Elismeri ugyan, hogy racionális len­ne az egységes irányí­tás és a szervezetek számának csökkentése, de ehhez nincs meg a szükséges bizalom. Juhász azt az elképzelést viszont jó tárgyalási alap­nak tartja, hogy a katonai hírszerzés és elhárítás ke­rüljön át a Magyar Hon­védség felderítő csoportfő­nökségéhez a miniszter közvetlen irányítása alól. Hamisított eredetigazolás lopott autóhoz Néhány hete kötelező csak az eredetiségvizsgá­lat, mégis megjelentek már az első hamisított szakvélemények. A meg­lehetősen jó minőségben elkészíthető hamisítvá­nyokat a hatóság kiszűr­heti, a gyanútlan autóvá­sárlók azonban aligha. El­sősorban azért, mert a vizsgálatot végző cégek közül nem mindegyik használ védett okmányo­kat. A hatóság mégsem tervezi, hogy a vásárlókat kötelezze a vizsgálat meg­rendelésére. Szerintük az a legjobb megoldás, ha a vásárló és az eladó „kéz a kézben” látogat el a vizsgálóállomásra. M. Kovács Róbert NÉPSZAVA Az eredetiségvizsgálatot végző öt vállalkozás közül csupán három ad ki ok­mányvédelemmel ellátott szakvéleményt - tájékoz­tatta lapunkat Sánta László, az Autótulajdono­sok Országos Érdekvédel­mi Egyesületének elnöke. Ugyanakkor feltehetőleg ez sem ad megfelelő biz­tonságot a vásárlóknak. Csupán néhány hete köte­lező az eredetiségvizsgá­lat, mégis megjelentek már az első hamis szakvé­lemények a vizsgálóállo­másokon. A szakvélemény formá­jára vonatkozóan a vizsgá­lóállomásoknak kiírt ten­der nem tartalmazott elő­írásokat. Ennek ellenére néhány cég ügyelt arra, hogy megvédjék bizonyít­ványaikat a hamisítóktól. Ez azonban nem sikerült. (Folytatás a 3. oldalon) Tucatnyi új törvény lép életbe mától Startoló rendeletek akadályokkal Szeptember elsejétől tucatnyi új vagy módosított jog­szabály lép életbe. A mától bevezetett, kötelező határ­regisztrációs rendszer némi adminisztrációs gondot okoz a határállomások dolgozóinak, ugyanis utason­ként egy percet vesz igénybe a törvény által előírt sze­mélyi adatok rögzítése. Mától lép életbe a gyógyszerek helyettesíthetőségéről szóló rendelet is. NÉPSZAVA-információ Mától megváltozik többek között a külföldiek beuta­zásáról, magyarországi tar­tózkodásáról és bevándor­lásáról szóló 1993-as tör­vény és az ezzel kapcsolatos kormányrendelet. Új szabá­lyok vonatkoznak szeptem­ber elsejétől számos, okta­tással kapcsolatos területre, így például a Belügyminisz­térium irányítása alá tarto­zó középiskolákra, a csa­lád- és gyermekvédelemmel kapcsolatos továbbképzé­sek képesítési körülményei­re. Változik a Miniszterel­nöki Hivatalt vezető mi­niszter irányítása alatt álló költségvetési szervek, vala­mint az itt foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszo­nya. Az új rendelet értelmé­ben módosítják például a különböző vezetői beosztá­sok körét, az ezekre vonat­­­kozó megbízások feltételeit. (Folytatás a 3. oldalon) Elbocsátásokra készül a Paksi Atomerőmű NÉPSZAVA-információ Információink szerint jelen­tős mértékű szervezetátala­kítást és létszámleépítést kíván végrehajtani a jövő év elején a Paksi Atomerő­mű vezetése. Úgy tudjuk, a cég mintegy 2900 dolgo­zója közül 300-400-an szá­míthatnak munkahelyük elvesztésére. Az erőműben működő szakszervezetek helyeslik a hatékonyság­növelő intézkedések beve­zetését, az elbocsátásokkal azonban nem értenek egyet. Ma újabb érdekegyezte­tői fórumot tartanak Pak­son az atomerőmű rt. dol­gozóit tömörítő érdekkép­viseletek. A megbeszélé­sen az erőműben várható létszámleépítésekkel és át­szervezésekkel kapcsolatos kérdéseket vitatják meg a részvénytársaság dolgozói. (Folytatás a 4. oldalon)

Next