Népszava, 2000. július (128. évfolyam, 152–177. sz.)

2000-07-21 / 169. szám

12 2000. JÚLIUS 21., PÉNTEK HÁTTÉR NÉPSZAVA Spanyolfal nélkül a kiszolgáltatottságról ! Új szereplő a kórházakban: a diplomás, megértő, tapintatos és beleértő betegjogi képviselő A betegjogi képviselők megjelenésétől sokan féltek a kórházak­ban. Egyesek attól tartottak, hogy a műhibák után fognak kuta­kodni, kártérítési perekre beszélik rá a betegeket, konfliktusokat gerjesztenek. Pedig a szakemberek szerint a képviselők feladata a közvetítés az ápoló, az orvos és a beteg között. Arra töreked­nek, hogy a kórházon belül orvosolják a panaszokat. Kovács Judit írása a NÉPSZAVÁNAK Amikor a kiszolgáltatott csopor­tokat nevükön nevezzük, nem hagyható ki a felsorolásból a be­teg, az emberi jogok számbavéte­lekor pedig a beteg jogai. Nem egy orvost meghökkentett a be­tegjog fogalma, egy professzor kereken kimondta: „a beteg azért fekszik be a kórházba, hogy meggyógyuljon, és nem azért, hogy jogait érvényesítse”. „A beteg felszabadítása”, gon­dolkodó, érző emberi lényként való kezelése, méltóságát sértő helyzetek megszüntetése a célja a Szószóló Alapítványnak, amely a gyógyintézetekbe a betegjogi képviselők beállítását szorgal­mazta. Ez a civil szervezet a So­ros Alapítvány tá­mogatásával főváro­si és vidéki kórhá­zakban, pszichiátriai intézetekben kísér­letet folytatott a be­tegjogi képviselők működési területé­nek és módjának a kialakítására. Alapos előkészüle­tek után más civil szervezetekkel, az egészségügyben és igazság­szolgáltatásban működő szakem­berekkel megalkották a betegjogi képviselők intézményét, mindezt az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat keretében. Az ÁNTSZ szavatolja a betegjo­gi képviselők függetlenségét, mert nekik csak beilleszkedniük kell a gyógyintézetbe, de nem be­tagozódniuk a kórházi hierarchiá­ba. Június elsején a betegjogi képviselők elfoglalták munkahe­lyüket a gyógyintézetekben, és a Szószóló Alapítvány is létrehozta a Betegjogi Központot, hogy ta­nácsot adjon a rászorulóknak. Az új szereplők megjelenését a kórházakban aggodalmak is kí­sérték. Egyesek attól tartottak, hogy kutakodni fognak a műhi­bák után, kártérítési perekre be­szélik rá a betegeket, mások attól féltek, hogy beleszólnak a gyógy­módokba, műtéti eljárásokba, és konfliktusokat gerjesztenek. - Többen úgy vélekednek, hogy elsietett a betegjogi képviselők beállítása, mert a legtöbb sére­lemre a kórházak anyagi nehéz­ségei adhatnak okot. Nem kellett volna várni, amíg rendeződnek a vi­szonyok?­­ - Ezt kétlem - vélekedik Kismedi Eszter, a Betegjogi Központ ügyvivője. - A betegek ugyan­is különbséget tud­nak tenni a pénzhiányból adódó ellátási megszorítások és az ettől jobbára független emberi méltó­ságuk sérelme között. Nem egy embert félelemmel tölt el, amikor a nagyvizitnél a professzor és a kezelőorvos a feje fölött beszél­nek róla, a betegségéről, és ő sem­mit sem ért a diskurzusból. A be­teg sok esetben azért kiszolgálta­tott, mert a legszükségesebb in­formációhoz sem jut. Ő csak en­gedelmeskedik az utasításoknak, és senki sem kéri a hozzájárulá­sát. Már-már a műtéti beleegye­zést is a műtőasztalon íratják alá vele. Nincs betekintése a doku­mentumokba, amelyekben álla­potát, gyógymódját írja le az or­vos. A kórházban megszűnt em­ber lenni, esetté válik. - Mit tehet a betegügyi képvi­selő a fogyatékosságok megszün­tetése érdekében? - Kérheti a kezelőorvost, hogy tájékoztassa a beteget állapotáról, felépülési esélyeiről, teendőiről. Ajánlhatja az ápolónőnek, hogy lehetőleg nevükön szólítsa a bete­geket. Javasolhatja, hogy szüntes­sék meg, hogy vizsgálat alatt ki­be járjanak a rendelőkben. Első­rendű feladata tehát a közvetítés, így az orvos és beteg kapcsolatá­nak egyengetése. Mindenképpen arra kell törekednie, hogy a pana­szokat a kórházon belül orvosol­ják és a konfliktusokat azon a szin­ten oldják meg, ahol keletkeztek.­­ Mi a teendő, ha a betegjogi képviselő tudomására jut, hogy egy orvos csak ellenszolgáltatás fejében veszi fel a beteget? - Ilyen esetben jelenti az orvos feljebbvalójának vagy a kórházat fenntartó intézmény vezetőjének a visszaélést. - Ember legyen a talpán, aki ennyi problémával megbirkózik. - Vannak különleges ügyek is. A látogatófogadás jogával kap­csolatban a nővérek elmondták, hogy gondot okoznak nekik a ro­ma betegek látogatói. Seregestől érkeznek a közeli és távoli roko­nok, és valósággal megszállják a kórtermet. A portán be sem akar­ják engedni őket, csak felső utasí­tásra nyitják fel a sorompót. Nem lehet eltanácsolni egy részüket, mert a beteg nagyon várj­a a láto­gatást, és a vendégeknek is érzel­mi szükségletük a találkozás. - Milyen képzettséget kívánnak meg tőle? - Legyen diplomás, aki egyete­mi továbbképzés keretében sajá­títja el a munkájához elengedhe­tetlen egészségügyi, pszicholó­giai s jogi ismereteket. Legyen megértő, tapintatos, beleértő. Bírjon diplomáciai érzékkel s jó kommunikációs készséggel. —Azt hallottam, hogy ügyvéde­ket is felvettek betegjogi képvise­lőnek, így mintegy beigazolódik a gyanú, hogy a képviselő célja az esetleges konfliktusok peres útra való terelése. - Az ügyvédek alkalmazásával mi sem értünk egyet, de a jelent­kezők kiválasztása az ÁNTSZ ko­ordinációs tanácsának a feladata. - Milyen a kapcsolatuk a szol­gálattal? - Még nem működik, pedig jó volna, ha a betegjogi képviseletet nem vágnák el civil gyökerétől, nem fosztanák meg a társadalmi támogatástól. Dr. Molnár Ilona országos tiszti főorvostól azt kérdeztük: hogyan választották ki a betegjogi képvi­selőket? - Ötvenöttel kötöttünk szerző­dést, közöttük kettő ügyvéd volt. Valóban sok ügyvéd jelentkezett, mert előzőleg nem kötöttük ki, hogy gyakorló ügyvédet nem al­kalmazunk. A dolog természete szerint a helyzet még kiforratlan. Szeptemberben szervezünk egy konferenciát a tapasztalatok érté­kelésére, közben pedig folynak a betegjogi képviselők etikai kóde­xének a munkálatai, amely bizo­nyára nekik nagyobb biztonságot ad, és a működésükkel kapcsola­tos kétségeket is eloszlatja. - Vannak aggodalmak amiatt, mert az új intézmény állami kere­tekben működik, így megszűnik a kapcsolata a civil szervezetekkel. - Koordinátori tanácsunkban betegszervezetek is részt vesz­nek. Azok nem volnának civil szervezetek? - Én azokra gondoltam, akik úttörő szerepet vállaltak az új in­tézmény megteremtésében. - Mi az emberi jogokat védel­mező civil szervezeteket is szíve­sen látjuk, ha segítik a munkánkat. -------------------------------------------------------- Arra kell törekednie, hogy a panaszokat a kórházon belül orvosolják A betegjogi képviselő feladata az orvos és a beteg kapcsolatának egyengetéseBeliczay László felvétele 2000. július 26. PESTI ANNA BÁL program: 20.00 20.30 - 21.00 21.00 22.00 23.00- tól 24.00- tól 01.-től 03.00 Jó szórakozást kívánok­ .Kapunyitás Divatbemutató Vacsora: Támogatók köszöntése fővédnökének megnyitója Tánc .Musical World műsora Bálkirálynő-választás Tánc Kapuzárás Csonka András Ceremónia mester NÉPSZAVA Jegyvásárlás: first g­ass galéria Bp. VII. Madách I. u. 5. Tel./fax: 344 - 6091 Nyitvatartási 10h - 18h HUN­GUEST HOTELS BALATONI IGAZGATÓSÁG SZUPER CSALÁDI KEDVEZMÉNNYEL ÜDÜLHET 2000. augusztus 26-ig a Balaton legismertebb fürdőhelyein a HUNGUEST HOTELS szállodákban. K ■ kínálatunkból: SIÓFOK - HUNGUEST HOTEL EZÜSTPART * ** és ***-os szállodákban minimum 4 éjszaka esetén félpanzióval már 3800 Ft/fő/éjtől 5400 Ft/fő/éjig kategóriától függően (nagyobb családok esetén egy- és kétcsillagos kategóriában összenyitható szobát, a ***-os szállodában egymás melletti elhelyezést tudunk biztosítani) SZÁNTÓD - PANORÁMA és RÉV PANZIÓK kétszobás, 4 személyes faházakban minimum 4 éjszaka esetén félpanzióval már 3500 Ft/fő/éj BALATONLELLE - HUNGUEST NAPFÉNY ÉS GIUSEPPE HOTELEKBEN és a SIRÁLY PANZIÓBAN - BALATONFÖLDVÁR - HUNGUEST PARK HOTELBEN minimum 4 éjszaka esetén félpanzióval már 4100 Ft/fő/éj (a jelentkezés sorrendjében tudunk biztosítani apartmant, összenyitható szobát vagy egymás melletti elhelyezést) Gyermekeknek 2-14 éves korig a fenti árakból 30% kedvezményt biztosítunk. ÜDÜLÉSI CSEKK valamennyi szállodánkban beváltható. Szeretettel várunk minden nyaralni vágyót! Információ és rendelésfelvétel: HUNGUEST HOTELS Rt. Balatoni Igazgatóság 8609 - Siófok, Liszt Ferenc sétány 2-4. Telefon: 84/350-793, 84/350-622, 84/350-415, 84/351-354 Telefax: 84/351-095, 84/351-338, 84/350-358 e-mail: reserve@balaton.hunguest.hu

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék