Népszava, 2000. augusztus (128. évfolyam, 178–204. sz.)

2000-08-23 / 197. szám

z MTI-információ Schiff András jövőre Ausztriában mégis fellép Schiff András zongoraművész, aki az Osztrák Szabadságpárt kor­mányra kerülése elleni tiltakozá­sul bejelentette, hogy nem lép fel Ausztriában, 2001. januárjában mégis szerepelni fog a salzburgi Mozart-héten - közölte tegnap a Die Presse című bécsi lap. Schiff és az általa alapított Capella And­rea Barca együttes fellépése a ren­dezvény egyik fő attrakciója lesz. A művész és az osztrák, illetve más országokból származó mu­zsikusokból álló Capella Andrea Barca január 27-én és 28-án Mo­zartnak a Köchel-jegyzékben 246., 451. és 482. szám alatt sze­replő műveit adja elő. NÉPSZAVA KULTÚRA A nemzet színésznői és színészei Folytatás az 1. oldalról Az elismerést - ami nem azonos a Nemzeti Színház örökös tagja címmel, ami továbbra is meg­marad - a kultuszminiszter ado­mányozza, a címmel járó össze­get a Nemzeti Színház Rt. egye­düli tulajdonosaként a magyar állam állja. (Információink sze­rint az új szervezet alapításakor meghatározott kétszázmillió fo­rintos törzstőkét már átutalták az rt. számlájára, s az új cég cég­bírósági bejegyzése is megtör­tént.) A cím viselőire most első alkalommal a Nemzeti Színház Rt. igazgatója egy személyben tett javaslatot. Újabb adomá­nyozására csak akkor kerülhet sor, ha valamelyik jutalmazott elhalálozik. A megüresedett helyre a cím birtokosai egy­hangú szavazással tehetnek ja­vaslatot. A címek átadása előtti órák­ban az elismertek közül néhá­nyat arra kértünk, kommentál­ják röviden az örömteli ese­ményt. Agárdy Gábor, aki idén kezdi meg 37. évadját a Nemzeti Szín­házban: - Semmiféle kitüntetés­re nem számítottam már, hiszen nemsokára nyolcvanéves le­szek. Óriási meglepetés volt számomra a dolog, ráadásul nem is tudtam semmiről, egész nyáron kint voltam Fóton. Schwajda György személyesen jött ki hozzám, és elmondta, mi ez a dolog és megmutatta a név­sort. Azt ígérte, majd kapok meghívót az átadásra, de gondo­lom annyira gyorsan történhet­tek a dolgok, hogy még meghí­vót nyomtatni sem volt idő, így Márton Éva, a Nemzeti Színház Rt. sajtószóvivője telefonon hí­vott meg az átadási ünnepségre. Raksányi Gellért 1947-ben szerződött a Nemzetibe, tehát hivatalosan 53. évadját kezdi az intézményben. - Valójában azonban már ötvenhat esztende­je játszom a Nemzeti Színház­ban, hiszen főiskolás koromban is felléptem itt az 1946-47-es évadban. Schwajda György tíz­egynéhány nappal ezelőtt a Bé­ke Szállodába kéretett vala­mennyiünket, és ott közölte ve­lünk a jó hírt. Bízom benne, hogy nem az orvosi leleteink alapján terjesztettek fel bennün­ket erre a megtisztelő címre. Egyébként is igen gyanús va­gyok magamnak, hiszen nem semmi végigélni 56 évet egy ilyen pályán, de én mégis itt va­gyok. Törőcsik Mari: - A Béke Szállóban nem voltam ott a töb­biekkel, ezért aztán nem is tud­tam semmit. Pár napja táviratot kaptam, hogy legyek ott ma dél­után a Parlament Gobelin termé­ben. Komolyan mondom, annyi­ra váratlanul ért az egész, hogy nem is tudok mit mondani. Psota Irén: - Rendkívül meg­tisztelő számomra, hogy meg­kaptam ezt a kitüntető címet, pe­dig én egyébként mindössze nyolc esztendőn át voltam a Nemzeti Színház tagja. És most, kérem bocsásson meg, de siet­nem kell az ünnepségre. Raksányi Gellért, Máthé Erzsi, Törőcsik Mari, Garas Dezső, Orbán Viktor miniszterelnök, Bessenyei Ferenc, Psota Irén, Agárdy Gábor, Berek Kati, Darvas Iván és Kállai Ferenc karéjában Schwajda György kormánybiztos guggol a fotósok kedvéért a Parlament Gobelin termében az el­ismerések átadását követő kötetlen beszélgetés közben Beliczay László felvétele Magyar Katalin írása a NÉPSZAVÁNAK ____LINKELŐ Parádé a NET-en Ilyen agypuhító kánikulában in­ternetezni­­ perverz dolog. Inter­netről okítólag írni - szintén. Él­vezni kellene még a nyarat, annak utolsó nagy dobását, ülni a stran­don, de legalábbis egy kád vízben nyakig és fittyet hányni a virtuális valóságnak. Fittyhányás közben azonban vethetünk azért egy gyors pillan­tást a www.budapestparade.hu cí­mű weboldalra, annál is inkább, mivel hét végi programajánlatot tartalmaz. Ez az alkalmi lap azok­nak az internetes helyeknek a csa­ládjába tartozik, amelyek túlságo­san szépnek nem nevezhetőek ugyan, viszont felhívják a figyel­met egy-egy közelgő eseményre. A műsorfüzetként, plakátként, szórólapként funkcionáló oldalak nagy előnye, hogy papírpusztítás nélkül harangozzák be a progra­mokat, ráadásul napra­, még jobb esetben percre készen követik a műsor- vagy helyszínváltozást. A most szombati nagy buli (Budapest Parádé - a szerk.) is­mét felforgatja Budapest életét -kinek-kinek bosszúságára, illetve örömére. Az ifjabb nemzedék fel­tehetően kedvét leli majd a nagy felvonulásban, bizonyíték erre a honlap fóruma, ahol is lelkes esélylatolgatás folyik már hetek óta a parádéról, amely átsöpör majd a városon. Az Andrássy úton végighaladó, aztán a Felvonulási téren leparkoló kamionok mozgó színpadként funkcionálnak, ám az eseményről én nem is szaporíta­nám tovább a szót, a weboldal bő­séggel leírja a menet útvonalát, programját és mineműségét. A ka­mionszínpadok gazdái például rá­dióadók, ismert szórakozóhelyek, diszkók és klubok, s róluk, vala­mint a fellépő DJ-kről és zeneka­rokról is bőséges tájékoztatást ta­lálunk, természetszerűleg a fellé­pők, házigazdák, szervezők és szponzorok e-mail-címeivel és website-jainak fellelhetőségi he­lyeivel egyetemben. Suli előtt még egy utolsó nagy buli búcsúztatja a nyarat. A me­teorológusok pedig esküsznek rá, hogy addigra a hőség is elviselhe­­tőre csökken... siraly@ 1999.hu 2000. AUGUSZTUS 23., SZERDA 11 A Nemzeti Színház örökös tagjai Agárdy Gábor Lukács Margit Bessenyei Ferenc Majláth Mária Béres Ilona Moór Marianna Csernus Mariann Pápai Erzsi Csurka László Raksányi Gellért Fülöp Zsigmond Sinkovits Imre Horkai János Vadász Ilona Iglódi István Varga Mátyás Kállai Ferenc Zolnai Zsuzsa Kohut Magda RÖVIDEN Mi­lt a jelenben­ - 2000 Ötnapos nemzetközi konferencia kezdődik ma a budapesti Liszt Fe­renc Zenetudományi Egyetemen Múlt a jelenben - 2000 címmel, négy kontinensről érkező zenetu­dósok részvételével. A szimpóziu­mot kísérő kulturális programban ma este a Régi Zeneakadémián az Amadinda ütőegyüttes ad koncer­tet, a zárónapon pedig a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara ját­szik. A Szent István-bazilikában augusztus 27-én latin misét tarta­nak gregorián énekekkel, a Deák téri evangélikus templomban ugyanaznap Bach kantátáiból szólaltatnak meg néhányat. CsibefesztiváIzraelből Izraeli gyermeknapot rendeznek ma 14 és 17 óra között az Orczy kertben Izrael Nagykövetsége és a Józsefvárosi Kulturális Köz­pont közös szervezésében. A Csi­be (Efrochim) Fesztiválon fellép a negyventagú jeruzsálemi Hóra Efrochim ifjúsági táccsoport, ere­deti zsidó dalokat ad elő a Tikva együttes, lesznek játékok, vetél­kedők és ételkóstolók. Heuréka-sorozat A Magyar Könyvklub Heuréka­­sorozata már az új tanévre emlé­keztet, ezek a könyvek ugyanis azokról a nagy felfedezőkről szólnak, akik meglátásaikkal örökre átformálták a világegye­temről alkotott képünket. A soro­zatban már olvasható az Oppen­heimer, az Arkhimédész, a Haw­king és az Einstein című kötet, va­lamennyi Paul Strathem tollából. A világ nyolcadik csodája A Panama-csatorna építésének drámai történetét mutatja be a Panama - a világ nyolcadik cso­dája című kétrészes dokumen­tumfilm, amelynek első felét ma 22 órakor sugározza a Spektrum Televízió. A Ferdinand de Les­­seps által tervezett és részben kivitelezett vízi út harminc évig épült, s több mint 22 ezer em­beréletet követelt. A Vietnam­­ kétféle nézőpontról Két fotóművész, Pálfai Gábor és Pálfai Károly, apa és fia kiállítása a Mai Manó Galériában Múlt és jelen, háború és béke, apa és fia találkozik egymással ugyanazon a helyen, harminckét esztendő elteltével. A szenvedés és a mosoly lenyomatai láthatók a Mai Manó Ház első emeleti kiállítótermében, ahol Pálfai Gábor, az apa és Pálfai Károly, a fiú vietnami fotográfiái sorakoznak egymás mellett a falakon. A kiállítás még augusztus 30-ig tekinthető meg a Nagymező utcai kiállítóházban. Bóka B. László NÉPSZAVA A Pálfai-családban hagyomány a fényképezés iránti rajongás, hiszen az apa, Pálfai Gábor is édesapja biztatására kezdett hét éves korában fotózni, míg fia, Pálfai Károly kezébe szintén édesapja adta a masinát. Pálfai Gábor az MTI munkatársaként 1967-ben tudósított először a rommá bombázott Észak-Viet­namból, ahol az amerikaiak na­ponta tíz-tizenöt alkalommal tá­madták vadász­bombázóikkal a fővárost, Hanoit. A riporter fényké­pezőgépével olyan „földalatti” he­lyekre is eljutott, mint a híres Ho Chi Minh ösvény, amely Észak- és Dél-Vietnamot kötötte össze tit­kos útvonalakon. Az apa 23 fekete-fehér felvé­telén lebombázott épületek, fel­­ismerhetetlen utcák látszanak. A partizánok állandó készültség­ben kémlelik az eget szovjet gyártmányú fegyvereik tövében. A föld alatti kórházban sebesült kislányt látnak el az orvosok, a titkos iskolában a fegyverropo­gás szüneteiben folyik az okta­tás. A láthatatlan front egy sza­kaszán dzsungelcsapda-készí­­tést tanítanak a kommunista hadsereg katonáinak, másutt egy eltévedő, reménykedő gyer­mekarc látható a hatalmas szal­makalap alatt. Mert hiába a há­ború képei ezek, Pálfai Gábor nem a szörnyűségekre vadá­szott, a romba dőlt hétköznapo­kat örökítette meg képein. Pálfai Károly tavaly határozta el, hogy felkeresi édesapja 1967-es első észak­vietnami tudósításá­nak helyszíneit. Persze ő már az el­telt évtizedeket, a fejlődést és az egzo­tikus életkörülmé­nyeket kapta len­csevégre. Öt kép erejéig azonban ut­ca, ház, sőt a kép szereplője szerint is megörökítette a múló időt. Az öt képpár hajszálra ugyanazokat a helyszíneket ábrázolja: az egyi­ken a ma már nyugdíjas kórház­­igazgató tárja szét kezét az egy­kor földig rombolt, de ma már régen újjávarázsolt klinika előtt, éppen ott, ahol 32 esztendeje if­jú igazgatóként a romok tetején próbált mosolyogni fehér sapká­jában. Pálfai Károly képei a mai Vi­etnam arcait mutatják be. Égig nyúló high-tech üvegpaloták és sárkányos pagodák együttélését, felvonuló úttörőket, Hanoi mo­toros forgatagát, egy képzőmű­vészeti iskola életét. Pálfai port­réi lenyűgözőek, a cipőpucoló fáradt arca, a Quang Yen-i rizs­vető vagy a Dai Lah-i földmű­ves asszony fotója páratlan megfigyelőképességről és érzé­kenységről árulkodik. Egyik legszebb képén a Ha Lang-öbölben éppen felkel a nap. Sötét árnyú bárka siklik az arannyal szórt vízen. Pálfai Ká­roly a paradicsom lenyomatát csempészte ki Vietnamból. Pálfai Károly tavaly határozta el, hogy felkeresi édesapja 1967-es első észak-vietnami tudósításának helyszíneit A különleges ikertárlat két alkotója, Pálfai Gábor és Pálfai Károly a ki­állítás megnyitóján, a Mai Manó Házban, ahol alkotásaik még a hónap végéig láthatóak Szalmás Péter felvétele

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék