Népszava, 2001. december (129. évfolyam, 280-303. sz.)

2001-12-21 / 297. szám

NÉPSZAVA KULTÚRA 2001. DECEMBER 21., PÉNTEK 13 Az ünnep fényében egy pillanatra az elmúlásra is kell gondolnunk Karácsonyi koncert másképpen December 23-án Marton Éva közreműködésével a Nemzeti Filharmonikusok adnak koncertet Kocsis Zoltán vezényletével. A műsorban Wagner, Richard Strauss és Schönberg művei hangzanak el. Alig van olyan értékes zene, ami nem áll hozzám közel Várkonyi Tamás írása a NÉPSZAVÁNAK- Karácsonyhoz közeledve min­den együttes karácsonyi hangver­senyt ad. A Nemzeti Filharmoni­kus Zenekar december 23-i fellé­pését mégsem ünnepi koncertnek hirdették.- Ha karácsonyi koncertet csi­nálunk, akkor vagy Händel Messiását veszem elő, amit ta­valy ilyenkor szólal­tattunk meg, vagy olyan darabokat, amelyek kifejezet­ten a születést szim­bolizálják. Ezzel szemben a mostani hangverseny központi témája a halál. Richard Strauss utolsó kompozíciója, a Négy utolsó ének is a megsejtett halálközelség hangulatában író­dott és bennük, akárcsak Wagner Trisztán és Izoldájában vagy Schönberg Pelléas és Mélisande­­jában, fő gondolat a halál, az el­múlás, a búcsúzás.- Bevallom, nekem kissé furcsa karácsony előtt egy nappal ezeket a sötét zenéket hallgatni. Nem ün­neprontás ez?- Úgy gondolom, hogy szüle­tés és halál ellentétes fogalmak ugyan, mégis nagyon közel áll­nak egymáshoz. Szerintem na­ponta el kellene gondolkoznunk erről. Nekem is nap mint nap eszembe jut a halál gondolata.- Miért éppen Marton Évát kérte föl a koncert szólistájának?- Régóta ismerem és számta­lanszor láttam, hallottam őt ope­rában, koncertpódiumon, buda­pesti évei alatt és külföldön. Többször léptünk fel együtt. El­képesztő kapacitású és kisugárzá­sú művész; az őserő egyik meg­nyilvánulásának tartom. Énekes teljesítményeiről és arról, ahogyan egyes Wagner-, Ri­chard Strauss-ope­­raszerepeket meg­formál, csak szu­­perlatívuszokban lehet beszélni. Na­gyon kevés az olyan énekes, mint ő, aki egyfor­mán otthon van a dal műfajában és a szinpadi szerepekben. Ter­mészetesen Marton Éva pályája is ez utóbbi felé tolódik el: mind megjelenésében, mind hangi adottságai miatt, tipikusan szín­padi jelenség. Mivel ugyanazok­ban a zenei stílusokban alakít na­gyot operaénekesként és daléne­kesként, ezért úgy gondolom, Marton Éva ideális partner.- Korábban mint zongorista dolgozott együtt vele, most pedig mint karmester. Van különbség?- Természetesen, hiszen most kilencventagú szimfonikus zene­kar kíséri őt. Művészek találko­zása esetén minden koncert ese­mény, főleg, ha ilyen kaliberű művészről van szó, mint amilyen Marton Éva. Ha az ember vállal­kozik arra, hogy szólistát kísér, akkor kötelessége követni őt, bár­mit csináljon is. Én is ezt várom el a karmesterektől, amikor szó­lista minőségben lépek fel. Kockázata is van ennek, hiszen előfordulhat, hogy valami isme­retlen elgondolással, egy más fel­fogással kell szembesülnie szólis­tának és a kísérőnek. Ez lehet egy hosszabban elnyújtott frázis vagy egy nagyobb crescendo. Érhetik meglepetések az embert.- Ez a műsor a romantika je­gyében fogant művekből áll. Kö­zel áll önhöz ez az időszak?- Alig van olyan értékes zene, ami nem áll hozzám közel. Van ugyan, amelyik közelebb áll, de itt inkább arról van szó, hogy az elhangzó művek valamilyen mó­don összefüggnek. Nem csak a halál témája kapcsolja őket össze, hanem azonos zenei nyelvezetük is. Wagner Előjáték és Izolda sze­relmi halála című műve mint kö­zös nevező szólal meg a koncert elején. Schönberg Pelléas és Mé­­lisande című szimfonikus költe­ménye a Wagner Trisztánjának „fekete-fehér”, sarkított változa­ta. Straussnak is nagyon fontos volt Wagner zenéje. Mély nyo­mokat hagyott az európai zene­­művészetben annak ellenére, hogy művészete folytathatatlan. A 19. század legnagyobb géniu­szai úgy tudtak alóla szabadulni, hogy „kiírták” magukból hatását. — Amikor az ember Schönberg nevét hallja, a tizenkét fokú tech­nika és ezzel együtt érthetetlen zenének nevezett hanghalmaz jut eszébe.- Ez a műve az 1900-as évek legelején, jóval a tizenkét fokú korszaka előtt íródott késő ro­mantikus alkotás. A Pelléasban filmszerűen pereg a cselekmény. Ebben a negyven percben rend­kívüli módon sűrűsödik össze a történet lényege. Olyan elemen­táris erejű alkotás, hogy amikor vele foglalkozom, napokig me­lankolikus vagyok, mégsem tu­dom kivonni magam a hatása alól. RÖVIDEN AratiHibor emlékkiállítás Arató Tibor fényképeiből nyílik emlékkiállítás ma 18 órakor az Óbudai Társaskör Galériában (Bp. III., Kiskorona u. 7.). A tár­latot Beszterczei Ferenc nyitja meg. Előre a reneszánszba Karácsonyi zenei irodalmi estet rendeznek Előre a reneszánszba — Vissza a fénybe! címmel ma 19 órakor a Fészek Művészklubban (Bp.VII., Kertész u. 36.). Közre­működik Csongrádi Kata. Jánosi Dávid és a Talea együttes. Csíllagszórú ___ Karácsonyi koncertet hallhatnak Csillagszóró címmel ma és hol­nap 20 órakor a Mátyás-temp­lomban (Bp. I., Szentháromság tér 2.). A műsorban Bach, Albi­noni, Vivaldi, Händel, Haydn, Mozart, Cornelius, Reger, Liszt, Brahms, Dvorak művei csendül­nek fel Pérchy Kornélia és Gregor József tolmácsolásában. Közreműködik a Magyar Virtuó­zok Kamarazenekar, valamint Kovács Endre orgonán, Geiger György trombitán, Szenthelyi Miklós hegedűn. Téka-jubileum A Téka együttes 25. jubileumi és karácsonyi koncertjén vehetnek részt az érdeklődők ma 19 órától az Almássy Téri Szabadidő Köz­pontban (Bp. VII., Almássy tér 6.). Fellépő vendégek többek között a Magyar Dudazenekar, a Magyar Tekerőzenekar, a Téka együttes növendékei, valamint Dresch Dudás Mihály, Balogh Kálmán és az Ordasok Táncegyüttes. Dours-fesztivál Bár a születés és a halál ellentétes fogalmak, mégis nagyon közel állnak egymáshoz Új direktor a Vidám Színpadon Igényes szórakoztató teátrum a Révay utcában A HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI NYUGATI TEMETŐ I-II-III-IV, XI-XII., XVI-XVII. parcelláiban a sírhelyek haszná­lati ideje lejárt, újravállalásuk legkésőbb 2002. január 31 -ig le­hetséges a temető irodájában munkanapokon 14-15 óráig. A Kaláka Felkészítő Otthon Alapítvány a Fővárosi Bíróság 14. pk. 60.448/8 sz. végzése szerint kiemelkedően közhasznú szervezetként működik. Az alapítvány célja és feladata sérült fiatalok társadalmi beilleszkedésének segítése. Saját tulajdonú, Sóskúton és Pusztazámoron lévő ingatlanaiban lakóotthont működtet. 2000. évi bevétel_____e Ft-ban: Normatív támogatás 4.991 Pályázatokból 1.119 SzJA 1% 157 Térítési díj 1.930 Egyéb 74 Összesen 8.271 Kiadás: Munkabérek és közterhei 4.632 Egyéb kiadások 3.150 Összesen 7.782 Értékcsökkenés 289 2000 évi pénzügyi eredmény 200 Eszközeink értéke 12.306 Saját tőke összege 12.064 Kaláka Alapítvány Kuratóriuma NÉPSZAVA-információ Január 1-jén Bóka B. László, la­punk munkatársa váltja fel Bodrogi Gyulát a Vidám Színpad élén. Bodrogi Gyula, aki tizen­nyolc éven át irányította a teátru­mot, most év végén önként lépett vissza a további igazgatástól. A fővárosi önkormányzat pályá­zatot irt ki az intézmény ügyveze­tő igazgatói posztjára. A főváros 51 százalékban, míg az eddigi igazgató, Bodrogi Gyula 49 szá­zalékban volt tulajdonos. Mindez azt jelenti, hogy a végső döntés­hez szükség volt Bodrogi hozzá­járulására is. A jövő év első nap­jától már a főváros lesz a színház 100 százalékos tulajdonosa. A kiírásra összesen 11 pályázat érkezett, köztük volt Fábri Péter író, Vinkó Józse/'dramaturg. A fő­város által felkért szakmai kura­tórium kedden ült össze. Sas József, Gálvölgyi János, Bajor Imre, Koltai Tamás színikritikus és Venczel Sándor, az Operaház volt gazdasági igazgatója három pályázó esetében sorrendet állí­tott fel. Eszerint a szakmai zsűri első helyen Bóka B. László, má­sodik helyen Vinkó József, míg harmadik helyen Fábri Péter pá­lyázatát támogatta. A kulturális bizottság szerdai ülésén Vinkó József zárt ülést kért, ezért az összes pályázót a nyilvánosság teljes kizárásával hallgatták meg. A bizottság tagjai titkos szavazással Bóka B. Lász­lót javasolták a színház élére, aki 5 szavazatot kapott, mig Fábri Péter négyet, Vinkó József pedig egyet. Az utolsó pillanatig kétséges volt, hogy Bodrogi Gyula, aki nem értett egyet a bizottság ja­vaslatával, megadja-e beleegye­zését az új igazgató kinevezésé­hez, de végül Körmendy Ferenc, a kulturális bizottság elnöke meg­erősítette, hogy Bodrogi Gyula megadta hozzájárulását. Minden heten bemutatunk egy. az EMI kiadásában megjelenő CD-I. Naponta az aktuális lemezborító egy számozott részlete tetenik meg, amelyekből péntekig az egesz összerakható. Az ot darabból összeállított lemezborítót levelezőlapra felragasztva kell beküldeni a szerkesztőség címere (1087 Bu, Könyves Kalman krt. 7fi.| ..Zenemozaik' jeligere. A sorsoláson a következő szerdáig beerkezo megfejtéseket vesszük figyelembe. A nyertesek névsorai szombatonként közöljük. A beküldők kozott minden heten lOdb CD és 15 db kazettát sorsolunk ki. Oláh emlékplakett NÉPSZAVA-információ Az Operaházban idén 25. alka­lommal adták át az Oláh Gusztáv Emlékplakettet, melyet ezúttal Ruzsonyi Béla zenekari művész, a bőgőszólam vezetője vehetett át. Oláh Gusztáv, az Operaház legen­dás hírű rendezőjének testvére lé­tesítette az emlékdíjat 1977-ben, a művész halála után 21 évvel. Az azóta eltelt negyed század alatt minden év december közepén, Oláh halálának évfordulóján ad­ják át a díjat és a plakettet, amely Pátzay Pál alkotása. Olyan opera­házi művész kapja, aki - művé­szeti ágtól függetlenül - tehetsé­ge, szorgalma, művészi és emberi magatartása alapján erre legin­kább érdemes. Áz idei, negyed­százados jubileumon először ve­hette át zenekari tag a kitüntetést: Ruzsonyi Béla nagybőgőművész, zeneakadémiai tanár. Negyven éve tagja az operaházi zenekar­nak, 35 éve szólamvezetői minő­ségben. O fogja össze a zenekar ezen részlegét és ő tartja a kapcso­latot a mindenkori karmesterrel. A zenekari művészeket mindig névtelenség homálya fedi, mivel a zenekar „csupán” a kíséret felada­tát látja el. A nagybőgő még in­kább háttérbe szorul, szerepe azonban az operai összjáték szempontjából igen fontos és rendkívül felelősségteljes. Ruzso­nyi nagybőgőművésznek is ezt a több évtizedes áldozatos munkát köszönte meg tegnap Győriványi Ráth György főzeneigazgató. Nagyszabású fesztivállal emlé­keznek Jim Morrisonra ma 20 órától a Petőfi Csarnokban (Bp. XIV., Zichy M. út 14.). Fellép a Doors Emlékzenekar, Hobo és Takáts Tamás. Huszonöt év az Operában A Don Carlos szombat esti elő­adásával ünnepli operaházi tag­ságának 25. évfordulóját Tokody Ilona. A produkciót december 15-én, Mikó András 1969-es ren­dezését felújítva mutatta be a Magyar Állami Operaház. Érde­kesség, hogy Tokody Ilona, Pol­gár László és Kelen Péter ponto­san húsz évvel ezelőtt formálta meg először közösen Valois Erzsébet, II. Fülöp, illetve Don Carlos figuráját. Az ünnepi alka­lomból az előadás előtt a színpa­don köszöntik a művésznőt. Árvái Jolán halálára Kedves Joli! Nem vagyok hajlandó, és nem fogok elbúcsúzni Tőled! Mint ahogy - láttad Te is - nem búcsúztam el a szüleimtől, a fiamtól, Bánk Lászlótól, Zsugán Istvántól, Vayertöl, a többiektől sem. Mert élnek, itt vannak Velem, látom az arcukat, hallgatom vé­leményeiket, és öröm fog el, hogy Nálad senki, de senki nem tud igazabban és őszintébben örülni an­nak, amit igaznak érez, például egy „ műnek ", ami boldogsággal tölti el. „ Ismeretlen iszonyú betegségek falkái Leselkednek ránk egész életünkben. Megyünk a vaksötétben, ismert vagy alig sejtett cél felé. Éjszaka van. Csak a veszélyek világító vadállat­szeme Parázslik ki a sűrűségből. ”- írta Kálnoky László, és én éppen az ő versei­ből forgattam filmet Neked, mikor már sejtetted, hogy nem lesz könnyű az életed. „A körülötted ólálkodó Dúvad mohóbb volt társainál, azért támadt rád túl korán. Hónapokig kínzott, mielőtt a kegyelemdöfést megadta volna, Néha kicsavarta tagjaidat... ” Nem hónapokig kínzott, hanem több mint egy évtizedet! És Te elkényeztettél mindenkit. Meg­szoktuk, hogy időnként eltűntél, és aztán frissen, lelkesen, hihetetlen energiákat sugározva megje­lentél, hogy beteljesítsd, amit imádtál: másokba lelket, energiát önteni. Te adtál újra és újra erőt ­­nekik. Mire vihette vol­na, szokták monda­ni, „ha igazi tehet­ség távozik és túl ko­rán ”. De hiszen, mi mindenre vitted! Mennyi mindenre beszéltél rá bennün­ket, mennyi ember­nek adtál vissza hi­tet, elvesző tehetsé­get, erőt, életet! Árvái Jolán nem producer volt, nem szerkesztő, nem csak az FMS stúdióvezetője, hanem alkotó. Méghozzá stílusteremtő alkotó. Műfajt teremtett és formát ta­lált neki. De nem vagyok hajlandó tovább múlt időben beszélni Rólad. „Karcsú leány fekszik a föld alatt, Két karjával szorosan teste mellett, Mint aki vigyázzban áll. ” De hiszen mennyi minden vár még Reád! Mert az Árvái Jolán által kialakított Közjáték, ugyan­úgy, mint Huszárik bevillanó vágásai, Halász Mihály gépállásai, Gujdár trükkjei, mint annyi örök találmány, annyi lelemény és művészi kincs ­­másokban mindig visszatérnek. Kedves Joli! „Nefélj, lefokozott létedből semmi hatalom nem vehet el szemernyit se már, kitárt karral várunk reád alant. " Grunwalsky Ferenc, filmrendező-operatőr t f

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék