Népszava, 2011. február (138. évfolyam, 26-49. szám)

2011-02-23 / 45. szám

2 NÉPSZAVA BELFÖLD 2011. FEBRUÁR 23., SZERDA A végletekig eladósították Esztergomot a fideszes vezetők - Több nyomozás folyik hűtlen kezelés gyanújával Meggyes felelősségét is felvetik Meggyes Tamás volt polgármester felelőssé­gét is felveti az ÁSZ-nak a város gazdálkodását vizsgáló jelentése. Esze­rint Meggyes 2009-ben közbeszerzés nélkül kö­tött a jogszabályban előírt értékhatárt több­szörösen meghaladó összegű szerződést az önkormányzat résztu­lajdonában álló céggel, amelyet az UD Zrt. ko­rábbi vezetőjével közö­sen alapított a város. Az ÁSZ-jelentés megállapí­totta továbbá, a koráb­bi fideszes vezetés el­­adósította Esztergomot. Hűtlen kezelés gyanújá­val már több nyomozás folyik és új feljelentések várhatók. N­engyeltibor A­dósságcsapdába lavírozta Esztergomot felelőtlen és több esetben szabálysze­rűtlen gazdálkodásával a város előző, fideszes vezetése - álla­pította meg az önkormányzat gazdálkodását vizsgáló szám­vevői jelentés. Az Állami Szám­vevőszék által - némi huzavo­na után - közzétett vizsgálati anyagból kiderül: a város csak 2007 és 2010 között 12,6 mil­liárd forint értékben bocsátott ki kötvényt, miközben az ön­­kormányzati vagyon egy részét is „elzálogosította”. Azt már személyesen Meggyes Tamás volt polgármesternek - aki kép­viselőként jelenleg is tagja a városi közgyűlésnek és az Or­szággyűlésnek - rója fel a je­lentés, hogy a közbeszerzési előírások mellőzésével kötött 2009 tavaszán nagy értékű szerződést egy, a város résztu­lajdonában álló céggel. A szer­ződés tárgya, valamint az ös­­­szeg - a 25 milliós közbeszer­zési határértéket többszörösen meghaladó 111,5 millió forint - alapján könnyen beazonosítha­tó, hogy az érintett vállalkozás a Védvár 2008 Zrt. volt. Ezt az őrző-védő céget korábban az önkormányzat az UD Zrt. egyik volt vezetőjének, Horváth Jó­zsefnek a tulajdonában álló North Atlantic Protector Kft.­­vel közösen alapította. Az ÁSZ-jelentés is megerősí­tette azt az Esztergomban rég­óta ismert tényt, hogy Meggyes Tamás még a helyi gyermekek jövőjét is „elzálogosította”. Meg­ Eladósította Esztergomot a korábbi vezetés írtuk: a 2005-ben Meggyes ál­tal a helyi újszülöttek jövőjét támogatni kívánó Szent Miklós Alapról súlyos pénzügyi ano­máliák derültek ki. Tétényi Éva, a város új, független pol­gármestere tavaly ősszel azzal szembesült, hogy az alapból mintegy 400 millió hiányzik. Ebből 200 millió azon összeg volt, amit Meggyes idején az ön­­kormányzat vállalása ellenére nem fizetett be, a hiányzó ös­­­szeg másik felét pedig „kölcsön­vették” a számláról és nem tet­ték vissza. Az előző vezetés nemcsak házipénztárként ke­zelte az alapot, hanem „elzálo­gosította”: újabb hitelek biztosí­tékaként jelölte meg. Mivel a 610 milliónyi kölcsönt a város nem tudta visszafizetni, nem­rég a hitelező bank inkasszóval leemelte az alapból a pénzt. Érdekesség, hogy a számve­vőszék részletes megállapításai között szerepel: az ÁSZ koráb­ban, 2005-ben is vizsgálta Esz­tergomot, a jelentést azonban Meggyes Tamás a kézhezvétel után fél évvel, a 2006-os vá­lasztások után terjesztette a testület elé - mint írta - „politi­kai okokból”. A jelentés megállapításait le­­sújtónak értékelte a helyi MSZP, mondván: Meggyes Tamás és a Fidesz-frakció „felelőtlenül, sú­lyos hibákkal gazdálkodott a köz pénzével, ezáltal komoly válságba sodorta a várost.” A szocialisták ezért felszólították a volt polgármestert és frakció­ját: mondjanak le képviselői mandátumukról, hogy Eszter­gomban minél hamarabb új vá­lasztásokat lehessen kiírni. Idő­közi választást sürgetett az LMP is, és ezt szorgalmazzák helyi szervezetek is, amelyek holnapra aláírásgyűjtést szer­veztek ennek érdekében. Fegyelmi helyett állami állás Az ÁSZ-jelentés megállapította ugyan az ellenőrzési időszakban hivatalban volt jegyző felelősségét, ám a számvevők nem tettek javaslatot felelősségre vonásra, mert Marosi György köztisztvise­lői jogviszonya 2010. december 14-ével megszűnt a polgármes­teri hivatalban. Nem is sokáig lehetett munka nélkül, ugyanis je­lenleg már a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. alá tartozó Nemzeti Földalapkezelő Szervezet jogi igazgatója. Ezt Marosi is megerősítette lapunk kérdésére. Ami az esztergomi ÁSZ-vizsgá­­latot illeti, úgy fogalmazott: már nem dolgozik a Városházán, ezért sem volt hozzáfűznivalója, mikor már idén hivatalból meg­kapta a jelentéstervezetet. Marosi lapunknak annyit mondott még: összességében korrektnek tartja a számvevők ellenőrzé­sét, alapvetően egyetért a megállapításaikkal. Ugyanakkor meg­jegyezte, hogy az ő felelősségét érintő részek „nem teljesen helytállóak", hiszen úgy látja, az esetében elmulasztottként fel­rótt intézkedések azért részben megvalósultak. Marosi György egykori jegyző (középen) ügyében nem javasoltak fe­lelősségre vonást FOTÓ: VAJDA JÓZSEF Nyomás alatt tartották a pszichiátert Feljelentést tett januárban a rendőrségen Arató Géza pszichiá­ter, az esztergomi önkormányzat által fenntartott Vaszary Kolos kórház osztályvezető főorvosa, amiért állítása szerint tavaly feb­ruárban fideszes alpolgármesterein keresztül közvetve Meggyes Tamás arra próbálta rábírni, hogy a válófélben lévő feleségéről hamis - legalábbis a korábbiaktól eltérő - pszichológiai szakvé­leményt állítson ki. Arató a „meggyőző" találkozóról úgy számolt be: azon az alpolgármesterek a válóper irathalmazát, valamint két, Meggyes által a saját feleségéről, annak távollétében készít­tetett „pszichiátriai szakvéleményt" tettek elé, és arra kísérelték meg rábírni, hogy az elé tárt dokumentumok alapján olyan tar­talmú szakvéleményt készítsen a feleségről, Kui Rózsáról, amely Arató korábbi, személyes - pszichológus által is megerősített - vizsgálata eredményétől eltér. www.nepszava.hu belfold@nepszava.hu Balra mutogat és magyarázkodik Papcsák Ma a nyilvánosság elé áll a zug­lói tanácsadói szerződésekkel kapcsolatos botrány egyik ki­robbantója, az LMP helyi ön­­kormányzati képviselője, Vár­nai László. Ő volt az, aki koráb­ban kikérte a fideszes Papcsák Ferenc­­ egykori elszámoltatási kormánybiztos­­ által vezetett önkormányzat külsős szerző­déseiről szóló dokumentációt. Ezekből derült ki, az új kerüle­ti vezetés október óta 80 millió forint értékben kötött tanács­adói szerződéseket. Erről Vár­nai blogjában is beszámolt. A mai, „Botrányos tanácsadói szerződések - ilyenkor hol a kormánybiztos?” című tájékoz­tatón rajta kívül ott lesz Hanzély Ákos LMP-s fővárosi önkormányzati képviselő is. Az ügyben a hvg.hu arról írt, hogy a kerület korábbi polgár­­mestere, Weinek Leonárd 2010- ben ennek az összegnek a felét költötte külsős szerződésekre. Weinek ennek ellenére két, ös­­­szesen 20 milliós értékű szer­ződés miatt hűtlen kezelési ügy gyanúsítottja lett, mert a Köz­ponti Nyomozó Főügyészség szerint ezek feleslegesen meg­kötött szerződések voltak. A botrány nyomán Papcsák azt mondta, a baloldali sajtó in­dított „sajtótámadást és rága­lomhadjáratot” az elszámolta­tás megakadályozására. A pol­gármester szerint akik „az átvi­lágítással foglalkozó cégek szer­ződéseit támadják, azok az el­számoltatást szeretnék meg­akadályozni”. A fideszes vezető azt is jelezte, hogy ezek a cégek már több, összesen 400 milliós hátrányt okozó ügyet találtak, és több eljárás is indult már. „A legfrissebb fejlemény ezekben az ügyekben az, hogy az előző testület idején értékesített, több százmilliós értékű üzlethelyisé­gek eladásával kapcsolatban is megindult a büntetőeljárás” - szerepelt a közleményben, amely arra is kitért, „az új szakértők munkája komolyan sérti az elő­ző baloldali-liberális kötődésű üzleti körök érdekeit, akik emi­att próbálják támadni az elszá­moltatást”. Papcsák a szerződéseket az­zal is indokolta, hogy az elmúlt években a sorozatos jogsértése­ket a polgármesteri hivatal nem tudta feltárni. Egyúttal jelezte, a szerződések között olyanok is vannak, amelyek „a polgármes­ter és az alpolgármesterek napi szakmai munkáját segítő szak­értők szerződései”, vagy ame­lyeket még az előző vezetés kö­zött, és nem jártak le. NÉPSZAVA-ÖSSZEÁLLÍTÁS RÖVIDEN Gulyás lemondását követeli az MSZP Minden parlamenti tisztségéről mondjon le és fizesse vissza a kö­zös kasszából jogtalanul elvett több mint hatmillió forintot Gulyás Gergely - szólította fel a fideszes képviselőt az MSZP. Tö­rök Zsolt, a párt szóvivője közle­ményében azt írta, hogy Gulyás Vas megyei fideszes honatya úgy vesz fel havonta 626 ezer fo­rint választókerületi pótlékot, hogy „tősgyökeres budapesti­ként" két fővárosi lakása is van. A fiatal képviselőt pártja „ejtőer­nyőzte" Vas megyébe, így tavaly május óta több mint hatmillió fo­rintot vehetett fel indokolatlanul az adófizetők pénzéből. A Fi­­desz-frakció minderre úgy rea­gált: „Gulyás Gergelyt - ahogy minden országgyűlési képviselőt - megilleti a képviselői tisztelet­díj, amelynek része a választóke­rületi pótlék is." Megjegyezték, hogy a képviselő az őt szintén megillető lakhatási támogatást nem veszi fel. ► népszava Mesterházy: nem kell akciócsoport Fél éve mondjuk, hogy Orbán Viktor egykulcsos személyi jöve­delemadója sokak számára adó­emelést hoz - írta az utóbbi egy hét politikai eseményeit értékel­ve Mesterházy Attila (képünkön). Az MSZP elnöke úgy fogalma­zott: „a narancsököl odacsapott egy nagyot: a Fidesz bevezette a rossz adórendszert. Ezért kapnak ma százezrek kevesebb fizetést, mint korábban." A politikus sze­rint amikor a miniszterelnök ak­ciócsoportot küld ki a fizetés­csökkenés ügyének „kivizsgálá­sára", burkoltan elismeri, hogy az adóváltozások nyomán sajnos van, aki rosszabbul jár. Pedig Or­bán Viktor váltig állította, hogy ez nem így lesz. A szocialista pártelnök szerint „nem akciócso­­port-árnyjátékra lenne szükség, hanem egy jobb adórendszerre". ► NÉPSZAVA Újabb álláshalmozó fideszes képviselő Összeférhetetlen módon dolgo­zik egy állami cég vezetésében Sebestyén László fideszes or­szággyűlés képviselő - hívták fel a figyelmet tegnap a szocialisták. Az ellenzéki párt kiemelte, hogy a törvény szerint Sebestyénnek mandátuma átvétele után azon­nal be kellett volna jelentenie összeférhetetlenségét és lemon­dani az állami cégben betöltött igazgatói posztjáról. Sürgették azt is, hogy a képviselő fizesse vissza az állami cégtől tavaly má­jus óta törvénytelenül felvett ha­vi egymillió forintot. „Ideje len­ne, hogy a Fidesz végre betartsa a törvényeket és ne formálja őket a kedvükre" - olvasható a közleményben. A népszava Börtönbe küldenék Szabó Jánost H hivatali befolyással üzérkedés miatt letöltendő szabadságvesz­tést indítványozott az ügyész a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem volt rektorával szem­ben - olvasható a fn.hun. Az egy éve elfogott Szabó János az ügyészség szerint két vádlott­társa közreműködésével egy nemzetközi cégnél próbált jog­talan előnyt kicsikarni oly mó­don, hogy azt hazudta: a cég egyes munkatársai ellen drog- és fegyverkereskedelem miatt tit­kos nyomozás folyik, de ő az eljá­rást a cég számára kedvezően tudja befolyásolni. „Ez az ügy több mint kedvezőtlen volt az országnak, rontotta presztízsét" - emelte ki az ügyész a súlyosító körülményeket sorolva. Az első­fokú ítélet kihirdetése egy hó­nap múlva várható a Fővárosi Bí­róságon. Szabó az első Orbán­­kormány idején a honvédelmi tárca helyettes államtitkára volt. ► NÉPSZAVA Támogatás Fidesz közeli műhelyeknek Kétmillió forinttal támogatja a médiatanács annak a médiajogi kötetnek a megjelenését, ami­nek korábban Koltay András, a tanács tagja volt a szerkesztője - írta a h hírszerző. Koltay András a portálnak azt mondta, még a döntés előtt lemondott a kötet szerkesztéséről. A testület de­cember 1-jén összesen 2,6 millió forintot ítélt oda a Magyar Szem­le Alapítvány és a Másfél Flekk Kft. részére. A Magyar Szemle fe­lelős kiadója Granasztói György, a Magyar Polgári Együttműkö­dés Egyesület volt elnöke (ez a szervezet szokta felkérni Orbán Viktort az évértékelőre), a szer­kesztőbizottság tagja Szőcs Gé­za kulturális államtitkár. A Másfél Flekk Kft. ügyvezetője Tóth Sza­bolcs Töhötöm, a Magyar Nem­zet munkatársa. ►népszava­ ­ FOTÓ: NÉPSZAVA FOTÓ: NÉPSZAVA

Next