Népszava, 2011. február (138. évfolyam, 26-49. szám)

2011-02-23 / 45. szám

NÉPSZAVA Szociáldemokrata napilap • Alapítva 1873-ban Kadhafi nem hajlandó távozni Zárt ajtók mögött tanácskozott tegnap az ENSZ Biztonsági Tanácsa a líbiai helyzetről. Moamer el-Kadhafi tévébeszé­dében közölte, nem hajlandó tá­vozni országa éléről. A líbiai for­radalom vezetője halálbüntetés­sel fenyegette meg a tüntetőket. A líbiai diktátor közölte, utolsó vérig harcol, és ha kell, mártír­ként fog meghalni. Kadhafit ge­nocídiummal vádolta meg Líbia helyettes ENSZ-nagykövete, Ib­rahim Dabbasi. Az ENSZ em­beri jogi főbiztosa, Navi Pillay kedden nemzetközi vizsgálatot sürgetett, miután hétfőn a líbiai kormányzat vadászgépeket ve­tett be a békés tüntetők ellen, s ez szerinte emberiesség elleni bűntettként minősíthető. A vi­lágszervezet emberi jogi szak­értői közös nyilatkozatban ítél­ték el a líbiai mészárlást, amelyben az al-Dzsazíra hír­tévé szerint már több mint há­romszázan áldozatul estek. Külföldiek tízezreit menekítet­ték ki Líbiából. Harmincezren tüntettek tegnap Bahreinben, ahol az uralkodó nemzeti pár­beszédet ajánlott az ellenzék­nek. Újabb tiltakozó megmoz­dulás volt Jemenben is. ÖSSZEÁLLÍTÁS A 8. OLDALON Meggyes Tamás is felelős az ÁSZ szerint Meggyes Tamás volt fideszes polgármester felelősségét is fel­veti az ÁSZ-nak Esztergom gaz­dálkodását vizsgáló jelentése. Eszerint Meggyes 2009-ben közbeszerzés nélkül kötött a jogszabályban előírt értékha­tárt többszörösen meghaladó összegű szerződést az UD Zrt. korábbi vezetőjével közösen ala­pított önkormányzati céggel. Az ÁSZ-jelentés alapján elmond­ható, hogy a korábbi vezetés adósságcsapdába lavírozta Esz­tergomot felelőtlen és több eset­ben szabályszerűtlen gazdálko­dásával. Emiatt az MSZP le­mondásra szólította fel Meg­­­gyest és a közgyűlésben több­ségben lévő Fidesz-frakciót. ÍRÁSUNK A 2. OLDALON Kövér nem ad helyet a Radnóti­­díjasoknak A szokásoktól eltérően idén nem a Parlament épületében adják át a Radnóti Miklós Antirasszista Díjat. A Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szö­vetsége szervezésében az elmúlt években a Parlament épületé­ben, az Országgyűlés elnöké­nek közreműködésével adták át a díjat. A szervezet már tavaly levélben kérte az új elnöktől, Kövér Lászlótól, hogy a hagyo­mány a 2011-es évben is folyta­tódhasson az Antirasszista Vi­lágnapon, március 21-én, de az elnök ezt a kérést különböző indokokra hivatkozva végül el­utasította, így a díjakat a Vas utcában, az Ódry Színpadon adják majd át. BŐVEBBEN A 6. OLDALON Bíróság előtt Kisbér fideszes polgármestere Hivatali visszaélés vádjával állt bíróság elé Kisbér fideszes pol­gármestere, aki az ügyészség szerint illetékesség hiányában és szabálytalanul járt el annak érdekében, hogy egy - a helyiek szerint az önkormányzati veze­tővel „igen jó viszont” ápoló - vállalkozó soron kívül, néhány óra alatt útlevelet kapjon. A ta­valy a Fidesz-KDNP színeiben újraválasztott Udvardi Erzsébet polgármestert a Komárom-Esz­­tergom megyei bíróságon hét­főn kezdődött büntetőper má­sodrendű vádlottjaként felbuj­tóként elkövetett hivatali vis­­­szaéléssel vádolják, ám a poli­tikus lapunk kérdésére csak annyit mondott: ártatlannak vallotta magát, és szerinte vád­lott-társait is alaptalanul gya­núsítják, mert nem követtek el semmit. Nem így látja viszont a Ko­­márom-Esztergom megyei fő­ügyészség. A vádhatóság a pol­gármester mellett felbujtóként vádolja Mocsári István vállalko­zót, míg Dörnyei Vendel jegyzőt tettesként, egy kisbéri önkor­mányzati ügyintézőt pedig bűn­segédként vádol hivatali vissza­éléssel. A vádirat szerint az ön­­kormányzat hivatalos „sürgető­ A polgármester és a jegyző is segítette az üzletembert sére” így juthatott a vállalkozó a sürgős eljárásnál sokkal gyorsabban, alig pár óra alatt útlevélhez, ráadásul nem is kel­lett érte az okmányirodába mennie, hanem elkészült úti okmányát közvetlenül az Álla­mi Nyomdában átvehette. ÍRÁSUNK A 3. OLDALON 2011. FEBRUÁR 23., SZERDA 138. ÉVFOLYAM 45. SZÁM www.nepszava.hu NÉPSZAVAI ® NÉPSZAVA. HU ÁRA: 150 FORINT Aki önként nem járul hozzá, már ki is van rúgva­­ Lehet-e félelemre rendszert építeni? Szigorúan megfigyelt magyar köztisztviselők Akár a köztisztviselők nyaralá­sát vagy az otthon töltött hétvé­géjüket is megfigyelhetik a tit­kosszolgálati adatgyűjtés kere­tében. Lehallgathatják privát telefonjukat, figyelhetik bank­számlájukat. A törvény lehető­séget teremt arra is, hogy a bel­ső bűnmegelőzési feladatokat ellátó szerv tagja bűncselek­ménnyel hálózza be a megfi­gyelt dolgozót. Mindehhez az érintett közszolgáknak írásban kell hozzájárulniuk, ha nem te­szik, elveszítik állásukat. Szak­­szervezeti vezetők szerint elfo­gadhatatlan, hogy akár a csa­ládtag által elkövetett bűncse­lekmény miatt is szankcionál­hatják a dolgozókat, és arra fi­gyelmeztettek, hogy a módszer megfélemlítésre alkalmas. A szocialisták szerint „tarthatat­lan és elképesztő” helyzetet ala­kít ki ez a szabályozás, és kiáll­nak mindenki mellett, „akivel szemben a kormány alkot­mányellenes és megengedhetet­len eszközöket vet be”. Az Or­szággyűlés decemberben fogad­ta el az egyes rendészeti tárgyú törvények módosítását. Ez a többi között a rendőrség, a bün­tetés-végrehajtás, valamint az adó- és vámhivatal hivatásos tagjai, az idegenrendészeti és a menekültügyi hatóság, továbbá a Szervezett Bűnözés Elleni Ko­ordinációs Központ kormány­tisztviselői, köztisztviselői és közalkalmazotti esetében teszi lehetővé a titkosszolgálati adat­gyűjtést. Ugyanez vonatkozik az e szervek irányítását ellátó tárcák - azaz a Belügyminisz­térium és Nemzetgazdasági Mi­nisztérium - egyes szervezeti egységeinél dolgozókra. Az in­tézkedés nagyjából 230-250 ezer dolgozót érint. RÉSZLETEK A 3. OLDALON Figyel a „Nagy Testvér"-szinte korlátlan lehetőségek adódnak a közszférában dolgozók megfigyelésére fotó:shutterstock Igazságosabb lenne az elektronikus útdíj Igazságosabb lesz az autópá­lyákon a díjak szedése, ha a megtett út alapján fizetünk. Er­re akkor lesz mód, ha bevezetik az elektromos útdíj­szedő rend­szert, amire a kormány a na­pokban írja ki a versenytárgya­lást. A módszer lényege, hogy a gépkocsikban elhelyezett be­rendezés kapcsolatba lép az au­tópályák ellenőrző pontjaival, automatikusan regisztrálja a megtett utat, és kiszámítja a fi­zetendő díjat anélkül, hogy a sofőrnek megállnia vagy lassí­tania kellene. Szerencsés eset­ben az a megoldás nyer, amely­hez csak egy öteurós, cigaretta­­doboz nagyságú kütyüt kell az ablakra ragasztani. ÍRÁSUNK AZ 5. OLDALON Legkevesebb 65-en meghaltak Földrengés Új-Zélandon Irtózatos erejű földrengés rázta meg európai idő szerint tegnap hajnalban az Új-Zéland keleti partjánál található Christ­church városát. „Új-Zéland leg­sötétebb napjának lehetünk szemtanúi” - fogalmazott a helyszínen John Key miniszter­­elnök. A katasztrófának legke­vesebb 65 áldozata van, de ez a szám bizonyára növekedni fog a napokban, hiszen rengetegen rekedtek a romok alatt. A vá­rosban jelenleg is szükségálla­pot van, a közbiztonságra kato­nák vigyáznak. CIKKÜNK A 16.OLDALON VÉLEMÉNY Milyen követ­kezménye lehet, ha az alkot­mányba beleke­rül, hogy az élet a fogantatással kezdődik? FLECK ZOLTÁN jogszociológus: Bonyolult értelmezést igé­nyel, ha az alkotmányba egy ilyen elv kerül. De ha a jogokat tiszteletben tartó új alaptörvény készül, akkor az anya önrendelkezési joga és a magzati élet védelme ütközni fog egymással, így az Ab feladata lehet, hogy eldöntse, melyik jogot lehet korlátozni a másik rovására. Elviekben egy ilyen módo­sítás előkészíthet szigorúbb abortuszszabályozást, ám ez nem következik belőle. ► 12. OLDAL AJÁNLÓ Csaknem teljesen leállt a nyugdíjügyek intézése Egyre több panasz érke­zik lapunkhoz a nyugdíj­ügyintézéssel kapcsolat­ban. Az olvasók azt teszik szóvá, hogy nem kapnak visszajelzést nyugdíj­­igényük iktatásáról, a jogorvoslat pedig gyakor­latilag teljesen leállt. Az eljárási idő is jóval meg­haladja azt, amit a jog­szabályok előírnak. Szak­értők szerint mindezért az irányítás nemrég vég­rehajtott átszervezése, kormányhivatalokhoz te­lepítése okolható. ► 3. OLDAL Perre megy az állammal Edelény Bírósághoz fordul az egy­kori fideszes, jelenleg füg­getlen Molnár Oszkár ve­zette Edelény, amiért a Belügyminisztérium csak egy részét ismeri el azok­nak a károknak, amelye­ket a város szenvedett el a tavaly nyári árvíz miatt. ► 11. OLDAL

Next