Népszava, 2011. április (138. évfolyam, 76-100. szám)

2011-04-01 / 76. szám

Kiterjesztenék a fukusimai zónát A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (IAEA) szerint leg­alább 40 kilométerre kellene ki­terjeszteni a Fukusima I. atom­erőmű körül az evakuálási zó­nát. A japán kormány csupán 20 kilométeres körzetben ren­delte el a kötelező kitelepítést, a 20-tól 30 kilométerig terjedő te­rületen a lakosság döntésére bízta, hogy kiköltöznek-e. Az IAEA március 18-26. között mérte a radioaktív jód és cézi­um mennyiségét a biztonsági zónában, s még az erőműtől 40 kilométerre lévő Itiate faluban is a nemzetközi határérték dup­láját találták. Tovább nőtt a tengervíz sugárszennyezettsé­ge, 4385-ször haladja meg az engedélyezett határértéket. Edano Jukio japán kormány­­szóvivő közölte, megkapták az atomenergia-ügynökség ajánlá­sát. A kabinet szerint azonban egyelőre indokolatlan a további evakuálás, mivel a mért sugár­zás nem okoz azonnal egész­ségkárosodást. Több mint 130 ezer ember él az erőműtől 20 és 30 kilométer közötti körzetben. A lakosságot megdöbbentette a TEPCO energiaszolgáltató cég előző napi bejelentése, hogy a Fukusima I. négy blokkját biz­tosan nem indítják újra, sok embernek ugyanis az erőmű volt az egyetlen megélhetése. Tokióba látogatott tegnap Nicolas Sarkozy, hogy kifejezze szolidaritását a japán kormány­főnek, Kan Naotónak. Francia­­ország, ahol a világon a máso­dik legtöbb atomerőmű műkö­dik, segítséget nyújt a válság­­helyzet megoldásában, ígérte Sarkozy, az első külföldi veze­tő, aki a tragédia óta Japánba érkezett. A japán nukleáris vál­ság, s a nemzetközi biztonsági előírások megszigorítása az egyik fő téma lesz a májusi fran­ciaországi G8-as csúcson. Az Egyesült Államok 140 fős kémi­ai-biológiai válságok elhárításá­ra kiképzett különleges alaku­latot küld Japánba, ezt a japán önvédelmi erők vezérkari főnö­ke, Oriki Rioicsi jelentette be, Robert Gates amerikai védelmi miniszterre hivatkozva. NÉPSZAVA-IN­FORMÁCIÓ VILÁG NÉPSZAVA , 2011. ÁPRILISI., PÉNTEK Megosztja az orosz politikusokat a katonai beavatkozás - Putyin hibásnak minősítette az ENSZ BT határozatát Hatalmi harc Líbia ürügyén A líbiai nyugati katonai fellépés némi zavart okozott az orosz politi­kában. Ennek leglátvá­nyosabb jele az elnök és a kormányfő egymás­nak ellentmondó nyilat­kozata volt. BARABÁS PÉTER A­z ENSZ Biztonsági Taná­csának március 17. hatá­rozata többek között an­nak köszönhetően születhetett meg, hogy Oroszország nem emelt vétót ellene. A líbiai la­kosság védelmének érdekében született döntés végrehajtása azóta is állandó téma Moszkvá­ban. Az orosz vezetők arra he­lyezik a hangsúlyt, hogy a konf­liktust diplomáciai eszközökkel kell felszámolni, és mint ezt Dmitrij Medvegyev elnök fel­ajánlotta, ebben Oroszország kész szerepet vállalni. Csak­hogy a diplomáciai megoldástól már régen távol került a nem­zetközi közösség, a kérdés most már kizárólag az, mit enged­hetnek meg maguknak a NATO tagállamai és mit nem. Moszk­va szerint annyit bizonyosan nem, amit már eddig is megen­gedtek maguknak. Kezdetben még úgy tűnt, hogy a BT határozatának pas­­­szív tudomásulvétele még nem okozott gondot az orosz vezetés­nek, azt Medvegyev óvatosan csak úgy minősítette, mint amit nem tart helytelennek. A népe ellen elkövetett bűnök miatt Kadhafi támogatása sem jöhe­tett szóba. Csakhogy a katonai beavatkozás erőteljesebb volt, mint amire számítottak, ráadá­sul Moszkva minden igyekeze­te kevésnek bizonyult arra, hogy azt korlátozza. A váloga­tás nélküli erőszak alkalmazá­sának beszüntetését sürgető külügyminisztériumi állásfog­lalás is süket fülekre talált. Az elnök roppant óvatos meg­nyilatkozásainak hangvételétől eltérően Vlagyimir Putyin ke­ményen ostorozta a nyugati magatartást. A kormányfő a Biztonsági Tanács határozatát A nyugati katonai beavatkozás erőteljesebb volt, mint amire számítottak egyenesen hibásnak és rossz­nak minősítette, amely megen­gedhetetlen mértékű beavatko­zást tett lehetővé egy szuverén állam belpolitikai konfliktusá­ba. Ez Putyint, mint mondta, egy keresztes hadjáratra moz­gósító középkori felhívásra em­lékezteti. Medvegyev, aki min­dig vigyázott arra, hogy ne menjen szembe Putyinnal, ez­úttal meglepően határozott volt a kormányfő véleményének el­utasításában. Semmilyen kö­rülmények között sem lehet elfogadható olyan kifejezések használata, amelyek lényegé­ben civilizációk összecsapásá­hoz vezethetnek - jelentette ki, és nem csinált titkot abból, hogy elsősorban a keresztes hadjárat kifejezéssel nem ért egyet. Azt megengedhetetlen­nek és elfogadhatatlannak mi­nősítette. A Biztonsági Tanács határozatát pedig nem tartja rossznak, mivel szerinte az tükrözi a líbiai helyzetet. Putyin sietett tompítani az ellentéteket azzal, hogy kijelen­tette: a külpolitikát az elnök irányítja, ami pedig a kettőjük viszonyát illeti: nagyon közel állnak egymáshoz, és értik is egymást. Ezzel azonban nem sikerült pontot tennie a vita vé­gére, azóta is azt találgatják az elemzők, mi állhat a konfliktus hátterében. Nem valószínű, hogy ez is csak a megszokott munkamegosztás része, Medvegyev ugyanis ebben az esetben nem engedhette volna meg magának a személyre szó­ló bírálatot. Az elnök amerikai partneré­vel folytatott telefonbeszélgetés­ében megengedhetetlennek ne­vezte a békés líbiai lakosság ál­tal elszenvedett veszteségeket, és ezzel értésre adta, hogy - minden hazai vita ellenére - ő is a diplomáciai erőfeszítése­ket helyezné előtérbe. Nincs könnyű helyzetben, mint ahogy az orosz politika többi szereplő­je sem. Az Állami Dumában el­fogadott határozat is tükrözi a dilemmát: úgy kellett támogat­ni az államfő álláspontját, hogy közben a kétharmados több­séggel rendelkező Egységes Oroszország párt elnökét, Putyint se sértsék vele. Rákkal operálták a szlovén elnököt Rosszindulatú rákos daganatot távolítottak el az innsbrucki or­vosok Danilo Türk szlovén el­nök szervezetéből. A daganatot egy rutinvizsgálat során fedez­ték fel az államfő prosztatájá­ban. Mivel a daganatot még ide­ vihart kavart, hogy Türk nem bízott a hazai orvosokban és Ausztriában feküdt kés alá jében, korai stádiumában fe­dezték fel, ezért teljes egészé­ben el tudták távolítani - közöl­ték az orvosok. Az 59 éves Danilo Türk jövő héten már is­mét munkába állhat - tették hozzá. Szlovéniában kisebb vihart kavart, hogy az elnök nem bí­zott a szlovén orvosokban, s in­kább Ausztriában feküdt kés alá. Türk indoklása szerint or­vosai tanácsának engedelmes­­kedve azért választotta az orvo­si beavatkozás helyszínéül az innsbrucki klinikát, mert itt már több hasonló műtétet haj­tottak végre, s nemzetközileg is jól ismert intézményről van szó. Az elnöki hivatal sietve hozzá­tette, hogy az operációt az ál­lamfő saját zsebéből fizette. Türk elődjét, Janez Drnovseket ugyancsak rákkal kezelték, 1999-ben vesedaganatot diag­nosztizáltak nála. 2008-ban hunyt el. Danilo Türk 1952-ben szüle­tett. 1978-tól a ljubljanai jogi egyetemen tanított. 1982-ben doktorált. A nyolcvanas évek­ben hosszú időn át az Amnesty International munkatársaként az emberi jogok helyzetét vizs­gálta Jugoszláviában. Kisebb­ségi joggal is foglalkozott. 1986-1992 között az ENSZ je­lentéstevője volt különféle jogi témákban. 1992-től aztán az újonnan alakult Szlovénia első nagykövete volt a világszerve­zetnél. 2000-2005-ig az ENSZ- nél dolgozott, s 2005-ben tért vissza Szlovéniába, ahol a nem­zetközi jog professzoraként ténykedett. 2007-ben választot­ták meg hazája elnökévé. NÉPSZAVA-IN­FORMÁCIÓ A Líbia körül dúló hazai viták közepette Dmitrij Medvegyev a BBC-nek adott interjújában kijelentette: „Én vagyok az orosz el­nök, az ország első embere, a legfontosabb döntéseket én ho­zom az állam nevében". Szavai még legutóbbi bátor nyilatkoza­tai ellenére sem meggyőzőek, Vlagyimir Putyin befolyását ugyanis bel és külföldön egyaránt meghatározónak tartják. A jö­vő évi elnökválasztások előtt nem lehet kérdéses, hogy ha a kor­mányfő az elnöki széket vissza akarja szerezni, akkor vissza is fogja. Inkább az a kérdés, hogy ebben mennyire lesz partner Medvegyev, csatába száll-e vagy csendesen megelégszik a szá­mára kijelölt hellyel. ÁPRILISI AKCIÓ! Minden megrendelőnk egy-egy exkluzív Piatnik kártyacsomagot kap a SzületésLap mellé! Lepje meg rokonát, barátját, ismerősét egy igazán eredeti, személyes ajándékkal! SzületésLap- A Népszava archívumában mindenki számára tartogatunk egy-egy példányt lapunk korabeli számaiból, amelyek felidézik az adott nap - születésnap, évforduló, esküvő -híreit, eseményeit, alkalmakra rendkívüli ajándékot, a Népszava archív számait, amelyekkel különleges időutazás részese lehet. Születés­­, NÉPSZAVA SZÜLETÉSLAP - megrendelőszelvény Megrendelő adatai: neve*:.................................................................................................. címe* (i.sz., utca, házsz.)----------------------------------------------------------------------­e- ma­i leírna: ________telefonszáma*:............................................. Áfás számlát kér: Név:.............................Cím:..........„.................................................. A MEGRENDELT LAP ADATAI: ,w: 4500 Ft) Az újság megjelenési dátuma........................................................... Az ünnepelt neve:................................................................................. Alkalom:szü­letés­napra C eskü­vő­re házassági évfordulóra ( egyéb:........... Fotó: 750 Ft/db) Fénykép beillesztését kéri: igen □_____ __darab □ nem Születési Értesítőt kér □ (750 Ft) nem kér Q Extra Születési Értesítőt kér Extra születési értesítő (egyéni szöveg) kérése esetén a szöveget egy külön lapon kérjük. Csomagolás: Átvétel: □ alapcsomaghoz tartozó mappa személyesen, készpénzzel □ műbor kötés 5250 Ft) mwS4Bado^Alkom«inyu­l,msí) (zöld, bordó, kék) futárszolgálattal 1600Ft A síelvény postázási címe: Tátrai Multimedia Team Kft. 3535Miskolci János u. 64. Elfogadom, hogy amennyiben az adott napon - ünnepnap, forradalom vagy egyéb okokból kifolyólag­­ nem jelent meg a Népszava, úgy a születési dátumhoz legköze­lebb (előtte vagy utána lévő) megjelenő szám másolatát kapom. Amennyiben a fenti fel­tételt nem fogadja el, megrendelését csak abban az esetben teljesítjük, ha a megjelenési dátum és a születési dátum megegyezik­!! A megrendelőlap hibás kitöltéséből adódó hibákért felelősséget nem vállalunk. Ön a megrendelése leadásával megbízza munkatársunkat, hogy - a NÉPSZAVA hozzájárulásá­val - kizárólag egyéni felhasználás céljára, az ön számára a megjelölt dokumentum részleteiről papíralapú nyomtatásra digitális másolatot készítsen. Büntetőjogi felelőssége tudatában kije­lenti, a másolatot nyilvános közlés céljából - a szerző, illetve a jogutód külön engedélye nélkül - nem használja fel. A feltételeket elolvastam és tudomásul vettem. Megrendelés dátuma:....................................... *kötelező kitölteniMegrendelő aláírása mesél a múlt! www.nepszava.hu/szuleteslap Bővebb információ: 20/592-7929-es telefonszámon 9-16 óráig és a kapcsolata szuleteslap.com e-mail címen kérhető. $

Next