Népszava, 2012. június (139. évfolyam, 127-152. szám)

2012-06-09 / 134. szám

2 BELFÖLD 2012. JÚNIUS 9., SZOMBAT Az Ipsos szerint is csökken a különbség a két nagy párt támogatottsága között Az MSZP-nek a trend a fontos Bár június elején vala­melyest a Fidesz is nö­velte a támogatottsá­gát, az elmúlt hetek nyertese az MSZP: a május eleji 12-ről 15 százalékra bővült a sza­vazótábora - derült ki az Ipsos tegnap közzé­tett felméréséből. A Medián szerint tíz éve nem látott szintre sül­­­lyedt a kormánypárt népszerűsége, Mesterházy Attila pe­dig beérte Orbán Vik­tort, és a Tárki is a két párt közötti olló szűkü­lését mérte. Ezek ugyan pillanatfelvéte­lek, de az MSZP számá­ra a trend a fontos - mondta az adatokra utalva Tóth Bertalan, az MSZP elnökségi tagja. FAZEKAS ÁGNES Z­árul az olló a Fidesz és az MSZP között. Az Ipsos teg­nap közzétett kutatása szerint a teljes népesség köré­ben 17 százalék támogatja a Fi­deszt, a szocialistákra pedig már 15 százalék szavazna. A Medián minapi kutatásából az derült ki, hogy a kormánypárt népszerűsége tíz éve nem látott szintre süllyedt, és korábbi sza­vazói közül ma már többen a szocialistákat választanák. A Mediánnál a teljes népességen belül a Fidesz 22, az MSZP pe­dig 16 százalékon áll, a biztos szavazó pártválasztók körében a Fideszt 41, az MSZP-t 25 szá­zalék támogatja. A Tárki na­pokban közzétett felmérése sze­rint a szocialista párt lényegé­ben beérte a Fideszt, a teljes népesség 16:15 százalékos arányban támogatta a kor­mánypártot, illetve az MSZP-t. Sőt, amit korábban sokan lehe­tetlennek tartottak: a Medián szerint Mesterházy Attila beér­te népszerűségben Orbán Vik­tort. Pillanatfelvételeknek tartja a felméréseket Tóth Bertalan, hozzátéve: a trend a fontos. Az MSZP elnökségi tagja szerint mindez nem jelenti azt, hogy nyugodtan hátradőlhetnek. A kormánnyal elégedetlen, kiáb­rándult, a politikától elfordult szavazókat ugyanis nem egy­szerű megszólítani. Pedig az emberek várják, hogy valaki odafigyeljen rájuk, és végre el­fogadható megoldásokat kínál­jon. A társadalmat már nem az „elmúltnyolcévezés” érdekli, ha­nem a napi megélhetés: a fel­mérések pontosan mutatják, mekkora az elégedetlenség és a kiábrándultság. Tóth biztató­nak nevezte, hogy az MSZP el­nöke egyre népszerűbb. Mind­ez jó alap a folytatáshoz, hiszen azt bizonyítja, hogy a választók figyelnek a szocialistákra. Most lehet és kell megfelelő progra­mokat készíteni, ilyen lesz a Ke­­let-Magyarország, illetve a Bu­dapest program is, amelyeket a térségben élőkkel közösen ír­nak a szocialisták. így lehet csak elérni, hogy a kutatások ne azt mutassák: a Fidesz le­gyengült az MSZP-hez, hanem azt, hogy a szocialisták meg­előzték a kormánypártot - tet­te hozzá Tóth. A felmérések azt jelzik, hogy az emberek bíznak a megújuló baloldalban - mondta lapunk­nak Bangóné Borbély Ildikó. Egyre többen figyelnek a szoci­alistákra, kíváncsiak a javasla­taikra, bár félnek, de hallani akarják, milyen megoldásokat kínálnak, mert „a bőrükön ér­zik”, mekkora hibákat követ el a kormány - tette hozzá az MSZP-elnökségi tag, megje­gyezve: a felmérések a félelem­ről is szólnak. Arról, hogy ma Magyarországon még névtele­nül sem mindenki meri vállal­ni a véleményét, különösen a vidéki városokban. Sok a rej­tőzködő, fásult ember, a szoci­alisták támogatottsága ennek ellenére emelkedik, ami azt jel­zi, hogy 2014-ben le fogják vál­tani a Fideszt. Winkfein Csaba úgy véli, hogy a felméréseket nehéz más­sal magyarázni, mint a Fidesz és Orbán Viktor kudarcos kor­mányzásával. Az MSZP elnök­ségi tagja lapunknak azt mond­ta, a rögtönzött, nem egyezte­tett intézkedések egyre kilátás­talanabb helyzetbe hozzák a magyar társadalmat. A 30 év alattiak fele elhagyná az orszá­got, amire a kormánynak nincs válasza, adminisztratív intéz­kedésekkel próbálják a fiatalo­kat itthon tartani, ahelyett, hogy megoldást nyújtanának a munkahelyteremtésre, a lakha­tási kérdések megoldására, nem vernék szét az oktatást. Winkfein szerint a szocialisták a következő időszakban sem zárkóznak be, mert hisznek ab­ban, hogy politikát csak az em­bereket meghallgatva, érdekei­ket képviselve lehet csinálni. Lassan, de biztosan bővül a tábor - mondta kérdésünkre Varga László. Az elnökség tagja arra hívta fel a figyelmet, hogy a mérések alapján olyanok is vis­­­szatértek az MSZP-hez, akik 2010-ben az Fideszre szavaztak, de csalódtak a kormánypárt­ban. Mára ugyanis nyilvánvaló­vá lett, hogy az MSZP - bár két éve még temették az ellenfelet - az egyetlen párt, amelyik képes leváltani Orbánékat. Varga is úgy vélte, megfelelő ajánlatok­kal maguk mellé tudják állítani a bizonytalanokat, ehhez olyan politikát kell felvázolni, ami a Fidesz által partvonalon kívül­re helyezett milliók számára megoldást jelent. Bár a parlamenti erőviszonyok nem változtak, a felmérésekben már visszabillent a Fidesz hatalmas fölénye fotó: vajda József Zárul az olló Az Ipsos június elején készült felmérése szerint is zárul az olló a Fidesz és az MSZP között. A biztos szavazó pártválasztók közül 31 százalék támogatja a szocialistákat, 35 százalék pedig a kor­mánypártot. Az Ipsos, akár a Medián, azt mérte, hogy „megtört a jég, az MSZP és az LMP ugyanis profitált a kormányzó párt ko­rábbi veszteségeiből". A felmérés azt mutatja, hogy a Fidesz ko­rábbi és részben mostani bázisának számító középrétegekben­­ az érettségizettek, a nagyobb vidéki városok lakói, a harmincas­negyvenes éveikben járó és munkahellyel rendelkezők körében­­ a korábbi 6-8 százalékos MSZP-támogatottság mostanra 13-14 százalékra emelkedett, és a huszonévesek között is javítottak a szocialisták. A teljes népességen belüli 15 százalékos támoga­tottsági arány pedig a választások óta a legjobb eredménye az MSZP-nek - írta az Ipsos. RÖVIDEN Csak blöffölt a Jobbik? Úgy tűnik, blöffölt a Jobbik, ami­kor a múlt héten pénteken kö­zölte, parlamenti képviselőjük, Szávay István feljelentette la­punkat egy Nyirő Józsefet sze­rintük kegyeletsértő módon áb­rázoló karikatúránk miatt. A Job­bik közleményt is kiadott a Nép­szava június elsejei számában megjelent rajz miatt, amiben azt írták, Szávay már meg is tette a feljelentést az ORFK-n. Ám ami­kor a rendőrségnél azután ér­deklődtünk, hogy elrendelték-e a nyomozást a feljelentés alap­ján, azt a választ kaptuk, hogy nincs is ilyen feljelentés. Mint ír­ták, az „említett üggyel kapcso­latban 2012. június 7-ig feljelen­tés nem érkezett". A Jobbik talán azért gondolta meg magát, mert kegyeletsértés miatt csak az el­hunyt hozzátartozója vagy örö­köse tehetne feljelentést magán­indítványban. Karikaturistánk, Pápai Gábor kifogásolt rajza egyébként Szőcs Géza államtit­kárt ábrázolja, amint egy táská­ból kiengedi, „szélnek ereszti" Nyirő József hamvait. A rajz címe pedig ez volt: „Porszennyezés egészségügyi határérték felett". ► NÉPSZAVA Beismerték: rossz a köznevelési törvény Módosítják a köznevelési tör­vényt - közölte tegnap FHoff­­mann Rózsa. Az oktatási államtit­kár szerint „szándékosan keret­­törvényt alkottak", amelyet most töltenek meg tartalommal, és dolgoznak a végrehajtási rende­leteken. „Ezt nem tartom hibá­nak, ez eléggé természetes, egy ilyen nagy rendszer átalakításá­hoz ideális esetben kellett volna tíz év" - fogalmazott. A múlt va­sárnap tüntető pedagógus­szakszervezetek éppen az alig fél éve elfogadott köznevelési és szakképzési törvény hatályba lé­pésének egy évvel történő elha­lasztását követelték, mivel sze­rintük a jogszabályok ebben a formában és rendeletek hiányá­ban végrehajthatatlanok. Ennek ellenére Hoffmann „politikai ak­ciónak" nevezte a demonstráci­ót. Hiller István (képünkön) rea­gálása szerint a kormányzat vég­re belátta, hogy „amit elfogad­tak nagy hírrel-dúrral december­ben, az így nem jó, nem tud mű­ködni". Az MSZP oktatáspolitiku­sa szerint például a törvényben megfogalmazott pedagógus­életpályamodell forrása legalább 280-300 milliárd forint, ami több, mint a 2011-es költségvetési tar­talék. ► NÉPSZAVA Ismét pert nyert Mayer Aranka Már a harmadik perét vesztette el jogerősen a gondola.hu hír­portál Mayer Arankával szemben - közölte a Pest Megyei Hírhatár Online. Mayer Aranka az Orbán­­szőlők ügyében vált ismertté: az Orbán Viktor feleségének résztu­lajdonában állt Szárhegy dűlő Kft.-hez kapcsolódó sajtóper ko­ronatanúja volt, az egyik cégtárs (ex)feleségeként. A gondola.hu elleni per előzménye, hogy a bot­rány idején Révész Máriusz fideszes képviselő, a párt szóvivő­je sajtótájékoztatón igyekezett hitelteleníteni Mayert. Az általa elmondottak miatt 2008 nyarán Mayer pert nyert, Révésznek pe­dig bocsánatot kellett kérnie, és 620 ezer forint kártérítést fizetett. Mayer ezután szólította fel a mé­diumokat, hogy Révész jogsértő állításait távolítsák el honlapjaik­ról. Ennek csak a gondola.hu és a Magyar Nemzet Online nem tett eleget - Mayer az utóbbival szemben nem jogerősen már szintén pert nyert. a népszava Lejárató kampányt sejt Ajka vezetője Politikai lejárató kampány részé­nek tartja Schwartz Béla, hogy több jobboldali médium a rend­őrségre hivatkozva azt írta: hűt­len kezeléssel gyanúsították meg. Ajka MSZP-s polgármeste­re közölte, a város ellen a politi­kai ellenfelek több tucat feljelen­tést tettek. A rendőrség által megfogalmazott vádakat a bal­oldali politikus cáfolta. ► NÉPSZAVA FOTÓ: NÉPSZAVA www.nepszava.hu belfold@nepszava.hu Júliustól fejtetőre áll a betegellátás Új struktúrában működik az egészségügy júliustól - mondta a Magyar Kórházszövetség el­nöke az MTI-nek. Rácz Jenő közölte, hogy az új struktúra életbe lépése a funkcióváltó kórházak esetében jelent majd alapvető változásokat, ezekben profilok, osztályok szűnnek meg, illetve alakulnak át. Rácz úgy fogalmazott: „hamarosan minden intézményt határozat­ban is tájékoztatnak a rá vo­natkozó kapacitási, progresszi­­vitási szintekről, és ez alapján megkötik az új finanszírozási szerződéseket”. Noha a kórházszövetség el­nöke ismét kiemelte: intézmé­nyek nem szűnnek meg, azt is hozzátette, hogy „a funkcióvál­tás nagyjából 15-17 intézményt érint”, ezekben a kórházakban pedig bizonyos aktív fekvőbe­teg-ellátási feladatok megszűn­nek, ezek helyett krónikus re­habilitációs, illetve járóbeteg­­ellátási és sürgősségi betegellá­tási fejlesztések történnek. A volt egészségügyi miniszter sze­rint egyébként „a struktúraát­alakításból a finanszírozási csúszások miatt az év végéig óriási megtakarítások még nem várhatók, a betegellátás bizton­ságának és színvonalának emelkedése viszont szinte azon­nal érezhető lesz”. Rácz szerint ugyanis a struktúraátalakítást az egészségügyi államtitkárság és a kórházak között lezajlott hosszas és részletes egyeztetés­sorozat előzte meg. Egymással tehát igen, más érintettekkel azonban kevéssé egyeztettek a változásokról, hi­szen a 103 ma aktív ellátást nyújtó intézményből informá­cióink szerint jó néhányban még ma sem értesültek arról a dolgozók, hogy mi lesz a sor­suk, lesz-e még munkahelyük három hét múlva is. Arról rá­adásul továbbra sem beszél sem a kormány, sem más dön­téshozók, hogy minderről mi­kor, milyen formában kapnak tájékoztatást a betegek. Hiszen nemcsak az egyes intézmények átalakulása, illetve a kórházi osztályok bezárása, hanem a Semmelweis Tervben beharan­gozott új beutalási rend is élet­be lép júliustól, így könnyen előfordulhat, hogy ezentúl az állampolgároknak másik in­tézménybe kell járniuk. Szócs­ka Miklós szerint ráadásul ép­pen „nem az a lényeg, hogy hol mi nem lesz, hanem hogy min­denki tudja, mit hol kap meg”. Csakhogy egyelőre egyáltalán nem tudni, július 1-jétől hova kell forduljanak panaszaikkal a betegek. B.I.M. Nyilatkozott vagyonáról Áder Néhány nappal a törvényes ha­táridő előtt közzétette vagyon­nyilatkozatát Áder János. Az új államfőnek két ingatlanban van tulajdonrésze, két autó van a ne­vén, ezeket 2009-ben, egy hó­nap különbséggel vásárolta. Be­fektetési jegyekben 10,6 millió forinttal, továbbá 120 ezer euró­­nyi más megtakarítással rendel­kezik, tartozása nincs. Egyetlen bevételi forrásként - a mintegy havi 1,5 millió forintos­­ államfői fizetését tüntette fel. ►népszava FOTÓ: NÉPSZAVA

Next