Népszava, 2012. június (139. évfolyam, 127-152. szám)

2012-06-08 / 133. szám

Restaurálják az auschwitz-birkenaui emlékhelyet Megkezdődött az auschwitz­­birkenaui emlékhely teljes res­taurálása, amelynek legfonto­sabb része, a volt náci haláltá­bor 45 téglabarakkjának hely­reállítása két év múlva indul. A program célja a német megsem­misítőtábor eredeti állapotának megőrzése, amely Bogdan Zdrojewski kulturális és nem­zeti örökségi miniszter szerint „örök intésként” hathat a leen­dő generációkra, és segít felosz­latni a holokauszthoz fűződő téveszméket - olvasható a Gazeta Wyborcza című napilap online kiadásában. A munkálatok az egykori Auschwitz I és Auschwitz II­­Birkenau haláltábor egész te­rületére kiterjednek, de a mú­zeumot nem zárják be a látoga­tók számára. Első ízben a birkenaui női tábor 2014 után felújítandó téglabarakkjait fog­ják előkészíteni renoválásra, de a faépületek és maradványaik megőrzésével is foglalkoznak. A téglaépületek teljes felújítása akár 15 évet is igénybe vehet. A renoválás költségét a 2009- ben alapított auschwitz-birke­naui alapítvány (Fundacja Auschwitz-Birkenau) állandó alapjából fedezik, amelyben 120 millió eurót terveznek fel­halmozni. Az alap anyagi tá­mogatását eddig 18 állam és három város vállalta: összesen 97 millió eurót ajánlottak fel, ami a felújítási munkálatok költségének 80 százalékát fede­zi. A múzeum az éves munká­latok költségét 3,6 és 5,5 millió euró közötti összegre becsülte. Auschwitz-Birkenauban a becslések szerint 1,1 millió em­ber, nagyrészt különböző or­szágokból deportált zsidó pusz­tult el 1940 és 1945 között. A náci Németország által létreho­zott legnagyobb haláltábor ma­gyar áldozatainak száma több százezerre tehető, őket 1944. május 15. és 1944. július 9. kö­zött deportálták Magyarország­ról. Ott gyilkolták meg a lengyel politikai és szellemi elit 85 ezer nem zsidó képviselőjét, 20 ezer romát, 15 ezer szovjet hadifog­lyot és 12 ezer különböző or­szágokból származó nem zsidó foglyot is. A volt haláltábor területén 1947-ben létrehozott állami múzeumot évente milliók láto­gatják: tavaly több mint 1,4 mil­lióan fordultak meg itt. MTI-INFORMÁCIÓ Teljes magzati genomot rekonstruáltak Egy magzat teljes genomját re­konstruálták amerikai kutatók anyja vérmintájából és apja nyálmintájából. Az eredmény­ről beszámoló tanulmányt a Science Translational Medicine című szakfolyóiratban ismer­tették. A várandós anya vérében nemcsak a saját genetikai állo­mányából, hanem a méhében növekedő magzat genomjából is jelen vannak különböző hos­­­szúságú darabok. Az igazi ne­hézséget az jelenti, hogy miként különböztessék meg az anyai DNS-darabokat a magzatétól. Jay Shendure, a seattle-i Washingtoni Egyetem geneti­kusa kutatótársaival 5 nano­­gramm szabadon lebegő, sejten kívüli DNS-t különített el egy 18 és fél hetes terhes nő vér­mintájából. A DNS-szakaszokat új módszerrel, az úgynevezett mélyszekvenálással határozták meg, amelyben minden egyes DNS-darabot 78-szor ellenőriz­nek. Elkészítették közben az anya teljes genomját is, majd számítógépes összehasonlítást végeztek a két eredmény között. Közben az apa nyálmintájából is elvégezték a genetikai elem­zést. Számítógépes modellezést használtak annak megállapítá­sára is, hogy melyek lehetnek a magzat saját génmutációi, ame­lyeket egyik szülőtől sem örö­költ, hanem spontán módon je­lentek meg. Miután elkészült a rekonstruált teljes magzatge­­nom, annak helytállóságát úgy ellenőrizték, hogy a szülés után vérmintát vettek a köldökzsi­nórból, és abból is meghatároz­ták a gyerek teljes genetikai ál­lományát. Az előre meghatáro­zott genomban a jósolt génvariá­ciók találati pontossága 98 szá­zalékosnak bizonyult - írta a tanulmányt ismertető Nature News (www.nature.com/news). MTI-INFORMÁCIÓ MOZAIK NÉPSZAVA 2012. JÚNIUS 8., PÉNTEK 15 Jövő héten már ítélet is születhet a West-Balkán-tragédia ügyében Az ügyész fogházat, a védők felmentést kértek Felmentést kértek a vádlottak ügyvédei a tavalyi, három halálos áldozatot követelő West-Balkán­­tragédia büntetőperében tegnap elhangzott védő­beszédeikben. Az ügyész viszont letöltendő fog­házbüntetés kiszabását kérte mind a négy vádlott­ra a bűncselekmény minősített esetére tekintettel. A tavalyi West-Balkán-tra­­gédia ügyében a Pesti Köz­ponti Kerületi Bíróságon zajló büntetőper tegnapi tár­gyalásán három ügyvéd véden­ce ártatlanságát hangoztatta, és mások felelősségét vetette fel. A negyedik védőbeszédre és az utolsó szó jogán előadott vádlotti felszólalásokra várha­tóan a jövő héten kerül sor, amikor valószínűleg ítélet is születik. A vádlottak az ügy vizsgálata során végig, így a perben is tagadták bűnösségü­ket, míg az ügyész szerdai vád­beszédében letöltendő fogház­­büntetés kiszabását kérte mind a négyükre. Emlékeztetőül: az azóta be­zárt West-Balkán szórakozó­hely egyik rendezvényén a biz­tonságosan befogadható há­romszáz vendég helyett mintegy háromezer fiatal zsúfolódott össze tavaly január 15-én, éjjel­ később pánik tört ki, s a tu­multusban három lány megful­ladt, tucatnyian pedig megsé­rültek. Orbán Viktor miniszter­­elnök másnap arra utasította a belügyminisztert: tegyen intéz­kedéseket, hogy ilyen eset a jö­vőben ne fordulhasson elő. A hatóságok ezután átfogó ellen­őrzéseket tartottak országszer­te, rövidesen pedig a szabályok és az engedélyezési eljárások is jelentősen szigorodtak. A rendőrség a nyomozás le­zárása után az ügyészségnek nyolc gyanúsított esetében ja­vasolt vádemelést. Utóbbi végül négy ember - a West Balkán Vendéglátó Kft. egyik ügyveze­tője, az intézményt bérbe adó Szalontai Győző, továbbá Kecs­kés Tamás és Csanádi József rendezvényszervező, valamint a program biztonságáért felelős Hranek István - ellen emelt vá­dat halálos tömegszerencsét­lenséget okozó, foglalkozás kö­rében elkövetett gondatlan ve­szélyeztetés miatt. A vádbeli cselekmény a törvény szerint kettőtől nyolc évig terjedő sza­badságvesztéssel sújtható. Az ügyészség szerint a vád­lottak a rendezvénnyel kapcso­latban rájuk vonatkozó szabá­lyokat bérbeadóként, szervező­ként, illetve a biztonsági szol­gálat vezetőjeként hanyag mó­don megszegték, és ezzel idéz­ték elő a tragédiát. Sem Szalon­tai, sem Kecskés, sem Csanádi nem volt tekintettel a szórako­zóhely befogadóképességére. Utánuk Hranek lehetett volna az utolsó ember, aki megakadá­lyozhatta volna a tragédiát, ám ő is rosszul mérte fel a kockáza­tokat. A lépcsőn feltorlódott tö­megnek így esélye sem volt ar­ra, hogy sérülés nélkül kijus­son a csapdából. Az ügyész sú­lyosbító körülményként értékel­te, hogy a vádlottak szabálysze­gései olyan fokú tragédiához ve­zettek, amely jóval meghaladja azt a mértéket, mely a foglalko­zás körében elkövetett gondat­lan veszélyeztetés minősített esetének megállapításához szükséges. A törvény szerint ugyanis már egyetlen halottat és kilenc sérültet vagy két halot­tat „eredményező” gondatlan­ság esetén megállapítható a ha­lálos tömegszerencsétlenség. MTI-NÉPSZAVA-ÖSSZEÁLLÍTÁS A tavaly januári diszkótragédia áldozataira emlékezve sok százan gyertyagyújtással rótták le kegyeletüket fotó: K2 press Máig sem tudni Máig nem derült ki, hogy valójában mi volt a tra­gédia közvetlen kiváltó oka. Amint egy héttel ké­sőbb a Népszava megírta: sem cáfolni, sem meg­erősíteni nem tudta a rendőrség azt az értesü­lésünket, miszerint egy rendőrtiszti főiskolás ki­áltott volna késelést a West-Bal­kán­ban a tragé­dia előtt, ami miatt kitört a pánik, amelynek so­rán három lány vesztette életét. A Hírszerző egy kiszivárgott jegyzőkönyvre hivatkozó blog­­bejegyzés alapján írta azt: megdőlt a késelés le­gendája, mert valójában az történt, hogy egy fia­talember barátnője rosszul lett, és a rendőrhall­gató a késelés hangoztatásával, jelvényét szo­rongatva próbálta elérni, hogy a tömeg meg­nyíljon előtte. Megrendelőszelvény Népszava-befizetésh­ez Megrendelem a Népszava napilapot......példányban □ «SV tom 3-1 MM Pt­ éfl □ negyiKMvT*­­7M LiftHtonHTdűű Fttot Cím... Cím f*l.:Tb4: E-mo*: E­fTud:.____ U Az mi J­MW* CKtfKíV A|Jnj« "f—TT'TTflTI'Bf *~ aláírít­ádN lív.íuk. Orgonakrémleves és kovászosuborka-nyalóka a Millenárison Gourmet Fesztivál Magyarország legjobb éttermei, a legjobb borászatok, a legfino­mabb pálinkák, sajtok, szalá­mik, sonkák, mézek, sütemény­csodák, kézműves sörök szere­pelnek az idei, mától vasárna­pig nyitva tartó Gourmet Fesz­tivál több mint 100 kiállítója (köztük 40 étterem, 40 pincé­szet, 10 kereskedő és 8 cuk­rászda) kínálatában a Millená­ris Parkban - közölte a rende­zésért felelős Sziget Kulturális Szervezőiroda. Mint hangsú­lyozták, a fesztivál olyan külön­leges ízeket is elhoz a vendé­geknek, amelyekkel igazán rit­kán lehet találkozni. Lesz pél­dául kovászosuborka-nyalóka és mangalica lollipop, az igazi ínyencek pedig orgonakrém­levessel indíthatnak, majd meg­kóstolhatják a kecskesajtos-al­­más burgonyafőzeléket. Az újdonságokat, klassziku­st legnevesebb pincészetek is ott lesznek sokat, újraértelmezett és kísér­leti ételeket kínáló rendezvé­nyen megízlelhető majd a házi tokaji aszús kolbász, a libamáj­fagylalt vagy a homár vattacu­kor, desszertként pedig akár a borokkal töltött csokibonbon is. Mindezek mellé a fesztivál láto­gatói többek között a Balassa, a Bock, a Gere Attila, a Gizella, a Heimann, a Pannonhalmi Apát­sági, a Sauska vagy a Szent Ta­más Pincészet legjobb borait kortyolhatják, de nem hiányoz­nak a kínálatból a kézműves sö­rök és a pálinkák sem. A kóstolás közben olyan együttesek zenélnek, mint a Kerekes Band, a Balogh Kál­mán és a Gipsy Cimbalom Band, a Váczi Eszter Quartett, a Harcsa Veronika Quartett, a Kiscsillag Akusztik, Szalóki Ági vagy a IDeladap. MTI-INFORMÁCIÓ

Next