Népszava, 2013. április (140. évfolyam, 76-100. szám)

2013-04-09 / 82. szám

Egyre kínosabb helyzetben a köztársasági elnök-Jéromé Cahuzac plasztikai sebészből lett költségvetési miniszter A francia off-shore lovag alkonya Dúl a háború a francia közéletben. Jérome Cahuzac, a külföldön korábban szinte isme­retlen költségvetési mi­niszter botrányos buká­sa arra ösztönözte a saj­tót, hogy minden eddi­ginél páratlanabb köz­életi válságról, a de­mokrácia próbájáról cikkezzen. Amely meg­rendítette Hollande elnök hatalmát is. VÁRKONYI TIBOR A­z adócsalással, pénzmo­sással gyanúsított kor­mánytag leleplezése tizen­egy hónappal a párizsi szocia­lista kormányzat beiktatása után, súlyosan nehezedik a baloldali vezetésre. Jogos a kér­désföltevés, az államfőnek volt-e korábban sejtése arról, hogy minisztere súlyos bűnt követett el, és ha igen, miért nevezte ki, vagy ahogyan a legtöbben vé­lik, naiv volt, vakon bízó, jóhi­szemű, akkor alkalmas-e eliga­zodni a kusza politikai viszo­nyokban? Alkotmányjogilag csekély a mód firtatni a törvé­nyesen megválasztott államfő felelősségét, hiszen személy szerint érintetlen, de a politika csak alkalmat ad a bírálatára. Az egész egy trockista múltú, nem is jelentéktelen újságíró közlésével kezdődött. Edwy Pleven, aki korábban főszer­kesztője is volt a Le Monde-nak, Mediapart című kiadványában még tavaly december elején föl­tárta, hogy Cahuzac költségve­tési miniszter tetemes jövedel­mét két évtizeden át eltitkolta, az adózás elől elrejtette az UBS svájci bankban, később a Reys & Cie titkos számláján. A le­hallgatásokból kiderült, Cahuzac felkérte a svájci pénz­intézetet, igazolja, nincs nála számlája. A bank a kérést el­utasította. A pénz időközben Szingapúrba vándorolt. Cahuzac négy hónapig váltig tagadott. Hollande elnök ezután be­rendelte Cahuzacot az Élysée­­palotába, hogy kiderítse, mi az igazság. A tanúk szerint a mi­niszter rezzenetlenül az állam­fő szemébe nézett, és váltig ta­gadott, a Mediapart-t hazug­sággal vádolta. Hollande elhit­te ezt, sőt nem csak ő, Ayrault miniszterelnök is. Április elején váratlan fordulat történt. Nem csupán a botrányt elindító Me­diapart gazdája, Pleven tartott ki vádja mellett, az egész sajtó szenzációja lett a Le Monde-tól a Le Figarón át az oknyomo­zásban bajnok Le Canard Enchainé hetilapig. A miniszter megtört, s két jól ismert vizsgá­lóbírónál tett vallomást. Kide­rült, a svájci bankszámla húsz évig létezett, az összeget pénz­mosási szándékkal, az adózás elől síbolta ki Svájcba. Költött ugyan belőle, Párizs előkelő ne­gyedében luxuslakást vásárolt, de így is maradt rajta 600 000 euró, tekintélyes összeg. Jó ne­vű plasztikai sebész volt, tehe­tős klientúrával, de a jövedel­mét ugyancsak törvénytelenül, megsokszorozta a gyógyszer­laboratóriumok hálapénze. A vallomás a két vizsgálóbírón kí­vül elhangzott az államfő, a kormányfő, a parlament előtt is, Cahuzac beismerése fejében enyhítésért esedezett. Francois Hollande érthetően megrendült, fölháborodott, a költségvetési minisztert hala­déktalan lemondásra szólította föl, ami meg is történt, sőt mi­előtt a bűnügyi rendőrség egy­általán nyomozásba foghatott volna, maga kérte föl az ügyész­séget, indítsa el a szükséges el­járást. Cahuzacot a Szocialista Párt is kizárta tagjai közül. Mindennek ellenére bírálatok kereszttüzébe került az állam­fő is. A jobboldal és különösen a konzervatív előd, Nicolas Sarkozy keményen nekiment az elnöknek. Közismert volt Hollande-ról a jóhiszeműsége, de szóba került, hogy a biza­lomnak is van határa, nem ép­pen erény a jótékony vakság, aki az állam élén áll, attól kö­vetelmény a józan körültekin­tés. És mondhatni pártkülönb­ség, világnézeti meggyőződés mellőzésével a sajtónak szinte egésze arról szól, hogy kiderült, nem csupán a szocialista kor­mányzás kétbalkezes, hanem válságban van a demokrácia egész működési rendszere. Még a legelfogultabb szocialista mi­niszterek, képviselők, szenáto­rok is kétségbeesve vallották, hogyan menjenek választóke­rületükbe, mit mondjanak sza­vazóiknak, mit válaszoljanak a kérdéseikre. Ami pedig a jobboldal indu­latos kampányát illeti, a minő­sítések az övénél nem csupán árnyaltabbak, tényszerűek is. Francois Hollande hiszékeny naivságán kívül személyesen semmiben sem érintett. Elődje, Sarkozy viszont nyakig ül a pácban 2007-es választási had­járatának törvénytelen finan­szírozása miatt, nem is akárho­gyan. Az igazságszolgáltatás azzal gyanúsítja őt, visszaélt az idős Liliane Bettencourt mil­liárdosnő megrendült tudati ál­lapotával, látogatásain csikart ki tőle vagyonokat. A jobbolda­li lapok a minap azt kürtölték világgá, hogy a bordeaux-i bíró­ság megszünteti az eljárást Sarkozy ellen, de ezt másnap már nyomatékosan cáfolták. Elnöksége idején a volt elnök kénytelen volt meneszteni ak­kori munkaügyi miniszterét, akit azzal bízott meg: Madame Bettencourt-nál kunyeráljon választási alamizsnát, és bizo­nyítékok szerint is több száz­ezer euróval kibélelt borítékok­kal távozott. Legkevésbé a Sarkozy-párt és felbőszült ve­zetése alkalmas arra - jegyzik meg a kommentárok -, hogy a botrány miatt a ma kormányzó baloldalon kérje számon a pa­tyolat demokráciát. Ami pedig Cahuzacot illeti, a föltevések szerint ötesztendei börtönbüntetés és 375 000 eu­ró pénzbírság várhat rá. Meg távol tartása a politikai életből, legalább egy időre. Jaromé Cahuzac és Jean-Marc Ayrault kormányfő, amikor még nem derültek ki a vádak fotó europress/gettyimages/kristysparow Bajban a külügyminiszter is? A Hollande-kormány újabb minisztere kerülhet párba. A Libération napilap közlése szerint Laurent Fabius titkos bank­számlával rendelkezik Svájcban. A külügyminiszter azonban he­vesen tagadta a lap állítását, s mint mondta, a cikkben foglaltak „minden alapot nélkülöznek". Egyben kilátásba helyezte, hogy az ügyet jogi útra tereli. Csütörtökön az államfő választási kampányának vezetője, Jean- Jacques Augier került bírálatok kereszttüzébe. Lapértesülések szerint ugyanis a Kajmán-szigeteken bejegyzett vállalatokban tett szert részvényekre. Az üzletember és kiadó Augier, aki Hollande diáktársa volt a patinás elitegyetemen, az ENA-n, elis­merte, hogy Eurane nevű vállalata tett szert bizonyos vagyonra „brit területeken". Ugyanakkor a France Info rádiónak azt állítot­ta, semmiféle illegális tevékenységet nem folytatott. Rendhagyó cirkusz-színházi varietéi E LÓAf>Á Sí DelPOrt T Oki Bemutató: J0I j április 11. További frlűadások 2011 április. 16. JíJIi április 34 Jól ! május 03 ■ Ái i i mljiit fw KIH május 16 ■ Ál U 31. 201­1 május 30 acsore lO.Dejpriml érától nkJŰ in IW IN New -OrtojMS Club -1066 Budapest, lovag utca S ^^ocldotL^. 1‘fífc thi itnJíik í«jA7p(Aifj?

Next