Népszava, 2013. augusztus (140. évfolyam, 178-203. szám)

2013-08-17 / 192. szám

8 NÉPSZAVA VILÁG 2013. AUGUSZTUS 17., SZOMBAT Már több mint ezren haltak meg az utóbbi napokban Egyiptomban Kairó: tomboló erőszak Bár három nap óta az egyiptomi hadsereg erő­szakkal lép fel a Muzulmán Testvériség tagjai el­len, az iszlamisták nem hátráltak meg: tegnap, a „harag napján" ismét ezrek vonultak az utcákra. A brit Telegraph úgy tudja, az utóbbi napokban ezren haltak meg, köztük 67 rendőr, és 11 ezer a sérültek száma. Kairót tegnap lincselőosztagok szállták meg, mindenkit megtámadtak, akit gya­núsnak találtak. E­sély sincs a békére Egyip­tomban. Inkább csak az a kérdés, még hányan hal­nak meg a véres összecsapá­sokban. A hadsereg, illetve az őket támogatók, valamint az iszlamisták között óriási a sza­kadék. A katonaság szerda óta fegyverrel lép fel a Muzulmán Testvériség tagjai ellen, ők azonban a keresztényeken áll­nak bosszút: a lakosság mint­egy tíz százalékát kitevő kopto­kat terrorizálják. Ez is csak azt igazolja, nincs egyértelműen pozitív szereplő ebben a konf­liktusban. Rendkívül aggasztó jel, hogy a vérfürdő egyre gyorsabban terjed át más városokra. Kór­házi adatok szerint öt ember vesztette életét, és 70 megsé­rült Fajúm városában. A biz­tonsági erők közlése szerint Iszmailijában négy személy vesztette életét. Többtucatnyian sérültek meg Tanta városában. Kairó egyik elővárosában álar­cos fegyveresek támadtak a rendőrökre, egyiküket megöl­ték. A pénteki ima után ország­szerte a július 3-án megbukta­tott elnök, Mohamed Morszi több tízezer híve tüntetett a rendőri erőszak ellen és pártfo­­goltjuk szabadon engedéséért. A hadsereg számos utcát, kör­zetet elzárt a külvilágtól. Első­sorban azokat a részeket, ahol eltemették a csütörtökön meg­halt személyeket. A fegyveres erők meg akarták akadályozni, hogy a temetések rendszerelle­nes tüntetésekké terebélyesed­jenek. A készültség ellenére az erő­szak tegnap sem ismert határt. Súlyos összecsapásokról szá­moltak be a kairói Május 15. hídnál. Többen pánikba estek, s leugrottak a mélybe. Az Októ­ber 6. hídnál pedig a rendőrség éleslőszerrel lőtt a tömegbe. „Mindenhol vér folyt” - közölte az egyik szemtanú. Szintén vé­res összecsapásokról számol­tak be a Ramszez térről, ahol 19 holttestet számoltak össze. Összességében csak Kairóban legalább félszázan haltak meg tegnap. Az egyiptomi társadalom megosztottsága nemcsak az ut­cákon, a mecsetekben is érző­dik. Kairói médiumok arról számoltak be, hogy több me­csetben is szóváltás alakult ki a jelenlévők között: a politikai gyökerű szembenállás a társa­dalom minden rétegét áthatja. A terebélyesedő káosz a közbiz­tonságot is sújtja. A főváros több utcájában önvédelmi erők szerveződtek, hogy elriasszák a fosztogatókat. A Tamarod moz­galom a televíziók képernyőjén keresztül szólította fel az embe­reket arra, védjék meg házai­kat, a mecseteket, a templomo­kat az iszlamista „terroristák” támadásaitól. A Spiegel Online munkatársai szerint az önvé­delmi erők, vagy inkább lincse­lőosztagok hajszát indítanak mindazok ellen, akiket gyanús­nak találnak. Terrorizálják a másként gondolkodókat, rátá­madnak az autósokra is. Egyenként ellenőrzik a gépko­csik utasait. Teljes a káosz. Több város­részben Morszi ellenfelei utcai blokádokat állítottak fel. Az iszlamistákat akarták meg­akadályozni abban, hogy a vá­ros központja felé vonuljanak. Folytatódik az iszlamistákkal szembeni letartóztatási hullám. A Youmz hírportál arról szá­molt be, hogy al-Buhaira tarto­mányban a Muzulmán Testvé­riség négy vezetőjét vették őri­zetbe, Kairóban pedig, a Musztafa­ Mahmúd téren hat „szakállas férfit” tartóztattak le, akiknél a rendőrség bombá­kat talált. Az ENSZ Biztonsági Tanácsa elítélte az egyiptomi erőszakot. Minden felet felszólítottak ar­ra, tartózkodjanak az agres­­­sziótól. Az Európai Unió 28 or­szága megpróbál mihamarabb közös nevezőre jutni a kérdés­ben. Valószínűleg rendkívüli uniós külügyminiszteri talál­kozóra kerül sor, ennek idő­pontjáról jövő hét elején szüle­tik döntés - közölték Brüsszel­ben. Eredetileg szeptember 6-án és 7-én a litvániai Vilniusban találkoznának az uniós kül­ügyi tárcavezetők, több diplo­mata azonban úgy véli, túl ké­sői ez az időpont, s már jövő héten egyeztetniük kellene. Ez volt a témája Francois Hollande francia elnök és Angela Merkel német kancellár tegnapi tele­fonbeszélgetésének is. R.T. Tájkép csata után Kairóban. Morszi volt elnök plakátja a földön hever fotó: europress/getty images/edgiles RÖVIDEN Jeruzsálem: lépéseket vár az ENSZ-főtitkár Ban Ki Mun ENSZ-főtitkár tegnap felszólította az izraelieket és a palesztinokat, tegyenek lépése­ket azért, hogy megvalósulhas­son a béke a Közel-Keleten. Mindezt azután közölte, hogy ta­lálkozott Simon Peresz izraeli ál­lamfővel Jeruzsálemben. A két politikus a Szíriai polgárháború­ról is tárgyalt. Ban előzőleg Mahmúd Abbász palesztin el­nökkel is találkozott, s aggodal­mát fejezte ki az újabb izraeli te­lepek létesítése miatt palesztin területen. Az Iszrael Hajóm című lap által közzétett felmérések szerint a megkérdezettek nyolc­van százaléka nem hiszi azt, hogy a most kezdődött békefo­lyamat sikerre vezetne. A Mariv felmérése szerint az izraeliek 53 százaléka ellenezné a palesztin területeken létesített izraeli tele­pek felszámolását. ► NÉPSZAVA Marshall-terv Szerbiának Aleksandar Vucic szerb minisz­terelnök-helyettes közölte, to­vábbra is kapcsolatban áll Dominique Strauss-Kahnnal, a Nemzetközi Valutaalap (IMF) szá­mos szexbotrányba keveredett főigazgatójával (képünkön), va­lamint egy sor nemzetközi szak­emberrel, hogy tanácsaikkal se­gítsék a szerb kormányt. A cél az, hogy a szakértőkkel olyan prog­ramot, egyfajta Marshall-tervet dolgozzanak ki, amely révén Szerbia tíz év alatt felemelked­het. Vucic a Kurir című belgrádi lapnak kifejtette, a legjobb ta­nácsadókat próbálják megsze­rezni, olyanokat, „akiktől tanul­hatunk". Arra a kérdésre, mit mondott Lazar Krticnek, amikor elvállalta a pénzügyminiszteri posztot, ezt válaszolta: „Azt mondtam neki, készüljön fel egy sor problémára." A szerb parla­ment augusztus 26-tól tárgyal az új, átalakított kormányról. ► NÉPSZAVA Meghalt az ördög ügyvédje A csütörtök este, 88 éves korá­ban elhunyt francia Jacques Verges a világ egyik legvitatot­tabb ügyvédje volt. 1925-ben született Thaiföld területén. Egy sor háborús bűnös jogi képvise­letét látta el, köztük a lyoni Ges­tapo volt vezetőjéét, Klaus Bar­­bie-ét, az egykori jugoszláv kor­mányfőét, Slobodan Milosevicét. De Verges ügyfelei közé tarto­zott a venezuelai terrorista, a nyolcvanas években egy ideig Budapesten élt I­ich Ramirez Sanchez, ismertebb nevén Carlos. Mellettük a vörös khme­rek egyik rettegett figurája, Khieu Samphan védője is volt. A második világháború idején csatlakozott az ellenállókhoz, majd a francia kommunistákhoz. Tehetséges jogásznak tartották, aki nemigen adott mások szavá­ra. ► NÉPSZAVA FOTÓ: EUROPRESS/GETTY IMAGES FOTO: EUROPRESS/GETTY IMAGES www.nepszava.hu vilag@nepszava.hu Menekültáradat indult Olaszországba Egyre drámaibb helyzet alakul ki a déli olasz partszakasznál, miután naponta érkeznek újabb és újabb menekültek, elsősor­ban Szíriából és Egyiptomból. Róma próbál is mindent meg­tenni az életveszélyes körülmé­nyek között Európa felé hajózó külföldiekért: tegnap egy keres­kedelmi hajót, köztük egy mál­tai tankert is a menekültek se­gítségére küldtek. A hajókon ér­kező külföldiek száma július­ban és augusztusban, negyven­napos viszonylatban megduplá­zódott az előző év azonos idő­szakához viszonyítva. Angelino Alfano belügyminiszter közlése szerint 8932 menekült érkezett Itália területére július 1. és au­gusztus 10. között, de a mene­külthullám azóta is tart. A 2013-as évben eddig össze­sen 17 167 menekült kötött ki Olaszországban, tavaly augusz­tus óta pedig 24 ezer. Hajóikkal leggyakrabban az Afrikához vi­szonylag közel eső Lampedusa szigetén érnek partot, ahol né­hány hete Ferenc pápa is misé­zett, de akadnak, akik eljutnak Szicília partjaihoz is. Csütörtö­kön például 160 embert mene­kítettek ki a szicíliai partok­nál. Angelino Alfano belügymi­niszter, a Silvio Berlusconi fém­jelezte Szabadság Népe (PdL) el­nöke szerint egyelőre nem tra­gikus a helyzet. Ugyanakkor felszólította az Európai Uniót, kezelje összeurópai ügyként a menekültkérdést, s nyújtson több segítséget Lampedusánál, ahol csak idén 8000-en kötöt­tek ki. 11 ezer menekült ugyan Líbiából érkezett, de túlnyomó­­részt szíriaiakról és egyipto­miakról van szó. A külföldiek gyakran borzal­mas állapotban lévő hajókon teszik meg a nagy utat. Az ENSZ Menekültügyi Főbiztos­sága, az UNHCR szerint az idei év első hat hónapjában negyve­nen vesztették életüket. NÉPSZAVA-IN­FORMÁCIÓ Tévedések sora az NSA adatgyűjtéseinél Több ezer esetben szegte meg az előírásokat az amerikai Nem­zetbiztonsági Hivatal (NSA). A titkos adatgyűjtések során ugyanis, szembemenve a ren­delkezésekkel, megsértette a privát szférát, s túllépte hatáskö­reit - értesült a Washington Post, amely az NSA egy belső dokumentumára, valamint más, olyan titkos iratokra hi­vatkozott, amelyeket a kiszivá­rogtató, jelenleg Oroszország­ban tartózkodó Edward Snow­­dentől kapott meg. Elsősorban amerikai állampolgárok tör­vénybe ütköző megfigyeléseiről van szó. Az egyik, 2012 máju­sából származó iratban csak az előző 12 hónapra vonatkozóan 2776 ilyen esetet tártak fel. A dokumentumok olyan rész­leteket is tartalmaztak, amelye­ket nem juttattak el az NSA-t ellenőrző amerikai kongres­­­szushoz, illetve a bírósághoz sem. Az egyik esetnél az NSA véletlenül figyelt meg amerikai állampolgárokat. A hivatal el akarta tussolni az egész ügyet. 2008-ban „jelentős számú”, Wa­shingtonból származó telefon­­hívást is megfigyeltek egy prog­ramozási hiba miatt: két nullát tévedtek. Az eredeti célpont ugyanis a 0020-as hívószámú Egyiptom lett volna, a metropo­lisz azonban a 202-es számon érhető el. Az illetékes hatóságo­kat azonban erről az afférról sem értesítették. A legtöbb eset­ben véletlenül, hanyagságból történtek a megfigyelések. A lap cikkére az NSA azzal védeke­zett, megpróbálják időben ki­szűrni a tévedéseket. NÉPSZAVA-IN­FORMÁCIÓ Prágában biztosan feloszlik a parlament Igen nagy valószínűséggel meg­kapja a cseh parlamentben a törvényhozás feloszlatását cél­zó javaslat 120 képviselő támo­gatását. Tegnap kezdte meg a vitát erről az alsóház, a szava­zást ugyanakkor augusztus 20-án rendezik majd meg. A parlament ugyan 200 tagú, de legfeljebb 198-an vehetnek részt a sorsdöntő voksoláson, hiszen két képviselő, David Rath és Roman Pekárek rács mögött van korrupció miatt, előbbi sik­kasztási pere néhány nappal ezelőtt kezdődött meg. A Mlada Fronta Dnes napilap internetes portálja végigkérdez­te az összes képviselőt arról, hogyan kívánnak majd voksol­ni. Az összes frakcióvezető re­ményét fejezte ki, hogy a képvi­selőcsoport egységesen szavaz majd. Azt azonban nem lehet tudni előre, hány honatya ma­rad távol a szavazástól. Ugyan­akkor a szociáldemokraták, a kommunisták, valamint a TOP 09 jobboldali párt összes képvi­selője jelezte részvételét, ami azért jelentős, mert ezek a pár­tok támogatják egyöntetűen az idő előtti választást. A három tömörülés összesen 122 képvi­selővel rendelkezik. Igaz, a por­tál kérdésére egyértelműen csak 107-en közölték azt, hogy igennel szavaznak, de ez nem jelenti azt, hogy a többi 16 hon­atya más gombot nyomna meg. Mellettük a Közügyek (VV) ne­vű kis párt öt képviselője is azt állította, támogatják a törvény­­hozás feloszlatását. A jobboldal (még) legnagyobb pártja, a Pol­gári Demokratika Párt (ODS) frakciója aligha szavaz majd egységesen. A pártnak eleve nem érdeke a korai voksolás, hiszen rendezni kellene sorait az elmúlt hetek botrányai után: Petr Necas volt miniszterelnök nemcsak a kormányfői poszt­ról, a pártelnökségről is lemon­dott. A Mlada Fronta Dnes sze­rint a pártnak legkevesebb hét tagja felsorakozhat a parlament feloszlatását célzó javaslat mö­gé. Ha kedden a képviselők megszavaznák a parlament fel­oszlatását, úgy hatvan napon belül új választást kell tartani. A legvalószínűbb időpont októ­ber 11-12. A választás időpont­ját Milos Zeman elnök határoz­za meg. NÉPSZAVA-IN­FORMÁCIÓ

Next