Népszava, 2013. november (140. évfolyam, 255-279. szám)

2013-11-16 / 267. szám

SZÉP SZÓ 4 2013. november 16., szombatNapjaink Föld! Föld! A napokban jelenik meg Debreczeni József „A fideszes rablógazdaság" című könyve. Az alábbiakban egyik szerkesztett fejezetét közöljük: DEBRECZENI JÓZSEF A fideszesek az első ciklusban - a kárpótlás ádáz ellenfeleiként - még Esterházy Péter szellemessé­gét hangoztatták: „földet vissza nem ve­szünk”. Ellene voltak (az MSZP-vel és az SZDSZ-szel együtt) annak a Boross­­kormány alatt elfogadott földtörvényi passzusnak is, amely kizárta a külföl­diek és a társas vállalkozások közvetlen tulajdonjogát. Ám hamarosan - mint annyi másban - földügyben is megvál­toztatták álláspontjukat. Amikor ’97- ben a Horn-kormány módosítani akar­ta a szóban forgó földtörvényi passzust, már a Fidesz is ott küzdött a „magyar föld” elszánt védelmezői között (az MDF és az FKgP társaságában), mi több: ősszel élére állt az MDF által e tárgyban kezdett népszavazásnak is. (Katona Tamás mondta akkor a közös ellenzéki frakcióülés után: „Félelmetes volt látni, ahogy Orbán Viktor teljes gázzal, jobbról, a járdán előzi Torgyán Józsefet.”) Ángyán József három dolgot jelöl meg a mohó földszerzés okaiként: 1. A világ növekvő élelmiszerkereslete stra­tégiai kategóriába emeli a termőföldet, és kulcspozícióba juttatja azokat, akik a kezükben tartják. 2. 2014-ben meg kell nyitnunk földpiacunkat a külföldi tőke előtt: a hazai és a nyugat-európai föld­ár különbsége elképesztő extraprofitot ígér. 3. Az agrártámogatási összegek, főleg a hektáronként járó 60 ezer forint földalapú direkt támogatás. Bizonyára ezek mindegyike motivál­ja könyvünk főszereplőit is. Akik már első kormányzásuk idején se voltak res­tek földszerzésre használni az államha­talom eszközeit. Egy korábbi fejezetben láttuk, milyen fondorlatos akciósoro­zattal privatizálták a „piszkos tizenket­tő” néven elhíresült állami gazdaságo­kat, s hogy ezekből utóbb néhány Nyergesék érdekkörébe jutott. A Felcsút közeli Herceghalmi Kísérleti Gazdaság privatizációjának nyertese pedig az Or­bán családdal közvetlen földügyleteket bonyolító Bognár Sándor lett - leg­alábbis az első körben... Ha száznyolcvan fokos fordulat állt be a Fidesz agrárpolitikájában 1994 után, úgy hasonló ellentét feszül a 2010 előtti agrárpolitikai elvek és a későbbi hatalmi gyakorlat között is. A kéthar­mados győzelmet hozó választások előtt olyan „nemzeti agrár- és vidékstraté­giát” hirdettek, amely a „spekuláns nagytőke” földszerző törekvéseinek ki­szolgálása helyett a vidék munkahely­teremtő szerepét segíti elő. Ennek dön­tő szerepe volt a „vidéki Magyarország” voksainak elnyerésében. Ám a fideszes szavazatszerzést szolgáló politika helyét teljes egészében a fideszes anyagi felhal­mozást szolgáló politika foglalta el a vá­lasztások után. Ángyán József szerint: „Egy gazdasá­gi, hatalmi dinasztiaépítő, mohó zsák­mányszerző csoport eredeti vagyongya­rapításának vagyunk tanúi, amihez a politikába való direkt beépülés... és a hatalmi pozícióból fakadó bennfentes információk gátlástalan felhasználása teremt kiváló lehetőségeket.” A Nemzeti Földalap többször volt kénytelen átdolgozni a pályázati felté­telrendszert. A „nemzeti föld- és vidék­stratégia” híveinek sikerült elérniük a Vidékfejlesztési Minisztériumot és csa­tolt részeit uraló fideszes érdekkörökkel szemben, hogy bekerüljön a rendszerbe néhány szempont, ami javítani látszott a helyben lakó gazdacsaládok földbér­leti esélyeit. Ilyen volt a 20 kilométeren belüli székhelyre vonatkozó előírás és az 1200 hektáros felső korlát. De nem tudták kiiktatni az állattartási kötele­zettséget, amely­­ beruházásigénye okán - épp a tőkeszegény családi gaz­dálkodókat diszkriminálta. Ennél is sú­lyosabb volt, hogy a „Szakmai és gazda­sági megalapozottság, illeszkedés a vi­dékfejlesztési stratégiához...” című, tar­talmában meghatározatlan bírálati szempontra önmagában az összes pont­szám 40 százaléka volt adható. Ez a szubjektív bírálati elem mindent fölül­írhatott. .. „A titkosítás megakadályoz­za, hogy a pályázatokba és a bírálatok­ba akár a pályázók, akár mások bete­kintsenek. Jogorvoslati lehetőség pedig nincs!” - állapította meg a pályázatok értékelésekor Ángyán. A legérdekesebb eredmények Fejér megyében születtek, a miniszterelnök szűkebb pátriájában. Itt a Csákvári Mg. Zrt. négy tulajdonosa kapta bérbe a leg­nagyobb területet: 1829 hektárt. Talán a jól ismert szerénység okán: „ne mi nyer­jük a legtöbbet.” Hisz mint a Magyar Narancs írta: a „nyomukban ott lohol Mészáros Lőrinc, Orbán Viktor barátja, Felcsút polgármestere, aki cégén és a ro­konságán keresztül 1327 hektár terüle­tet nyert Alcsútdoboz térségében. Mint­egy 380 hektárt nyert Flier János és csa­ládja (Flier felesége a felcsúti Fidesz el­nöke). Felcsúton a bérbe adott terület ki­lencven százalékát, Száron valamennyi kihirdetett terület bérleti jogát, továbbá Óbarok bérbe adott földjeinek egyhar­­madát szerezték meg. Az atlatszo.hu cikke szerint Orbán Viktor feleségének, Lévai Anikónak és Flier Jánosnak közös földtulajdona volt; a helyiek szerint Flierék művelik Orbánék földjét.” De nyert az időközben Orbán vejévé lett Tiborcz István testvére is: mintegy 160 hektárt Bicske környékén. A felcsúti uradalomról szóló fejezet­ben közelebbről is megnézzük Orbán és az ő mesésen gazdagodó közeli ismerő­sei kapcsolatát, most azonban marad­junk a földpályázatok tényeinél. Tény, hogy Mészárosék összességében többet nyertek (1374 ha), mint a maximális 1200 hektár. Tény, hogy a megyék kö­zül Fejérben - a kormányfő megyéjében - osztották ki a legtöbb földet, 5350 hektárt, 121 588 aranykorona értékben. Ez az országosan bérbe adott terület 24,4 százaléka, a földérték 30,8 százalé­ka. Tény, hogy Fejér megyéből is mes­­­sze kimagaslik Felcsút, amely közel 1900 hektárnyi területet kapott, ez az összes bérbe adott terület több mint 10 százaléka. Nem a Fejér megyei, hanem a ma­gyarországi területek 10 százaléka! Igen, egy kétezernél kisebb lélekszámú falu pályázói kapták az állami földek egyti­­zedét. A miniszterelnök falujában, a mi­niszterelnök bizalmasa. Mészárosék nemcsak Fejérben a másodikak, hanem országosan is. Az Orbánnal szoros kap­csolatban álló két család (a Mészáros és a Flier) nyerte el az országban kiosztott földterület - aranykoronában számított - 11,6 százalékát! Hát miféle ország ez? És miféle mi­niszterelnök? A helyi gazdák támogatásáról szóló hivatalos hazugságokkal ellentétben egyértelmű, hogy a nagybirtokos föld­szerzést preferálták. A 100 hektár fölöt­ti nyertes érdekeltségek száma 37 volt, az összes érdekeltség 8 százaléka. És hány százalékát kapta ez a 8 százalék az összterületnek? A 60 százalékát! De ha­sonló kép tárul elénk a másik végéről nézve is: a 20 hektár alatti érdekeltségek száma 308 volt, arányában 67 százalék. És ez a 67 százalék az összterületnek a 16 százalékát kapta meg csupán. Végül a legsúlyosabb adat: a bérbe adott terü­letek 33 százalékát nyerték el helyben lakók, a 67 százalék más településen élőknek jutott. (Többek közt műkörmös és egyéb - feltehetően strómanként köz­reműködő - vállalkozóknak.) A földügy botrányt keltett. Még az Orbán hű támogatói közé tartozó Pro­fesszorok Batthyány Köre is nyilvános kritikát fogalmazott meg: „A pályá­zat. .. eredménye rácáfol a várt ered­ményre. A földterület zöme nagybirto­kosoknak jutott, nem pedig a helyben lakó gazdáknak... Az eredmény alaku­lását nagyban befolyásolják a pályázati feltételek és a bírálati módszerek. A helyben lakás kívánalma könnyen ki­játszható volt, és a bírálati kritériumok egy részének puhasága a befolyásos pá­lyázóknak kedvezett.” A professzorok tehát tájékozódtak, mielőtt nyilatkoztak volna. Ám - saját szavai szerint - így járt el a kormányfő is, aki levélben válaszolt: „A Nemzeti Földalap bérbeadási pályázatait... meg­vizsgáltattam. Megállapítható, hogy a földterületek helyben lakó gazdáknak, elsősorban kis- és középbirtokosoknak jutottak... Tekintettel a kormány által támogatni kívánt kis- és középbirtokos réteg tőkeszegény helyzetére... nem tu­dunk változtatni a bírálati szempon­tokon és módszereken... Kérem, a jövő­ben is osszák meg velünk észrevételei­ket. További munkájukhoz sok sikert, jó egészséget kívánok! Tisztelettel: Or­bán Viktor” Indulat nélkül mondom: magyarul hazug disznónak nevezik, aki a fentiek­hez hasonló - a valós tényekkel ellenke­ző - kijelentéseket tesz. Hogy a derék professzorok mit szóltak a levél olvas­tán, azt nem tudom. Azt sem tudom, hogy szolgál a kedves egészségük azóta. Ám az Orbán Viktor iránti lojalitásuk töretlennek látszik. Ha a nyilvános földpályázatok ügye botrányos volt, akkor a pályázat nélkü­li titkos szerződésekre aligha találunk megfelelő szót (vagy ha mégis, nem ír­hatjuk le). A bérbe adott állami földek fele (kb. 35 ezer hektár) így lelt gazdára. A Blikk ennek kapcsán perelte sikere­sen az NFA-t, így derülhetett némi fény a titkos bérletek volumenére. A lista több mint 24 ezer tételből áll. Ország­­gyűlési képviselők is kaptak titkos álla­mi földeket: heten vannak (mint a go­noszok). Kell-e mondani: mindannyi­an fideszesek. Ők persze kishalak. A „nagyhalak” mellett az „aranyhal”: Mé­száros Lőrinc. Naná, hogy Orbán felcsúti helytartója is ott van a titkos bérlők között! „A Puskás Akadémia el­nöke a kormányfő szülőfalujában, Alcsútdobozon jutott három földdarab­hoz. Azt nem lehet tudni, mekkora te­rületről van szó, ez továbbra sem nyil­vános, ám az kiderül, hogy mindössze egy állami földdarab jutott másnak a te­lepülésen. Ezzel szinte az összes állami föld Mészárosék kezében összpontosul Alcsútdobozon, mivel a tavalyi földpá­lyázaton is taroltak... Kerestük Mészá­ros Lőrincet, hogy megtudjuk, mekko­ra földet kapott. Telefonját munkatárs­nője vette fel, hiába kértünk visszahí­vást, nem tette meg. Szerettük volna megtudni az NFA-tól is, milyen menet­rend szerint köti a megbízási szerződé­seket. .. de ők se válaszoltak.” Ilyen ország ez. FOTÓ: EUROPRESS/GETTY IMAGES/HULTON ARCHIVE Könyvégetők FEKETE GYÖRGY 013. november 9-én támadást intézünk a sötétség erői ellen! Az ország minden pontján este nyolc órakor fellobbannak a lángok és a fény erejével folytatjuk harcunkat egy élhetőbb szebb világért! Legyél Te is az igazság harcosa! Barátaiddal, ismerőseiddel gyűjtsétek össze az életeteket mérgező tárgyakat, kiadványo­kat és a Megtisztulás Éjszakáján hamvasszátok őket el! Erkölcstelen, pornográf füzetek, abortuszt népszerűsítő kiadványok, transzparensek és min­den, a cionista szellemiséget magán hordozó tárgy vagy nyomtatvány semmisüljön meg!” - írta no­vember 7-ikén a hungarista mozgalom honlap­ján. Ismét könyvégetők garázdálkodtak országszer­te, bontogatva az emberégetés, emberlelövés, em­berfojtás erkölcsi gátját. Magyarországon a nyilas idők, Kolozsváry-Borcsa Mihály óta nem égettek közterületen könyveket, különösen nem erre buz­dítva az embereket (leszámítva 1956-os forradal­mat, de az más ügy). November kilencedikére, a Kristályéjszaka 75. évfordulójára időzítették az ak­ciót. Emlékszünk, 1938. november 9-ikén a náci hordák gyújtogatva lerohanták a zsinagógákat, számos zsidó üzletet és lakást feldúltak, kirabol­tak, lakóikat kicibálták az utcára, megalázták, megverték, gyilkoltak is. 1944-ben ugyanezen a napon lőtte agyon a „kezet” a költő Radnóti Mik­lóst. Most kell igazán a bölcs és bátor szó! Peregjen a dob, kongjon a lármaharang! Közöljük minél több polgárral, hogy immár megint nyílik a sír, amely­be egykoron emberek tömegei zuhantak. Most még csak a könyveket „gyilkolják”, de holnap... Emlékszünk Bradburyre, regényében (Fahrenheit 451) az emberi méltóságukhoz ragaszkodók egy­­egy könyvet kívülről megtanulnak, hogy megőriz­zék a kultúrát, megmentsék a könyveket abszurd világuk abszurd tűzoltóitól. Ma meg újra itt van­nak a könyvgyújtogatók, akik e borzasztó tettük­kel indulataikban, hagymázas képzelgéseikben az általuk nem is ismert, ám utált könyvek szerzőit ölik meg. Rituálisan. Ekként bomlik le a mai ná­cikban az utolsó erkölcsi gát, hogy ha majd úgy adódik, a kipécézettek millióit tóba, mocsárba fojtsák, gödörbe, horhosba, folyóba lőjék. Jedwabne, Brjanszk, Babij Jar, a Duna... Elgázo­­sítsák, élve elégessék. A holokauszt nem történt volna meg a közöny, a beletörődés nélkül! Minden ember felelős azért, hogy képességeihez mérten tesz-e valamit a kul­túrapusztítás ellen. Támad a Gonosz, ismét felüti fejét a fasizmus, a hungarizmus. A küzdés az egyetlen út a közöny, a hozzászokás legyőzésé­hez. November 9-ikén Budapesten a Kohányi Társa­ság és a Magyar Antifasiszta Liga szervezésében 17 kilométeres felvonulással, majd közös olvasás­sal tiltakoztak a könyvégetés ellen. Most még csak kevesen voltunk, de ha kell, leszünk többen is.

Next