Népszava, 2013. november (140. évfolyam, 255-279. sz.)

2013-11-16 / 267. szám

FELLEGI TAMÁS F eltehetően kénben gazdag vize, no meg természetesen felesége, Habs­burg Mária Lujza vonzotta ide egy nyaralásra Bonaparte Napóleont. Az annalesek szerint itt komponált Mozart és Schubert is, de a Straussok is gyakor­ta ruccantak ki, pár kilométerre a fővá­rostól és talán Magyarország, pontosab­ban Martonvásár viszonylagos közelsé­ge miatt töltötte itt idejét Beethoven, amíg megszületett a IX. Szimfónia. Nos, ez a város, bár inkább becézném város­kának, Baden, pontosan Baden bei Wien. A fürdő nemcsak az egészséget keresők paradicsoma, de a szerencsejá­ték kedvelőié is, hiszen kaszinója meg­lehetősen híres, és rendszeres otthona az operetteknek. Ide érkezünk. A sztrá­dáról letérve, a fürdő előtt kanyarodunk balra, és megkeressük a 13-as számú házat. Egy kevés időt még az autóban várunk, mert nem akarunk perceknél korábban érkezni. Becsöngetünk. A kertkaputól talán 15 lépésre van a ház, amely egyáltalán nem hivalkodó, olyan „gemütlichnek” tűnik, már kívülről is. Amíg a bejárathoz érünk, körülnézünk. A kert világos és nagyon is gondozott. Amint a lábtörlőn csiszoljuk cipőinket, nyílik az ajtó, és ott áll előttünk a LE­GENDA. Ránk mosolyog, bemutatko­zunk, és átadjuk a hozott virágot, majd kertelés nélkül mondja: „Gyertek be.” Ahogy betessékel az egybenyíló két szo­bába, éppen a hátsó traktusba, a szalon­ba, ahol már vár az édes és sós apró sü­temény, kistányérok, kávéscsészék teá­hoz vagy kávéhoz. Ő szembe velünk ú­gy szófára ül, mi a fotelekbe. Mi nézzük, és nehezen szólalunk meg. Rökk Marika vendégei vagyunk. Nem ok nélkül jött ide a Magyar Te­levízió képviseletében Csenterics Ágnes egy rendező és Farkas László gyártásveze­tő. Felkérést hoztak egy produkcióra, nevezetesen a Marica grófnő rá írt vál­tozatának eljátszására. Az első félóra olyan, mint amikor egymást csak hír­ből ismerő bokszolók ringbe lépve egy­mást méregetik, próbálják a sikerhez vezető utat. A sok-sok év, sok impresz­szárió érveinek birtokában Rökk Mari­ka szabadkozik, hogy ugyan, ő már túl van a koron, hogyan bírná az egészet, és egyáltalán. őt alig ismerik a magyar né­zők, hiszen évtizedek múltak el, s nem is hallottak felőle. „És az operettszínhá­zi széria? Mi magunk is ott ültünk az első sorban, Habsburg Walburga is ve­lünk volt.” Egy szempillantás, egy iga­zoló mosoly, és érkezik a kávé. Vége az első menetnek. Közben ismerkedünk tovább. Meg­szólal a telefon. Marika, mert már így kérte szólítani, felpattan. Oh, bár én lennék ennyire fürge – gondolom, és közben körülnézek. A nagyobbik szo­bában főhelyen a zongora, rajta egy fénykép, háttal nekünk. Talán a máso­dik férj vagy leánya nézheti a zongorá­hoz ülőt. Odébb egy telefonasztalka. A szoba bejárat felőli sarkában egy ugyan­csak szép bútordarab, rajta a Bambi-díj. Ha akarjuk, ha nem, halljuk a beszélge­tést. Magyarul folyik. Nem nehéz meg­fejteni: a lánya, Gabriella Jacoby van a túlvégén. Gondolkodási idő ez mindkét félnek. Visszajön, s kimondja az igent. Megkönnyebbülés. De azért nem olyan egyszerű. Előbb szeretné látni, mi len­ne mégis. „Hát ennek aztán semmi aka­dálya. Jövünk máskor is.” Azt már tud­juk, hogy az eredeti Kálmán-operett utolsó felvonásában, amint szakmai nyelven mondják, „deus ex machina”­ként jelenik meg a bonviván nagynén­je, hogy az elvesztett földbirtokot ismét a Maricánál intéző tulajdonába adja. Nos, ebből az isteni ajándékból lett eb­ben a feldolgozásban Maricával egyen­értékű szereplő, a nagynéni, ez esetben Rökk Marika. A második és a többi találkozás Badenben és majd Budapesten már ré­gi ismerősök találkozója. S közben Rökk Marika mesél. Kirajzolódik, nem egy életpálya, egy életút. „Anyukám mindig azt mondta nekem: Te Kairó­ban születtél, ahol novemberben is süt a nap, Te nem lehetsz borús.” És nem is volt. Valójában fantasztikus, de tény: nyolcéves volt, amikor Balatonfüreden, a délutáni szalonzenekari koncerten kedvet kapott a tánchoz, és ezt látta meg Jászai Mari, aki Marika édesany­ját biztatta, hogy taníttassa lányát tán­colni. Ez volt az a mondat, ami Rökk Marika életében egy főnyereménnyel ért fel. Tizenhárom éves, amikor New Yorkban már önállóan fellép, de itt nem igazán ez a fontos, hiszen közben tanul, és ahová táncórákra jár, annak az épületnek a legfelső emeletén artis­tákat képeznek. Marika – a családból senki sem tudja – bekéredzkedik, és a lelkes kislányt ingyen tanítják meg a cirkuszművészet sokrétű tudományá­ra, így aztán kikerekedik a pálya: a tü­tüben is táncolni tudó balerina hajme­resztő mutatványokra lesz képes. Ez egyedülálló. És a saját akarata, felisme­r­­tése nyomán. Így aztán nem csoda, ho­gyy Párizsban és Londonban is megcsillog­tathatja tudományát. 19 éves, amikor meghívást kap Budapestről, hogy ve­gyen át tánctudást követelő szerepet Honthy Hannától, aki a szünetben fel­keresi az öltözőben, és elárulja: „Veled soha nem lépnék fel egy színdarabban!” Miért? Kérdez vissza. „Mert te túl jó vagy” – ismeri be Honthy, és megint ad egy lökést az akaratnak, amely szár­nyaira kapja az ifj­ú zsenit, és röpíti mindig feljebb. Mindent a legjobban! Ez vezérli, és így lesz akkor is, amikor az ifj­ú Jávor Pállal együtt en suite el­játssza a manézsban, a „Cirkusz csilla­ga” című darabot. Ezzel a produkcióval lép fel Bécsben is, ahol egy német imp­resszárió ötcsillagos ajánlatot kínál, ha csatlakozik a német fi­lmgyártáshoz. Marika nem szereti a fi­lmet, a színhá­zat, azt igen. De a papa tanácsára aláír­ják a szerződést, és ezzel indul a német karrier, a világhírnév. A hitleri Németor­szág egyre-másra tiltja ki a hollywoodi produkciókat, hiszen azokban sok a zsidó alkotóember. Tehát: meg kell te­remteni a berlini Babelsbergben a né­met Hollywoodot. És ebben hűséges­­ partnerre talál Victor Jacoby, későbbi férje személyében, aki viszont ehhez olyan karakterű művészt keres és talál, mint Rökk Marika, aki a látványt meg­tölti olyan tudással, amilyennel a „kon­kurenciánál” Bing Crosby vagy Fred Astaire rendelkezik. És ha idáig jutunk, hogy felejtsük el a pletykákat vagy igaz tör­téneteket, ugyanis Rökk Marika való­ban szolgálta a kort, írt is levelet Hitler­nek, de nem ezért szerették, szeretjük. Érdekes, hogy a budapesti forgatásra­­ eljött a Deutsche Welle Boulevard című műsorának egy forgatócsoportja, és ar­ról faggatta: igaz-e, hogy szovjet kém volt? „Miért lettem volna?” – kérdezett vissza. „Mindig arra törekedtem, hogy a lelkem tiszta maradjon, soha nem volt ilyenre szükségem.” Érdekes módon­­ táplálhatta a kémhistóriát, hogy amíg Magyarországon Rökk Marika fi­lmjei tiltólistán voltak, a Szovjetunióban ja­vában játszották. És a forgatáson milyen volt? Fantasz­tikus. Belépett a díszletbe, és folyéko­nyan tudta a dalokat és a prózát szintén. Meghallgatta, mit kér a rendező, és mindjárt áttette saját tudására, és mu­tatta: így jó lesz? És rögtön hangot talált is a kollegákkal, egy hangos szó nem hal­latszott. Életem során nagyon sok nagy ggyg művésszel volt dolgom, elképesztő ta­nulságokkal gazdagodtam. Rökk Mari­ka ezekre rátett egy lapáttal. Akkor el­múlt már 82 éves, és több mint tíz per­cet táncolt, méghozzá nem is akármiket: egy fergeteges orosz táncot, a „szép vá­ros Kolozsvár” táncát, egy elsöprő shim­myt is járt, és keringőzött, mint a húsz­évesek. Vagyis magától értetődő volt a címválasztás: „Rökk Marica grófnő”. Mindezt annak fényében írom, hogy ép­pen most volt a 100. születésnapja. Elis­merés illeti a Budapesti Operettszínhá­zat, amiért egy gálaestet állított össze. A színház művészei kitettek magukért, még akkor is így van, ha az előadottak­nak annyi köze volt Rökk Marikához, hogy produkciójukat magas színvona­lon művelték. Az est fénye szememben Gabriella Jacoby volt, a művésznő lánya, akit – amint egy, ez alkalomból osztrák lapnak adott nyilatkozatából kiderült – a nagymama nevelt, és tőle is tanult ma­gyarul, amit csillogóan bizonyított pró­zában és énekben egyaránt. Az est úgy kezdődött, hogy Balog Zoltán miniszter köszöntőjében „elfe­lejtette” megemlíteni, hogy azon a szín­padon, ahonnan önnönmagukat di­csérte, éppen 11 évvel ezelőtt „az évti­zedek során elhallgatott” primadonna óriási sikerrel szerepelt. Aztán amint a műsornak vége volt, újra megjelentek a színpadon az előadók, akik közül Lehoczky Zsuzsa volt az a jelenség, amilyennek Rökköt a budapestiek lát­hatták. És mint minden szereplőt, így­­­ a színház igazgatóját, az előadás ugyan­csak feledékeny szerkesztőjét is felhív­ták, aki szerénységét bizonyítandó rög­tön magához ragadta a mikrofont, és szívhez szólóan mondott köszönetet a miniszternek és államtitkárának, majd egy politikai frázisgyűjteményt sora­koztatott fel, igazolandó, hogy a napi­renden szereplő igazgatói pályázat egyetlen méltó nyertese csak ő lehet. Íme, egy tiszteletreméltó kezdeményt így is agyon lehet vágni, csak akarni kell. Ja persze, ha az „ismeretlen” eredetű bejátszások sorában nem lehetett volna felismerni Németh Sándort, aki annak idején Rökköt Budapestre hozta, és Csenterics Ágnest, aki a tévéproduk­tp­ciót rendezte, akkor az ő érdemük az ott ülők előtt örök titok marad. De félre bánat, félre bú! A műsor so­rán perceket felidéztek Rökk Marika fi­lmjeiből. Nekem volt szerencsém jó néhányat megnézni. Nincsen rá igazi szó, amely hitelesen, mondjuk szeré­nyebben, kifejezően tudná méltatni Rökk Marika művészetét. A tanulás, a törekvés, a bizonyítani akarás, a művé­szet teljességének tisztelete, a közönség feltétlen szolgálata életének legfőbb ta­nulsága. És akkor nem mindegy, hogy gy Egy csillag a zenés műfaj egén – Rökk Marika A szerző és a művésznő egy tévéfelvételen FORRÁS: FELLEGI TAMÁS ARCHÍVUMA Múltidéző SZÉP SZÓ, 2013. november 16., szombat

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék