Népszava, 2015. április (142. évfolyam, 77–101. sz.)

2015-04-10 / 84. szám

GVÉLEMÉNYwww.nepszava.hu velemeny@nepszava.hu 2015. ÁPRILIS 10., PÉNTEK A SZERKESZTŐTŐL Éberség, elvtársak! SOMFAI PÉTER Ínyenc E­zt mondta a Tanúban Virág elvtárs, amikor a „nemzetközi helyzet fokozódott”. Az éber­ség most is időszerű, mert a pénzügyi hely­zet fokozódik: Buda-Cash, Quaestor, Hungária, Lombard... Mint az eldobott nehéz kő, ki tudja, hol áll meg a pénzügyi szolgáltatók, brókerek csődhulláma. Okolnak a maffi­­akormány megszólalói ezért már minden baloldalit, aki valaha is megfordult már egy bank környékén, de mindenekelőtt Gyurcsányt, mert ő váltotta ki ezt az egész kala­majkát. Hogy úgy van ő ezzel, mint a viccbeli egy­szeri kutya: nincs is a szobában? Majd behúzzák! – gondolja a „család” – Rogán–Lázár–Szijjártó– Giró-Szász –, miközben a sok mellébeszélés kö­vetkeztében egyre zavarosabbá válik az ügy, s bi­zony a zavarosban halászni akár önveszélyes is lehet. Nem most. Majd egyszer. Ahogyan telnek-múlnak a napok, egyre keve­sebbet tudunk mindarról, ami valójában kiváltot­ta a történteket. Egyre több kérdőjel kerül minden egyes mosakodó kijelentés mögé. Ha Gyurcsány nem is, számomra mind világosabb, hogy a pöty­työs hátsójú MNB-elnök nyakig benne lehet a svindliben, mert elképzelhetetlen, hogy a szigorú tekintetű bankfelügyelet ne vett volna észre sem­mi gyanúsat. Naponta kaptak forgalmi jelentése­ket, ha abból senkinek nem tűnt fel semmi, akkor az nem lehetett véletlen. Ja, és Vida Ildikó is sáros! A napokban tanúja voltam, amikor a sarki közértben két NAV-ellenőr egy 350 forintos, késve beütött tétel miatt vegzál­ta az eladót, mondván, hogy ők kint az utcán már kiszúrták, hogy az online pénztárgép nem csengetett a központban. Szóval tíz deka párizsi miatt íziben ott tudnak teremni, 200 milliárd ke­vésbé szúr szemet. Komoly baj van az éberséggel, elvtársak! „EZ ITT AZ ÉN HAZÁM...” Honvédemlékmű és körforgalom Honvédelmi miniszterünktől nem állnak távol a szokatlan megszólalások. Most éppen Pomázon avatott fel újra egy korábban már felavatott első világháborús emlékművet, és ha arra járt, átadta az új körforgalmi csomópontot is. Nem tudni, keresett-e a két dolog között valami eszmei kapcso­latot, de ezt sem tartanánk kizártnak FOTÓ: MTI/KOVÁCS ATTILA SZERINTEM... Nekem tetszik Ferenc pápa A Népszava sok írásából is meg­állapítható: Ferenc pápa korunk egyik legnagyobb hatású embe­re. A nem hívők s a más vallásúak is elismerik számtalan cselekede­tének rendkívüliségét, történel­mi jelentőségét. Aki tudta, vasár­nap délelőtt 8 és 10 óra közt előbb az Echo Tv-n, majd egy ideje a Duna Tv-re áthelyezett Római riportok („Rome Re­ports”) című félórás, gazdag tar­talmú műsort nézte, melynek 90 százaléka róla szólt. Az újjászer­vezett MTVA „háromnevűnek” becézett vezére (Szabó László Zsolt) nyilvánvalóan a nézőket a káros gondolkodástól megóvni szándékozó, a lelki ügyekben rettenetes hatalmú Harrach Pé­ter tanácsára hajnali 5 óra 15-re, illetve húsvéttól 5.55-re tette át ezt a nagyon nézett, lélekfi­nomí­tó műsort. Talán az ő (és fülemü­leirtó Semjén Zsolt „legfőbb va­dász”) hatása lehet az is, hogy a Pax Tv a mindennapi Vatikáni Hí­reket a műsorban hirdetett 20 perc helyett „letudja” 3 hírcso­korral, 5-6 percben. Mi lehet az oka, hogy az említett vasárnap­elő, mosolytalan úr és társai nem szeretik a pénzimádás és az öntelt hencegés ellen szóló, a betegek, gyerekek, öregek, szegények megbecsülésére foly­ton példát mutató, még az ellen­ségért és a maffi­­abűnözőkért is imádkozó, végtelenül szeretetre méltó, szerény szent embert? DR. NAGY KÁROLY, NY. ÜGYÉSZ Katyvasz Az Orbán-rezsim működésének törvényszerű következménye a Quaestor-botrány. Gondoljunk csak a trafi­kmutyira, a takarék­szövetkezetek lenyúlására, a ter­mőföldek haveroknak történő szétosztására. Az ellensúlyokat lebontották, vagy megbízható emberekkel rakták tele. Ilyen az ÁSZ, az Alkotmánybíróság. A PSZÁF-et eltüntették a Ma­tolcsy által irányított Nemzeti Bankba, melynek felügyelőbi­zottsága sincs, szabad a pálya. A brókercégek kihasználva a le­hetőséget, némi jó helyre adott „aprópénzért” szárnyalni kezd­tek, voltak, akik nem tudták, hol a határ. A kormányhoz dörgölőz­ve, gesztusokat téve, a nem léte­ző nyereségből megfelelő sze­mélyeknek osztva nem tettek mást, csak hozzásimultak az Or­bán-kormány rendszeréhez. Azt, hogy miért kerültek ezekhez a cégekhez állami, önkormányzati pénzek, mindenki fantáziájára bízom. A legnagyobb vesztesek a kis pénzüket gyarapítani akaró, egyszerű emberek, akik nem lát­ták a csapdát, becsapták őket. Vannak ott nagyobb halak is, de ők jól felfogott érdekük miatt csendben vannak. Amikor Or­bánt tájékoztatták „szotyizás közben”, hogy baj van, megza­varodott, a karmesteri pálca megremegett a kezében, talán először, ennek következménye a zenekar szétesése. Tudta, hogy állami pénzek kerültek veszély­be, azt, hogy mennyi, csak sejt­hette, először ezeket kellett megmenteni. Nehéz lett volna megmagyarázni, hogy ebben a semmire sincs pénz időszakban hogyan kerültek oda a milliár­dok. Az önkormányzatok a pén­zükkel együtt majd elviszik a bal­hét, de mi lesz a kisemberekkel? A bankok biztosítására szánt ösz­szeget, a Buda-Cash és a Hungá­ria Pénzügyi Zrt.-t már elvitte. Ha az MNB kifi­zeti a keményen dolgozók pénzét, akkor a szocik viszik el a pálmát, mert ők előbb rástartoltak erre, most kivétele­sen ügyesen. Mi legyen ezzel a katy­vasszal? A húsvéti nyuszik talán adnak valami ötletet, mert sokáig várni már nem lehet. DR. MOLNÁR ISTVÁN A Föld gömbölyű? Fábri Ferenc olvasótársam ész­revételében az idő heti beosz­tásáról és annak a holdjárásból való eredetében van igazság, de a 7-es szám sok más, nem keresztény népnél is mágikus szám, ugyanúgy, mint a 3. Pél­dául a magyar mondavilágban a hétfejű sárkány, de levelem lényege nem ez, hanem hogy mióta szakrális pihenőnap a va­sárnap? Mert ma is van a ke­reszténytől eltérő időszámítás, az ortodox zsidók 5600-vala­hánynál tartanak és a szent nap a szombat, a muzulmánok meg 1300-valahánynál tartanak, és az újév sem mindenkinek ja­nuár 1-jén kezdődik. 2012-ben micsoda műpánikot okozott a maja naptárra hivatkozott vi­lágvége, pedig csak annyi tör­tént, hogy a maja naptár ötféle (!) ciklusának fordulója esett egy napra, és ebből egy sem volt 7 napos ciklus. Annak a fő oka, hogy ma gyakorlatilag az egész világ a keresztény idő­számítást használja, a gyarma­tosítás, a világot behálózó uta­zás és a világkereskedelem, te­hát a globalizáció. Az eredeti olvasói levél írója a bizonyíték rá, hogy ma is van vakhit, amit nem érdekelnek a történelmi és tudományos tények. Az in­ternet legújabb sztárja egy mu­zulmán „tudós”, aki szerint a Föld nem gömbölyű, hanem természetesen sík, hisz külön­ben hogy lehetne repülővel el­menni Pekingbe! (A gravitáció­ról még nem is hallott!) Hogy 50-60 éve meg tudjuk nézni a forgó Földet az űrből? Ez is biz­tos egy kommunista trükk! Az eredeti levél írója a bizonyíték rá, hogy a katolikus vallás 1500 éves agymosása nem maradt eredmény nélkül. Hofi Géza a 80-as években évente rendsze­resen elment a KISZ vezetőkép­ző iskolájába egy kis „szeánsz­ra”. Felvételen láttam, az egyik „hallgató” folyamatosan zsidó­zott, nyomta a neonáci, anti­szemita dumákat, míg végül Hofi megkérdezte: „Szerinted Jézus milyen vallású volt?” Mire a kérdezett büszkén kivágta: „Hát katolikus!” PROSPERO Kolumbusz tojása Bár a neve alapján szerénynek vélhető, valójában nagyarcú fő­ügyész szerint igen bonyolult az általa, megalapozott vádat alátámasztó, 3 tagú stábbal vizsgált ügy. Arra gondoltam, segítek az ügyészségnek egy­szerű, mezei választóként. Úgy­mond Kolumbusz tojásaként. Azt hiszem, a kormány kommu­nikációs gordiuszi csomójának kibogozásához közelebb vinne, ha a Quaestor-ügyben csak fá­ma által felvetődött politikusok és közeliek esetében alapos va­gyonvizsgálatot rendelne el a NAV. Aminek minden törvény­tisztelő állampolgár nyugodtan nézhetne elébe. Ez aztán vá­laszt adhatna a konkrét eset érintettjeire, kitervelőire, de a lényege az lenne, ha a sajnos több évtizede működő rend­szerhibák típusát feltárná. Ami­nek alapján demokratikus par­lamentünk aztán olyan tör­vényt fogadhatna el, ami a ha­sonló eseteket kizárná, vagy legalábbis valószínűségét mini­málisra csökkentené. Itt lenne helye a nulla toleranciának. Tu­dom, a jelenlegi rezsim nem já­rulna hozzá ehhez a javaslat­hoz, pedig a törvény esetleges végrehajtói is kvázi a zsebük­ben vannak. De illúziók nélkül olyan szegények (pardon: rá­szorultak) lennénk, és ezt a ké­részéletű örömöt még a legke­ményebb diktatúrában sem le­het betiltani. ÖREG SAM Válogatós, akár a kényes éttermi vendég, az Echo tévé hírszolgáltatása. Ami nincs ínyére, azt már az étlapon sem veszi észre, ha meg a pincér kihozná, undorral küldi vissza. Ez történt Semjén Zsolt nyi­latkozatával is, amelyben a kormányfőhelyettes boldog családban látta a vasárnap is nyitva tartó kisboltok idilli állapotát, és keresztényi alázattal lehülyézte azokat, akik a vadászzsákmány állatok lelki életét fi­rtatták. Úgy­szólván minden csatorna idézte hosszabban-rövi­debben ezt az elmélke­dést, de az Echo hírszer­kesztése elsiklott fölötte. Kifelejtette. Hasonlókép­pen kezelte Makai István­nak, a Roma Polgári Tö­mörülés elnökének nyi­latkozatát, amelyben részletesen szólt önkor­mányzatuk zilált anyagi ügyeiről, Farkas Flórián elnök ellenőrizhetetlen kiadásairól. Közölte Makai, hogy kérik a vizs­gálati eljárás elkezdését, a gyanúnak a végére kell járni. Valahogy ez is elke­rülte az Echo tévé szer­kesztőinek a fi­gyelmét, hiszen közvetlenül érinti a Fidesz-vezetés kényes ügyeit. MÚLTUNK Népszava, 1927. április 10. Prónay és védőjének véleménye a katonai bíróságokról Ismeretes, hogy a budapesti törvényszék sajtó­tanácsa már több ízben tárgyalta Prónay Pál volt különítményi parancsnoknak egy sajtórágalma­zási perét, amelyet a katonai hatóságokról mon­dott véleménye miatt indítottak ellene. A tár­gyalás során tudvalevően izgalmas összetűzés támadt Schadl elnök és Prónay között, akit a bíróság több rendbeli rendbírsággal sújtott. Szombaton tovább folytatták az ügy tárgyalá­sát. A többi között ismertették a honvédtör­vényszék ítéletét, amelyet a Prónay Pál által föl­jelentett tisztek ügyében hoztak. Az ítélet fölol­vasása után Prónay megjegyezte: „Ez az ítélet szemenszedett valótlanságokat tartalmaz.” Az elnök ezért rendreutasította. Prónay szólalt fel ezután újból, és a következőket mondotta: „Itt engem hurcoltak meg. Itt tulajdonképpen én vagyok a sértett. A végső szó még nincs ki­mondva. Én meg fogom magamnak szerezni az elégtételt.” Ezután a tárgyalás folytatását megint elhalasztották. LAPSZEMLE A német konzervatív lap szerzője úgy látja, Magyarország rés lehet az Unió szankciós bástyáján, ugyanis a görög, a ciprusi és a magyar élelmiszer-behozatali tilalom enyhítésével az oro­szok példát akarnak statuálni, mennyi előnnyel járhat a szank­ciók ellenzése. Mindez a görög kormányfő moszkvai látogatá­sa kapcsán került szóba. Az orosz törvényhozás külpolitikai bizottságának vezetője megerősítette: összefüggés áll fenn az orosz élelmiszer-beviteli tilalom készülő enyhítése és Athén Moszkva-barát irányvonala között. Ennek kapcsán Magyar­országot és Ciprust is megemlítette, mint arra példát, hogy e három állam az utóbbi hetekben kétségét fejezte ki amiatt, mennyire célravezető az Unió politikája a Kremllel szemben. Az EU megosztását illetően a moszkvai derűlátást táplálta a keddi budapesti ötös konferencia. A magyar, szerb, macedón, görög és török miniszterek tanácskozásáról a Komerszant egyenesen azt írta, hogy megalakult a Gazprom új szövetsége­seinek koalíciója. NÉZŐ Találtuk: http://part­fogok.blog.hu/ Harminc felett a nők Jó néhány éve erről a témáról vitatkoztam végig majdnem egy egész éjszakát egy kedves férfi ismerősömmel, aki váltig állítot­ta, hogy tisztelet a nagyon ritka kivételnek, a nők harminc fö­lött megszűnnek vonzó, életvidám, szexis lénynek lenni. Innen­től kezdve búskomor szürkeségbe burkolóznak, és megpróbál­ják túlélni saját életüket. Akkor még bőven harmincon innen voltam, és próbáltam minden lehetséges érvet felsorakoztatni, hogy meggyőzzem vitapartnerem (és magam) ennek ellenke­zőjéről. Azóta elmúltam harminc, több éve dolgozom pszicho­lógusként, és sokféle nő fordult meg nálam, s vallott mély őszinteséggel életéről, fájdalmairól, küzdelmeiről, és persze örömeiről is. Azóta sok mindent másként látok... Persze vita­partneremmel így egy az egyben most sem értenék egyet, de azért azt észrevettem, hogy be nem gyógyult lelki sebeink, fel nem dolgozott csalódásaink, fájdalmaink bizony nyomot hagy­nak a külsőnkön. A fel nem dolgozott traumák kimondottan ár­tanak a női szépségnek. Várjuk olvasóink leveleit az alábbi címünkön: NÉPSZAVA szerkesztősége, 1146 Budapest, Thököly út 127., vagy a nepszava@nepszava.hu e-mail címen TŐSÉR ISTVÁN, MISKOLC

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék