Népszava, 2015. június (142. évfolyam, 126–151. sz.)

2015-06-16 / 139. szám

GVÉLEMÉNYwww.nepszava.hu velemeny@nepszava.hu 2015. JÚNIUS 16., KEDD A SZERKESZTŐTŐL Ügyvédmutyi SOMFAI PÉTER H­a rajtam múlna, azonnal elcsapnám a képviselőségből azokat az urakat, höl­gyeket, akik „utólag lepődnek” meg azokon a marhaságokon, amikhez a voksukat adták. Tavaly a mezőgazdasági tárca parla­menti államtitkára(!) lepődött meg, amikor ki­derült, hogy lelkesen megszavazott egy olyan törvényt, amit ha elolvasott volna, minimum tartózkodik. De nem olvasta el, bele sem né­zett, „túl vastag volt a javaslat”. Emiatt aztán megannyi mezőgazdasági vállalkozó rende­sen szívhat. Most a KDNP él­es korú jogásza adta a tud­tunkra, hogy ő bizony nem is hallott arról, hogy a parlament megszüntette az ügyvédi irodák pénzügyi beszámolóinak nyilvánossá­gát. Arról meg végképp sejtése sem volt, hogy ezt voltaképpen ő javasolta. (Ha már itt tar­tunk, tisztelettel megkérdezném az örökké bi­zottsági elnök ügyvédtől: nem is érdekli, mi­lyen papírt nyomnak a kezébe, akik a „nevé­ben” előterjesztenek?) Írjuk mindezt – némi jó­indulattal – a korral járó feledékenység szám­lájára. De ha nem ő és nem is a minisztérium csempészte be az elfogadott törvénymódosí­tások közé ezt az újabb „nyilvánosságbarát” módosítást, akkor alighanem az ügyvédlobby azon tagjai tették, akiknek nem akaródzik or­szág-világ elé tárniuk azokat a milliárdos be­vételeiket, amelyek forrása – az esetek túlnyo­mó többségében – állami megbízatásokból csordogál. Az átláthatatlanná tett, csalással tarkított trafi­k- és földpályázatok után most itt van az ügyvédmutyi. Hogy átmehetett a javaslat a bi­zottságon, ahhoz kellett némi szenilitás, ra­vaszkodás (Papcsák helyettest küldött maga helyett szavazni) és lezser nemtörődömség, ahogy a bizottság szocialista szakembere el sem ment az ülésre. Utólag neki is csak megle­pődésre futotta. „EZ ITT AZ ÉN HAZÁM...” Ha még egyszer elkezdene beszélni! Alighanem az MTK vezetésének háza táján is akadnának néhányan, akik elgondolkodnának, mit tudhat róluk az öreg Béla bácsi. Mert mint mondta, egy kis vaj van mindenkinek a füle mögött. Ezt akár Deutsch Tamás, az MTK elnöke is tudja, akinek jelenlétében avatták fel Budapesten az 50 éve elhunyt komikus, örökös MTK-rajongó Salamon Béla emléktábláját FOTÓ: MTI/BALOGH ZOLTÁN Ha még egyszer kinyitná a száját... SZERINTEM... Kinek van szüksége egy önreklámra? Szerencsénk van nekünk, kár­pátaljai magyaroknak, hogy le­hetőségünk van nézni a magyar tévéadásokat. Ez egy nagyon fontos dolog, mert így is tudjuk, hogy mi történik az anyaország­ban, és ezenkívül láthatjuk a sok szórakoztató műsort. Így volt ez a minap is, amikor rákapcsol­tunk a Fókusz című adásra. Sze­rintem a műsor szerkesztői nem értik, hogy itt Ukrajnában, pláne a beregi vidéken rengeteg ma­gyar, ukrán, szlovák, ruszin, orosz ember él, akik szintén né­zik az adást. Szóval még az ele­jén a műsorvezető elmesélte a nézőknek, hogy kétségbeesés és kilátástalanság jellemzi Ukraj­na magyar­lakta településeit, gondolom, hogy egész Ukrajná­ban ez van. Elmondta, hogy az orosz–ukrán konfl­iktus tovább­ra sem csillapodik, jönnek a ka­tonai behívók, szétesnek a csa­ládok. Következnek a több mint egy évvel ezelőtt felvett fi­lm­kockák a Dombász régióból, a harcokról, robbantásokról. Azt sem veszik fi­gyelembe a szer­kesztők, hogy a képek régiek, hogy esik a hó, most meg 30 fo­kos hőség van. Egyszóval a né­zőnek az a benyomása, hogy ez az egész itt, a magyar határtól 1-2 kilomé­terre van, és nem 1200-1300 kilo­méterre Keleten. Ezek után a nézők látják a másik műsorvezetőt, aki szintén mesél a borzalmakról, de a kamera a nagyon szépen felöltözött óvo­dás gyerekeket mutatja, akiknek az egyik budapesti önkormány­zat küldött egymillió forint ado­mányt étkezésre. (Köszönet a segítségért!) A képeken, Mezőkaszony­ban, béke van és nyugalom, a magyar határ 800 méterre van innen. Semmi köze a kezdetén bejátszott borzal­maknak, a gyerekeknek fogal­muk sincs „az orosz­barát szepa­ratistákról” meg a harcokról, amelyek „napi 5-6 millió dollár­ba kerülnek”. Igen, a helyzet Uk­rajnában nagyon nehéz és tragi­kus, erről beszélni kell és képe­ket mutatni. De a valóságot! Ne­künk, az itteni magyaroknak itt kell élni, és ezért minden szó, minden „történelmi felsorolás” nem tesz jó benyomást az itt élő más nemzetek között. Ezekben a nehéz időkben nagyon fontos a tolerancia, de nem a képmuta­tás. POPOVICS LÁSZLÓ, BEREGSZÁSZ-KASZONY Óriásplakátok Számtalan helyen lehet az utak mentén látni a kormány által közpénzekből fi­nanszírozott óriás­plakátokat. De miért van szükség egyáltalán ezekre a rasszis­taízű plakátokra? Orbán nyilván el akarja terelni a fi­gyel­met az egyre ijesztőbb hazai va­lóságról. Ilyenkor nagyon jól jön egy kis uszítás a külföldiek ellen. Orbán mindenkit, aki más, eset­leg iszlám országból érkezik hozzánk, eleve terroristának tart? Ez felháborító! Netán egy karon ülő csecsemő is biztonsá­gi veszélyt jelent? Itt is tetten ér­hető a Fidesz kettős beszéde: egyrészt melegen üdvözli az idelátogató arab üzletembere­ket, másrészt a legszívesebben azonnal megszabadulna vala­mennyi menekülttől. Nem ér­tem a Fidesz ellenszenvét sem a gazdasági menekültekkel, sem az EU által hozott kvótarend­szerrel szemben. A gazdasági menekültek legtöbbje napi 1-2 dollárból tengeti életét, az éhha­lál elől menekülnek, és nem jószántukból vándorolnak egyik földrészről a másikra. Magyaror­szág nem viselkedhet magányos szigetként a kontinens közepén, részt kell vennie a közös tehervi­selésben. Orbánnak tudomásul kell vennie, hogy a magyar la­kosság józanabbik része nem ért egyet vele (lásd a rengeteg gú­nyos megjegyzést, mémeket az interneten, a támadásokat a pla­kátok ellen). Miután támaszra nem talál, elkezd hát vagdalkoz­ni a kabinet. Most már bűncse­lekmény az, ami tegnap még nem számított annak, mindösz­sze szabálysértésnek: a plakát­rongálás. Sokan segítik a fi­atal plakátrongálókat, mindez azt mutatja, a lakosság kezd eszmél­ni kikerülni a Fidesz bűvköréből. Úgy legyen! SZÁSZ TIBOR Anyagcsökkentés? A Nemzeti Pedagóguskar na­pokban közzétett tanulmánya azt javasolja, hogy az általános iskolákban vizsgálják meg a tan­anyag csökkentésének lehető­ségét. Szeretném megkérdezni tőlük, hogy ezt valóban komo­lyan gondolták-e? Amikor meg­kérdezik az utca emberét, hogy tudja-e, mire emlékezünk októ­ber 6-án, és az illető azt feleli: „nem tudom, nem vagyok ide­valósi”, akkor mit akarnak még csökkenteni? Nulla szintről hova lehet még csökkenteni bármit is? Nem csökkenteni kell a tan­anyag mennyiségét, hanem ész­szerűbben elosztani. Általános iskolában például teljesen feles­leges valószínűségszá­mítást és informatikát tanítani, főleg alsó tagozatban. Először tanuljanak meg a gyerekek írni, olvasni, számolni, aztán jussanak el oda, hogy meg is értik, amit olvas­nak. A többit bőven ráér azok­nak megtanítani, akiknek a munkájukhoz szükségük lesz rá. Informatika helyett pedig az in­ternet és az „okos eszközök” biz­tonságos használatát kéne meg­tanítani. De ha már itt tartunk: a tananyag mennyisége helyett az interneten töltött idő meny­nyiségét kéne csökkenteni. Azt kell megértenie mindenkinek, hogy semmi fontosról nem fog lemaradni, ha öt óra helyett csak hármat tölt internetezéssel, és fél órával később értesül valami­lyen eseményről. Sőt, akkor ma­radnak le emberek a fontos dol­gokról, ha állandóan az interne­ten lógnak. De ha már minden­képpen internetezni akarnak, használják a tanuláshoz. Renge­teg hasznos, érdekes és pon­tos(!) információ is van a világhá­lón, ha az ember tudja, hol ke­resse. Ha pedig játszani akarnak, keressenek memóriafejlesztő já­tékokat. A közösségi oldalak he­lyett pedig csatlakozzanak olyan oldalakhoz, fórumokhoz, ame­lyeken hasonló érdeklődésű em­berek közösségével találkozhat­nak. LAPSZEMLE A brit hírügynökség most számolt be azokról a ha­talmas plakátokról, amelyeket a magyar kormány helyezett ki az adófi­zetők pénzén a bevándorlók el­leni közhangulat felszítására. A liberális és baloldali ellenzéki pártok viszont annyira felbőszültek az álta­luk idegengyűlölőnek tartott mondandón, hogy ak­tivisták vagy letépik, vagy ahol csak érik, átírják a feliratot. A tudósítás néhány példát is említ. Mint ír­ják, így lesz többek között az eredeti szöveg konzul­táció szavából inzultáció. A kampánnyal a hatalom támogatást akar szerezni a kemény, új törvények­hez, amelyek rendeltetése, hogy korlátozzák a be­vándorlást. Ideértendő az is, hogy jó eséllyel hama­rosan kerítést építenek a déli határon, és visszafor­dítják a Szerbiából érkező menekülteket. Az ellentá­bor szövetségest is talált: az ENSZ Menekültügyi Fő­biztosságát. A tudósító megjegyzi, hogy jelentősen megugrott a migránsok száma, de ezzel egyidejű­leg több tízezer magyar fi­atal, szakember hagyja el az országot. MÚLTUNK Népszava, 1928. június 16. A Játékszín új bemutatója A Játékszín azt hirdeti, hogy az ötletek színpada helyett a gondolat színpadát hozza. Egyelőre nem színház, ha­nem a megalkuvás nélkül va­ló színház próbatétele. Me­rész vállalkozásnak látszott ez az elindulás. A céllal egyet­értők derekas munkát végez­tek. A próbatétel sikerült. Ezt igazolja a péntek este meg­tartott és beszámolónak jel­zett harmadik bemutató is. Kárpáti Aurél egyfelvonásos verses mesejátéka, „A bűvös kaptafa” költői szépségű munka. A „kételkedő kritikus” darabját nagy tetszéssel fo­gadta a bemutató közönsé­ge. A sikerből méltán részt kérhet magának Pongrácz László zeneszerző is, aki Ko­dályra emlékeztető zeneszá­maival arról győzött meg bennünket, hogy fogunk még róla hallani. A szereplők­ről is elismeréssel lehet csak szólni. Paulini Béla rendezése új oldaláról mutatta meg ezt a sokoldalú művészembert. Kevésbé sikerült azonban Szi­lárd János palócvirtust be­mutató „Legyen a nyáj”-a, amely egyfelvonásosnak túl hosszú és logikailag érthetet­len. A műsor többi számai ez alkalommal is sikert arattak. Harkányi Miklós rendezése és szereplése dicséretet érde­mel, úgyszintén Koppány Er­zsi alakítása is. (gy. m.) ÖREG SAM Klíma Figyelmeztetett a kormányzati M1: óvakodjunk, klímaváltozás lesz, jön a hidegfront, az idegeink is megérezhetik. Nem szokatlan, a po­litika, és benne a Fidesz rendszerint a hőmérő szeszélyeire is játszik. Ha éppen enyhülés van, fagyaszt, ha hidegre fordul, mesterségesen befut. Hogy minél tovább őrizhessék Orbánék hisztériahangulatát, a nemzetközi tévé gyakorlatánál jóval hosszabban közvetítik a ka­tasztrófavágásokat. Tudatosan borzolják az izgalmat. Néha azon­ban rajtavesztenek. Legutóbb a hétvégén, amikor a nálunk is ostro­moltabb Szerbiában az illetékesek nem Orbán riasztó mondatait szajkózták, azt mondták, az áldozat nagy, az erőfeszítés gyakran emberfölötti, de ők mindent megtesznek a szerencsétlenek keser­veinek az enyhítésére. Új sátrakat szereznek be, takarókat vásárol­nak, különösen a menekült nők és gyermekek védelmében. Kétke­dés nélkül. Humanista sugallatra teszik azt, ami a módjukban áll. Ki így, ki úgy, természete szerint. NÉZŐ Találtuk: http://egyenlito.blog.hu/ A kormánypárti médiamágnás osztja a neonácik véleményét „A fehér nemzetek együtt állítják meg az inváziót, akkor Sion kígyó­ja is letérdel népeink előtt!” Az addig oké, hogy a Magyar Hírlap minden módon tolja a kormány idegengyűlölő kampányát, ez a dolguk, ezért kapják az állami zsét. De úgy tűnik, már az se számít nekik, hogy kikkel kerültek egy oldalra. A kormánypárti médiabiro­dalom tulajdonosa, a fő Békemenet-szervező, Orbán Viktor nagy ra­jongója, Széles Gábor (vagy valaki, aki a Facebook-oldalát kezeli) fontosnak tartotta azzal indítani a hetet, hogy megosztott az MNA (Magyar Nemzeti Arcvonal) cikkecskéjét, amelyben olyanok szere­pelnek, mint a fenti idézet. (...) Ez nyilván nettó náci szöveg, nem is titkoltan. A Magyar Nemzeti Arcvonal korábbi szkin­hed szervezet, ma is vállaltan neonáci. (...) Széles és birodalma eddig se mérsékelt­ségéről volt kimondottan híres. Évek óta zsidózik, cigányozik és bu­zizik ott Bayer havi kétmilláért. Mikor Simicskától kirúgták, azonnal alkalmazták Lovas Istvánt minden antiszemita paranoiájával együtt. Ott értekezik hétről hétre Bogár professzor a globalo bellér háttérhatalmi komprádorokról. Illetve egy Szaniszló nevű beteg ember osztja meg látomásait a párhuzamos univerzumból. (...) Várjuk olvasóink leveleit az alábbi címünkön: NÉPSZAVA szerkesztősége, 1146 Budapest, Thököly út 127. vagy a nepszava@nepszava.hu e-mail címen DÁNYI TAMÁS Ujjé, a Ligetben... A Liget-projekt körül sok vita fo­lyik: csökken-e a zöld terület? Ki­tervezze, ki zsűrizze, ki építse? A királyi várat újjáépítése idején múzeumi célokra tervezték. Hogy azóta sok minden történt, való igaz, többek között sok-sok szakmai fejlesztés. Több kelle­ne? Való igaz, mint ahogy az is, hogy ezek a fejlesztések a pro­jekt költségvetésének töredéké­ből fedezhetők lennének. S vé­gezetül talán a legnagyobb kér­dés: mire használnánk azt a sok ezer négyzetméter és még több légköbméter teret, amit a királyi vár magába zár? Reprezentáció­ra? Mit akar ez a kis ország ab­ban a nagy épületben reprezen­tálni? Nem elég, hogy miénk a világ legnagyobb (vagy máso­dik?) parlamentje? FÜZÉRI BÁLINT

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék