Népszava, 2015. június (142. évfolyam, 126-151. szám)

2015-06-16 / 139. szám

8 NÉPSZAVA VILÁG 2015. JÚNIUS 16., KEDD Nagyon kevés idő maradt a hitelezők és a görög kormány közötti megállapodásra Csak a csoda segíthet? Egyre kevesebb idő maradt a görög kormány és a hitelezők közötti megálla­podásra. A tárgyalások vasárnap esti felfüggesztése után ráadásul felmerül a kérdés, lehetséges-e egyáltalán a megegyezés. A két fél egymást okolta a megállapodás újbóli elmaradásáért. J­ean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke meggyőződését fejezte ki, hogy az év végéig sikerül meg­oldást találniuk, feltéve persze, ha az athéni kabinet többet tesz a reformokért, s a politikai aka­rata is meglesz a hitelezőkhöz való közeledéshez. Juncker teg­nap kifejtette, „ha valami új­donság történne, nagyon örül­nénk annak, ha közvetítőkként léphetnénk fel” - hangoztatta. Tegnap azért valamiféle el­mozdulás történt a görög állás­pontban. Athén állítólag hajlan­dó elfogadni a hitelezők követe­lését, hogy az elsődleges, az adósság nélkül számított többlet idén elérje a GDP egy százalé­kát. A görög kormány eredetileg 0,75 százalékot javasolt. Mintha a görög kormány sem lenne egységes a jövő kérdéseit illetően. Panosz Kammenosz védelmi miniszter például azt közölte sajtóértekezletén, hogy hazája „nem hajlandó feladni szuverenitását”. Gavriil Szakel­­laridisz kormányszóvivő azon­ban egyértelműen úgy foglalt állást, hogy a kabinet megegye­zésre törekszik. „Nem akarunk arról beszélni, hogy zsákutcá­ba jutottak a tárgyalások. A kormány egyedüli terve az, hogy megegyezésre jusson a hi­telezőkkel” - fogalmazott. Előzőleg még sokkal kemé­nyebben nyilatkoztak a görög kabinet illetékesei arról, kit is terhel felelősség a tárgyalások vasárnapi felfüggesztése miatt. A kormány egyik tagja az AFP- nek név nélkül azt mondta, hogy a tárgyalások mindössze háromnegyed órán át tartottak. Azt is közölte, elsősorban a Nemzetközi Valutaalap (IMF) képviselt „merev és a kompro­misszumokat elutasító” állás­pontot. Az IMF ugyanis tovább­ra is ragaszkodik ahhoz, hogy a kormány csökkentse a nyug­díjakat, s megváltoztassa az ed­digi áfarendszert. Az Európai Unió képviselői nehéz tárgyalásokról számoltak be. Brüsszelben nem fogadták túl nagy örömmel,hogy a görög küldöttség Jean-Claude Junc­ker bizottsági elnök és Alekszisz Ciprasz kormányfő pénteki er­ről szóló megállapodása ellené­re nem nyújtotta be írásban is javaslatait. Martin Schulz, az Európai Parlament elnöke továbbra is lehetségesnek tartja a megálla­podást. Szerinte egyelőre nincs szó arról, hogy zsákutcába ju­tottak volna a tárgyalások. Az ARD-nek elmondta, nem is fél­beszakadtak a megbeszélések, csak felfüggesztették őket. Elis­merte ugyanakkor, hogy bizo­nyos témákban nem történt kö­zeledés a felek között, de akad­tak olyanok is, amelyekben lá­tott előrelépést. Schulz kifejtet­te, hogy az euróövezeti csoport, az Eurogroup soron következő csütörtöki üléséig folytatódnak a megbeszélések. A német szo­ciáldemokraták vezetése felelőt­lennek nevezte a görög kor­mány magatartását. Yasmin Fahimi, az SPD főtitkára azon­ban figyelmeztetett arra, belát­hatatlan következményei lenné­nek annak, ha az ország kiszo­rulna az euróövezetből. Janisz Varufakisz görög pénzügyminiszter azt közölte, szerinte most a hitelezők kerül­tek lépéskényszerbe. „Szép na­punk van ma. Az ügy teljesen világos. Olyan helyzetbe kerül­tünk, amikor a partnereinknek konkrét döntést kell hozniuk” - jelentette ki a kormánypárt, a Sziriza rádiójának, a Szto Kok­­kinónak. A német Ifo gazdaságkutató intézet szerint Athén jobban járna a drachma bevezetésével. Hans-Werner Sinn, a münche­ni intézet elnöke szerint szociá­lis szempontból ez a legjobb út. Úgy vélte, a nemzeti valuta 50 százalékos leértékelését „ha­mar kiheverné” a gazdaság. A professzor utalt arra, hogy az ország külső adóssága az eltelt öt év alatt 48 milliárdról 330 milliárd dollárra emelkedett. R.T. A görög kormány sem tűnik egységesnek Merevnek nevezte Athén az IMF-et Ragaszkodnak a nyugdíjrendszer átalakításához Ciprasz kormányfő még népszerű hazájában, de hamar ellene fordulhatnak az emberek fotó europress/gettyimages/sean gallup www.nepszava.hu vilag@nepszava.hu Terroristavezért öltek meg az amerikaiak Az Egyesült Államok légicsapást hajtott végre Líbia ellen, s meg­ölte az egyik legkeresettebb iszlamista vezetőt, az algériai Mohtar Belmohtart - közölte a nemzetközileg is elismert tob­­ruki kormányzat. Belmohtar a kilencvenes években Afganisztánban har­colt, később pedig több afrikai országban, köztük Maliban. Az elmúlt években többször ment híre annak, hogy megölték, ehelyett azonban újabb és újabb terrorakciókkal jelentke­zett. Ő tervelte ki a 2013 elején az algériai Amenaszban végre­hajtott terrorakciót, amelynek során egy gázmezőn számos külföldit ejtettek túszul, s ös­­­szesen 38 személyt gyilkoltak meg. Belmohtar kapcsolatban állt az al-Kaidával, illetve ő irá­nyította a terrorszervezet mag­­rebi szárnyát, az AQIM-et. Ké­sőbb az al-Mourabitoun nevű dzsihadista csoport vezetője lett. Ez a terrorszervezet egy al­gériai és egy mali terrorcsoport egyesüléséből jött létre. Az Egyesült Államok had­ügyminisztériuma is megerősí­tette, hogy a légierő egy, „az al- Kaidához köthető célpontot” tá­madott meg Líbiában. A Penta­gon szóvivője azonban arról nem beszélt, hogy ki volt az ak­ció célpontja. Csupán annyit tett hozzá, hogy kiértékelik a légitámadás eredményeit. Wa­shington még 2013-ban ötmil­lió dolláros vérdíjat tűzött ki Belmohtar fejére. A torbuki kormányzat beszá­molója szerint több dzsihadista vesztette életét a támadás so­rán. Azt is közölték, hogy az akciót az ideiglenes kormány­zattal való egyeztetést követően hajtották végre. A torbuki kor­mányfő, Abdullah al-Tani üd­vözölte a légitámadást, amely egy „nemzetközi segítség” része volt - értékelt a Facebookon. Az amerikai gépek egy far­mot támadtak Adzsdabijában, amely mintegy 160 kilométerre található a kelet-líbiai Bengázi­­tól. Belmohtar itt találkozott más szélsőséges csoportok tag­jaival - közölték. Itt tartózko­dott például az Anszar al-Saría vezetője is, ezt a csoportot szin­tén terrorszervezetként tartják nyilván. A CNN a Pentagont idézve azt közölte, hogy az ak­ciót nem pilóta nélküli géppel hajtották végre. Líbiát a teljes káosz fenyege­ti szűk négy évvel a néhai for­radalmi vezető, Moamer el-Kad­­hafi halála után. Az ország egy részét a szélsőséges iszlamisták, a másikat a Nyugat által is el­ismert kormányzat tartja ellen­őrzése alatt. Ugyanakkor jelen­tős területeken a helyi törzsek uralkodnak. NÉPSZAVA-IN­FORMÁCIÓ Kemény bírálatok Dél-Afrikának Omar al-Basir szudáni elnök elhagyta Dél-Afrikát, közölte hétfőn egy minisztere, annak ellenére is, hogy ezt a Nemzet­közi Büntetőbíróság megtiltot­ta. Ügyében hétfőn született volna döntés, háborús bűnök­kel, népirtással, a darfúri fegy­veres konfliktusban való rész­vétellel vádolják. A konfliktus­ban az ENSZ adatai szerint több mint 300 ezren vesztették életüket, és milliók kényszerül­tek lakóhelyük elhagyására. Al-Basir az Afrikai Unió csúcs­­találkozójára utazott az or­szágba. A Dél-afrikai Köztársa­ságnak a hágai bíróság dönté­sét tiszteletben kellett volna tartania, s le kellett volna tar­tóztatnia az államfőt. A kor­mánypárt, az Afrikai Nemzeti Kongresszus (ANC) viszont ar­ra hivatkozott, hogy elnökként mentességet élvez, s részt vehe­tett az Afrikai Unió rendezvé­nyén. Az ANC meg is kérdője­lezte a hágai bíróság létjogo­sultságát. Hasonlóképp foglalt állást Jacob Zuma dél-afrikai elnök is, aki szerint az Afrika Unió csúcsán részt vevő politi­kai vezetők mentességet élvez­nek. Miután Pretoria nem teljesí­tette nemzetközi kötelezettsé­geit, bírálattal illették az ENSZ és az Egyesült Államok részéről is. Ban Ki Mun ENSZ-főtitkár azt közölte, nagyon komolyan kell venni az emberiség ellen el­követett háborús bűntényeket. Kiemelte azt is, ragaszkodik hozzá, hogy az aláíró országok tartsák be a büntetőbíróság rendeleteit. 2009-ben és 2010- ben is elrendelték Basir őrizet­be vételét, de ő már akkor sem ismerte el a nemzetközi bíróság illetékességét. NÉPSZAVA-IN­FORMÁCIÓ RÖVIDEN Ruanda módosítaná az alkotmányt A jelenleg kormányon lévő Ruan­dai Hazafias Front bejelentette, alkotmánymódosítást indítvá­nyoznak, hogy elnökük, Paul Kagame harmadszor is indulhas­son posztjáért. Petíciójukat több millióan írták alá, de a média ar­ról számolt be, hogy sokakat erőszakkal kényszerítettek erre. Maga Kagame az ezzel kapcsola­tos a vádakról annyit mondott, ha igazak a híresztelések, az „ag­godalomra ad okot". Arról nem beszélt, hogy amennyiben bebi­zonyosodik az állítás, akkor is in­­dulna-e újra az államfői tisztsé­gért. Áprilisban még az alkot­mánymódosítások ellen szólalt fel, de ahogy mondta, „nyitott" a változtatásokra. ► népszava Észak-koreai katona szökött Délre Egy tizenéves észak-koreai kato­na megadta magát a dél-koreai hatóságoknak, miután áttört a két ország határán. A hírt a szöuli hadügyminisztérium is megerő­sítette. A katonát hétfőn meg­hallgatták a dél-koreai hatósá­gok. A két ország közötti határ 248 kilométer, ugyanakkor egy legalább négy kilométer széles ütközőzóna választja el őket egy­mástól. Beszámolók szerint egy­re nehezebb elhagyni Észak-Ko­­reát a megerősített határvéde­lem miatt. ► népszava Vita Berényi és Bugár között? Berényi József, a Magyar Közös­ség Pártja (MKP) és Bugár Béla, a Most-Híd szlovák-magyar párt elnökei közötti vitafórum is sze­repel az idei Gombaszögi Nyári Tábor még nem véglegesített programtervében. A tábort - amely a szlovákiai magyar fiata­lok egyik komoly hagyományok­ra visszatekintő nyári rendezvé­nye -július 14. és 20. között ren­dezik. ► MTI Gerillavezér halála Kolumbiában A kolumbiai hadsereg végzett a Marquitosként ismert lázadóve­zérrel, aki a Nemzeti Felszabadí­­tási Hadsereg (ELN) nevű gerilla­szervezet vezetője volt. Mar­­quitos, valódi nevén Jose Amin Hernandez tűzharc során vesz­tette életét az ország északnyu­gati részén. Juan Manuel Santos, Kolumbia elnöke Twitteren adott hírt a hadsereg sikeres akciójáról, amelyre több hónapig készültek. ► NÉPSZAVA Rendeljen N­épszava-emléklapot! JbvrifjEu­nípAmtíftá & frodrífs,­­wmne­pszava.hu e m­jetdp­p +36/1/477 9030

Next