Népszava, 2015. szeptember (142. évfolyam, 204-229. szám)

2015-09-25 / 225. szám

Tömegpánik tört ki a zarándokok között - Sok afrikai vesztette életét - Több száz áldozat Tragédia Mekkában Szörnyű tragédiába torkollott a mekkai zarándoklat. A legutóbbi adatok sze­rint 717 ember vesztette életét, s 805-en sérültek meg - közölték a szaúdi ha­tóságok, amikor tömegpánik tört ki, s összetaposták egymást a résztvevők. A halálos áldozatok többsége megfulladt. A csütörtöki tragédia Mina közelében történt, ahol az iszlám hívők zarándokla­tuk harmadik napján jelképe­sen megkövezték az ördögöt. Mekkában már számos alka­lommal történtek hasonló tra­gédiák, ezért a szaúdiak óvin­tézkedéseket léptettek életbe, több olyan építkezés történt az eltelt évek folyamán, amelyek révén kordában akarták tarta­ni a zarándokok áramát. Minában is több ilyen bizton­sági intézkedést hoztak a sú­lyos, 2006-os balesetet köve­tően. Az akkori tragédiában 350-en vesztették életüket. Egyebek mellett azt próbálták meg elérni a hatóságok, hogy a zarándokok ne keresztezzék egymás útját. A szaúdiak emel­lett egy ötszintes építményt emeltek, ennek köszönhetően biztonságosabban zajlott le a megkövezés rituáléja. A mekkai infrastruktúra egyébként jelen­tősen javult az eltelt években, manapság évente körülbelül 15 millió zarándok látogat el ide. Úgy tűnik azonban, hogy ezek az óvintézkedések sem tö­kéletesek. Szaúdi adatok sze­rint a mostani mekkai zarán­doklaton idén is kétmillió mu­zulmán vett részt, közülük 1,4 millióan más országokból ér­keztek. Mohamed próféta szü­lőhelyén, a mekkai zarándokla­ton való részvétel a Korán sze­rint minden „egészséges” isz­lámhívő számára, nők és fér­fiak számára is kötelező, leg­alább egyszer az életben. Az idei mekkai zarándoklatot már eleve súlyos tragédia ár­nyékolta be. Több mint százan vesztették életüket és legalább 300 személy sérült meg az elő­készületek során, amikor a vi­haros időjárásban leszakadt egy daru, s rázuhant a nagy­mecsetre, amelynek egy szár­nya beomlott. A muzulmánok éppen itt imádkoztak: a naple­mente után a Kába szentélynél gyűltek össze. Ez a mekkai nagymecset belső udvarán álló szentély, falának része a fekete kő néven ismert meteorit. A da­rut Németországból szállították Szaúd-Arábiába. Hírek szerint a tragédiáért részben a kivi­telezőt terheli a felelősség. A munkálatokkal azt az építkezé­si céget bízták meg, amelyet Oszama bin Laden volt al-Kai­­da-vezető apja alapított. A tegnapi tragédiát követően a szaúdi hatóságok 4000 segí­tőt, orvosokat, ápolókat, önkén­t Egyszer kötelező elzarándokolni Mekkába • Évente 15 millióan látogatnak el ide • 2 millióan vettek részt a mostani zarándoklaton teseket küldtek a helyszínre. A sérülteket a környező kórhá­zakba szállították. A szaúdiak egyelőre nem kö­zölték, hogy a halálos áldoza­tok milyen nemzetiségűek, csu­pán annyit mondtak, hogy „kü­lönböző országokból érkeztek”. A BBC tudósítója úgy tudja, hogy sok zarándok afrikai, ni­geri volt. NÉPSZAVA-IN­FORMÁCIÓ Korábbi tragédiák 1990. július 2. Tömegpánik tört ki egy Mekkából Minába vezető alagútban, miután tönkrement a szellőztetőrendszer. Legalább 1400 ember halt meg, többségük megfulladt, illetve halálra ta­posták egymást az emberek 1994. május 23.270-en haltak meg, amikor a minai Dzsamarat hídon tört ki pánik 1997. április 15.TŰz ütött ki a zarándokok sátorvárosában, leg­alább 300-an haltak meg 1998. április 9. Ezúttal is a sátán megkövezésénél történt a tra­gédia, amely 118 ember életét oltotta ki 2004. február 1. Minában 251 embert tapostak halálra 2006. január 5. Összeomlott egy szálloda, amelyben zarándo­kok tartózkodtak: 76-an haltak meg 2006. január 12. Ismét a minai Dzsamarat hídon tört ki tömeg­pánik. 362-en vesztették életüket 2015. szeptember 11. Legalább száz zarándok halt meg, s több mint 230 megsérült, amikor egy daru zuhant a mekkai nagyme­csetre A sorozatos óvintézkedések ellenére az idei zarándoklatot két tragédia is beárnyékolta fotó europress/gettyimages/afp RÖVIDEN Novemberben újabb hitel Ukrajnának Az Ukrán Nemzeti Bank elnöke, Valeria Hontareva bejelentése szerint a Nemzeti Valutaalap (IMF) által nyújtott hitel követke­ző részlete akár már november folyamán megérkezhet - írta a karpatinfo.net. A hitel következő részlete 1,7 milliárd dollárnyi lesz majd. Az IMF által kidolgozott program jelenlegi szakasza szep­tember 22- től október 2-ig mű­ködik majd, és segítségével Uk­rajna költségvetési tervet dolgoz ki a 2016. évre, ezenkívül napi­rendre tűzi az adóreformok vég­rehajtását is, olvasható a portá­lon. Az Ukrán Nemzeti Bank teg­napi jelentése szerint 2015 utol­só negyedévére 44-45 százalé­kos infláció várható, az ország bruttó hazai termékének mérté­ke is 11,5 százalékkal eshet vissza a jelenlegi gazdasági helyzet mutatói alapján. A népszava Obama-Putyin-csúcs New Yorkban? Vlagyimir Putyin elnök hétfőn, az ENSZ Közgyűlés alkalmával ta­lálkozik és kétoldalú megbeszé­lést folytat Barack Obama ameri­kai elnökkel, jelentette be teg­nap délután Dmitrij Peszkov orosz elnöki szóvivő. A Fehér Ház lapzártánkig nem erősítette meg hivatalosan a találkozó hírét. A két elnök találkozójára utoljára 2013-ban került sor a G8-ak csúcstalálkozóján, 2014-ben Pe­­kingben, az Ázsiai és Csendes-óceáni Gazdasági Együttműködés (APEC) csúcsta­lálkozón már fagyos volt a vi­szony, nem került sor kétoldalú tárgyalásra. Az ukrán válság megoldatlansága tovább mélyí­tette az ellentétet, a most követ­kező ENSZ Közgyűlés kapcsán is kérdéses volt, tárgyalóasztalhoz ülnek-e. A két államfő, amennyi­ben a találkozóra valóban sor ke­rül, az ukrajnai, valamint a Szíriai helyzetről fog egyeztetni. Putyin eddig három alkalommal mondott beszédet az ENSZ Köz­gyűlés előtt - 2000-ben, 2003- ban és 2005-ben. 2009-ben Dmitrij Medvegyev volt az állam­fő, akkor ő képviselte Oroszor­szágot, az utóbbi években pedig következetesen Szergej Lavrov külügyminiszter, a népszava várható lesz az ókori Via Appia Helyreállítják és látogathatóvá teszik a Rómától a dél-olaszor­­szági Brindisi városáig vezető Via Appia római kori utat, amely je­lenleg csak rövid szakaszokon járható. A Via Appia „megnyitá­sához" Paolo Rumiz olasz újság­írónak a La Repubblica napilap­ban nyáron folytatásokban meg­jelent cikksorozata vezetett. Ru­miz - ahol lehetett - gyalogosan végigjárta az egykori római or­szágutat, így derült ki, hogy az ókori Róma egyik legjelentősebb útvonala teljesen feledésbe me­rült, több szakaszon gaz borítja, miközben idegenforgalmi látvá­nyosság is lehetne. Rumiz felfe­dezte, hogy Capuában a Via Ap­pia a pincékben épségben fenn­maradt. Az eredetileg 530 kilomé­teres utat Kr. e. 312 és Kr. e. 191 között építették. ►mti/népszava FOTÓ: EUROPRESS/GETTY IMAGES Cáfolja az orosz légi csapásokat a szóvivő Moszkva lépéselőnyben A véletlenszerű összecsapá­sok elkerülése végett Izrael és Oroszország megkezdi katonai lépéseinek összehangolását Szí­ria területén, állította izraeli katonai forrásokra hivatkozva az ABC News. A két ország ka­tonai vezetői két hét múlva ta­lálkoznak, hogy kidolgozzák az együttműködési mechaniz­must, ami kiterjed a Szíria te­rületén végzett légi és vízi mű­veletekre egyaránt, mondta a neve elhallgatását kérő izraeli tisztségviselő. A körvonalazódó együttmű­ködés Benjamin Netanjahu iz­raeli miniszterelnök múlt heti moszkvai látogatásának ered­ménye. Az izraeli kormányfő Oroszország szíriai szerepvál­lalása tisztázása végett utazott az orosz fővárosba. Moszkva katonai jelenlétének hangsú­lyos megerősítése nemcsak Je­ruzsálemben, hanem Washing­tonban és a nyugat-európai kormányzati központokban is aggodalmat szült. Izraelt első­sorban az aggasztja, hogy a Bassár el-Aszad hadseregének nyújtott orosz támogatás, a korszerű orosz fegyverzet a Hezbollah libanoni síita milí­ciához, illetve más terrorcso­portokhoz kerülnek, növelve Iz­rael fenyegetettségét. Több nem­zetközi szereplő fejezte ki az utóbbi időben aggodalmát ami­att, hogy Oroszország egyre te­vékenyebben jelenik meg kato­nailag is Szíriában. Moszkva azzal érvel, hogy Aszad kor­mányhadserege nélkül nem le­het legyőzni az Iszlám Államot és nem lehet újrateremteni a térségbeli stabilitást. Noha az orosz-izraeli katonai tevékenység összehangolásáról szóló döntés még e múlt heti moszkvai találkozón megszü­letett, az mégis váratlannak számít, hogy máris kezdődik a tényleges összehangolás, ugyanis Washington, Jeruzsá­lem stratégiai partnere még nem alakította ki végleges ál­láspontját a szíriai orosz sze­repvállalás kapcsán. A Bloomberg tegnap arról írt, hogy Oroszország légi csapá­sokat kezdeményez Szíriában, ha nem sikerül megállapodnia az Egyesült Államokkal. Pu­­tyinhoz közeli források szerint Moszkva már el is juttatta ja­vaslatát Washingtonba, választ azonban még nem kapott, ami feszélyezi Putyint, aki akár egyedül is kész megkezdeni a légi csapásokat. A Bloomberg hírére reagálva az orosz elnök szóvivője cáfolta az orosz légi csapásokról szóló állítást. NÉPSZAVA-IN­FORMÁCIÓ Ferenc pápa történelmi beszéde Mindenféle fundamentalizmus elutasítását sürgette Ferenc pá­pa az amerikai kongresszus­ban elhangzott tegnapi, törté­nelmi jelentőségű beszédében. A katolikus egyházfő hangsú­lyozta, hogy akár vallási, akár más gyökerű fundamentaliz­mussal szembe kell szállni, de a szélsőség elleni harc sohasem mehet az emberi szabadságjo­gok rovására. Az AFP hírügynökség tudósí­tása szerint az angolul beszélő Ferenc pápa arra kérte az ame­rikai törvényhozókat, hogy ne féljenek a bevándorlóktól, uta­sítsák el „az ellenséges gondol­kodást” a bevándorlással szem­ben, és ne ismételjék meg a múlt „hibáit és bűneit”. Emlé­keztetett arra, hogy az Egyesült Államokat is bevándorlók ala­pították. A maga is olasz be­vándorló család gyermekeként született 78 éves egyházfő azt hangsúlyozta, hogy a beván­dorlókkal emberséges, igazsá­gos és testvéries módon kell bánni. A halálbüntetés világ­szintű eltörlésére szólított fel, de az eutanázia és az abortusz engedélyezésének kérdésében úgy fogalmazott, hogy „fejlődé­se minden szakaszában oltal­mazni kell az emberi életet”. Ferenc pápa az első római katolikus egyházfő, aki beszé­det tartott az amerikai törvény­­hozásban. NÉPSZAVA-IN­FORMÁCIÓ A civil társadalom athéni győzelme Lemondott az a kedden kine­vezett görög kormánytag, aki nyíltan antiszemita tanokat hirdetett a közösségi oldalakon, s egyebek mellett a „zsidók ös­­­szeesküvését” sejtette a 2001. szeptember 11-ei, Egyesült Ál­lamokkal szembeni terrortáma­dások mögött. Alekszisz Cip­­rasz pártjában, a Szirizában valóságos lázadás indult Dimit­­risz Kammenosz ellen. Ciprasz, miután értesült a miniszterhe­lyettesnek kinevezett politikus posztjairól, felszólította Panosz Kammenoszt, a Független Gö­rögök párt elnökét, vizsgálja ki, valóban párttársa nevéhez fű­­ződnek-e a keddre egyébként eltüntetett bejegyzések. Dimit­­risz Kammenosz kedden késő este jelentette be lemondását, s névrokona tegnap azt közölte, nem volt tudomása párttársa szélsőséges nézeteiről. Az ANEL sajtóközleményt is kiadott, amely szerint a levál­tott miniszterhelyettes Ausch­­witzról szóló júniusi bejegyzé­sei „az ő személyes véleményét képviselik”, s nem a pártét. A botrány nagyon rosszul jött Ciprasznak, hiszen uniós illetékesek, köztük Martin Schulz, az Európai Parlament elnöke, már a botrány kirob­banása előtt bírálta a kor­mányfőt, hogy ismét a populis­ta ANEL-lel szövetkezett, ahe­lyett, hogy bevette volna kor­mányába a szocialistákat és a szociáldemokratákat. Az új ko­alíció nem áll szilárd lábakon, hiszen 155 mandátummal ren­delkezik a 300 tagú törvényho­zásban, ami Görögországban semmiképpen sem tűnik stabil többségnek. Sokan ugyanakkor úgy érté­kelik, hogy a szélsőséges politi­kus gyors visszaléptetése a gö­rög civil társadalom győzelme, s annak erősségét mutatja, hi­szen a közösségi oldalakon fe­dezték fel az inkriminált mon­datokat. NÉPSZAVA-IN­FORMÁCIÓ

Next