Népszava, 2015. október (142. évfolyam, 230-255. szám)

2015-10-12 / 239. szám

12 NÉPSZAVA 2015. OKTÓBER 12., HÉTFŐ A vágyakozás enciklopédiáját, Hilde Ostby regényét először magyar nyelvre ültették át Hazudozóvá válni jó A norvég Hilde Ostby első regénye, A vágyakozás enciklopédiája a közelmúltban jelent meg magya­rul. A kötet bemutatójára Budapestre látogató szerző könyvében a világtörténelem legnagyobb szerelmeit néhány kevésbé ismert, de jól csengő szerelemi históriával egészíti ki. A szócikkek alter­natív valóságról mesélnek: értelmezésében Beatrice a maszturbálásba halt bele, Rómeó megerőszakol­ta Júliát, Jézust pedig melegként ábrázolja. MÉSZÁROS MARTON - Miért ír valaki a szerelem­ről, a vágyakozásról? - Drámai volt a kezdet: első látásra beleszerettem egy férfi­ba. Tudtam, hogy nem kapha­tom meg ezt a férfit, s ez arra inspirált, hogy megírjam A vá­gyakozás enciklopédiáját. Csakúgy, mint ahogyan Beat­rice Portinari arra ösztökélte Dantét, hogy megírja hatalmas művét, az Isteni színjátékot. - És miért választotta a betű­rendes enciklopédikus szerke­zetet a hagyományos regény­formula helyett? - A hősnőm beszélt helyet­tem, azt mondta, írjak enciklo­pédiát. Nyilván van egy mé­lyebb jelentése is a dolognak, mindig is imádtam az enciklo­pédiákat! Úgy gondolom, az en­ciklopédia szomorú kísérlet ar­ra, hogy az egész világot egy könyvbe sűrítsük. A feje tetejé­re akartam állítani az enciklo­pédia műfaját, próbáltam az enyémet úgy megalkotni, hogy átszűrődjön rajta a világom. Ha az ember szerelmes, akkor A- tól Z-ig megtapasztalja a lük­tető, valódi világot; az érzései meghatározzák a létét. A szere­lem egy grandiózus csoda! - Végzett bármiféle kutatást? - Történész vagyok, eszme­­történetből doktoráltam, sok kutatást végeztem. Az alki­mistákról szóló történetem a Shakespeare-kutatásaimon alapszik, amin három évig dol­goztam. Más történetek eredeti vonatkozásaira az interneten bukkantam rá. Rengeteg kuta­tást igényelt az a történet is, ahol a labdarúgás a meghatá­rozó. Amikor a szerkesztőm el­olvasta ezt a fejezetet, nagyon húzta a száját, mondván, az, amit leírtam, nem egészen úgy van a fociban, mint ahogyan ír­tam. Végül kénytelen voltam még több sportcikket olvasni, világbajnokságokat is vissza­néztem, hogy tisztába jöjjek a játékkal, de még mindig nem igazán értem a szabályait. A lé­nyeg az: sokat kell tudni ahhoz, hogy jó hazudozóvá válj! - Tudatosan lett a könyve megbotránkoztató, stílusát te­kintve pedig szarkasztikus? - Nem érdekel, hogy mit gon­dolnak az emberek. Azt kellett írnom, amit leírtam. Azért ír­tam, mert meg akartam érteni, hogy mi valójában a szerelem és a szex. Gyakran szerelem­nek interpretáljuk a szex irán­ti vágyunkat, holott az sokkal spirituálisabb, szellemi érzés annál. Dante Alighieri esetében például valódi szerelmi pezs­gésről beszélhetünk. Természe­tesen mi, a 21. század lányai és fiai már civilizált emberek va­gyunk, de mondjuk ki nyíltan: az egész történelmük során az emberek szerettek, szeretkez­tek, maszturbáltak és fájdal­mat éreztek. Kulturáltak va­gyunk, de emellett bennünk van az állati ösztön is. Megpró­báltam elképzelni, mi történt volna, ha én lettem volna Beat­rice. Szerelmes lettem volna a fickóba, ő meg csak írná azt a rohadt könyvét, ahelyett, hogy megkettyintene. - Kifejezetten ellenséges a könyve a vallásokkal. Ez nem váltott ki megütközést egy olyan katolikus országban, mint amilyen Norvégia? - Nagyon csalódott vagyok, hogy nem provokáltam a könyvvel senkit Norvégiában. Ott olyan egyházunk van, amely csak három hete fogadta el a melegházasságot. Jézust melegként jelenítettem meg, de a homoszexualitást tartalmazó történeteimmel azt akartam bi­zonyítani, hogy a melegszere­lem egyenértékű a „hagyomá­nyos” szerelemmel.­­„Norvégiában nem könnyű egyszerre kereszténynek és leszbikusnak lenni", írja. Válto­zott azóta a helyzet, hogy két éve papírra vetette ezt? - Nem igazán, a mai napig sok homoszexuális lesz öngyil­kos. Melegnek lenni egy keresz­tény társadalomban nagyon nehéz, erre elkeserítő példa Oroszország. Egész életemben kultúrákról és történelemről tanultam, nagyon tisztelem a Bibliát és Jézust is, akit a sze­relem papjának tartok. Az én interpretációmban Krisztus határozottan a meleg szerelem mellé állna, a könyvemben is szerepelnie kellett, hiszen szá­momra ő valóban a szerelem követe. És ezt úgy tudtam leg­jobban megmutatni, hogy ho­moszexuálissá tettem. Úgy ír­tam a könyvet, hogy különböző módon értelmeztem a tényeket. Elvégre sok mindent magunk mögött hagyunk, miután meg­halunk, de a belső érzelmeink szinte a legtöbb esetben látha­tatlanok maradnak. Tehát nem tudjuk, mi volt az emberek szí­vében. - Regényének legtöbb feje­zete be nem teljesült szerel­mekről szól. Valóban ilyen le­hangoló az ön értelmezésében a szerelem? - Tudnék írni a boldog szere­lemről is, de halál unalmas len­ne, ha azt írnám le, milyen egy békés vasárnap a barátommal. Másrészt azt akartam kideríte­ni, hogy mi történik akkor, ha igazán vágysz valamire, de nem jutsz hozzá. Olyan társadalom­ban élünk, ahol a szórakozás, a vásárlás és a pornó áll a köz­pontban. Sajnos abban a pilla­natban, amikor akarsz valamit, már meg is kapod. De szerin­tem van abban valami jó, ami­kor nem kapod meg azt, amire vágysz. Engem nagyban befo­lyásol Bret Easton Ellis - a könyveiben az emberek min­dent megkapnak, amit csak akarnak, és emiatt rémes dol­gok történnek. A vágy hajtóerő. Képzeljen el egy ősembert táv­irányítóval és rendelt kajával a barlangjában. Nem lennénk se­hol! Minden, ami körülöttünk van, a vágy által lett. Egyéb­ként sokan úgy értelmezik, hogy a hősnőm számára nincs jó vége a történetnek, de ez nem igaz. Megpróbálja megölni ma­gát, de kisétál a vízből, és új­jászületik. Legtöbbünk nem Ophélia, aki beleöli magát a tengerbe. Ha elveszítjük a sze­relmet, végül tovább tudunk lépni. - Nem tűnik annak a tipikus lánynak, aki oda van a klasszi­kus románcokért... - Nem szeretem Bridget Jonest! Az lenne a happy end, hogy a nő megkapja a pasit, és kész? Ez lealacsonyít minket, nőket! - Ha ennyit foglalkozott a szerelemmel, talán tud vála­szolni az utolsó kérdésemre: milyen a szerelem illata? - A szerelem illata egyet je­lent a férjem bőrének, a kisba­bám hajacskájának illatával! A szerelem és a szex természete érdekelte fotóiCth Gergő Balogh Kálmán cimbalomművész pályájáról és hangszerének új lehetőségeiről Több műfajban helyt kell állni Az 56 éves nemzetközi hírű cimbalomművész, Balogh Kál­mán négy évtizede megszakítás nélkül színpadon van. Zene­­akadémiai jubileumi koncertjén a Kárpát-medencei népzenét helyezte a középpontba. Továbbra is nyitott a kortárs zene, a jazz, a world music felé, novemberben pedig bemutatkozik új zenekara, az Esszencia.­ ­ 1970-ben virtuóz cimbal­mos nagybátyja hatására kez­dett komolyabban foglalkozni a hangszerrel, majd 1980-ban szerzett diplomát a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán. Nem értem pontosan, hogy milyen eseménynek is ünnepli most a négy évtizedes jubileumát. - A táncházi-népzenészi mű­ködésemnek, amit egész pá­lyám szempontjából meghatá­rozónak érzek. Miskolcon, ahol felnőttem, 1975-ben volt az el­ső táncház, akkor ismertem meg a Kárpát-medencei népze­nét, bekerülve az Avas és a Szinvavölgyi táncegyüttes mu­zsikusainak körébe. Népze­nészként Vavrinecz András prí­más, zenekarvezető - ma a Ha­gyományok Háza munkatársa - volt az első mesterem: szala­gos magnón, kazettán mutatta meg a gyűjtéseit. A napokban rendezett zeneakadémiai kon­cert a népzenét helyezte a kö­zéppontba, ezért nem hívtam például saját zenekaromat, a Gipsy Cimbalom Bandet, illet­ve olyan produkciókat, amelyek kívül esnek a népzenén. - És kiket hívott? - Vavrinecz mellett fellépett Herczku Ágnes énekesnő, Be­­recz András énekes-mesemon­dó­s barátom, Lukács Miklós cimbalmos. Két fiatal muzsi­kussal, a brácsás Papp Endré­vel és a nagybőgős Bognár Andrással magyarországi és erdélyi népzenét játszottunk. Saját zenekaraim közül a Cimbalogh Triót - vagyis Laka­tos Róbert hegedűs-brácsást és Novák Csaba nagybőgőst - hív­tam, akikkel időnként elkalan­doztunk a balkáni vagy a jazz­­zene irányába is. - Voltak időszakok, amikor a hagyományos népzene háttér­be szorult a pályáján. - Igen, mert nagyon sok fel­kérést kaptam más műfajokból - Brahms Magyar táncaitól a kortárs zenén át a jazzig és kü­lönböző világzenei produkció­kig -, amelyekkel beutaztam a világot. Idősebb fejjel jöttem rá, hogy nagyon jó visszatérni az aktív népzenéléshez, és benne akartam maradni a népzené­szek közösségében. Ezért is szeretek például a Dobroda ze­nekarban játszani, ott egysze­rű cimbalmos vagyok, nem én határozom meg a repertoárt. - Említette tizennyolc évvel fiatalabb kollégáját, Lukács Miklóst, akivel a közelmúltban kapták meg a Magyar Örökség Díjat. Duójuk egyfajta mester­tanítvány viszonyra épül? - Nem, mert a generációs kü­lönbség egyáltalán nem látszik a gondolkodásunkban, muzsi­kálásunkban. Dolgoztunk már együtt korábban, és éreztük, hogy egy hullámhosszon va­gyunk, de elfoglaltságaink so­káig nem engedték, hogy közös produkciót hozzunk létre. Az­tán 2009-ben elkészítettük a Négykezes cimbalomra című duólemezt. Annak ellenére, hogy két külön stúdióhelyiség­ben vettük fel a szólamunkat, és nem is láttuk egymást, pilla­natok alatt rátaláltunk a közös hangra, s improvizálni is tud­tunk együtt. Amikor elérkezett az utómunka, mi is meglepőd­tünk, hogy egyáltalán nem kel­lett javítani a felvételen. Miklós­sal játszani igazán különleges lehetőség. Idén jelent meg a má­sodik duólemezünk, Összehan­golva címmel. - Nyolc éve tanít a Zeneaka­démia népzene tanszékén. Mi mindenre kell felkészülnie egy fiatal cimbalmosnak? - Ebben a képzésben a fő csapásirány az autentikus nép­zene, de egy mai fiatalnak, ha tényleg a pályán akar maradni, több műfajban helyt kell állni. Az nem elég, hogy valaki kivá­ló táncházi muzsikus: a Háry János-szvitet vagy a Kállai ket­tőst éppúgy el kell tudni játsza­ni, mint a modernebb feldolgo­zásokat, s rögtönözni is tudni kell. Önkritikus látásmódra nevelem a tanítványaimat. Ma­gammal szemben is ilyen va­gyok. - A cimbalmot sokan a kávé­házi cigányzenével azonosítják, ami viszont már korántsem olyan divatos, mint néhány év­tizede.­­ Ez sajnos így van - külö­nösen, ha végigtekintünk a hangszer sok évszázados tör­ténetén. A barokk korban a cimbalom az arisztokraták kö­rében és a templomi zenélés­ben is népszerű volt. Az 1800- as években a magyar verbun­koszenében és a cigányzené­ben nagy fejlődésnek indult a játékmódja, főleg azután, hogy 1874-ben Schunda Vencel Jó­zsef létrehozta a pedálos cim­balmot, ami meghódította a vi­lágot. Liszt Ferenc is pártolta a hangszert, amit „magyar zon­gorának” is neveztek. Aztán a 20. században jött Rácz Ala­dár, aki a klasszikus zenében nagyon magas rangra emelte a cimbalmot, de a halála után ennek sajnos nem lett folytatá­sa. A városi cigányzenei hagyo­mány hihetetlenül gazdag, de mára odáig jutottunk, hogy a fiatalabb nemzedék nem isme­ri, nem érdeklődik iránta, ezért remek muzsikusoknak, régi ci­­gányzenész-dinasztiák tagjai­nak alig van munkájuk. Félek, hogy ez az értékes tradíció - hacsak nem lesz valamilyen divathullám - hamarosan el­tűnik. - Más műfajokban több a le­hetőség? - Én azért nem lettem ci­gányzenész, mert fiatalon meg­érintett a népzene. Biztos va­gyok benne, hogy a magyar folklórkincs előadásában he­lye van a cimbalomnak. Lu­kács Miklósra pedig azért lehe­tünk különösen büszkék, mert Charles Llloyd zenekarának tagjaként a legmagasabb jazz­­körökbe vitte el a hangszert. Ha a közeljövőben létrejön az elekt­ronikus alapú cimbalom (ami­re látok esélyt), az új távlatokat nyithat, mert akkor basszusgi­tárral, dobbal együtt is meg tud szólalni, bekerülhet az értéke­sebb popzenébe. - Mire készül a zeneakadémi­ai koncert után? - Október 22-én, a Müpában Lukács Miklóssal duóban ját­szunk a budapesti Womex nyi­tó gálaműsorában. Ez újabb le­hetőség a magyar cimbalom számára, hiszen a Womex a népzenei-világzenei szakma legjelentősebb eseménye. No­vember 13-án, a Nemzeti Szín­házban mutatkozik be új zene­karunk, az Esszencia, amely­ben Csík Jánossal, Dresch Mi­hállyal, valamint Kacsó Hanga énekesnővel, Bognár András­sal, Kunos Tamással, Lakatos Róberttel játszunk együtt. A Gipsy Cimbalom Band mosta­nában nem volt annyira aktív, de jövőre tervezünk egy új le­mezt. A cigányzenének a világ­ban elfoglalt helyét szeretnék bemutatni­­ Indiától Andalú­ziáig. RETKES ATTILA ÍRÁSA A NÉPSZAVÁNAK Balogh Kálmánt fiatalon megérintette a népzene fotó: raffay Zsófia

Next