Néptanítók lapja 10. évfolyam, 1877

1877-03-31 / 6. szám

sok van") ami a Helfert adta jegyzékkel együtt vezérfonal lehetne. A kutatást aztán tovább kel­lene terjeszteni a felekezetek kiadványaira s igy öszsze lehetne állítani a népisk. tan­könyvek könyvészeti lajstromát, s annak alap­ján lassankint magokat a könyveket is össze­gyűjtve tanügyünk története egy tanúságos lap­pal gazdagodhatnék. Ugyancsak ezt kellene tenni az ifjúsági iro­dalommal is. Kis János ezelőtt csaknem száz évvel, alapította meg ifjúsági irodalmunkat s igazi pädagogiai lélekkel kötötte a kezdetet a philanthropisták s különösen Campe műveihez. És azóta irodalmunk ez az ága elég bő me­dert vájt magának, de hogy eddig e téren mi történt a felől még ma sem vagyunk tájékozva, s ebből folyólag azt sem tudjuk minek kellene történnie. A németek többször foglalkoztak már ifjúsági irodalmuk történetével. Legrendszere­sebben irt e dologról Me­rget kinek „Ge­schichte der deutschen Jugendliteratur von A. Merget Director des königl. Lehrerinnen semi­nars und der Augusta-Schule zu Berlin. 1877. Berlin" czimű műve már a második kiadásban fekszik előttünk. Már csak a magunk, megalko­tandó, ifjúsági Irod. története érdekében is, leg­alább a német ifjúsági irodalomnak a miénkre való befolyása vizsgálatának szempontjából, ves­sünk egy futó tekintetet e műre. Bevezetésében a pad. szempontok tárgyalása után felmutatja Számolási Gyakorlatkönyv a népisk. számára. ") A vallásra: Katekismus (Kis) kérdésekkel é­s feleletekkel a kis gyermekek oktatására a kir. ma­gyar tartományokban 8 r. 2 kr. U. a. (Közép) va­gy rövid sommája az öreg kate­kizmusnak, kérdések és feleletekben stb. 8 r. 8 kr. U. a. (Közép) magyar és német nyelven. 8 r 15 kr. U. a. (öreg) kérdésekkel és feleletekkel az ifjúság­nak külön való oktatásra. 8 r. 14 kr. Lekcziók, epistolák és evangeliomok, melyeket va­sárnapokon s ünnepeken olvastat az anyaszentegyház esztendő által, az oskolák számára. 8 r.­­24 kr. Ó és új testamentomi szent históriának sommája az oskolák számára. 8 r. 12 kr. Szi­nt írásból egybeszedett ó és új testamentom­­béli történetek, a magyar nemzeti oskolák számára. 8 r. 12 kr. az ifjúsági és az átalános irodalom­-történet közti összefüggést s azután a legrégebb ifjúsági műveket ismerteti. Igy a Kon-fu­kcse Sohi-King-jét, az ind Hitopadesat stb. A görögökre vonatkozólag említi, hogy ezek tulaj­donképpen Homert olvasták, s tanulták könyv­nélkül, de már Plato kikelt azon könynyelmű történetek gyerek­ kézbe kerülése ellen, melyek abban az istenekről elbeszéltetnek. Azután így folytatja. A római gyermekek igen keveset olvastak, s atyáik folytonos harczai elég anyagot adtak az elbeszélésekre, s ez egy római képzésére elég czélszerű is volt, s Quintiliánból úgy látszik a rómaiaknál nem is volt ifj. irodalom. Az újabb n­yelvek közül különösen a francziának volt először ifj. irodalma. Ki nem ismeri Feneion Telemach­ját melyet ő 1669-ben végzett be , de amely csak a szerző halála után 1717-ben ke­rült a nyilvánosság elé, s azután csakhamar az összes európai ifjúság olvasmánya lett. A meg­előző század közepén állottak elő a ,magasin des enfants, et des adolescents," az „éducation complete" és Mme le Prince de Beaumont er­kölcsi elbeszélései, a Lafontaine meséi stb. A német ifjúsági irodalmat Comenius kezdi meg, az „Orbis sensualium pictus, vagyis Omnium principalium in mundo verum et in vita actio­num pictura et nomenclatura. Nürnberg 1657 czimü munkájával. Azonban a mai értelemben nemzeti iskolákat gyakorló kisdedeknek számára és üdvösséges hasznára. 8 r. 22 kr. Énekek az isteni szolgálatnak új rendéhez alkal­maztatva 8 r. l­/a kr. A magyar nyelvhez; Abc könyvecske, a ma­gyar falusi iskolák számára 8 r. 6 kr. U. a. a magyar városi iskolák számára. 8 r. 8 kr. U. a. a nemzeti iskolák számára magyarul és né­metül 8 r. 11 kr. Betűket összefoglaló telljes tábla. 12 kr. U. a. kézirási betűkkel. 20 kr. Ékesírás, a nemzeti iskolákra alkalmaztatott, l'-'s kr. Magyar Grammatika, avagy nyelvtudomány, mely­ben a hazai nyelvnek sükeres okokra épített regulái mind és pontosan előterjesztetnek. A magyar nemzeti iskolák számára. 53 kr. Magyar ortografia, avagy írástudom­ány, melyben a magyar betűknek helyes kimondása és irása tanít­tatik; bevezetés gyanánt a magyar nyelvtudományra, nemzeti iskolák számára. 5 kr. Olvasás gyakorlására rendeltetett könyv a magyar falusi iskolák számára. 14 kr. U. a. második rész városokban és a nagyobb hely­ségekben l­éV0 nemzeti iskolák számára. 16 kr. A szám- és természettudományokhoz. Bevezetés a számvetésre, a magyar és hozzá tartozandó tartományok nemzeti iskoláink számára. 7 kr. Természetnek vizsgálatjára és helyes ismeretére vezérlés, a magyar nemz. isk. számára. 3 kr. Ezekhez jött 1858-ig: A magyar nyelvre. Iratfogalmazástan az elemi tanodák használatára. 18 kr. Olvasókönyv a negyedik elemi tanoda számára I. év 25 kr. II. év ,'12 kr. az első elemi tanoda számára 23 kr. A szám- és é­p i­t é­s t a n r a . Elemi Számtan I. rész az egész és törtmenynyiségekről 20 kr. II. R. Az arányok által megfejthető számozás nemeiről. 14 kr. III. R. A mértékekről. 14 kr. Polgári épitész­et az elemi iskolák használatára 8 rézre metszett táblával. 49 kr. Egész esztendőbeli vasárnapokra és ünnepekre el­osztatott és megfejtetett sz. evangeliomok, a magyar Abéce- és olv. könyv az ausztriai birodalombeli ágost. és helv. hv. evangelikus elemi iskolák számára. Abéce- és olv. könyv az ausztriai birodalombeli izraelita elemi iskolák számára­ Első nyelvgyakorló- és olvasókönyv. Az ausztriai birodalombeli kath. elemi iskolák számára. U. a. az ágost. és hev. hitv. elemi iskolák szá­mára. U. a. az izr. elemi iskolák számára. Második nyelvgyakorló- és olvasókönyv a kath. elemi iskolák számára. U. a. az rfg. helv. hitv. elemi isk. számára. U. a. az izr. elemi isk. számára. A német nyelv­r­e : Német betűző. Gyakorlati német nyelvtan az ausztriai birodalom­beli főelemi tanodák harmadik osztályának a számára. Gyakorlati német nyelvtan az ausztriai birodalom­beli főelemi tanodák negyedik oszt. számára. A számolásra: Számolási Gyakorlatkönyv az ausztriai birodalombeli fő- és városi iskolák III. oszt. számára-

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék