Néptanítók lapja 17. évfolyam, 1884

1884-11-29 / 87. szám

-o©1 785' K3— szik az azoknak gondolkozásán, kik e korban szivt­ák magukba a német kultúra szellemét. Tekintsük csak az országgyűlés férfiait : alig találkozik néhány az ujabb nemzedékből, kik kidőlt nagy embereink helyét méltóképpen képe­sek volnának betölteni. Azt a magyar nemes idealizmust, mely nél­kül nagy dolgok létre sohasem jönnek, jobbára csak azok tartják még fent, kiket a negyven­nyolc­ előtti idők szültek. A mi nemzeti kultúránk még nem tud eléggé dominálni, pedig enélkül egy tömör, önálló nem­zetet sohasem fogunk képezni. Nem mondom én, hogy a mi jót, nagyot más nemzet létesít, vagy a tudomány teremt, hogy azokat el ne fogadjuk, hanem előbb kell, hogy abba nemzeti szellemet leheljünk. Egy hason­latot hozok fel : a magyar és német ugyanazon káposztából vesz, mindegyik elkészíti a maga módja szerint és egészségére válik; de ha az ekkér elkészített eledelt felcseréljük és a ma­gyar a német főzelékből, ez pedig a magyar töltött káposztából lakik jól, mindkettő vagy bele hal vagy bele­betegszik. Ilyen formán va­gyunk a szellemi táplálékkal is. Magyart csak magyar képes magyar polgárrá nevelni, minden más kivetkőzteti nemzeti típu­sából. Az nem elég, hogy valaki magyarul tudjon, hanem kell, hogy magyarul érezzen. Becsülöm én azt az idegent, ki a magyar nyel­vet megtanulja; de már a nevelést csak akkor bíznám reá, ha a magyar nemzet testébe mint­egy beleolvadt. Idegen kultúra a fiuknál még nem jár oly veszélylyel; mert a társadalmi élet letörli azt; de már a leányoknál csakugyan nagy veszélyt rejt magában; mert mint leendő anya a család szellemévé teszi azt. Én megfordultam több tanintézetben és be­pillantottam a tankönyvekbe, megvallom, egy jó része engem nem elégített ki. Nem éreztem azt, mit egy Deák, Kossuth, Eötvös beszédei, vagy egy Arany, Petőfi, Vörösmarty és Jókai művei keltenek. Úgy hiszem hiányzik belőlük a nemzeti íz, a nemzeti szellem. Az imént emlí­tett férfiak műveinek olvasásán úgy érezzük magunkat, mintha annak minden betűje saját szivünk forrásából fakadna. Érezzük, hogy az, ki hozzánk szól, ugyanabból a húsból, ugyan­abból a vérből való, szavaik megtalálják az utat, mert eszméik a szivén át szűrődve jutnak el hozzánk. Nem minden növényt lehet erőltetni, hogy a mi égaljunk alatt és a mi földünk talajában növekedjék; a józan ész azt parancsolja, hogy csak olyan növényeket honosítsunk meg, me­lyek a mi klímánkat kiállják. A növény csak akkor díszlik, ha annak gyök­szálai a föld talajában megtalálják azon tápanya­got, mely annak életfeltétele; a kultúra is akkor leend üdvös, ha annak szálai a nemzet vérében felleli az éltető erőt. A nyugati civilisatiónak nagyszerű vívmányait nem taga­dom, de az is való, hogy ezen civili­satiónak vannak veszélyes kinövései is, melyek ha hozzánk importáltatnak, könnyen megméte­lyezik a magyar társadalmat. Azt mondják : más idők, más emberek. Igaz, hogy az idők és emberek változnak, de a ma­gyar nemzet életében az ősi erényekhez való ragaszkodásnak és a magyar nemzeti érzületnek változni nem szabad. (Folyt, következik.) SAMU JÓZSEF: Az árvaház és a tanít­ó­egyletek. Kellemesen tapasztaltam tanítóegyletünk kö­zelebbi közgyűlésén *), hogy alig van eszme, mely a tanítóság lelkéhez közelebb férkőzött volna, mint a „magyarországi tanitók árvaháza" eszméje. Közel két­ezer éve hang­zott el a nemes szó : „a­ki e kicsinyek közül egynek a gondját felveszi, az én gondomat veszi fel" — s ha az emberiség legnagyobb tanítójának halhatatlansága ez egyetlen eszmé­től függene, úgy is biztosítva láthatnék azt az idők végéig, mert az emberiség bizonyos kér­désekben örökké humánus érzelmű. Hogy a ta­nítóság mily humán érzelmeket táplál legna­gyobb előszeretettel, azt az ő életviszonyai szabják meg leginkább. Hogy az ők legnagyobb humanistájok ma Trefort ő nagyméltósága s legjobb barátjaiknak a kezdeményezőket és gyüj­tésvezetőket ismerik el, e tény önzésnek épen nem nevezhető. Mert, mikor a hála mellett a kötelességérzete is megszóllal, a­midőn a na­gyok és magasan állók példája magával ragadja a kisebbeket is, akkor az önszeretet felolvad az emberszeretetbe s ugy érezzük mindnyájan, mintha nem magunkért, hanem másokért ál­doznánk. A lelkesedés, a hála és kötelességérzet­e föl­emelő ereje ragadta magával az udvarhely megyei tanítótestületet is, midőn elhatározó, hogy az árvaház számára a maga körében egy olyan alapítványt létesít, a­melynek kama­taiból egy, a tanítótestület kebelé­ből kijelölendő árva tanítófia legyen ottan ellátható. E czélra saját kebli pénz­tárából 100 forintot utalt ki s az azonnali ön­kénytes adakozások is behoztak 200 forinton felül. Ugy hogy a fiókkörökben tovább foly­tatni határozott gyűjtés, egyéb segédforrások felhasználása mellett, biztos reményt nyújt arra, hogy tanitótestületi árvaház-alapit­ványunk ki fogja nőni magát a kitűzött czél megvalósithatására s ez által ez évi közgyűlé­sünk egy maradandó emléket emel azon emel­kedett közszellemnek, a­mely ma fölülről lefelé szétáramlik az ország tanítóságán. A tanítóságnál felkelthető meleg érdeklődés a legszebb tényekben nyilvánult, midőn egyes tanitók 10 évre, mások egész élethossziglanra jelentettek be évi önmegadóztatást, —­s e lel­kesedésből azon remény kifejezésére vélem fel­bátorítva magamat, hogy hasonló eljárás mellett *) Udvarhely megyei általános tanítótestület. Köz­gyűlését tartotta e hó 19-én.

Next